KNAKWORST PATENTBLOEM FRAMBOZEN BESSEN DUITSE SEKT In de „straat der weduwen" 52 voor een voordelig oude j aars avondje WEINIG DEELNEMERS AAN HONGERSTAKING IN TERNEUZEN spelen weer kinderen GOUDREJNETTEN NIEUW LEVEN IN MIDDELBURGSE SPANJAARDSTRAAT stad streek o GESTOLEN KERSTSFEER Boekje over inrichten zomerwoning van NBPV WIELEN VAN AUTO GESLOOPT AZVV verslaat STEEN met 1-6 Zonnig en koud Terneuzenaren toonden veel belangstelling Krot kiezen Graven Gestolen auto uit kanaal gehaald Maandag 27 december 1971 3 Een stukje Spanjaardstraat zoals het er vier jaar geleden bij stond. O C7 ARNEMUIDEN Zilveren Schor, Workshop, georg. door Jeugd en Muziek, Zeeland. AXEL Breda-Bar. 13-19 uur. Vogel show. GOES Grand, 20 uur: Samen uit samen thuis a.l. HULST Bioscoopgebouw, 20 uur: Mira 14 j- Boekhandel van Geyt, expositie „Kunst '72" (tot en met 30 jan.) wterkd. van 9-12 en van 13-18 uur. MIDDELBURG City, 20 uur: M.A.S.H. 18 j. Rijksarchief, expositie „Een kver- dronken stad - Reimerswaal", georg. door het Rijksarchief in Zeeland en de Ned. Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis (t.m. 19 febr. Stadhuis, (Vleeshal) kerstexposi tie van de Zeeuwse Kunstkring (t.m. 9 jan.). Open: van 14-17 uur, behalve op 25 december en 1 janua ri. ROTTERDAM De Doelen, (kleine zaal), 20.15 uur: Tête a Ted", cabaretprogramma met Ted de Braak en Mieke Bos. Schouwburg, 20.15 uur: „Bloesem van seringen" door de Toneelgroep Centrum. Gemeentearchiefdienst, Mathenes- serlaan 315, tentoonstelling „Op reis" (Tot en mbt 2 jan.). Ma. t.m. vrijd. van 10-17 uur, zat. gesloten. Behalve op zaterdag 25 december. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: De ballade van Cable HogUe 14 j. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: De taxichauf feur a.l. WESTDORPE Kunsth. Troutzaerte, Singel 45, expositie schilderijen en tekeningen van Nico Molenkamp en Jan van Stolk (tot en met 2 jan.). Werkda gen van 9-18 uur, zondag van 14-18 uur, maandag gesloten. ANTWERPEN Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur „De leerjongens" van Peter Ter- son. GENT Schouwburg, 20 uur: „High Infi delity" van Jack Bopptewell. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In de nacht van donderdag op vrijdag hield de Terneuzense gemeentepolitie J. H. L. uit Winschoten en S. B. uit Beverwijk, beiden schip persknecht, aan. De mannen werden verdacht van het stelen van twee kerstbomen uit de Noordstraat. Toen beiden be merkten dat zij achtervolgd werden gooiden ze de kerstbo men weg. Bij het opmaken van het proces verbaal bekenden ze de kerstbomen te hebben willen meenemen om wat kerstsfeer aan boord te hebben- (Van een onzer verslaggevers) GOES De woningcommissie van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen heeft een boekje uitgegeven, getiteld „Wegwijzer voor het inrichten van zomerwonin gen". De commissie is ver-ontrust door de vele berichten in de pers over mankementen in de inrichting en inventaris van zomerwoningen. Het boekje is te bestellen voor één gulden bij het Provinciaal Se cretariaat van de Bond van Platte landsvrouwen, Grote Markt 28 in Goes. Voor inlichtingen en adviezen over zomerwoningen kan men zich wenden tot mej. W. A. van Muij- wijk van de ZLM, tel. 01100-5010. Bij de ESV-sters van de NCB en CBTB en op de spreekuren van de huishoudelijke voorlichting, te Goes (Landbouwcentrum, Westsinigel 58, iedere dinsdag v-a-n 10-12 uur en 2-4 uur, informatrice mej. C. G. Rezel- man) en te Terneuzen (Huishoud school „De Leeuwtjes", Leeuwen laan 36, informatrice mej. C. G. Rezelman, iedere eerste woensdag middag van de maand van 2-4 uur). 3 flesjes slechts neem nu een hele krat met 24 flesjes in huis KASSAKOOPJE pot met 8 stuks slechts kiio- 7Ci pak JU' jyp SLAOLIE DOLFIJN per fles voor de appelflappen nu per 2 kilo slechts Deze weelc vindt u in de A&O-week- folder bakrecepten voor oliebollen en appelflappen. OUDE JAARS -VERRASSING "COMBAHO" met knalkurk eigen import oer fles slechts Morgen, dinsdag 28 december: Bergen op zoom 12.10. Hansweert 11.28, Terneuzen 10.56 en 23.36, Vlissiragen 10.28 en 23.07. Wemeldinge 12.00. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Toen W. K. uit Axel vrijdagmiddag' zijn auto ging ophalen, die hij maandag had gepar keerd in de Blikstraat te Terneuzen, bleek dat de vier wielen, alle voor zien van nieuwe banden verdwenen waren. (Van onze sportredactie) ST. JANSTEEN Het eerste elf tal van de voetbalvereniging STEEN heeft tijdens een vriendschappelijke lichtwedstrijd tegen de zaterdagver- eniging AZVV uit Axel op het ge meentelijk sportterrein te St. Jan- steer. een 16 nederlaag moeten incasseren. Reeds na 15 minuten spelen keek de thuisclub tegen een 02 achterstand aan, dit door grove dekkingsfouten in de STEEN-verde- diging. Steen kwam hierna nog wel even terug, maar het Axelse AZVV was op alle fronten de beste ploeg. De andere doelpunten kwamen er vervolgens 'met de regelmaat van de klok en STEEN kan hier alleen als excuus aanvoeren dat het met vier invallers speelde, en wel voor R. Woytal, R. Bauwens, K. Ivens en doelman Fr. d'Hooghe. Het scoreverloop: 01 W. Lensen, 02 B. Timmers, 03 A. Bakker (rust) 04 M. de Visser, 05 W. Lensen, 06 B. Timmers, 16 Broekhoven in eigen doel. I (ADVERTENTIE) Vooruitzichten voor dinsdag en woensdag, opgesteld door hel K.N.M.I. op zondag om 18.00 uur Overwegend droog met zonnige perioden. Temperaturen iets beneden normaal met plaatselijk lichte vorst in de nacht. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor dinsdag: aantal uren zon: 1 tot 5; min.- en max.-temp.: om streeks normaal; kans op een droge periode Van minstens 12 uur: 95 pro cent: kans op een geheel droog et maal: 80 procent. Voor woensdag: aantal uren zon: 1 tot 5: min.-temp.: van ongeveer nor maal tot 3 graden onder normaal: max.-temp.: van 0 tot 5 graden onder normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent: kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De door de Terneuzense wereldwinkel op touw gezette hongerstaking, afgelopen vrijdag, heeft wat het aantal deelne mers betreft niet de belangstelling gehad, waarop men hoopte. Hooguit tien geëngageerde jongeren hebben van vrijdagmorgen 9.00 uur tot 's avonds 24.00 uur met een hongerig gevoel- en een lege maag rondgelo pen: groter was de interesse niet. Ook de reacties van een groot aan tal mensen, zijn voor de initiatiefne mers van deze goedbedoelde actie nogal teleurstellend geweest. Vaak waren die reacties negatief en als ze dat niet waren, sprak er een groot onbegrip uit 'voor dit - voor vele mensen blijkbaar onzinnige - ge baar. De tien hongerige Terneuzense deelnemers hebben zich door dit on gemotiveerde negativisme niet laten desillusioneren. Vrijdagmiddag maakten ze een opgeruimde enthou siaste indruk. Er werd wat gespro ken over de problemen van deze wereld en de ergste honger probeer de het groepje, zittend in de wereld winkel, te verdrijven met koffie. Vrijdagavond kwam het gezelschap in beweging. De groep ging bij het begin van \de eerste nachtmissen de straat op en overhandigde iedereen, die er een wilde, een stencil. Was men wat teleurgesteld over het onbegrip dat uit diverse reacties bleek, over belangstelling had men niet te klagen. Vooral in de loop van de middag en avond wisten velen de uitnodigend openstaande deur van de wereldwinkel te vinden. Diverse malen ontstonden langdurige discus sies. Het feit, dat deze hongeractie aan de vooravond van kerstmis is gehou den en niet tijdens de kerstdagen zelf, heeft in Terneuzen vrijdag ver wonderde vragen opgeroepen. Zou het niet consequenter geweest zijn als de groep de hongerstaking tot de kersdagen had uitgebreid? Het antwoord daarop van een van de hongerstakers: „We willen dat er van deze hongerstaking een preven tieve werking uitgaat. Als je dat wilt, moet je het toch vóór de kerst dagen doen, want tijdens die dagen heeft iedereen het te druk met eten. We hopen nu bereikt te hebben dat een aantal 'mensen zich toch wel hebben bezonnen". Nick van Liere, een van dé hon gerstakers, over de vele negatieve en onbegrijpende reacties: „De men sen zijn er niet vertrouwd mee. Men vraagt zich af, wat wij nu eigenlijk doen en ze hebben niet de moed om te komen kijken. Al die mensen zeggen: „Kijk, ze maken er zich gemakkelijk van af". Nick van Liere en zijn medewer kers zijn er van overtuigd, dat het probleem van de derde wereld in de systemen van onze maatschappij zit. Als je dus aan een oplossing op langere termijn wilt werken moet ..^-rviirirTimar riri„ni i ubimim— je zorgen voor een mentaliteitsver andering in onze eigen maatschap pij. En tot die mentaliteitsverande ring hebben de tien hongerstakers vrijdag proberen bij te dragen, zij het met wisselend succes. Een van de deelnemers aan de actie, vrijdagmiddag in de wereld winkel: „We willen ook proberen om een gesprek op gang te brengen. Veel mensen denken dat ze met een tientje een positieve bijdrage leve ren aan de leniging van de nood in de derde wereld. Financiële hulp bij rampen is echter het afkopen van schuldgevoelens. Dat is dokteren aan de symptomen en niet aan de ziek te. De Terneuzense wereldwinkel .eeft voor de hongerstaking wel contacten gehad met andere wereld winkels. „Maar de onderlinge com municatie is zo gebrekkig, dat daar uit in ieder geval geen solidafiteits- staking is voortgekomen", aldus Nick van Liere. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Wie het oude niet eert,1 is het nieuwe niet weerd" zo zou de wapenspreuk van Middelburg kunnen luiden. Maar zij luidt niet zo. In Middelburgs wapen staat: „Wie zal 't maken, dat niemand 't zal iaken En ook onder dat motto kan dit artikel wel verantwoord worden. Want het gaat over renovatie, hetgeen zoveel betekent als: opnieuw tot leven brengen. Al enkele jaren wordt in het oude hart van Middelburg gewerkt aan de restauratie en het opnieuw leefbaar maken van gehele straten de Spanjaardstraat en de Spui straat. Hoewel de uitgestrekte nieuwbouwwijken het bouwkundige prestige van Middelburg vertegenwoordigen de zorgvuldige weder opbouw van een eeuwenoud stukje binnenstad belichaamt de zin voor schoonheid en historie bij de Middelburgse stadsbestuurders. de meeste huizen hier werden ge bouwd, hadden. Een driehoekige ge vel kan zodoende een pittige trap- vorm krijgen (de trapgevel is overi gens niet karakteristiek voor oud- Middelburg) en bij de achtergevels gaat men soms helemaal vrij te werk. De restauratiedienst kiest uit de in Middelburg royaal beschikbare voorbeelden gewoon een motief, op basis waarvan een bepaalde achter gevel wordt vernieuwd. Oude stenen om te metselen zijn er genoeg. „We bewaren de stenen uit de saneringen elders in de stad", zegt ir. Snoey. Als de renovatie van de Span jaardstraat-Spuistraat aan het parti culier initiatief wérd overgelaten, zou er niet veel van terecht komen. „Praktisch alle grond en opstallen zijn gemeente-eigendom", zegt ir. Snoey, „waardoor we in staat zijn om de tuinen te herkavelen, achter uitgangen te maken door bepaalde gebouwen te slopen en bovenal: om de buurt, bij alle verscheidenheid, toch een gaaf totaalaanzicht te ge ven". Het is werkelijk een herleving. In de bovenlichten ziet men weer de levensbomen verschijnen, of het simpele kruis met een bol op het snijpunt der lijnen. De huizen krij gen weer namen, zoals „De Hope" of „Henkenszand". Daarvoor wordt geput uit een register dat in het bezit van de restauratiedienst is. Geeft het register geen aanduiding voor een naam, dan kiest de nieuwe bewoner zelf iets toepasselijks. Wonen in een gerenoveerde straat heeft zijn charmes. Graaf in de grond en je vindt minstens twee lagen plavuizen, die heel vroeger het wegdek van de straat vormden. Kijk uit het raam en je ziet de 18e eeuw, bevolkt met moderne mensen. Je huis zit stikvol onverklaarbare hoeken, alsof het door de bouwers tijdens het werk was bedacht. Steeds meer ménsen worden er door aangetrokken. „We hebben al een wachtlijst moeten aanleggen", zegt ir. Snoey. „Het is gewoon een boeiende straat. We willen er dan ook geen Zaanse schans van maken geen openluchtmuseum". De koepelvormige Oostkerk sluit het straatbeeld aan de oostzijde af. Naar het westen toe voert de straat naar het centrum van Middelburg. Een juweel van een straat, nu het stof van de eeuwen er afgeblazen wordt. Wie het oude niet eert, is het nieuwe niet weerd.... Er zijn ook wonderlijke dingen, zoals de garages eis van de 20e eeuw. Ze hebben iets steriels. Maar wie zal 't maken dat niemand 't zal laken? (Van onze correspondent SAS VAN GENT Vrijdagavond zagen voorbijgangers dat er ter hoogte van de Axelse Vlakte een auto in het water lag, die nog ge deeltelijk boven de oppervlakte uitstak. De auto werd met een kraanwagen op het droge gehaald. Hij bleek daags tevoren in Rotter dam gestolen te zijn. De dieven hebben zich er kennelijk op deze wijze van willen ontdoen. Van de daders is nog niets bekend. bij f 15,- boodschappen literkruik van f 2,50 voor 195 Boven: Hetzelfde stukje Span- jaardstraat als op de foto rechts (uit een andere hoek gefotografeerd)zo als het er nu uitziet. Onder: Een sombere achterbuurt, genaamd „Spanjaardstraat". Nu vindt men er bewoners met titels een happy few. Een groep van negen man, onder leiding van de nog jonge stedebouw- kundige ir. J. Snoey, is op „Ge meentewerken" geduldig bezig met het plomberen van de rotte tanden en kiezen in enkele van Middel burgs oudste gevelwanden. Een jaar of vier geleden begon men met het aanpakken van een straat die er uitzag alsof de oorlog er had huisge houden: de Spanjaardstraat. Een vervallen hoekpand werd zorgvuldig gerestaureerd en daarna betrokken door een pionier: mr. dr. A. J. J. Mes, oud-burgemeester van Heinkenszand en oud-gedeputeerde van Zeeland. Geen acht slaande op de wankele gevels rondom zijn huis, dat hij met tederheid de naam „Henkenszand" gaf, begon de heer Mes als een zwijgende, maar vaak ook als een sprekende reclame voor de buurt te fungeren. Hij kreeg spoedig navolging van mensen die er het geld en de durf voor over hadden, zich nu eens niet op de Middelburgse „goudkust" (ook wel margarinebuurt genaamd) te vestigen, maar liever hun geld investeerden in een monument voor zelfbewoning. Het woord „durf" is niet overdreven. Voor een monu ment een bewoonbaar monument is, ziet het er uit als een krot. En steek daar maar eens een ton van je zuurverdiende geld in! Van de 60 panden aan de Span jaardstraat kunnen er slechts tien zonder bouwkundige ingrepen blij ven staan. Van de 50 overige zijn er inmiddels 8 bewoond, aan negen panden wordt druk gerestaureerd, in januari worden er weer vier onder handen genomen en eind 1972, of begin 1973 is de Spanjaardstraat een juweeltje van een woonstraat, waar in geen twee huizen hetzelfde zijn. Renoveren, zo vertelt ir. Snoey (hij verhuist binnenkort ook naar de Spanjaardstraat), komt er in de praktijk op neer, dat je in overleg met de restauratie-afdeling van ge meentewerken een krot uitzoekt, dat vervolgens dn 8 maanden tijd tot een gebouw wordt omgetoverd, dat een compromis is tussen de eisen die de historie stelt en tussen de woonwen sen van een gezin anno 1971. Vier overheidsinstanties betalen de helft van de restauratiekosten. Middelburg duidt de Spanjaard straat wel eens aan als de nieuwe elitebuurt. „Wat is elite?", vraagt ir. Snoey. „Je vindt op de naambordjes in de Spanjaardstraat wel de meeste wetenschappelijke titels van heel Middelburg bijeen, maar dat is toch niet hetzelfde als elite? Er zitten leraren, ingenieurs (één van Péchi- ney b.v.), gepensioneerden, zoals mr. dr. Mes en anderen. De mensen met veel geld verkiezen nog altijd de bungalow. Dat geeft meer status, vermoed ik, dan een huis in de Spanjaard- of Spuistraat. Dat waren vroeger trouwens ook geen straten van stand. Ze zijn karakteristiek. Dat wel". Ir. Snoey heeft eens uitgerekend hoeveel kinderen er straks in de Spanjaardstraat zullen spelen. Hij komt tot dertig. De „straat der we duwen", zoals een 19e-eeuwse schrijfster de Spanjaardstraat noemt, kent zichzelf bijna niet meer terug. De straat leeft weer. „De historie maakt bij de renovatie de dienst uit", zegt ir. Snoey. „Maar we kun nen op dat thema variëren. Sommige gevels worden hersteld in de vorm die ze in de 17e en 18e eeuw, toen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3