LUCKY LUKE WORDT NOOIT VERLIEFD Frits Behrendt: van ironie tot bijtend sarcasme ki ik naar Morris de Bevere 38 albums in 25 jaar Laatste aflevering Klatergoud SUSKE EN WISKE: radio televisie NOOIT DODEN FILMHELD noonuay x/ ucLciiiuer i y/i 5 SB (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL „I'm a poor loneome cowboy Een man rijdt neu riënd op zijn paard in de richting van de ondergaande zon, dwars door de woelige geschiedenis van het Wilde Westen. Zjjn naam: Lucky Luke. De naam van het paard: Jolly Jumper. Vijfentwintig jaar heb ben de man, die sneller schiet dan zijn schaduw" en zjjn superver- standige schimmel er nu al opzitten. Een kwarteeuw lang avonturie ren in gezelschap van Amerika's beruchtste wapenhelden: Phil IJzer- draat, Joss Jamon, Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane en de Daltons. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum kreeg onze held einde lijk een stem: zijn avonturen werden in een tekenfilm gestopt, die rond Pasen ook in ons land kan worden verwacht. iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiii hui mui iiiiiiiiuifi mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Redenen te over om de geestelijke vader uit zijn anonimiteit te halen. Want heel wat verstokte Lucky Lu- kc-fans denken nog altijd dat „Mor ris" een Amerikaan is. Morris de Bevere, de schepper van Lucky Luke, is geen Amerikaan maar een Westvlaming, geboren in Kortrijk, die met zijn ai even West- vlaamse echtgenote nu in St. Pie- ters-Woluwe woont: in een villa waar je verwacht dat Luke elk mo ment kan komen binnenstappen of dat Billy the Kid de koekjestrom mel komt gappen. Als „Sweety", de poes van Ma Dalton, (een nieuw al bum) komt binnenwandelen, wordt het helemaal echt. Bestaat de hond Rataplan ook' „Nee, dat is een parodie op Bobby, de hond van Kuifje", lacht Morris. De albums verschijnen oorspron kelijk in het Frans? „Ja, dat komt omdat ik een aantal jaren geleden in New York de Italiaan Goscinny heb ontmoet, een van de vaders van Asterix. We besloten toen te gaan samenwerken en sedert '56 maakt hij - in het Frans - mijn scenario's. Dat wil zeggen: we onderzoeken sa men een verhaal en hij maakt dan een scenario als voor een film. Ik werk dat dan verder uit als ik tekeningen maak. Goscinny tekende vroeger ook wel en weet dus precies wat mogelijk is". Wat staat er nog op stapel? „Jesse James is onlangs verschenen. Dat heeft de uitgever naast „Ma Dalton" nog „Apache canyon" en „Western Circus" in voorraad. Ik moet er wel bijvertellen dat de verhalen niet in chronologische volgorde worden uitgegeven. Het verhaal waar ik nu aan ga beginnen, zal over premieja gers gaan. Cowboys die bandieten waarvoor een premie uitgeloofd wordt, opsporen". Hoe is Lucky Luke ter wereld gekomen? „Ik werkte in een film studio en voelde het einde van die zaak aankomjen. Ik begon me dus op iets anders voor te bereiden. Ik wilde graag strips tekenen en koos de figuur van de cowboy. Tot dan toe bestonden er immers alleen maar ernstige cowboys, geen karika turale. Nu is het Wilde Westen een dankbaar terrein, en daarom besloot ik een soort persiflage van de wes ternfilms te brengen. De figuur van Lucky Luke is eigenlijk een samen voeging van John Wayne, Gary Cooper en anderen. Als naam had ik een typisch Angelsaksische allitera tie nodig: Lucky Luke.... In het begin dacht ik dat ik alleen voor kinderen tekende, maar nu hebben volwassenen gelukkig ook geen complexen meer.... Ooit zelf in :de States geweest? „Ja, ik ben er zes jaar geweest. Ik ging er naar toe om te zien hoe ze strips maken en de Far West te bezoeken. Ik heb ook documentatie opgezocht over- de Dal tons, Jesse James, Calamity Jane e.a. De Daltons hebben ook echt bestaan. De jongste was inderdaad de bendeleider, maar dat ze alle vier van verschillende grootte wa ren, heb ik zelf uitgevonden...". U heeft een voorliefde voor begra fenisondernemers? „Ja ik vind dat die goed van pas komen in het land van de snelle dood",. En toch vallen er nooit doden in uw verhalen..? ..Nee, er wordt nooit iemand dood geschoten in mijn strips. Ik moet dai wel altijd naar een passende straf gaan zoeken. Billy the Kid laat ik bijvoorbeeld een aframmeling ge ven. De Daltons worden onvermijde lijk opigesloten. Soms wordt het wel eens moeilijk ze op de een of ande re manier weer vrij te krijgen. In een van de volgende verhalen zet de directeur ze gewoon uit de gevange nis omdat hij vindt dat ze een slechte invloed op de andere gevan genen uitoefenen..." Reacties van lezers krijgt Morris de Bevere voldoende. „In het begin rookte Lucky Luke niet. Dat rollen van een sigaretje is nu typisch voor hem geworden. Ik kreeg eens een brief van iemand die schreef dat Lucky Luke als hij zo doorging longkanker zou krijgen. Jolly Jum per maakte ook een ontwikkeling door. Wanneer er aan de lezers iets moet worden uitgelegd, maakt het paard opmerkingen. Iemand schreef me dat het niet logisch is dat een paard spreekt". Wordt Lucky Luke nooit verliefd? „Haha, dat hebben vrouwen me vaak gevraagd. Maar dat kan toch niet: hij moet onafhankelijk blij ven". Van het stripverhaal uit heeft Lucky Luke dan toch de weg naar de film gevonden. „We hebben er twee jaar aan gewerkt. Er werd geen album verfilmd, maar we heb ben een nieuw verhaal geschreven met de Daltons. Goscinny heeft ook hier weer aan meegewerkt, samen met Pierre Tchernia. De film is gemaakt bij Belvision te Brussel, de grootste tekenfilmstu dio van Europa waar ook Asterix en Kuifje leerden spreken. Rond Pasen komt de Nederlandstalige versie. Daarin zal Lucky Luke helemaal zichzelf zijn: hij zal Amerikaans spreken. We hebben echte Ameri kaanse acteurs gevraagd hun stem men te lenen. Daarin zal zijn naam voor het eerst juist worden uitge sproken: Lucky Loek. Weet je wat ik ?o plezierig vind? Al die jaren heb ik me afgevraagd wat voor stem hij zou hebben. Nu weet ik het Men verwijt de tekenaar Fritz Behrendt wel eens een tekort aan engagement. Hij zou zich teveel in het midden opstellen en zonder soli daire gevoelens voor links of rechts de absurditeiten van het wereldto neel in caricatuur brengen. Voorzover deze uitspraak gedaan wordt door degenen voor wie niet- links automatisch uiterst rechts be tekent, kan men ze moeilijk weer leggen. Behrendt heeft zich in zijn tekeningen nooit vereenzelvigd met welk standpunt dan ook. maar men zal geen enkele tekening kunnen aanwijzen waaruit blijkt dat hij het met zijn eigen opvattingen wel eens op een akkoordje gooit. Bij de Perscombinatie N.V. te Amsterdam, waartoe Het Parool be hoort, dat met De Stem het copy right heeft van Behrendts prenten, is nu een bloemlezing verscnenen uit zijn werk. Twintig jaar wereld gebeuren in 160 politieke tekenin gen. Het begint bij Jan de Quay (van „Lijmen Jan") en het eindigt bij de jongste politieke gebeurtenis sen. Op het eerste gezicht een hete rogene verzameling, maar bij nader inzien een selectie die fijntjes de politieke weg markeert die de we reld na de tweede wereldoorlog is gegaan. Opvallend is daarbij, dat men zich bij sommige prenten af vraagt hoe het ook weer zat. terwijl men bij andere onmiddellijk met een „o,ja" zal reageren. Niet alles wat in de politiek gebeurt ig immers even belangrijk. Soms heeft de tekenaar aan een beetje ironie voldoende gehad, een andere keer echter was het vlij- mendste sarcasme hem niet genoeg. Het eerherstel (in 1956) van de Hongaarse communisten aan de eer der vermoorde minister Rajk inspi reerde Behrendt tot een tekening van krokodillen (met bijbehorende tranen) in generaalsuniformen die de weduwe van het slachtoffer een kwasi-berouwvol klauwtje toeste ken- Behrendt spot met de volwassen heid, die meent dat de jeugd van -•nnd-mo anders is dan die van vijf tig jaar geleden, maar hij drijft ook de spot met die jeugd zelf, voorzo ver ze pretendeert wereld en maat schappij nog voor 1980 (en zonodig met geweld) te willen hervormen. Hij zegt het cynisme van de Sovjet- bonzen even luguber te vinden als het ijskoude cynisme van de indus trie-mandarijnen en daarvan getuigt hij ondubbelzinnig. „Daarom ook", zegt Simon Car- miggelt in zijn voorwoord tot deze bloemlezing, „wordt zijn werk ge haat door de salon-revolutionairen, die niet kunnen leven zonder het geloof in de alles zaligmakende wonderolie van de revolutie en die men niet aan het verstand kan bren gen dat er na iedere Lenin een Stalin komt en dat de beloofde vrij heid na de machtsovername in de ijskast gaat en daar blijft tot in aller eeuwigheid". Fritz Behrendt heeft vaak de va derlandse politiek op de korrel ge nomen, maar de meeste van zijn prenten zijn mondiaal geïnspireerd. Ze spreken een inwoner van San Francisco evenzeer aan als een Ber- genaar of een inwoner van Cadzand. Vele van zijn spotprenten zijn dan ook in buitenlandse bladen gepubli ceerd. Sommigen vinden dat hij teveel relativeert. En dat kan waar zijn. Maar dit relativisme is in elk geval minder irritant dan de humorloos heid van fanatici, die door hun een zijdige kijk op mens en politiek het relativeren verleerd zijn. We zouden er twee kunnen noemen. Maar dat is onnodig. Men treft ze in deze bun del wel aan. De één had een hang snor, de ander een klein zwart snor retje. En telkens worden hun geesten, als in een nachtmerrie, weer op geroepen. J. VERDIESEN. Fritz Behrendt: De volgende a.u.b. Persombinatie N.V- Amster dam. .-- V" - - 1 "-i - '<V,V" NEDERLAND I 15.30 - 17.30 (K) Kindervakantiepro- gramma. 18.45 (K) De Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Journaal. 19.05 (K) Lippy de leeuw, tekenfilm. 19.10 (K) Pebbles en Bamm-Bamm, tekenfilm. 19-30 (K) Op blote voeten in liet park, tv-serie. 20.00 (K) Journaal. 20.21 (K) Gamma: Doordringei licht. Een- programma ove Röntgenstralen. 21.10 (K) Alias Smith en Jones, tv-serie- 22.00 (K) Liedjesprogramma en ballet. 22.35 Ten huize van Kardinaal Alfrink. Een programma van de Vlaamse televisie. 23.25-23.30 (K) Journaal. NEDERLAND II 18.45 (K) De Fabeltjeskrant. 18.55 ,(K) Journaal- 19.05 (K) AVRO's Super King Size Toppop. 20.00 (K) Journaal. 20.21 (K) Peyton Place. 21.10 (K) Artiestengala- (Gala du l'Union des Artistes). 22.00 AVRO's Televizier Magazine. 22.50-22.55 (K) Journaal. DUITSLANP I 18.00 (K) Regionaal nieuws. 18.05 (K) Weekoverzicht. Aansluitend: (K) Die Kramer, tv-film- 18.40 19.15 19.25 20-00 20.15 21.00 21.45 22.30 22.50 (K) Hier und Heute. (K) Voor de kinderen. (K) Graf Luckner. Seeteufels Weltreisen und Abenteuer; tv-film. (K) Journaal en weerbericht. (K) Actualiteiten. (K) Showprogramma. (K) Reportage van de Pakistaanse Broederoorlog. Journaal, commentaar en weerbericht. Voordracht. DUITSLAND II 18-05 (K) Actualiteiten en muziek. 18.40 (K) Amusementsprogramma. 19.10 (K) Barfuss im Park, tv-serie. 19.45 (K) Nieuws en actualiteiten. Aansluitend: weerbericht. 20-15 (K) Portret van Carl Zuckmayer. Aansluitend: kort nieuws. 21.00 Weihnachten mit Elisabeth. (Vanoce a Alzbétou), Tsjechische speelfilm. 22.30 (K) Nieuws, weerbericht en commentaar. 22.45 - 23.35 Programma over Johannes Kepler. BELGIë (Nederland) 16.00 Avonturenfilm voor de jeugd 17.20 - 17.40 (K) Dierenreservaten in Zuid-Afrika 18.00 (K) Fabeltjeskrant. 18.05 (K) De woudlopers, tv-serie- 18.30 Tienerklanken. 19.07 Sporttribune. 19.33 Keurig Frans en zoeklicht. 19.39 Mededelingen en weerbericht. 19.45 Nieuws. 20.10 (K) Speldocumentaire over het leven van Charles Dickens. 21-25 Ten huize van kardinaal Alfrink. 22.15 Nieuws van de boekenmarkt. 22.50 Nieuws. BELGIë (Frans) 17.05 Nieuws 17.20 (K) Lagardere feulleton voor de jeugd 18.10 (K) Kleuterprogramma. 18.25 Voor de vrouw. 18.55 (K) Voor de kleuters. 19.00 Uitzending over filosofie en lekenmoraal. 19.30 Sport. 19.45 Journaal. 20.10 (K) Franois Gaillard ou La vie des autres, tv-serie- 21.05 Jaaroverzicht 1971. 22.00 Muzikaal programma. 22145 Journaal- FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 Midi-chez-vous. 13.00 Journaal 13.30 -13.35 Beursberichten. 14.15 Narcisse. Film van M. d'Aguiar. 15.45 Voor de kinderen. 18.30 Nieuws. 18.35 Vivre au présent. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal journaal. 19.20 Mededelingen en weerbericht. 19.25 Rien que la vérité. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.10 Mededelingen. 20.15 Du Tac au Tac. 20.30 Un mot pour rire. 20.35 Sept Pèlerins en fugue. Muzikaal amusementspro gramma. 21.35 Festival de I'aventure. „100.000 Dollars au Soleil". Film van Henri Verneuil. 23.45 Journaal. 24.00 Sluiting. MARIA CALLAS in Artiestengala, Ned. 2, 21.10 uur. HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Preludium I: klass.- muz. 7.30 Nws. 7.41 Hier en Nu. 7.55 (S) Preludium II: mod-muz. 8.10 Te Deum laudamus: gewijde muz. 8.30 Nws. 8.41 (S) Podium vd vrouw- 9.10 (S) Klass. vioolconc. 10.00 Theologische etherleergang. 10.30 Nws. 10.33 (S) Vd zieken. 11.30 Hier en Nu. 11.32 De kleine wereld, verv. hoorspel (12)- 11.55 Med. 12.00 Los-Vast: gevar. progr. (12.10 Boek- bespr.; 12.21 Voor boer en tuinder; 12-26 Med. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41 Hier en Nu; 13.00 De tafel van drie.) 13.30 (S) Opera aria's. 14.00 Jouw vader zit!: do- cum- 14.25 (S) Klass) kamermuz. 15.00 Herv. middagd. 15.30 Nieuws 15.33 In 't zilverz; progr. voor oude re luisteraars. 16-30 Vd kleuters. 16.45 Radiostrip vd jeugd. 17.00 (S) Licht ensemble met gitaar. Over- heidsvoorl.: 17.20 Suriname journ. Spr.: dr. E-Th. Waaldijk. NCRV: 17.30 Nws. 17.32 Hier en Nu. 18.00 (S) Hot Club 69- P.P.: 18.19 Uitz. vd V.V.D. NCRV: 18.30 Nws. 18.41 Toelichting bij het nws- 18.47 (S) Bandstand: G.U.S. (footwear) Band. EO: 19.00 Wij hebben een woord voor de wereld, om: 19.04 Re form. en Reveil; 19.20 Vragenbeant- woording en 19.40 Bijbelstudie- NCRV: 2.000 Bij de tijd: radiopakket met inform, over ontw. in de samen leving. 20.20 (S) Oude wijn, muz. van grijze meesters, muz. klank beeld over Heinrich Schutz. 21-30 Ontvlucht het hete Babel van de krant: literair doe. 22.20 Avondover denking. 22.30 Nws. 22.40 Literama: radiokron. over boeken, schrijvers en toneel. 23.00 (S) 25 Jaar Bel gisch-Nederlands Cultureel Ak koord: Rachel, oratorium van Vic- Nees, uitgev. door Belgische koren en solisten. 23.25 (S) Deze tijd, deze muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II VARA: 7-00 Nws. 7.11 Ochtend- gymn. 7.20 (S) Spitsuur A'damv(7.33 Van de voorpag.) VPRO: 7.54 "Deze dag. VARA: 8.00 Nws- 8.11 Act. 8.23 (S) Spitsuur A'dam (verv.) NOS: 9.00 Uitgebreide rep. 9.35 Waterst. 9.40 Wat heeft dat kind?:, pedagogi sche rubr.' 9-55 (S) Muz. uit de Middeleeuwen en Renaissance. 10.15 (S) Repertorium: Radiophilh. ork. en solist: mod. muz. 11.00 Nws. 11-03 Spiegel van Belgie: muz. en nws van onze zuiderburen. 11.30 Intern, spec trum: klass. orkestmuz. 12.10 Interv. VPRO: 12.15 VPRO-Maandag: klass en mod. muz, en inf. over muz. (13.00 Nws AVRO: 14.50 Radio- journ. 14.55 AVRO deze week! 15.00 'Is historisch: progr. over geschiede nis. 15.35 Biels en Co. 16.00 Nws. 18.03 Mikadoo: een kindermagazine. 17-00 (S) O: jongeren progr. 17.40 Overheidsvoorl.: Den Haag aan de lijn. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojourn. 18.25 (S) Operetteconc.: Promenade ork., radiokoor en solisten. NVSH: 19.20 Act. literatuur in Belgie. Spr.: Paul de Wispeleare. NOS: 20.00 Nws- 20.05 (S) Kippen, docum.progr. 21.00 (S) Verre Werelden, een samenspel, in de serie Ned- Kasteelconc. 22.10 (S) Jazz in Aktie: Intern. Loos- drechts Jazz Festival 1970. 22.55 Med. 23.00 Nws. AVRO: 23.10 Radio journ. NOS: 23.20 (S) Hobbyscoop. 23-55-24.00 Nws. HILVERSUM III KRO: 7.00 Nws. 7.02 KRO-op-Drie. (8.00, 9.00, 10-00 en 11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Van twaalf tot twee, met om 13.03 Raden maar. (13.00 Nws.) TROS: 14.00 Nws. 14.03 Jam on Ra dio- (15.00 Nws.) 16.00 Nws. 16.03 De Hugo van Gelderen Show. 17.00 Nws- 17.03-18.00 De Hugo van Gelde ren Show incl. de nat. tip-vijftien Brussel (Nederlands) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS- berichten. 12.08 Landbouwkroniek. 12.15 Kleinkunstkroniek. 12.50 Bui tenlands persoverzicht- 13.00 Nieuws en toneelagenda 13.20 BRT-produk- ties. 13.55 Beursberichten. 14-00 Nieuws. 14.03 Lichte muziek. (15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws en beursbe richten. 16.05 Lichte muziek. 17.00 Nieuws en mededelingen. 17.15 Lich te muziek- 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws- 18.03 Uitzending voor de soldaten. 18.28 Paardesportberichten. 18.30 Protestantse uitzending. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Inter mezzo. 19.00 Nieuws en actualitei ten. 19.40 Keurig Frans 19.42 Inter mezzo. 19-45 Missieklankbeeld. 20-00 Opera-muziek. 22.00 Nieuws en De zzeven kunsten. 22.20 Concertante muziek. 23.00 Nieuws. 23.10 Kamer muziek. 23.40-23.45 Nieuws. j (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM. Dinsdag 28 de cember zendt de VARA-tv de achtste en laatste aflevering van Klatergoud uit. Op de foto een van de scènes, m-et v.l.n.r. (voor) Saskia Holleman, Marja Lieuwen, Lydia Oosthoek en (achter) Jan Jaap Jansen, Beer Bos- su, Coen Flink en Hans Boskamp.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5