Wallace: Stoorzender van de presidentsverkiezingen In rijke buurten worden alleen maar intelligente kinderen geboren en in arbeidersbuurten alleen maar domme. Bloeddorstig Maffia baasje in Napels gearresteerd t J. L M. Muris STRATEGIE BEKENDMAKING. geen spreekuur Maandag 27 december 1971 (Van onze correspondent) WASHINGTON Gouverneur George Corley Wallace van Ala bama,, verdediger van de apartheid, zelfbenoemde apostel van de kleine man en potentieel verknoeier van presidentsverkiezingen, zou in 1968 het presidentschap aan Richard Nixon hebben aangeboden in ruil voor politieke concessies wanneer de verkiezingen zou den zijn vastgelopen. Wallace zei dit tegen onze correspondent in Washington. Hij zei niet van plan te zijn geweest de verkiezingen te laten beslissen door het Huis van Af gevaardigden. George Wallace zei dat wanneer hij 150.000 stemmen meer had gekregen in de staten Noord- en Zuid Carolina en in Xenncsee, noch Richard Nixon, noch Hubert Humphrey een voldoende aantal kiesmannen in het kies college had kunnen bemachtigen. In dat geval zou Wallace de uitkomst van de verkiezingen in de hand hebben gehad. zemvriend van Edward Kennedy en dank zij de sterke afgevaardiging van de staat Californië op de democrati sche conventie een zeer invloedrijk man, zich heeft uitgesproken voor de kandidatuur van senator Edmund Muskie voor het presidentschap, zijn de kansen van Muskie aanmerkelijk toegenomen. Het is niet onwaar schijnlijk dat Muskie en Nixon te gen elkaar in de slag zullen komen. Als Wallace, als derde kandidaat het redelijk doet kan hij Muskie en Nixon van een meerderheid in het kiescollege afhouden. En aangezien Wallace senator Muskie voor geen cent vertrouwt zou Nixon dan met Wallaoe moeten onderhandelen over de politieke prijs van zijn- tweede termijn als president. George Wallace suggereerde dat hij van plan was bij de presidentsver kiezingen van volgend jaar dezelfde strategie toe te passen. Het is op dit moment moeilijk te schatten hoeveel aanhang Wallace bijeen weet te brengen, maar als hij het in 1972 iets beter doet dan in 1968 zal blijken hoe noodzakelijk een ver nieuwing van het kiessysteem en de afschaffing van het kiescollege is. Er is daar, na de grote bezorgdheid op dit punt in 1968, in de afgelopen jaren lang en breed over gesproken, maar resultaten van betekenis heb ben die gesprekken niet opgeleverd. Nu senator John V. Tunney, boe- Volgens sommigen heeft Richard Nixon een deel van die mogelijke schuld aan Wallace al ingelost door zijn benoeming van conservatieven in het hooggerechtshof; door zijn positie ten aanzien van het per bus vervoeren van schoolkinderen, over -soms grote afstanden, om rassene- venwicht in het openbaar onderwijs te verkrijgen en door uitspraken en acties die onder de noemer vallen van Nixon's „zuidelijke strategie". Volgens sommige Wallace-kenners probeert de gouveneur van Alaba ma, die in het zuiden van Amerika invloed verliest, nu al zoveel moge lijk winst te halen uit de vrees van democraten en republikeinen dat hij volgend jaar als grote verkiezings- verknoeier zal gaan optreden. Later, in een toespraak voor de National Press Club, zei Wallace dat hij van een presidentskandidaat die om zijn steun verlegen zit een tele visietoespraak zou verwachten' waarin conservatieve programma punten nader zouden moeten worden onderstreept. Behalve Wallace's hobby's op het gebied van de rassenscheiding en „wet en orde" zijn er punten als de „verloren gegane wapensuperiori- teit" van Amerika; de zware belas tingdruk op de kleine man, de be lastingprivileges van grote onderne mingen en stichtingen en wat Walla ce beschouwt als de verwaarlozing en verguizing van het zuiden. Hij verklaarde dat uit opiniepeilingerj bleek dat zijn aanhang onder jonge kiezers van 18 tot 21 jaar opvallend was. Wallace is, wat men verder ook van hem wil denken, een buitengewoon uitgeslapen politicus. Toen hij zich zelf, na zijn eerste beurt als gouver neur van de staat Alabama niet kon opvolgen, zette hij zijn inmiddels overleden vrouw Lurleen op de goe- verneurszetel. Later heroverde hij zijn post door de man die in de plaats wan Lurleen was getreden, te verslaan. Zijn voornamelijk op de gefrustreerde kleine man gerichte campagne van 1968 heeft menig man die het presi dentschap ambieert aan het denken gezet: Senator Henry Jackson ba seert zijn campagne op „wet, orde en recht", de inmiddels uitgevallen senator Fred Harris van Oklahoma voerde een puur op de kleine man gerichte „populistische campagne" waarin hij tekeerging tegen olie bronnen en de macht van reuzen- ondernemingen en zelfs een man als John Tuney, die best wel eens vice-president zou kunnen worden als Muskie president wordt heeft niet al te veel meer op met de zogenaamde „radicale chic". Op zijn eentje heeft George Wallace het politieke midden van Amerika een stuk naar rechts gesleurd. Dat is, of men dat aardig vindt of niet, een zeer aanzienlijke prestatie. Gelooft u dat? Nee, natuurlijk niet. Dat kan toch niet. En toch worden er in de rijkere buurten tien maal meer artsen, economen, ingenieurs, burgemeesters, leraren, professoren, ministers en directeuren geboren dan in minder rijke. Tenslotte komen maar zo'n tien procent van alle studenten uit de arbeiders klasse. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat kinderen uit de bevolkings groepen waar men minder ontwikkeld is, ook minder ontwikkeling meekrijgen. Ze kennen minder woorden en begrippen. Als ze zes jaar zijn, hebben ze dan ook al meteen een grote achterstand bij de kinderen uit andere bevolkingsgroepen. Als je bedenkt, dat bij een hoop gezinnen nauwelijks boeken in huis zijn omdat men niet leest en vaak zelfs geen potlood omdat men nooit schrijft, dan kun je je voorstellen hoèver die kinderen achterliggen bij kinderen uit gezinnen waarvan de ouders algemene ontwikkeling en belangstelling hebben. En als ze dan naar school gaan, die minder bedeelde kinderen, gaan ze ook nog naar te volle klassen. Ze komen terecht in een school systeem dat nog op de manier van de vorige eeuw werkt Er is niemand die met hun tempo rekening houdt, kan houden, want ons systeem is er niet op ingesteld, nog steeds niet. En zo blijft er een stuk onrechtvaardigheid in onze maatschappij bestaan, dat bovendien een nadelige invloed heeft op de toekomst van ons allemaal Veel mensen in ons land beseffen dit, en er wordt aan gewerkt. Alle politieke groeperingen zeggen dat de verbetering van ons onderwijs voorrang moet hebben, opdat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Maar het gaat te langzaam, veel te langzaam. En ook de ouders moeten begrijpen dat ze hun kinderen moeten laten doorleren, zolang mogelijk In onze tijd kun je niet meer zeggen: "Hij moet nou maar es gaan verdienen". Als je nu een kind te vroeg van school afhaalt, kweekje een werkeloze voor de toekomst Over tien, twintig, dertig jaar kunnen de meest eenvoudige werkzaam heden worden overgenomen door een automaat, een machine. Machines zijn veel goedkoper dan mensen en veel beter geschikt voor eenvoudig werk zoais rekenen, scheppen, slaan, breken, snijden. Wat wij nodig hebben, zijn mensen, die die zich goed ontwikkelen, veel weten, veel kunnen, hun tijd en hun omgeving begrijpen. Haal ze niet van school af, laat ze doorleren. Morgen moeten we wijzer zijn. Publfctöe aangebo den door dit blad, in samenwerking met de S tichting Ideële Reclame. (Van onze correspondent in Rome) ROME Met de arrestatie de zer dagen van de 44-jarige Ger- lando Alberti, is een berucht Ma- fia-kopstuk althans voorlopig uit de roulatie genomen. Hij wordt onder meer verdacht van de moord op de procureur-generaal van de republiek in Palermo, dr. Pietro Scaglione en diens chauf feur alsmede van de ontvoering van de journalist Mauro de Mau- ro in de Siciliaanse hoofdstad. Alberti zou tijdens een Mafia-syno- de, waaraan ook een „boss" van de Italiaans-Amerikaanse onderwereld deelnam, de verslaggever ter dood hebben veroordeeld, omdat deze had ontdekt wie aan de touwtjes van de handel in verdovende middelen tus sen Sicilié en de Verenigde Staten trok. De Mauro is ruim een jaar geleden spoorloos verdwenen en niemand gelooft dat hij nog ooit boven water komt. Nu is de Italiaanse pplitie gewoon de „kanonnen van kaliber 90" die zij bij de lurven weet te vatten, alle onopgeloste Mafia-misdaden aan te wrijven. Zoveel is echter zeker dat Gerlando Alberti na de ontsnapte Luciano Liggio, bijgenaamd „graf- isteen", de wreedste en koelbloedig- ste killer van de jonge Mafia is. Een van de vier arrestatiebevelen die 'tegen hem lopen, geldt het z.g. bloedbad van Viale Lazio. In deze Palermitaanse straat werden op 10 dec. 1969 vier Mafiosi van de bouw nijverheid in het kantoor van een aannemer door leden van een con currerende bende met pistoolmitrail leurs doorzeefd. De justitie schat dat Alberti niet minder dan 20 moorden op zijn ge weten heeft. Begin november van dit jaar werd „Zu Paccaré", („Vroeg oud worden de oom", zoals hij om zijn kaalheid wordt genoemd), in een restaurant te Napels herkend door een jone politieofficier. Deze noteerde hei nummer van zijn „Morris Minor" er. alarmeerde als de weerlicht zijn ba zen. Om zoveel mogelijk buit te kunnen strikken, hield een legertje als kantonniers, monteurs en straat vegers vermomde Carabinieri Alber- ti's autootje en inmiddels ontdek onderkomen gedurende anderhalve maand in het oog. Dinsdagmiddag sloeg het uur U. Op een fluitsignaal gooiden 30 agenten hun bezems en waterpomptangen neer en richtten hun vuurwapens. „Zu Paccaré" dacht °r nog even over uit een 15 meter hoog raam te springen, maar liet het plan varen, toen hij constateerde dat hij omsin geld was. Hij liet zich gewillig de handboeien aanleggen. Alleen bedreigde hij op het politie bureau de pers: „Als jullie doorgaan met mij te fotograferen, trap ik jullie onder je achterste". Met de manager van „anonieme moorden" zijn nog vijf personen ge arresteerd: het zijn twee luitenants, de geliefde van een van deze, haar zoon en haar 15-jarige dochtertje, de maitresse van „Zu Paccaré" Op 30 december 1971 hopen onze geliefde ouders en grootouders J. VAN DORSSELAER-BLOMMAART hun veertigjarig huwelijksfeest te vie ren. Dat zij nog lang van een goede gezondheid mo gen genieten is de wens van hun dankbare kin deren. Kapellebrug, december 1971 P. van Dorsselaer-de Klerk en kinderen H. van Dorsselaer-Jacobs en kinderen E. van Dorsselaer-Weemaes en kinderen Eug. van Dorsselaer-van Waesberghe R. van Dorsselaer-Seghers en kind E. van Dorsselaer en verloofde Fam. van Dorsselaer Receptie van 17.00 tot 19.30 uur. Op donderdag 30 december a.s. hopen onze ouders en grootouders H. C. van DORSSELAER en E. M. v. DORSSELAER-BLOMMAERT hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 - 19.30 uur in hotel Van Oosterom, Stationsplein 2, Hulst. Hulst, december 1971 Nieuweweg 62 Heden nam de Here plotseling van ons weg Dnze lieve vader en opa HENDRIK DE ZEEUW weduwnaar van Aiithonia Koster in de ouderdom van 71 jaar. Axel: P. J. van Hermon-de Zeeuw C. van Hermon Ina J. P. Hamelink-de Zeeuw F. Hamelink Diana en Anja Axel, 26 december 1971 Rooseveltlaan 1 Correspondentieadres: Oudeweg 25a, Axel De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 29 december a.s. om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Axel na voorafgaan de rouwdienst in de kapel van het bejaarden centrum „De Vurssche". Enige en algemene kennisgeving Heden overleed na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zieken in de leeftijd van 82 jaar, mevrouw EUGENIA MARIA JONGBLOED- MATTENS weduwe van de heer Johannes Jongbloed Namens.de fam. P. H. A. A. van Haelst Executeur-testamentair Dorpsplein 2, Zuiddorpe Zuiddorpe, 24 december 1971 De begrafenis met de Eucharistieviering, waar bij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsheb ben op dinsdag 28 december te 10.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Zuiddorpe. Samenkomst in het bejaardencentrum te Zuid dorpe om 9.45 uur. Bij gelegenheid van de kerstdagen en de jaar wisseling bied ik burgemeester P. Molthoff, de leden van de raad en alle ingezetenen van de gemeente Hulst namens uw zusterstad Michel- stadt de beste wensen aan. Moge ook in het komende jaar onze verbroede ring meer inhoud krijgen en basis zijn voor een steeds betere verstandhouding tussen de volke ren van Europa. De wederzijdse bezoeken van onze burgers en de vriendschapsbanden die er tussen ons bestaan, zijn daarvoor een goede garantie. Met de allerhartelijkste groeten van onze bevol king, wens ik u een GEZEGEND KERSTFEEST en een SUCCESVOL 1972 Uw toegenegen, ERWIN HASENZAHL Burgemeester van Michelstadt Gedeputeerde Staten van Zeeland, maken bekend, dat ter voldoening aan het be paalde in artikel 10, tweede lid, der wegenwet, van 28 december 1971 tot en met 27 januari 1972 op de provinciale griffie van Zeeland, Sint-Pie terstraat 42, Middelburg en ter gemeentesecre tarie van Sas van Gent voor belanghebbenden is nedergelegd een ontwerp-voorstel aan de sta ten tot het onttrekken aan het openbaar ver keer van de Dijk-van-den-Van-Remoorterepol- der-buitengedeelte, nr. 20 van de wegenlegger der voormalige gemeente Terneuzen, thans ge legen in de nieuwe gemeente Sas van Gent. Belanghebbenden worden in de gelegenheid ge steld eventuele bezwaren daartegen schriftelijk bij de staten in te dienen tot en met 27 januari 1972. Middelburg, 7 december 1971. Gedeputeerde Staten voornoemd, J. van Aartsen, voorzitter D. van der Wel, Griffier. Zenuwarts te Hulst Dinsdag 28 december en woensdag 29 december Te huur aangeboden T. H. pand. Hoogstraat 10, Roosendaal. T. b. tel. 01650- 34353. Huizen Personeel gevraagd Gevraagd: aankomend meisje voor het vacuüm verpakken van onze kaas. Voor inlichtin gen na 19.00 uur tel 01158— 1302. J.B. Notschaele, Stati- onsstr. 61. Sas van Gent. Wij vragen op korte termijn meisjes voor ons bontatelier, machine- en handwerk evt. leerlingnaaisters. Voor meisjes met vakkennis zeer hoog loon. Pelterijenhuis Vermeulen. Vis marktstraat 13, Breda. Fa. F. C. de Valk vraagt voor haar afdeling huishoudelijke-, luxe- en geschenkartikelen en- kele beschaafde meisjes als leerling verkoopster. Korte meestraat 9, Bergen op Zoom. Te koop gevraagd Diverse munten en penningen te koop gevraagd. C. Jansen Reigerstraat 5, Breda. tel. 01600-35912 of Liefhebber vraagt breedspoor- trein van voor 1940 tegen goe de prijs. Legger Gen. Spoor- laan 25, Rijswijk tel. 070- H. W. Janson, kunstgeschiede nis van de wereld. Uitgegeven door: De Boekenclub. H. Fris hert, Leeghwaterstraat 65. Bve- da. Tel. 01600-36036. Te koop aangeboden Breimachines Swiss Magic, de beste geheel metaal. Pfaff Naaimachinehuis, Korte Meè< straat 17, Bergen op Zoom; Lange Brugstraat 30 Breda. Nieuwe Markt 48. Roosen. daal. Gebruikte naaimachines voor weinig geld. Alle merken grondig nagezien en met ga rantie. Pfaff Naaimachinehuis, Korte Meestraat 17, Bergen op Zoom, Lange Brugstraat 30. Breda, Nieuwe Markt 43. Roo sendaal. Elektrische zig-zagnaaimachi- nes compleet in koffer of meubel vanaf f. 287,t.m. f. 1.199,- enz. Pfaff Naaimachine huis, Korte Meestraat 17, Ber gen op Zoom, Lange Brug straat 30, Breda, Nieuwe Markt 48. Roosendaal. 2 6 pers stacaravans op de Wilhelminahoeve te Renesse. 2 stuks f. 6000,- brengen in va- cantie f. 350,- p.w. op. 01600- 40519. Tevens caravans f- 2000,- en patat friet-auto f. 3000.-. Uw gehele woning gestoffeerd vanaf f 7,50 per week Uitslui tend A-keus kwaliteit. Keurta- pijt, Molenstraat 69. Roosen daal, tel 01650-36127 '*mngen Schulden? Belangrijk Schul denregelingen in betalings- moeüijkheden verkerende par ticulieren, ambtenaren en za- kendrijvenden die ter voorko ming van faillissement (inboe del- of goederenverkoop, loon beslag enz. enz.) tot een rege ling van hun schulden willen komen worden erop gewezen dat door de meeste banken en zij die zich belasten met de inning van schuldenposten naast de bekende instellingen alleen de sculdenregelingsar- beid van het L.A.M. wordt er kend. Gegevens worden in neutraal couvert toegezonden Op advies van sociale instellin gen enz. enz. gehele regeling op Pro-Deo-basis mogelijk Landelijk Advienbureau v d Middenstand (sinds 1960) Bus- sum Koningin E-imalaan 18 tel 02159-16903 Behandeling van aanvragen kosteloos. Tuinzigtlaan. Ruim woonhuis olie-c.v. Keurig in de verf met garagebox f 67.500,- V. d.Berg en Co.. lid NBM, Nwe Ginme- kenstraat 43, Breda. tel. 01600- 24421. Auto's - Motoren Te k. VW 1300 '70 40.000 km le eigenaar, schadevrij f 4750,- VW 1200 type 65 f 1500,-, 2x Fiat 850 f 750 en 1300,-, Tri umph Spitfire '66 f 1350,-, Austin Cooper f 3250,-, inruil en financiering mogelijk. Ook zaterdags geopend van 9 tot 12 u. Garage Kool, Meeuwsen- straat 14, Bergen op Zoom. Telefoon 01640-36295 en Laan van Luxemburg 3. Roosendaal. 01650-35108. Accu's 30 tot 40% korting. Stolker. Sander 24, Etten-Leur, tel. 01608-2169. Vakantie Nieuw voor Nederland Chateau du Var Chateau d'Ardèche Chateau du Loire Drie stacaravans met een verfijnde smaakwat Inte rieur uitvoering en afwerking be treft. Met een. twee en drie slaap kamers Compleet met grote roestvrij stalen aanrecht, koelkast. 4-pits gas- comfoor, gaskachel van 4000 cal., 220 v verlichting. VerWé Caravans, Bergstraat 9 Zegge (bij Roosendaal). Mobiele houten bungalows vanaf f 8995, Rinel, Rolon en Astral-sta-caravans 1 of 2 slaapkamers vanaf f 6495. De Roeck tourcaravans vanaf f 3895, Nieuwe typen 1972 staca ravans met eethoek en 1 of 2 slaapkamers tegen aantrekke lijke prijzen. Plaatsen gratis in Nederland. Knuppe's Automo biel- en Caravanbedrijf. Baar- leseweg 34a-b, Chaam N.-Br., tel. 01619-248. Caravanhandel De Wielewaal, heeft een groot aantal tour- en sta-caravans tegen zeer sterke verlaagde prijzen vanaf f 1400 gulden. Kralingseweg 11, Oud-Gastel. Maak nu gebruik van onze zeer lage winterprijzen. Nieu we stacaravans type 1972, o. a. Pemberton v. a. f 6975,-, Alba tros -v^. f 7250,- Albatros Chalet, normaal f 10.750,- nu f 9250,-, Astral v. a. f 7250,-, Blue Bird v. a. f 7850,- P. V. C. Sunny Home, elders f 11.000,- nu f 8975,-, Riviera v. a. f 8250,-. Allen met kachel en gratis transport. Gespreide be taling over 60 mnd. mogelijk. Staanplaatsen beschikbaar. Ca ravanbedrijf Hameeteman, Sin- gei 394, Dordrecht. Tel. 01850- 45E94-36775. Door inruil op onze nieuwe caravans bieden wij u aan en kele sta. en toerwagens o. a. Blue Bird Calypso '68 m. slaapk. f 5950,-, Blue Bird Consort '68 6-pers. f 5150,- A. C. E. m. voortent f 2750,- Spri te 400 m. voortent f 2550,- Sprite 400 m. voortent f 1950.- Sterckeman f 1675.- Blue Bird m. voortent f 1250,-. Gespreide betaling mogelijk. Staanplaat sen beschik***. Caravanbe drijf Hameetefffan, Singel 394 Dordrecht, tel. 01850-45994- 36775. Huisdieren Ruwharige foxterriers te, koop 12 weken, kamp. afstamming off. stamboom en ingeënt. Rijksweg 210 Molenschot (oude weg Breda-Tilburg) Tel. 01611 Diversen Schieting op dinsdag 28 de cember op 2 wippen bij P. van Dijk, Hengstdijk. Aanvang 3 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4