Limburgers niet blij met bisschop SCHENK: SCHAATSGEWELD IN DAVOS Staking dreigt in grootste metaalbedrijf INKT NAAR HEATH Hein Jordans redt zicht uit ijskoud water GESPANNEN TOESTAND IN CAIRO OLIEVLEK OP WESTER- SCHELDE Zeventig bruilofts- gangers gestorven EPISCOPAAT ACCEPTEEST Dl J. GIJSEN ALS COLLEGA RADOVIC TOT 1977 GESCHORST Leger van 85.000 man kamt Istanbael uit ONTVOERDE SPAANSE INDUSTRIEEL VRIJGELATEN Houtworm Militair en scholier stalen wapens van Ypenburg Uitbreiding onrust in Rhodesië Afwijzing Onzekerheid VEF A-duels Maurice Schumann naar Peking RIJN-SCHELDE - VEROLME Meer onrust Speuractie naar vliegtuig Zwam? Schimmel Duivenoveriasf? Drankvergiftiging DAF neemt nog honderden Marokkanen aan Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leyendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 30 cent Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. MAANDAG 24 JANUARI 1972 VRIJE 26e Jaargang No. 8758 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND/UTRECHT De benoeming van een per soonlijke vriend van de Rotterdamse bisschop Simonis tot bisschop van Roermond is in Limburg onder vele priesters en bij de leiding van het bisdom met teleurstelling en kri tiek ontvangen. De nieuwe bisschop, dr. Jan Gijsen, stond niet op het lijstje met kandidaten die het bisdom had voor gedragen en is door mgr. Moonen, de secretaris van het Limburgse bisdom, al „gematigd tot behoudend" genoemd. Bisschop Gijsen, rector van een klooster in Nunhem, is 39 jaar en wordt daarmee de jongste bisschop van het Neder landse episcopaat, dat hem in tegenstelling tot een jaar geleden bisschop Simonis meteen als collega heeft geaccep teerd. Spoedig nadat zaterdag de benoeming bekend werd, lieten de overige bisschoppen weten dat zij „er op rekenen in dr. Gijsen een toegewijde collega te zullen vinden". Er is in de afgelopen maanden wel overleg geweest tussen het episcopaat en Rome over een nieuwe bisschop voor Roermond. (Van een onzer verslaggevers) MAASTRICHT De diri gent van Het Brabants Orkest, Hein Jordans, is zaterdagnacht met zijn auto in een zijtak van het Albertkanaal gereden. De heer Jordans wist zich via het schuifdak uit zijn wa gen te bevrijden en zwemmend naar de kant te komen. Hij werd door een passerende au tomobilist meegenomen. Het ongeluk gebeurde door dat Jordans door een tegenlig ger werd verblind en van de weg afraakte. Hij had juist met zijn orkest een concert in Maas tricht gegeven. (Van onze redactie buitenland) CAIRO. De Egyptische autoriteiten hebben de veilig heidstroepen in Cairo in staat van alarm gebracht, zo is uit betrouwbare bron vernomen- Het besluit houdt verband met het dreigement van de stu denten dat zij een protestde monstratie zullen houden naar het gebouw van de nationale vergadering als niet aan hun eisen wordt tegemoetgekomen. Vanaf 05.00 uur (onze tijd) hebben zondagmorgen voertui gen, volgepakt met politie agenten en militairen, op stra tegische punten in de stad ge staan, met name bij brugover- gangen over de Nijl. De veilig heidstroepen schijnen zich ech ter nog op betrekkelijk grote afstand van de universiteit te houden. De studenten willen een har dere houding van de Egyptische regering in het conflict met Is raël. Het kapittel van het bisdom Roermond heeft in een verkla ring gezegd te betreuren „dat aan een zo zorgvuldig voorbe reid advies in onze tijd van groeiende openheid en overleg is voorbijgegaan". Niettemin vroeg het kapittel priesters en gelovigen open te staan voor de nieuwe bisschop. Wat de leiding van het bis dom Roermond vooral pijnlijk heeft getroffen, is het feit dat de paus met het negeren van de kandidaten die het kapittel had voorgedragen, ook het z.g. „profiel" van de nieuwe bis schop naast zich heeft neerge legd, dat was samengesteld uit de 12.500 antwoorden op een enquête in het diocees. De diocesane pastorale raad van het bisdom heeft bij mon de van haar centrale commis sie „met verbijstering kennis genomen" van de wijze, waar op de procedure is genegeerd. De commissie vindt de zaak daarom zo bedroevend, omdat hieruit blijkt dat „de in de ka tholieke kerk op gang gekomen ontwikkeling wordt afgewe zen". Men vindt wel dat de bisschop de ruimte moet krij gen om zich waar te maken. Vijftig priesters die werk zaam zijn in het bisdom Roer mond, hebben dr. Gijsen per telegram verzocht de benoe ming niet te aanvaarden, om dat deze benoeming volgens hen een afwijzing betekent van de „pastorale praxis" in Ne derland. De vijftig priesters zien hierin tevens een misken ning van het proces van echte democratisering van „onze kerk". Voor hun persoonlijke reke ning hebben twee stafmede werkers en directeur dr. Wal ter Goddijn van het Pastoraal Instituut der Ned. Kerkprovin cie in een verklaring gezegd het „te betreuren dat thans voor de tweede maal een Ne derlandse priester object is ge worden van een zuiver kerk politieke benoeming". Verder valt het volgens hen te betreu ren dat de overige Nederland se bisschoppen de schijn op zich moeten laden te hebben meegewerkt aan de manier waarop deze benoeming tot stand is gekomen. De drie plei ten dan voor een enquêtecom missie, die gaat uitzoeken wat zich rond deze benoeming heeft afgespeeld. Met deze benoeming is een eind gekomen aan enkele maanden van onzekerheid in het Roermondse bisdom over de opvolging van mgr. Moors, die ruim een jaar geleden om gezondheidsredenen ontslag uit zijn functie vroeg. (Zie verder pagina 5.) (Van onze sportredactie) DAVOS Wereldkam pioen schaatsen Ard Schenk heeft de paar dagen, die hem nog restten voor het vertrek naar Sapporo, benut om iedereen duidelijk te maken dat hij straks met Olympisch goud omhangen wil worden. De 27-jarige Noordhollander won in Davos zijn derde Eu ropese titel op de kortst mo gelijke manier (winst op de eerste drie afstanden) en voorts via het klassement. Schenk was zelfs bereid de eerste „groot-slem-winnaar" in de staatsgeschiedenis te worden. Maar zijn eigen ge brek aan concentratie, als ge volg van het in ontvangst ne men van de vele (en dikwijls chaotische) felicitaties van de 3.000 Nederlandse supporters, en de verbetenheid van zijn landgenoten, voorkwamen dat hij ook de langste afstand op zijn naam bracht. Zijn directe tegenstander Jan Bols demar reerde halverwege en de door het succes In slaap gewiegde Schenk reageerde te laat om het gat te dichten. In het gevecht om de start plaatsen van Sapporo schoot vervolgens Kees Verkerk nog eens formidabel uit door de tijd van Bols te overtreffen en daarmee afstand-winnaar te worden. De Noor Roar Groenvold pakte uiteindelijk het „schaduwkampioenschap" (achter de superieure Schenk) door met inspanning van zifn laatste krachten juist lang ge noeg het spoor van Verkerk te volgen om Jan Bols In het eindklassement voor te blij ven. Voor het overige domineer de Nederland dit kampioen schap op een wijze, zoals nog nooit vertoond is: Schenk eerste, Bols derde, Verkerk vierde, Verlieijen achtste en Kuiners negende. Dit laatste althans als de andere Neder lander hoofdscheidsrechter Ilenny Roos de debutant In de ploeg niet had gedis kwalificeerd voor ccn foute wissel op de tien kilometer. O Oucl-Europecs kampioen Dag Fornaess feliciteert de nieuwe kampioen Ard Schenk, (Zie verder onze sportpagina's) (Van onze sportredactie) EINDHOVEN PSV-secre- tari.s en manager Ben van Gelder is verbolgen. Verbol gen op de strafcommissie van de UEFA, de Europese voet balunie, die Lazar Radovic, de 34-jarige PSV-speler tot 31 december 1976 geschorst heeft. Radovic mag tot die da tum geen wedstrijden in UEFA-toernooien spelen. Radovic zou scheidsrechter Burtenshaw hebben geslagen na de wedstrijd in de achtste finales om de UEFA-bcker tussen Lierse SK en PSV in België, die door de Eindhove- naren met 40 werd verloren. Voorts zou radovic de scheids rechter hebben toegevoegd „Die tweede treffer had niet goedgekeurd mogen worden. Die werd in buitcnspelpositie gescoord". Radovic ontkent ten stelligste arbiter Burten shaw Engelands beste scheids rechter te hebben geslagen. Burtenshaw heeft echter een rapport op poten gestuurd naar de UEFA, met als resul taat deze forse straf. (Van onze redactie buitenland) ISTANBOEL Ruim 85.000 Turkse militairen, politieagen ten en leden van de veilig heidsdienst hebben gisteren in een massale huis - aan - huis speurtocht naar linkse guer rilla-strijders gezocht. De Turkse hoofdstad was vijftien uur lang volledig van de buitenwereld afgesloten. De drie miljoen inwoners was voor de duur van de operatie een uitgaansverbod opgelegd, dat ook voor alle buitenlanders van kracht was. Volgens de leiders van de operatie zijn een aantal arrestaties verricht en werden, er ook wapens gevonden. De huiszoeking was in de eerste plaats bestemd voor het opspo ren van vier personen die in november uit een militaire ge vangenis waren ontsnapt. Militairen legden bij het in gaan van de actie een drievou dig kordon om de stad. De troepen splitsten zich daarbij in teams van meer dan 10.000 man om alle huizen te door zoeken. Alle binnenlandse vluchten van en naar Istanboel waren opgeschort en het water en wegverkeer kwam tot stil stand. Groepjes volledig bepak te militairen gingen aan de hand van adreslijsten van huis tot huis en over de stad hing een serene stilte die zo nu en dan werd verstoord door mili taire voertuigen. PEKING (AFP) De Franse minister van buitenlandse za ken, Maurice Schumann, is uit genodigd voor een officieel be zoek aan China. De Westduitse minister van buitenlandse zakem, Walter Scheel, heeft te kennen ge geven, dat hij mogelijk nog dit jaar China zal bezoeken. In een televisie-vraaggesprek zei h(j, dat Bonn er waarde aan hecht, de betrekkingen met China verder te ontwikkelen. (Van onze redactie buitenland) SAN SEBASTIAN Na vier dagen en drie nachten in handen van de Baskische af scheidingsbeweging ETA te zijn geweest heeft de Spaanse in dustrieel Lorenzo Zabala uit Eibar zaterdag zijn vrijheid herkregen. Een vrachtauto chauffeur nam hem in Noord- Spanje mee, toen Zabala pro beerde een iift naar liuis te krijgen. Zabala zei later dat bij de ont voering woensdagochtend op weg naar zijn fabriek „Moto Bic" in Abadiano vier mannen hem met een verdovingsmiddel buiten bewustzijn hadden wil len brengen. Hij bleef echter bij kennis. Twee van de ont voerders hadden hem toen weggevoerd en in een kamertje gevangen gehouden. Hij had op een matras op de grond gesla pen en met zijn bewakers over politiek en economie gediscus sieerd. Ook kon hij dagelijks kranten uit Bilbao en San Se bastian lezen.. Met de ontvoering van Za bala wilde de ETA bereiken, dat 120 sedert begin december wegens een onwettige staking heengezonden arbeiders uit de fabriek van Zabala weer in dienst zouden worden genomen en dat zij loonsverhogingen zouden krijgen. Het bedrijf had vrijdag al aan deze eis vol daan. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De ondertekeningspleehtigheid, zaterdag in Brussel, die de EEG met Engeland, Denemarken, Ierland en Noorwegen uitbreidde, is 50 minuten uitgesteld. Toen pre mier Heath van Engeland de marmeren trap van het Eg- montpaleis opliep, goot de 31-jarige psychologe en lerares Karen Cooper een fles zwarte drukinkt over zijn gezicht en kleding. Van de Britse ambassade moest toen een ander pak worden gebracht. Voordat Karen Cooper, die zich Engelse van Duitse af komst noemt, door de paleiswacht werd weggevoerd, deel de zij een gestencilde verklaring uit. Daar stond in dat zij heeft willen protesteren tegan de stedebouwkundige plan nen die de Britse regering heeft voor een specifiek stukje Londen. Zij zal door de Belgische justitie worden vervolgd. Het gezicht van Heath werd door beambten met warm water schoongemaakt. Toen hij later in eên ander pak de zaal betrad, applaudisseerden de aanwezige Europese staats lieden spontaan. De Belgische premier Eyskens bood zijn verontschuldigingen aan. De vrouw trad op ails fotografe voor een Zweedse krant. Zij stond bij de andere fotografen aan de trap, waarover de diplomaten binnenkwamen. Toen zij de inkt naar Heath wierp, riep zij: „That's for your face" Haar eigen kleren werden ook met inkt besmeurd. Volgens de Belgische politie was Karen Cooper een schuilnaam. De vtouw heet werkelijk, aldus de Brusselse politie, Maria-Louise Kviatkovski en is geboren in het Duitse Murnau. Het was overigens niet de eerste keer dat Heath zo'n aan slag te verduren heeft gekregen. In juni 1970, kort na zijn ambtsaanvaarding, kreeg hij een pot rode verf over zich uitgestort. Het oponthoud leverde voor de diverse radio-reporters veel moeilijkheden op. Een Duitse verslaggever, die na 45 minuten niet meer wist wat te vertellen, schakelde (ver keerd) terug naar zijn studio. De luisteraars hoorden hem daarop zeggen: „Ik kan hier toch niet langer onzin staan te verkopen". (Voor meer nieuws over de ondertekening, zie pag. 5) (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM In het grootste metaalbedrijf in ons land, het Rijn-Schelde-Verolmecóncern (30.000 werkne mers) in het Nieuwe Waterweggebied, zijn op korte termijn stakingsacties te verwachten. De Industriebond-N VV-leden, hebben zaterdag in de Doelen te Rotterdam besloten tot ac tie over te gaan bij weigering van hun cao-eisen. Deze week worden die eisen voorgelegd aan de directie van Rijn-Schel de-Verolme (RSV). Bij de RSV- ondememingen rond de Maas stad werken 16.000 man. Naar schatting zijn 6000 van hen lid van de Industriebond-NVV. Momenteel is het niet he kend of de RSV-directie zal ingaan op de cao-eisen van de Industriebond-NVV. In sep tember 1970 was de Rijn-Schel de het eerste bedrijf, dat de 400 guldenuitkering ineens be taalde. De fusie met Verolme was toen nog niet rond. De Industriebond-NW kon digde zaterdag j.l. aan dat voor 1973 en 1974, 4 procent reële inkomensverbetering voor de werknemers in de metaalin dustrie wordt gevraagd. De bond is ook ontevreden over het koppelbazenbeleid van het RSV-concern. „Koppelbazen lopen nu gelegaliseerd rond als onderaannemers", aldus een vakbondsbestuurder. De drie vervoersbonden slui ten het niet uit, dat in de Maasstad en Amsterdam ar beidsonrust ontstaat uit on tevredenheid over het uitblij ven van een goede haven-cao. Kaderleden van deze organisa ties hebben zich zaterdag wei nig enthousiast getoond over een concept-cao voor 1972. Op korte termijn moeten de bij de vakbeweging aangesloten DRONTEN (ANP). De rijkspolitie in Flevoland heeft het weekeinde een speurtocht gehouden naar een vliegtuig dat volgens ooggetuigen in Harderwijk en Ermelo boven zuidelijk Flevoland zou zijn neergestort. De ooggetuigen hadden een vuurbal waargeno men en gezien dat iemand uit het vliegtuig sprong. De actie leverde geen resultaat op. havenarbeiders zich uitspreken. Er wordt ook onder de leden een referendum gehouden. Vooral het ontbreken van kor ter werken en slechts één dag vakantie méér dan in 1972 vormden kritiekpunten. In de ontwerp haven-cao is een loonstijging van 10 procent opgenomen. Dit betekent een reële welvaartsverbetering van 2 procent. Daarnaast kunnen de lonen drie maal 2 procent omhoog gaan om de prijsstij gingen te compenseren, (ADVERTENTIES) Verzend direct deze bon N.V. RENTOKIL CHEMIE Volmerlaan 9 Rijswijk Z.H. Telef. (070) 90 07 07 Zend mij uitvoerige gegevens over bestrijding van houtworm, zwam en schimmel. Naam Adres Plaats Telefoon EEN PRESIDENTIëLE stu- diecommissie in de V. S. heeft gerapporteerd, dat 24 miljoen Amerikanen marihuana heb ben geprobeerd, maar dat het gebruik daarvan na de leeftijd van 25 jaar „snel vermin dert". EEN POGING van duizen den linkse betogers om de Griekse ambassade in Rome te bestormen, is zaterdag uitgelo pen op een massaal gevecht met de politie. Meer dan 200 betogers werden aangehou den. (Van onze correspondent) TERNEUZEN. Zaterdag morgen werd door een loods van een zeeboot in het Oostgat op de Westerschelde een olie vlek van enkele kilometers lengte en breedte opgemerkt. De gewaarschuwde politie te water constateerde dat het geen stookolie maar motorolie was, die zich niet heeft afgezet op de bermen van de dijk maar zonder meer is weggespoeld. Er behoefden dus geen extra voorzieningen te worden ge troffen. Het is verboden op de rivieren olie van welke aard dan ook te lozen. Naar alle waarschijnlijkheid is de olie af komstig van een kustvaartuig of zeeboot. Zowel door die rijkspoli- terstaat zal een nader onder zoek worden ingesteld. (Van onze redactie buitenland) NIEUW DELHI. In Nieuw Delhi zijn zeker 70 bruilofts- gangers gestorven na het drin ken van illegaal gestookte drank. Zeventien in het zieken huis opgenomen gasten zijn er ernstig aan toe. De slachtoffers zijn meest bewoners van de ar me wijken. Toen er op het feest niet vol doende te drinken bleek te zijn, kochten velen goedkope drank van een illegale handelaar. De politie gelooft, dat deze ge maakt was van methylalcohoL (Van onze redactie binnenland) RIJSWIJK. In de nacht van zaterdag op zondag hebben twee politiemannen uit Rijs wijk een 20-jarige dienstplich tige militair en een 16-jarige scholier (beiden uit Den Haag) aangehouden die even tevoren o.m. drie browning-pistolen uit een gebouw van de vliegbasis Ypenburg bleken te hebben ge stolen De twee jonge mensen liepen op de vluchtstrook van de rijks weg RijswijkAmsterdam en sprongen bij de nadering van de politieauto de berm van de weg in. Daar konden ze worden aangehouden. (Van onze redactie buitenland) SALISBURY. De ongere geldheden ln Rhodesië hebben zich uitgebreid tot de stad Que Que, waar zeven Afrikanen ge wond werden door kogels van de politie. In Que Que, dat een bevol king heeft van 38.000 mensen van wie 34.000 Afrikanen, von den de rellen voornamelijk plaats in de Afrikaanse wijk Amavenie, aldus de politie. Het totaal aantal slachtoffers onder de Afrikaanse bevolking bedraagt in de negen dagen van onrust nu 14 doden en 56 ge wonden. Een tiental blanken liep eveneens verwondingen o". (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG DAF zal voor haar fabriek van personen auto's te Born in Limburg dit jaar nog enkele honderden Marokkanen in dienst nemen. Deze fabriek heeft op het ogenblik ongeveer 3000 man personeel. Hierbij zijn een klei ne duizend man, die vroeger bij de staatsmijnen hebben ge werkt, voorts andere Nederlan ders uit Limburg en andere provincies, een groot aantal Belgen en een grote groep Ma rokkanen. De gehele produktie van DAF-personenauto's is in Born geconcentreerd. Dit jaar zul len ongeveer 100.000 personen auto's worden vervaardigd. Dat is 15.000 of een kleine 20 pet. meer dan 1971.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1