PRO ECCLESIA VOOR BILT VEEL BELANGSTELLING OP OPEN DAG „EECKENSTEIN" Experimenten met centrale antenne in Hulst geslaagd DRUKBEZOCHTE TENTOONSTELLING P.V. VERWACHTING Wildrit 1971 leverde weinig strafpunten op FRANKRIJK GOED TE ONTVANGEN, DUITSLAND REDELIJK stad streék BEDUIJFS- VOLLEYBAL DAMES HULST Prijskamp op topbiljart Yorseke Schieting in Koewacht Be jaardenschieting in Koewacht Bij caféruzie MAN SLAAT JUKEBOXRUIT IN Terneuzen CULTURELE AVOND IN STADHUIS AARDENBURG Maandag 27 december 1971 2 (Van onze duivensport medewerker) AXEL De postduivenvereniging „Verwachting" te Axel hield in sa menwerking met de p.v. „Eerlijk Vreest Niemand" uit Stoppeldijk in het sociëteitsgebouw bij de heer F. Baart te Axel de jaarlijkse vereni gingstentoonstelling. Er waren 230 duiven ingezonden. De heer Fl. van Acker, lid van „Verwachting" behaalde met een doffer het predikaat schoonste duif van de tentoonstelling. Hij werd al gemeen kampioen- Keurmeester was de heer P. van Vliet uit Vlissingen. De, show werd, zoals gebruikelijk, zeer druk bezocht. (Van onze correspondent) HULST Uitslagen en standen in het damesbedrijfsvolleybal afdeling Hulst: Dames eerse klasse: EIV - Dageraad 04, (EIV niet vol ledig opgekomen) CMtex - KPJ 21 (8-15 15-9 15-4), Juvanta - PVH 0—3 (3-15 12-15 8-15), Morres 1 - CVC 1 4^-0 (15-9 15-5 15-10 15-3) De rangschikking: Cliitlex 10 8 1 1 17 Mavo 1 10 8 0 2 16 Pioniers 10 7 2 1 16 Morres 1 10 6 0 4 12 Dageraad 10 5 2 3 12 PVH 11 3 4 4 10 EIV' 9 4 14 KPJ 11 3 1 7 7 CVC 1 11 1 0 10 2 Juvanta 10 0 1 Tweede klasse: Olmulo - Lyb/Verstraeten 40 (15-8 15-2 15-5 15-11), Racing Daf - Door douwers 21 (15-10 12-15 15-7), CVC 2 - Lyb/Verstraeten 04 (9-15 2-15 6-15 6-15). De rangschikking: Doordouwers 11 10 0 1 20 Olmulo 11 8 0 3 16 Racing Daf 11 7 1 3 15 GVC 9 6 0 3 12 Lyb /V erstraeten 10 5 1 4 11 Mavo 3 10 4 0 6 8 Mavo 2 11 4 0 7 8 Morres 2 10 1 1 8 3 CVC 2 11 0 1 10 1 (Van onze correspondent) KOEWACHT In café K. van Boven is op eerste kerstdag een prijskamp op het topbiljart gehou den. De' uitslag van deze prijskamp is als volgt: 1 A. Coupieters, Koe wacht, 2 J. Rombouts, Koewacht, 3 J. Pilaet, Hulst, 4 F. Buys, -Koe- wacht, 5 J. de Wit, Hulst, 6 P. Mathys, Koewacht. Aan de -prijs kamp namen 26 topbiljarters deel. Kerstconcert In de recreatiezaal van het bejaardentehuis „Vredelust" gaf de muziekvereniging „Mozart" een concert van kerst- en gewijde muziek. Behalve de bewoners van het tehuis, waren ook de bewoners van de bejaardenwoningen in Bosch burg uitgenodigd. Biljart De biljartclubs „Tegen- Moeders Wil" en „Krijt Op Tijd" kwamen in het clublokaal van TMW, café Lamminsvliet, tegen elk aar uit. TMW toonde zich op eigen terrein de sterkste en won de strijd met 11 tegen zeven-punten. In het voorjaar zal de return worden gespeeld. De uitslag luidde: Klein biljart: J. de Bruijne - J. van Hanegem 20, L. de Rooij - A. van Hal 11, M. Grahame - G. Gernaert 2.0, J. de Bruijne - Th. Tas 20. Groot biljart: G. van Oor schot - J. Verwilst 02, A. Groos- man - F. Groothaert 2, Th. Lan- noije - G. Hermie 02, L. de Rooij - Th. Pailada 02, C. v. Poecke - R. Matou 02. (Van onze correspondent) KOEWACHT Aan een schieting in café „De Oude Molen" te Koe wacht hebben 27 schutters deelgeno men. De uitslag: hoogvogel, eerste en tweede zij vogel: A. Thijs-v. Bo ven, Axel (zowel de hoogvogel als de zijvogel) en A. de Vlieger uit Koewacht. Grootste aantal vogels: E. van Damme, Koewacht, 4 stuks. Naar aanleiding van deze experi menten zal de gemeente Hulst bin nenkort een uitgewerkt technisch plan aangeboden krijgen met daarin alle gegevens om te kunnen beoor delen of een centrale antenne voor de binnenstad verantwoord is. Este- tisch zal het dat zeker zijn, want het systeem maakt alle antennes op daken van huizen overbodig. Als besloten mocht worden een antenne op de basiliektoren in de binnenstad te plaatsen - daar staat er nu voor de proeven ook een - zal Hulst in de toekomst naast de meer gebruikelijk tv-stations ook nog de twee Franse en enkele Duitse kun- -nen gaan ontvangen. Dat niet alleen: als de antennecircuits in de buiten wijken worden gekoppeld aan dat in de binnenstad, wordt daarmee te vens de mogelijkheid to,t lokale te levisie geopend. Een proefje daarvan heeft Hulst de afgelopen week- gehad, toen de begrotdngsvengaderinig per kabel/tele visie naar een aantal café's werd uitgezonden. Volgens Seb Blom- maert kan in de toekomst zonder enig bezwaar de hele stad meekij ken, als die centrale antenne in de binnenstad er maar komt. En dat zal in ieder geval geen goedkope aange legenheid zijn. De plannen, die wor den uitgewerkt maken wel de vraag actueel wie zich zal moeten ontfer- meja over de exploitatie van een centrale antenne. Er zijn verschil lende mogelijkheden. De gemeente doet het, de woningbouwvereniging, of er komt een speciale stichting. In kabeltelevisie voor Hulst ziet dé heer Blommaert zeker mogelijk heden: „De proefuitzending van de afgelopen week heeft getoond dat we het kunnen." Volgens de Hulster electronicus kan kabeltelevisie per fect worden gebracht als de zaak goed gerund wordt en daarom is hij ook de mogelijkheden op dit gebied voor zichzelf aan het onderzoeken. In zijn, met technische apparatuur volgestopte elektronisch centrum aan de Scheldekade in Terneuzen, ver telt hij hoe slecht het in Zeeuwsch- Vlaanderen op dit moment is gesteld met de gemiddelde kwaliteit van de nu in gebruik zijnde centrale anten nes in buitenwijken. „Zelfs de men sen praten er met afschuw over. Er mankeert aan die dingen altijd wat. Dat komt doodgewoon, omdat ze per kilo worden verkocht. Bij de wo ningbouwvereniging is de prijs be langrijker dan de kwaliteit." Over de experimentele kabel-uit- (Van onze correspondent) KOEWACHT Aan een bejaar- denschieting bij J. de Guchteneire hebben 37 schutters deelgenomen. De uitslag is als volgt: eerste hoog vogel, J. Ferket, Stekene, tweede hoogvogel: Th. Mervis uit Koewacht. De eerste en tweede zijvogel waren respectievelijk voor F. van Geersum (Zuiddorpe) en E. Herweg (Hei kant). De eerste extra prijs kreeg B. C. Baert uit Koewacht en de tweede E. Herweg uit Heikant. De meeste kleine vogels, vier stuks, waren voor A. Fassaert uit Boschkapelle. De volgende bejaardenschieting is bij J. de Guchteneire op dinsdag 4 januari. 'Van onze correspondent) ZAAMSLAG De West- Zeeuwsch-Vlaamse Automobielclub hield op eerste kerstdag een oriënta- tierit. Start en finish waren in Zuid- zande. De uitzetter van deze rit, de heer Kramer uit Zuidzande, had de ze wildrit gemakkelijk gehouden en de lengte aangepast (45 kilome ter). De eerste van de 49 deelnemers startte om 14.01 uur. Na enkele kleine moeilijkheden zijn alle gefi nisht. 's Avonds reikte de vice- voorzitter H. van Geffen de prijzen uit. De uitslag was: 1 echtpaar Rodri- go Terneuzen 8 strafpunten, 2 echt paar Verploag Aardenburg 10 straf punten, 3 echtpaar Van Oorschot Aardenburg 17 strafpunten, 4 echt paar De Jonge Schoondijke 20 straf punten, 5 echtpaar Brood Terneuzen 24 strafpunten. De damesprijs ging naar de dames- equdipe Dieleman-Gruben uit Ter neuzen. De laagstgeklasseerde liep 448 strafpunten op. (Van onze correspondent) SLUISKIL -In de kerstnacht heeft de heer Ch. van der Bilt te Sluiskil de kerkelijke onderschei ding Pro ecclesia et ponticife ont vangen. Pastoor - Ignatius Breuer reikte de heer V. d. Bilt de onder scheiding uit aan het einde van de nachtmis, in tegenwoordigheid van een bomvolle kerk, die de plechtige eucharistieviering had bijgewoond. De thans 70-jarige heer V. d. Bilt, die overigens volkomen verrast was, heeft bedankt als kerkmeester, een functie die hij vanaf het begin, 15 jaar -geleden, met grote toewijding heeft vervuld. Onlangs deelde hij dit besluit mede, omdat (hij vond dat jongeren zijn -plaats moeten inne men. Gedurende een -kwart eeuw vervulde hij de functie van organist in de Rectoraatskerk van Sluiskil en hij was gedurende een lange reeks van jaren koorzanger. Ook op veler lei ander gebied heeft de heer V. d. Bilt zich voor Sluiskil verdienstelijk gemaakt (Van onze correspondent) TERNEUZEN In de kerstnacht, rond twaalf uur, werd de Terneu- zense gemeentepolitie opgeroepen voor een vechtpartij in een bar aan de Dijkstraat. Daar bleek dat J. E. L. uit Ter neuzen een slagaderlijke bloeding aan de rechterarm -had opgelopen toen hij de ruit van een jukebox in elkaar had geslagen. De man werd ter verzorging naar het Julianazie* kehhuis gebracht. Drukte op Eeckenstein tijdens de open dag die gisteren, kort na de officiële opening van het dagverblijf, werd gehouden. (Van een onzer verselaggevers) SINT JANSTEEN Een groot aantal belangstellenden heeft tweede kerstdag van de gelegenheid ge bruik gemaakt om het onlangs offi cieel geopende dagverblijf voor geestelijk gehandicapten „Eecken stein" in Sint Jansteen te bezoe ken. In het kader van de recente ope ning werd er gisteren namelijk een open dag gehouden. Van twee uur 's middags tot vijf uur is het constant druik geweest in dit dagverblijf. Niet alleen veel ouders van pupil len, die Eeckenstein bezoeken, kwa men kijken, maar ook veel andere geïnteresseerden lieten zich infor meren over dit opvangcentrum. De reacties waren over het alge meen bijzonder positief. Opvallend was onder meer ook de interesse van de zijde van jongeren. „Eeckenstein" is officieus al ruim een jaar in gebruik. Anderhalve week geleden is het officieel geo pend door een vertegenwoordiger van het ministerie van CRM. Dage lijks worden in dit verblijf veertien pupillen opgevangen, die onder meer met creatief spel worden be ziggehouden. Eeckenstein is bedoeld voor die geestelijk gehandicapten, die niet in sociale werkplaatsen ondergebracht kunnen worden, omdat ze daarvoor niet geschikt zijn. In Sint Jansteen leren de pupillen zich in groepsver band bezig te houden met allerhan de activiteiten, 's Avonds en buiten de normale „werktijden" zijn ze normaal in het gezinsleven bij hun ouders thuis, opgenomen burgerlijke stand Geboren Pieternella Frangoise dv de Feijter, Jan Jacobus en Dees Cornelia Adriana; Marc zv Belaert Erik Petrus Anna Maria en de Grae- ve Jeanine Marie Louise te Axel.; Bernard Christophe zv van der Peijl Govert Krijn en Henchoz Peirotte Francoise; Anegelo Harmen Jacobus zv Visser Harmen Josephus en de Bruijne Cornelia; Mark zv Domisse Jozias Jacobus en van Dalen Tan netje; Sylvia Erica dv van Dixhoorn Jacobus Anthonie en van Doeselaar Lucia Erica; Florentine Valerie dv Schepers Frank Lykle en Sturm Va lerie Catherine Coenelia te Sas van Gent; Maatje Neeltje dv de Meester Louis Christiaan en Verdoorn Ca- tharina Pieternella Kornelia; Sarbina Irena Lodevicus dv Janssens Willy Rudolph en Timmermans Cornelia Johanna Petronella; Esmeralda dv Matthijse Johannes Cornells en de Pootier Suzanna Jozina; Pieter Dirk zv Bosch Dirk en van de Velde Johanna Catharinna te Rotterdam; Je an Paul Wilhelmus Marie-Louise zv van Acker Walther en Conincx Eli sabeth Cornelia Maria te Axel; Pe tra dv de Braai Daniël en Dey Santina Neeltje; Annette Jantienne dv Robbemont Teunis en Hemelaar Jantiene: Maria dv Mentzij Hendri- kus en Netten Catharina Johanna; Laura Mirjam Johanna dv Poelstra Jan Johannes Paulus en Nolden In geborg Cornelia Magda'lena; Steven Amé zv Vierpoorte Jacobus en Ber- wald Sonja Clazina; Pasoalle Chris- laine dv Josse Marcel Jules René en Verlinde Catharina; Arjen George Georgette zv van den Hemel Johnny Roman Marie en de Wit Helena Tjalfina te Sas van Gent; Maaike Clementine dv de Rooij Ce- milus Cornelis en Kint Maria Emilia Theresia; Jose zv van Houdt Arend Anthonie en de Putter Waatje Hebri- na; Gerardus Lambertus Willem zv Timmers Lambertus Johannes Anto- nius Maria en Klaassen Adriana Eli sabeth; Petra Willeke Anneke Mar tina dv van Driel Pieter Adrianus en van Vught Everdina Elisabeth Francisca Cornelia; Tsitske Hendri- ka Pieternella dv Huitema Inte Sjoerd en van Ijk Elisabeth Jorina Paulina; Richard Laurentius Antoni- us zv Blommaert Rudy Laurentius Anthonius en Onderdijk Leintje; Izet Maatje Maria dv Fraanje Wil lem Leendert en van der Graaf Jan na Maria Adriana; Rob Roland Fer dinand zv Klok Jacob en Hommers Geertruida Maudy Helga te Sas van Gent; Jessica Johanna dv Noote- boom Leo Willem en Ravenhorst Johanna Willemina Ondertrouwd Threels Bart 33 jr en de Geus Catharina Cornelia Wilhelmina 27 jr; Galadi Mohamed 26 jr te Breda en van Waterschoot Anna Maria' 21 jr; Koopmans Hen drik Jan 48 jr te Amsterdam en Vroegop Maria Ebrina 38 jr; Getrouwd Hallegraeff Richard 23 jr en van Dongen Pieternella 21 jr; Stuck Johannes Cornelis Joseph 24 jr te Hontenisse en Meeusen Adriana Anthonie 18 jr; Verpoorten Francois 23 jr te Oostbutg en de Braai Adriana Helena 22 jr; Lense link Pieter Anthonie 23 jr te Mid delburg en de Putter Adriana Jozina 22 jr; de Vijlder Johannes Petrus 23 jr te Hontenisse en Engels Veronica Emma Gerarda 20 jr; Krijger Ber- nardus 21 jr en Pieters Pieternella (Van onze correspondent) AARDENBURG Zaterdag 8 ja nuari zullen Leny van der Lee (kla- vecimel) en Reinier Schweppe (te nor), beiden bekend van de Mat- thauspassionuitvoeringen in Aar denburg, een culturele avond ver zorgen. Het programma wordt uitgevoerd in de raadzaal van het stadhuis in Aardeniburg en begint om 8 uur. De organisatie is in handen van de stichting Bach-comité Aardenburg. Uitgevoerd worden werken van o.a. Joh. Seb. Bach. Giovanni Bassini en Michael Cavendish. 19 jr; Verschuren Theophilus Corne lis 25 jr en van Doeselaar Francin: Levina 21 jr; Nieuwets Willem An ton 19 jr en Scheele Sara Johamu 19 jr; Bareman Johannes 28 jr te Axel en Geers Amelia Adriana 26 jr; Verschoor Johan 29 jr te 's Gravenhage en de Jonge Maria 28 ji te Schiedam; Mechielsen Adriaar Jacobus 22 jr en Zegers Adrian; Leuntje 19 jr; Doorns Jan 27 jr en Steketee Adriana Janna Willemina 23 jr; Bayle André Roger Valèra 28 jr en de Meyer Fermande Henriette Anne Maria 20 jr; van Dinteren Anthonius Cornelis 45 jr en de Smidt Janneke Sara 31 jr; Prinse Johannes Franciscus. 39 jr en Van Wynsberge Jenny Marie Henriette Simonne 29 jr te Eeklo; Bouwense Willem Lodewijk 25 jr te Roosen daal en Nispen en Veling Maria Christina 24 jr te Roosendaal en Nispen; van Waes Petrus Theophilus 24 jr te Oostburg en Jacobs Lilian Bernarda Amelia Maria 21 jr; van Sprundel Leonardus Jacobus 27 jr te Vlissingen en Dezutter Herarda Christiana 17 jr te Vlissingen; Witte Cornelis Abraham 23 jr en de Weerdt Maria Ma-rhta 19 jr; Overleden van Heijster Adria nus Everardus 48 jr; Scheele, Neel tje 34 jr ev Witte A.M.; de Rooij Berta Louisa 68 jr ev de Lorijn A.M.G.; Rottier Geertruida 83 jr geh. gew. met Haak J.; Jansen Sala- mon Jan 62 jr; Drabbe Jacobus Cor nelis 79 jr; Meeusen Aarnout 78 jr; Hamerlinck Johannes Franciscus 61 jr; Schoonakker Arie 77 jr; de Klerk Pieter 74 jr; Audenaard Paula Maria 81 jr; Bours Alouisius Joseph Hubertus 65 jr; Pijpelink Johannes 53 jr; Reinhoud Johanna Jacoba Corne lia 48 jr geh. gew. met den Hamer P. won. te Terneuzen; Hoebé Sara Maria 96 jr ev Scheele D; Boerjan Prudentia Sophia 75 jr; Scheele Eli sabeth 79 jr ev Wolfert J.; de Vos Pieter 73 jr; Oppeneer, Pieter 82 jr; van de Velde Maarten Marinus 61 jr; Duyvestein Pieter 84 jr; de Mul Eliza 84 jr ev de Vries L.J.; de Clerq Celina Maria ev Coppieters L.E. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie voor Zeeland ABONNEMENTSPRIJS m.i.v. l-l-'72: 23,25 per kwartaal, binnen verspreidingsgebied (excl. 50 ct. incassokosten) 7,83 per maand (excl. 15 ct. incassokosten). RAYONKANTOREN: TERNEUZEN: Nieuwstraat 9, tel. 01150-7920 (4 lijnen) HULST: Steenstraat 14, tel. 01140-3751 (3 lijnen) GOES: Klokstraat 1, tel. 01100-8030 (3 lijnen) KLACHTEN OVER BEZORGING: buiten kantooruren: ttel. 01140- 3751. en tel. 01158-1940 (Z. Vlaanderen) ADVERTENTIE EXPLOITATIE: Wnd. inspecteur Zeeland: C. Menu (01100-4316) Hulst en O.Z. Vlaanderen: Th. de Bakker (01150-2601) Oostburg en W.Z. Vlaanderen: A. Vergouwe (01172-1878) Kanaalzone en Terneuzen: J. Schieman (01155-1224) Noord- en Zuid-Beveland: K. H. van den Berge. REDACTIE ZEELAND: Bureau: Kromme Weele 4, Middelburg, tel. 01180-7764. Chef Zeeland: A. F Koopman, tel. 01180-7438 Redacteur Goes: M. Kersten, tel. 01100-6584 Coördinerend redacteur Zeeuwsch-Vlaanderen: G. van Berkel, tel. 01150-4866. Redacteur O. Z. - Vlaanderen: A. Verlind, tel. 01140-3751. b.g.g. semafoon via: 01600-22341 of 01608-2073 of 01155-2237. Redacteur Kanaalzone en Terneuzen: R. van der Helm, tel. 01150-4865 Sportredactie Zeeland: R. van Dbursen, tel. 01155-1397 Fotojournalist Zeeland: Cor J de Boer tel 01155-2237 (Van een onzer verslaggevers) HULST De eerste experimenten met de ontvangst van buiten landse televisie-zenders in Hulst, hebben een positief resultaat opgele verd. De proeven hebben uitgewezen, dat het ontvangen van Rijssel 1 en 2 en het omzetten van de signalen naar Nederlandse normen, tot de mogelijkheden behoort. Ook verschillende Duitse zenders dringen redelijk door tot in de binnenstad, maar hierbg speelt toch de grote af stand nog een nadelige rol. Seb Blomimaert,' de elektronicus achter deze experimenten, meent op grond van de eerste resultaten, toch wel een redelijke ontvangst van Duitsland te kunnen garanderen als Hulst in de toekomst zou besluiten tot de installatie van een centraal antennesysteem. 'Vijftig procent van de tijd zal Duitsland toch wel goed te ontvangen zijn', vertelt hij. „Het gaat ons overigens niet om die Duit se zenders. Dat is maar een toegift. Het gaat in principe om Rijssel, want op de goede ontvangst daarvan moet heel deze zaak verkocht wór den- zendingen in Hulst vertelt hij nog: „We kunnen dat bij bepaalde gele genheden wel meer doen, maar wil len we er echt succes mee hebben dan moeten we wachten tot die centrale antenne er is". Over het tv- debuut van de Hulster gemeente raad: „De raadsleden hebben zich niet van de wijs laten brengen. De plankenkoorts was erg klein". Seb Blommaert denkt vooruit en heeft in zijn achterhoofd al een plannetje voor lokale televisie-uitzending voor Hulst als het zover is- Maar daaro ver is ongetwijfeld het laatste woord nog niet gezegd... Pastoor Breuer speldt de heer Van de Bilt de pauselijke onderscheiding op.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2