HARTA ANVAL TREFT KONING FREDERIK Prijzen levens middelen dit jaar niet veel omhoog Hond bijt baas dood IUs Dacca juicht: Sjeik Moedjib komt snel vrJf Aj ZEVEN MILJOEN BLIJVEN NOG ZOEK Ruim zestig gewonden in Belfast Dode bij steek partij SPINNERIJ ONTSLAAT 60 MAN GROOTWINKELBEDRIJVEN longen om rotje neer geschoten Horn naar axr Dolfijn van 1 meter uit Grevelingen in Sprundel MISTER OKAY BIJ LAATSTE DUIK GEWOND BOM IN BIERWAGEN COLLECTIE VERWOEST fm Hoogovens leent 60 min. gulden Scholier verdrinkt in sloot in Utrecht Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs m.i.v. 1-1-72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 30 cent Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. DINSDAG 4 JANUARI 1972 26e Jaargang No. 8741 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: «Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze correspondent) KOFENHAGEN De doktoren zeiden gisteravond enige erbetering te hebben geconstateerd in de toestand van de )eense koning Frederik, die gistermorgen getroffen werd door een acute hartaanval. Het paleis wo'-dt overstroomd door bloemen en bood schappen van medeleven. De 72-jarige koning ligt in het gemeentelijk ziekenhuis van Kopenhagen. Volgens de specialisten kan de hartaandoening van de koning louter veroorzaakt woeden door ouderdom, maar kan hij ook veroorzaakt worden door een of andere ziekte. De koning keeg de aanval toen hij herstellend was van een griep, met een begin van longontsteking. De stevig gebouwde koning Frederik, die tatoeëringen op borst en armen heeft, bracht het bij de Deense marine tot schout-bij-nacht. In 1947 besteeg hij de troon na de dood van zijn vader, koning Christiaan de tiende. Uit zijn huwelijk met prinses Ingrid van Zweden zijn drie dochters geboren. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM/UTRECHT De Nederlandse huisvrouw wordt dit jaar niét geconfronteerd met prijsstijgingen van hetekenis voor de levensmiddelen. Deze verwachting van de Nederlandse grootwinkel bedrijven springt naar voren in de reacties op de ,,bom" die Simon de Wit gisteren lanceerde. Simon de Wit kondigde in meer dan paginagrote advertenties aan in 1972 de prijs voor honderd levensmiddelen-artikelen ongewijzigd te laten, ongeacht de ontwikkeling op de prijzenmarkt. DEN HAAG (ANP) Bij een vechtpartij in Den Haag is zondagavond de 25-jarige ver koper C. S. Karreman uit Den Haag zo ernstig gewond dat hij kort daarna in een ziekenhuis is overleden. Hij had bij de vechtpartij, die zich op de Varkenmarkt af speelde, steekwonden opgelo pen in de borst, o.m. onder het hart. In de nacht van zondag op maandag heeft de politie een 17-jarige los werkman aange houden die bekend heeft bij de steekpartij aanwezig te zijn ge weest. Hij ontkent te hebben gestoken. De politie zoekt nog naar de drie andere mannen die zondagavond met de los werkman bij de steekpartij zouden zijn geweest. Het groepje had eerder op de avond in een bar moeilijk heden gekregen met Karreman, zijn echtgenote, zijn broer en diens verloofde. HET ITALIAANSE parlement zal deze maand een wetsont werp in behandeling nemen, waarbij de regering noodlijden de dagbladen en tijdschriften met meer dan 56 miljoen gaat steunen. „Prijsstijgingen voor de le vensmiddelen", zegt de heer P. Ligtenstein van Albert Heijn, „zouden wij met grote zorg te gemoet zien als dat ervan kwam. De portemonnee van de huisvrouw is namelijk niet van elastiek. En laten we eerlijk zijn: van de huisvrouwen moe ten wij het hebben. Prijsverho ging is het laatste middel waar wij naar zullen grijpen om kostenstijgingen op te vangen. En ik neem aan dat dat bij andere grootwinkelbedrijven ook geldt." „Prijsstijging", zegt de heer A. Pandelitsehka van VéGé, „is de minst juiste methode om kostenstijgingen, die 'er wel zullen komen, te verwerken. Alleen al uit concurentie-over- wegingen kun je je prijzen niet "ongestraft verhogen". Spar-woordvoerder Van dei- Ploeg stelt met betrekking tot prijsstijgingen dat het peil van htet afgelopen jaar zeker niet zal worden gehaald: „Bij lange na niet, meen ik zelfs te mo gen zeggen. Het zal zeer ze ker binnen strak afgeperkte grenzen blijven". En met grimmigheid van de concur rentie: „Dus wat dat betreft heeft Simon de Wit het eigen lijk vervloekt gemakkelijk met zijn belofte de prijzten voor die honderd artikelen niet te zullen verhogen gedurende het nu begonnen jaar". De woordvoerder van de Végé sprak van „volksver lakkerij". De prijsverhogin gen blijven dit jaar, zoals ik al zei, ten zeerste beperkt. Maar helemaal onontkoombaar zullen ze vanzelfsprekend niet zijn. En dan wordt ook Simon de Wit geconfronteerd met een situatie waar wij allemaal mee geconfronteerd worden. Je zult een deel van die kosten stijgingen moeten ondervangen door prijsverhogingen over je pakket artikelen. Elk groot winkelbedrijf kan dat omslaan over de 7.000 artikelen waaro ver het beschikt. Alleen Simon de Wit zal het over 6.900 arti kelen moeten omslaan. Want het moet toch ergens vandaan komen. En wat niet uit de lengte kan moet uit de breedte komen. Want de kostenstijging kun je niet helemaal over je kant laten gaan. Daar is de winst in ons soort bedrijven, tussen de 1 en 2 procent netto winst, domweg veel te klein voor". Overigens staat het vast dat geen enkel concurrerend grootwinkelbedrijf Simon de Wit zal volgen door een ga rantie te verstrekken voor het niet verhogen van de prijzen voor een aantal artikelen. De heer J. Entken van De Gruyter laat weten de ontwik keling zoals Simon de Wit die startte „met belangstelling" te volgen, welke belangstelling niet tot resultaten zal hebben dat ook De Gruyter prijs-ga- ranties gaat geven: ..De marges zijn te laag dan dat. we ons willen veroorloven dat achter deurtje te sluiten." DOORNIK (AP) In Doornik is een man die na een verkeers ongeluk bewusteloos was geraakt, door zijn eigen hond dood gebeten, zo heeft de politie meegedeeld. De ongelukkige, de 26-jarige Jean Hcnncton, raakte vorige weck betrokken bij een auto-ongeluk. Zijn vrouw en dochter moesten naar liet ziekenhuis, maar hij kon naar huis terugkeren. De politie vermoedt dat hij- daar door een hersenbloeding buiten bewustzijn is gelaakt. De hond moet getracht hebben hen» mot een beet te wekken en moet toen dol zijn geworden bij het proeven van zijn bloed. (Van onze correspondent) SPRUNDEL De heer Af. de Rooy uit Spru ndel heeft op nieuwjaarsmorgen in de Grevelin gen deze vangst van zijn leven gedaan. Na een strijd van ruim twee-en-eenhalf uur gelukte het de heer De Rooy een dolfijn van vijfentwintig kilogram, op de wal te krijgen. De „Flipper" had een lengte van ongeveer een irieter. Markante bijzonderheid is dat de negenenveertigjarige heer De Rooy pas sedert enkele maanden met de plaatselijke visvereniging op het buitemvatef ver toeft. (Van onze redactie buitenland) KARATSJI De Pakistaan se president Ali Bhoetto heeft gisteren op een openbare bij eenkomst in Karats,ji de on voorwaardelijke vrijlating van de Oostpakistaanse leider sjeik Moedjiboer Rachman aangekon digd. Volgens radio Pakistan zal Bhoetto na terugkeer in Ra walpindi opnieuw een ontmoe ting hebben met sjeik Moedjib, die onder huisarrest verbleef in een vleugel van het presiden tiële paleis. Er zijn geen bij zonderheden hekend over de regeling die voor Moedjibs vrij lating wordt getroffen. Bhoetto zei ook niet wanneer de sjeik precies vrijkomt. Bhoetto vroeg zijn toehoor ders of ze met de vrijlating van Moedjib zouden instemmen. De menigte van ongeveer 100.000 mfensen stak daarop de hand omhoog en riep „ja". Daarna kondigde de president de on voorwaardelijke vrijlating van de Oostpakistaanse leider aan. Verwacht wordt dat Moedjiboer Rachman toestemming zal krij gen naar Bangla Desj te reizen, waar zijn volgelingen hem al geruime tijd geleder! tot presi dent. benoemden. De reactie in Dacca, de hoofd stad van Bangla Desj, was on stuimig. Machinegeweersalvo's werden in de lucht afgevuurd en mensen dansten in lange rij en door de straten gisteravond, terwijl Dacca feestvierde over het nieuws van de vrijlating van Moedjiboer, de vader van de onafhankelijkheidsbeweging van Bangla Desj. De ambassadeurs van de Sov jet-Unie, de Verenigde Staten en China waren al van Moed jibs invrijheidsstelling op de hoogte gesteld, aldus Bhoetto. Hij waarschuwde India dat uit dit besluit niet mag worden opgemaakt dat de Pakistaanse positie zwak is. Bhoetto verklaarde zicli ook bereid tot besprekingen met de Indiase regering, als deze daar mee akkoord gaat. De presi dent zei dat hij in vriendschap zijn hand reikte aan India en bereid was morgen naar Nieuw Delhi te gaan, als India een rechtvaardige vrede wil. De overwinning van India is maar voorlopig: als India niet bereid is tot vrede, is Pakistan gereed voor de strijd, aldus Bhoetto. ARNHEM (ANP) Bij een schietpartij in de oudejaars nacht is de 15-jarige Arnhemse scholier Peters S. ernstig ge wónd geraakt. Hij werd in de lies getroffen door een kogel, die werd afge vuurd door de 48-jarige Arn hemse kantoorbediende G. van E. Volgens de politie had deze zich kwaad gemaakt om een door de scholier afgeschoten rotje. Van E. is aangehouden en ingesloten. De jongeman is onmiddellijk geopereerd en bui ten levensgevaar. ROME (AP) De 75- jarige Belg Rik dc Sonay, die 23 jaar lang op nieuwjaarsdag in Rome van een brug in het ijs koude water van de Ti ber is gesprongen, is er vrij ernstig aan toe na de sprong van afgelopen za terdag. De Sonay, die in Rome bekend staat onder de naam „Mister Okay" raakte buiten bewustzijn bij de sprong van 20 me ter hoogte. Hij werd naar het ziekenhuis van San Camillo overgebracht, waar werd geconstateerd, dat een rugwervel was gebroken en dat beide ar men verlamd waren. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Leo Horn, oud-topscheidsrechter, wordt waarschijnlijk directeur spor tief van het Amsterdamse Ajax. Hom erkende dat er vergaande besprekingen gaande zijn met Ajax, maar toonde zich aller minst gelukkig met het uitlek ken van het nieuws. Horn: „Ik zit nu midden in een reorganisatie van mijn zaak. Dat neemt nog zeker eni ge weken in beslag. Pas daar na kan ik definitief zeggen hoe het met deze zaak staat". Ajax-voorzitter Jaap van Praag ontkende dat er bespre kingen met Horn geweest zou den zijn, maar 'insiders zijn ex- van overtuigd dat Horn en Ajax wel degelijk in onderhandeling zijn. Horn, zo menen zij, zou zich anders niet aan een derge lijke uitspraak hebben ge waagd. (Van onze correspondent) BONN De 48-jarige Düs- seldorfse advocaat Heinz-Joa- cliim Ollenburg is na een ver hoor van anderhalve dag al door de knieën gegaan: giste ren bekende hij onder dc druk van de bewijslast de kidnapper van dc Duitse miljonair Theo Albrecht te zijn geweest. Duits- lands meest spectaculaire ont voering, die bijna drie weken duurde, is met deze bekentenis opgelost, maar het losgeld van 7 miljoen gulden blijft als ge volg van knappe leugens van Ollenburg en zijn handlanger Paul Kron (39) vooralsnog zoek. Esscns Officier van Justitie, Gcrd Lindenberg, kon gister middag weliswaar triomfante lijk de ontknoping van de op windende affaire presenteren met de mededeling, dat de be kentenis van Ollenburg bijna geheel in overeenstemming was met die van Kron, maar het woordje „bijna" Iaat één van de meest brandende vra gen onbeantwoord. Zelfs toen beide bandieten met elkaar geconfronteerd werden, hield Kron vol, dat hij slechts 10.000 gulden van de buit had gekregen om kerstcadeautjes te kopen, terwijl Ollenburg bij hoog en laag beweerde, hem de helft te hebben gegeven. Wanneer deze laatste versie waar is, dan blijft een kapitaal van 3,5 miljoen gulden voor goed verdwenen. Waarschijnlijk is dit echter niet, want Ollenburg hing het ongelooflijk klinkende verhaal op, dat hij zijn aandeel had vernietigd, toen hij het wilde verstoppen en hierbij ontdekte, dat hij gevolgd werd. De me dedeling van Lindenberg, die Ollenburg citeerde met de woorden: „En dat heeft me heel erg gespeten, zo alles voor niets te hebben moeten doen", lokte op de persconfe rentie gistermiddag een home risch gelach van de journalis ten uit. In Essen circuleren on dertussen geruchten, dat Ol lenburg het geld in een water dicht blik in de Rijn heeft ve>- stopt. De twee keer gescheiden advo caat, die als een playboy met een 19-jarig meisje naar Mexi co op vakantie was gegaan, vertelde volkomen gebroken, dat hij geruïneerd was. Hij was een zaar ziek mar. „i zijn praktijk niet meer naar behoren had kunnen bedienen en daarom op een bijzondere manier voor zijn oude dag had moeten zorgen. Als een mense lijk wrak vertelde hij lioogst- verbaasd te zijri geweest over de bekentenis van Paul Kron. Ollenburg: „Ik was er absoluut van overtuigd, dat Kron ook na zijn arrestatie niet uit de schooi zou klappen. Daarom ben ik rustig op vakantie ge gaan, want als ik gevlucht was. dan zou ik zeker geen jong meisje meegenomen heb ben" De man, die in Diisseldorfse clubs vaak 1.000 gulden per nacht uitgaf nu voor min stens 15 jaar van zijn oude dag in de gevangenis verzorgd is, vertelde ook, dat hij van het losgeld 100.000 gulden had ge bruikt om oude schulden te betalen. Als motief voor aijn vrijwillige terugkeer van Mexico naar Duitsland voerde hij aan. dat hij niet het type was om over de hele wereld gejaagd te worden. Daarom had hij aanvankelijk ontkend en wel in de hoop, dat de po litie hem niets zou kunnen be wijzen. Het vaststaande feit, dat Albrecht in zijn woning was vastgehouden, gaf echter de doorslag voor zijn bekente nis. Als een bittere pil voor Ollen burg en Kron kwam tijdens het onderzoek ook nog vast te staan, dat het tweetal niet zo zachtzinnig met de ontvoerde miljonair is omgesprongen. De vondst van vier patroonhulzen in Ollenbui-gs woning bevestig de het langzaam gegroeide vermoeden, dat de kidnappers op Albrecht een harde psychi sche druk hebben uitgeoefend. Het is bijna zeker, dat zij in Frankrijk voor enkele duizen den guldens een moordenaar zouden kunnen vinden, die be reid was Albrecht een kogel door het hoofd te jagen. Dit stond hem te wachten wanneer zijn familie niet zou betalen. Volgens de politie wordt hier mee de shock, waaronder Al brecht dagenlang hevig te lij den had, verklaard. Aan het slot van zijn perscon ferentie deelde Lindenberg nog mee, dat het zoeken naar de 7 miljoen gulden met alle kracht wordt voortgezet. Lindenberg:! „Wij zijn vol goede hoop. dat, liet geld op een goede dag te-1 echt komt". BELFAST (AF) Terroris-I ten hebben gisteren een vracht wagen met bierflesjes in het centrum van Belfast in de lucht laten vliegen; 62 perso nen werden gewond door de rondvliegende glasscherven, voor het merendeel vrouwen. De vrachtauto ontplofte in een nauwe straat vol met win kelende mensen tijdens de ja- nuarl-uitverkoop en kantoor meisjes tijdens hun lunch pauze. Meer dan 50 van de slachtof fers waren vrouwen. Zij wer den met snijwonden en shocks vervoerd' naar vier ziekenhui zen. Twee jonge terroristen hadden de vrachtauto gekaapt en hadden tien pond springstof onder de bierkratten gestopt; „Om een groter effect te krij gen als een soort granaat- schreven", aldus de politie. Zij reden de vrachtauto naar het centrum van de stad en lieten hem ontploffen zonder enige voorafgaande waarschu wing aan de mensen in de straat, aldus de politie. Een vol warenhuis werd dooi de ontploffing geraakt en bij verscheidene restaurants zagen de bezoekers de voorruit op hun etenbord vallen. In de katholieke wijk Spring field Road werden twee pa trouillerende Engelse soldaten' door sluipschutters beschoten. De een werd in de arm geraakt, de ander in het been, geen van beiden ernstig. Engelse troepen arresteerden 13 personen. ENSCHEDE (ANP) Bij de Spinnerij van Van Heek-Scholco te Losser zal een sanering wor den doorgevoerd. De arbeidskosten in de Ne derlandse katoenspinnerijen liggen, aldus de directie, aan zienlijk hoger dan in de overige EEG-ianden. Bovendien heeft het zeer hoge ziekteverzuim een nadelige invloed. Het bedrijf raamt het aantal personeelsleden, dat in Losser zal moeten afvloeien, op zestig. IJMUIDEN (ANP) Ko ninklijke Nederlandse Hoog ovens en Staalfabrieken N.V. gaat 60 miljoen gulden lenen en zal daartoe overgaan tot een openbare emissie van 8 procents 15-jarige obligaties. De koers van uitgifte zal op dinsdag 11 januari 1972 voor beurs worden bekendgemaakt. UTRECHT (ANP) In een sloot langs dc Gageldijk in Utrecht is gistermorgen het stoffelijk overschot gevonden van de 17-jarige scholier Tie- men Fahner uit Hilversum. Volgens de politie moet hij in het donker met zijn fiets van de weg zijn geraakt. De politie heeft geen enkele aan wijzing voor een eventueel mis dryf. Zoals wij gisteren meld den heeft een felle brand de noorjaarscollectie van confectie bedrijf BeCe in Maastricht ge heel verwoest. De schade be draagt zeker 2,5 miljoen gul den. Een brand vorig jaar in hetzelfde bedrijf had een scha de van 1.5 miljoen gulden tot gevolg. Op de foto een beeld van de ravage. VORIG JAAR hebben meer dan 28.000 Amerikanen het leven verloren bij verkeersongeluk ken, veroorzaakt door dronken automobilisten. Samen veroor zaakten zij meer dan 800.000 ongelukken. DE ZANGPEDAGOGE Di Te- ves-Moorla.g is op 81-jarige leeftijd in Amsterdam overle den. ALS EERSTEN IN ons land krijgen vijftig Utrechtse tele foonabonnees een druktoets- telefoon in plaats van de ge bruikelijke kiesschijf. DE AFRIKAANSE bisschop Moezorewa van de methodisten- kerk heeft zich in felle bewoor dingen uitgesproken tegen de overeenkomst tussen Groot- Brittannië en Rhodesië.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1