De wereld vierde een rustige kerst Kwart miljoen Bihari's dreigen te verhongeren STEM WIL STEM BLIJVEN Nier van Amerikaan voor Dordtenaar Brood cent duurder V oetbalrel in Cairo urb ■p-.frx" IBSf H I Geen trein of bus op oudejaarsavond Verweer tegen „overval" OP WESTERSCHELDE Belgisch schip doormidden gevaren schipper verdronken PLAATSELIJKE KABEL UITZENDINGEN VOORLOPIG BEPERKT TOEGESTAAN 1 Geen hulp fERNEUZENSE IRANDWEER OJKT UIT VOOR ANGEBRANDE OLLADE Man door dochter in buik gestoken Aansprakelij kheids- verzekering motor voertuigen wordt 1 januari verhoogd EERSTE TRANSATLANTISCHE NIERTRANSPLANTATIE TER WERELD IN LEIDEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 30 cent Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. MAANDAG 27 DECEMBER 1971 ZEEUW 25e Jaargang No. 8735 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie buitenland) SEOEL/BRISBANE/NEW DEL HI De wereld heeft Kerstmis 1971 in betrekkelijke rust ge vierd. Weinig actie werd gemeld van plaatsen, die onlangs nog veel en veelsoortige moeilijkhe den te zien gaven. In Zuid-Ko- rea en Australië echter werd de herdenking van de geboorte van Christus door rampzalige ge beurtenissen verstoord terwijl in Zuid-Amerika een veerkeers- vliegtuig vermist raakte. Voor de meeste Westeuropese landen ging de hoop op een witte kerst met in vervulling. In vele landen werden temperaturen ge meten die uitzonderlijk hoog wa ren voor de tijd van het jaar. Het ernstige voorval van het afgelopen feestweekeinde was de hotelbrand in de Zuidkoreaanse hoofdstad Se oul. Honderdvierenvijftig doden werden geteld nadat op eerste kertdag door nog onbekende oor. zaak brand was uitgebroken op de tweede verdieping van het 22 eta ges hoge gebouw. Kort voor het uitbreken van de brand zou er een ontploffing geweest zijn. De politie schrijft het grote aantal slachtof fers toe aan het feit dat het vuur m het gehele gebouw zo snel om zich heen heeft kunnen grijoen, dat de mensen die zich op hoger gelegen etages bevonden, geen kans hebben gezien te ontkomen. Volgens onbevestigde berichten zouden de toegangdeuren van het gebouw gesloten zijn geweest om te voorkomen dat de gasten zonder te betalen weggingen. Tijdens de tien uur dat de enorme brand woedde, stond de brandweer machteloos. De ladders reikten niet DACCA (Reuter) Meer dan een kwart miljoen Bihari-mos- lims in de Oostpakistaanse hoofdstad Dacca dreigen langzaam te verhongeren. Ze zijn te bang de verzameling krottenwijken aan de rand van de stad waar ze hun toevlucht hebben gezocht te verlaten. Hon derden mensen, smekend om voedsel, belegerden een zieken auto van het Rode Kruis, die hun gebied binnenkwam. Met de auto werd het lijk van een kind teruggebracht dat aan ondervoe ding was gestorven, kort nadat het naar een ziekenhuis was ver voerd. Bihari's die zich rond de auto schaarden zeiden dat ze het gebied niet hadden kunnen verla ten om voedsel te kopen sinds het Pakistaanse leger zich op 16 december aan de Indiase troepen overgaf. Velen gaven te kennen al vijf dagen niet te hebben ge geten. De Bihari's, een niet-Bengaalse minderheid van waarschijnlijk minder dan twee miljoen mensen, streden aan de zijde van de Pa kistaanse regeringstroepen tegen de Bengalen. Zij vestigden zich in de buitenwijken Meepoer en Mohamedpoer vlakbij het vlieg veld van Dacca. De Bihari's zeg gen hun woongebied niet te ver laten uit angst voor wraakoefe ningen van de Moekti Bahini (Bengaalse vrijheidsstrijders) en andere gewapende Bengalen. Tien personen, die poogden met een bus de stad in te gaan om voedsel te kopen, werden vier dagen geleden allen gedood. Een heden van de Moekti Bahini zou den op verscheidene punten au to's tot stoppen dwingen, die het gebied willen binnengaan. India se troepen in de omgeving schij nen overigens een oogje in het zeil te houden. Indiase patrouilles rijden om de paar minuten in jeeps door het gebied heen. Een woordvoerder van de Bihari's zei, dat zij in hun gebied overdag betrekkelijk veilig zijn, maar zo gauw het donker is duiken overal gewapende Bengalen op. Tot nu toe zouden elke nacht ongeveer tien Bihari's zijn gedood, waar door de mensen zelfs bang wor den uit hun huizen te komen- Beambten van het Rode Kruis in Dacca trachten de voedselbe- voorrading voor de belegerde Bi- hari-bevolking te regelen, maar tot nu toe is van de zijde van de nieuwe regering van Bangla Desj geen teken gekomen dat zij wil helpen. Paul Reynard, de leider van het Rode Kruis-team in Dac ca, zei op eerste kerstdag dat hij gesproken had met de leden van de regering, die verantwoordelijk zijn voor de voedsel- en hulpver lening. Zij waren volgens hem echter niet in staat geweest be paalde garanties te geven. Het Rode Kruis is nu van plan de eigen voedselvoorraden ook voor de Bihari's beschikbaar te stellen, maar volgens Reynard heeft de hulporganisatie slechts beperkte hoeveelheden. De speciale verte genwoordiger van India in Bang la Desj, D. P. Dhar, zei zondag dat hij een beroep heeft gedaan op andere landen de ernstige si tuatie voor minderheidsgroepen in Dacca te helpen oplossen. Hij was echter vol vertrouwen dat de nieuwe regering niet de precaire situatie van de Bihari's zal nege ren. „Er zal geen sprake zijn van verhongering", zei Dhar. Verscheidene waarnemers in Dacca hebben zich overigens wei verrast getoond, dat er niet meer wraakacties tegen de Bihari's zijn ondernomen. Zij schrijven dit, althans voor een groot deel, toe aan de aanwezigheid van het Indiase leger. Veel Bihari's had den zich bij de vrijwilligers- macht van de „Razakers" aange sloten, die aan de zijde van de Pakistaanse troepen tegen de Moekti Bahini en het Indiase le ger streden. (Van onze correspondent) Op de eerste kerstdag 's avonds ai kwart over tien moest de brand- /eer te Terneuzen uitrukken, we ens een gemelde brand in de wo- ing van de heer V. aan de Willem e Zwijgerlaan. Bij onderzoek bleek lat een aangebrande rollade, die /levrouw V. vergeten had van het aur te nemen, de oorzaak was van e rookontwikkeling in de keu (ADVERTENTIE) Met Veith is veiligheid een feit! (M+S/radiaal, speciaal MHt in het slipseizoen) m hoger dan 30 meter, waardoor het vuur boven de negende verdieping niet bestreden kon worden. Som mige van de 300 gasten wisten op het dak van het hotel te komen, vanwaar zij door helikopters van het leger konden worden gered. Een van hen echter kon het touw onder de reddingshelikopter niet vasthouden en maakte van een hoogte van 100 meter een dodelijk val op de grond. Een cycloon trof de Australische stad Townsviile in Queensland op de eerste kerstdag. Drie mensen kwamen om in de cycloon die huizen wegvaagde en de straten achterliet vol modder, omgevallen telegraafpalen en omgewaaide au to's. Reddingdploegen zochten koortsachtig in het Andes gebergte van Noord-Peru naar een ver keersvliegtuig dat vrijdagavond reeds met 98 personen aan boord verdween. Gevreesd wordt dat het toestel tegen een berghelling te pletter is gevlogen Na de tweeweekse oorlog met Pakistan vierden de christensolda ten van het Indiase leger vredig Kerstmis in de lichte vorst van Kasjmier en de hitte van de Ben gaalse oerwoudten. 1 Er kwamen geen meldingen van nieuwe inci denten aan de bestandslijn in het westen waar de hooglanden van Kasjmier en Dzjammoe bedekt waren met verse sneeuw. Vanuit het oosten kwam het bericht dat de evacuatie Van 30.000 Pakistaan se soldaten die zich negen dagen geleden aan de Indiase troepen overgaven binnen enkele dagen zal beginnen. In Delhi bleven de res taurants en cafés tot diep in de nacht open en alle grote hotels en warenhuizen waren opgesmukt met kerstbomen en veelkleurige lichten. De Vietnam-oorlog nam het ge- AMSTERDAM (ANP) De 45- jarige magazijnbediende A.B. is zon dagmiddag in zijn woning in Am sterdam bij een ruzie door zijn 21- jari-ge dochter E.B. met een mes in de buik gestoken. Het uit Suriname afkomstige slachtoffer ging op eigen gelegenheid naar het O. L. Vr. Gast huis waar hij werd opgenomen. Zijn toestand zou niet ernstig zijn. De vrouw meldde zich uit eigen beweging bij de politie. Zij is aan gehouden. Meer dan 100 mensen sprongen brandende hotel in Seoel. -> s v» s uit de ramen van het als een fakkel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op 1 Januari a. s. gaat de door premier Biesheuvel aangekondige verhoging van de aan sprakelijkheidsverzekering voor mo torvoertuigen in. Voor motorvoertuigen (inclusief bromfietsen) is de minimum verze kerde som van f 400.000,- verhoogd tot een miljoen gulden. De verzeker de som voor, in een aparte regeling ondergebrachte, bussen gaat omhoog van f 75.000 per passagier, tot een maximum van f 1.500.000, tot f 150.000 per passagier tot een maxi mum van drie miljoen. Voor brom fietsen en andere motorrijtuigen zonder kenteken gaat de verhoging pas op 1 maart in. Een desbetref fend besluit is in het staatsblad gepubliceerd. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zullen ook nu op oude- jaaravond na 21.00 uur geen treinen meer rijden. Wie voor zes uur 's avonds op reis gaat, zal echter wel op de plaats van bestemming komen. In alle stations zijn folders verkrijg baar met bijzonderheden over de regeling. Hetzelfde geldt voor het streekver voer. Ook de Brabantse en Zeeuwse busbedrijven zuilen de diensten rond de klok van 21.00 uur stoppen. Bij de maatschappijen en bij de chauffeurs zijn gratis dienstregelingen verkrijg baar. DEN HAAG (ANP) De Neder landse Bakkerijstichting zal haar le den adviseren met ingang van 3 januari de broodprijs met één cent te verhogen per brood van 800 gram. De prijsverhoging wordt noodza kelijk geacht in verhznd met de kostenstijgingen, die veroorzaakt worden onder andere door stijging van de pensioenpremies en andere sociale lasten in het bakkersbedrijf. Het ministerie van Economische Za ken, aldus de Nederlandse Bakke- rijsitichtinig, heeft geen bezwaren te gen prijsverhoging. DE KNSH heeft de aandelen van an deren in de nv Container Terminal „Amsterdam" overgenomen. bruikelijke kerstbestand in acht maar volgens Saigon kwamen in drie dagen tijd meer dan 40 schen dingen van de zijde van de Viet- cong voor. Er vielen in de bestands periode aan beide zijden in totaal meer dan 30 doden, terwijl in Cambodja en Laos, waar het wa pengekletter aanhield, meer dan 35 doden voornamelijk aan commu nistische zijde werden betreurd. Noord-Ierland had tijdens de kerstdagen het rustigste weekeinde sinds maanden. De Britse militai ren werden wel meermalen gealar meerd omdat er verdacht uitziende pakjes op straathoeken of voor huisdeuren werden gevonden maar deze bevatten geen explosieven. In het interneringskamp Long Kesh bij Belfast, waar leden van het Ierse Republikeinse Leger worden vastgehouden, konden de gevangenen niet genieten van een kerstdiner. Ze zijn in hongersta king en krijgen maandag weer het gebruikelijk kostje. Veel Europeanen beleefden 'he laas' een groene kerst. In West- Duitsland was het weer ongebrui kelijk mild en de lucht helder terwijl de Italianen hun voorname lijk religieus en familiefeest vier den onder een stralende zon. Ook in Parijs liet het zonnetje zich af en toe begroeten en zelfs in Stock holm werden temperaturen geme ten tot 9 gr. celsius. In Zuid Zweden zongen de leeuweriken en op het Oostzee-Eiland Oeland bloeide de paardebloem. Ironisch genoeg lag Moskou bij temperaturen tot 15 graden vorst bedolven onder een dik pak sneeuw. Maar in de Sovjet-Unie is kerstdag een dag als elke andere. De Russen vieren geen kerstfeest. Evenals de Schotten bewaren zij him feestdrang, hun geld en him dorst tot nieuwjaarsdag. (Van een onzer redacteuren) BREDA Op vrijdag 7 januari wordt een buitengewone aandeel houdersvergadering gehoui»en^iin de a.v. Audet, Associatie van uit gevers van dagbladen en tijdschriften. Tot deze associatie behoren de dagbladen De Stem, tevens uitgeefster van De Vrije Zeeuw, De Gel derlander, De Limburger en de onlangs opgerichte De Nieuwe Krant te Arnhem. Het doel van de te houden aandeelhoudersvergadering is het vrijwaren van de betrokken dagbladen van een „overval" door derden, onder meer door het uitgeven van preferente aandelen. Rond Audet zijn in de afgelopen dagen een aantal speculaties gepu bliceerd welke directie en commis sarissen aanleiding hebben gegeven tot het navolgende communiqué: „Een groepering, waarvan de deel nemers onbekend zijn, heeft ge poogd een bod te doen op de aande len van de nv Auidet. In hun verant woordelijkheid voor de hun toever trouwde dagbladen hebben directie en commissarissen, mede in overleg met een vertrouwensman en journa listiek adviseur uit de kring van hoofdredacteurs van de door hen uitgegeven dagbladen, gemeend deze overval te moeten afweren. Immers, het gaat hier om een concern, dat via zijn werkmaat schappijen dagbladen uitgeeft, en daarbij is niet een willekeurig pro- dukt in het geding maar een zede lijk produkt, waarvan zij menen dat het niet aan een willekeurige en onbekende groepering uitgeleverd kan worden. Het is om die reden, dat de priori teit van nv AUDET, in overeenstem ming met directie en commissaris sen, aandeelhouders van nv AUDET voorstelt, op korte termijn tot een statutenwijziging over te gaan om voldoende waarborgen te scheppen tegen overvallen zoals werden voor genomen en haar daartegen te be schermen door het creëren van pre ferente aandelen. De bescherming die het bestuur beoogt raakt primair de identiteit van de door de werkmaatschappijen van nv AUDET uitgegeven dagbla den in ons land en daarmee de onafhankelijkheid en de verschei denheid van de dagbladpers in ons land. Een overval zou namelijk, dat karakter radioaal kunnen wijzigen en daartegen hebben directie en commissarissen van nv AUDET ge meend zich te moeten wapenen. In verband hiermee is het geplaatste aandelenkapitaal door middel van een onderhandse plaatsing vergroot van circa 6.2 miljoen tot 10 miljoen gewone aandelen. Deze emissie heeft inmiddels plaatsgevonden. In tegenstelling tot andere geventileer de, deels onjuiste berichten, delen directie en commissarissen van nv AUDET mee dat de nv AUDET zich ondanks de slechte conjuncturele omstandigheden voor de dagbladen in het algemeen in een redelijk rendement mag verheugen". CAIRO (REUTER) Zeventig politie-agenten raakten gewond toen in de Egyptische hoofdstad Cairo een voetbalwedstrijd ontaardde in een complete veldslag. Onder hen bevindt zich brigadier Sayed El- Foly, de plaatsvervangend comman dant van de veiligheidstroepen. De Egyptische voetbalbond heeft na de rel besloten de jaarlijkse kampioenschappen voor onbepaalde tijd op te schorten. Ook de competi tie is voor onbepaalde tijd stopgezet. Eerder had zich ook al een dergelijk incident voorgedaan in de stad Me- halla el Kobra. De moeilijkheden ontstonden in de wedstrijd tussen Zamalek en Na tional. Zamalek mocht in de 65e minuut een omstreden strafschop nemen waardoor de ploeg met 21 aan de leiding kwam. Woedende supporters van National gooiden ste nen op het veld waar de politie pogingen deed de rust te herstellen nadat het publiek het veld was op gestormd. De scheidsrechter staakte toen de wedstrijd. Van de gewonden schijnt niemand ernstig letsel te hebben opgelopen. (Van onze correspondent) HANSWEERT Op de Wester- schelde ter hoogte van Hansweert, heeft vrijdagmorgen om half twaalf in dichte mist een aanvaring plaats gehad tussen het Belgische 650 ton metende binnenvaartuig Sylviane, en de Nederlandse 7000 ton grote Hil versum. Hierbij is de Belgische eige naar van het schip, de 45-jarige ge huwde, uit Merksem afkomstige heer A. Nauwelaers, die op dat moment het roer hanteerde, verdronken. Het schip werd door midden gevaren en zonk in enkele seconden. De schipper van heit Belgische mo torschip, de uit Antwerpen afkomsti ge 27-jarige A. K. C. Versijp en de 24-jarige mevrouw P. F. van Tii- borg, afkomstig uit Merksem, be vonden zich op het moment van de aanvaring op het voorschip en kon den zich door tijdig te water te springen van de v-erdrinkinsdood redden Zij werden uit het water gered dJoor bemanningsleden van een passerend vaartuig. Het wrak van de Sylviane ligt driehonderd meter van de zuidelijke kant van bet vaarwater, nabij boei 49 en is gemarkeerd met een wrak- keniboei. Het schip levert gevaar op voor de zeevaart. Bij laag water heeft men tien meter gepeild, bij hoogwater 15 meter boven het wrak. De Sylviane, een tien jaar oud vaar tuig, was met 643 ton kolen onder weg'van Antwerpen naar Gent. Plotseling kwam vanuit zee zeei' dichte mist opzetten. De Sylviane bevond zich aan stuurboordzijde van het vaarwater, doch de roerganger moet in de mist de koers verloren hebben. In plaats van stuurboord aan te houden, moet de roerganger naar bakboord zijn uitgeweken. Op het moment dat zich de aanvaring voordeed, bevond het schip zich voor tweederde gedeelte in het vaarwater. Vanuit zee kwam onderweg naar Antwerpen via het Gat van Ossenisse op volle snelheid de zeeboot Hilver sum aanvaren die de Sylviane mid dendoor voer. Het wrak dient gebor gen te worden. De onderhandelin gen daarover beginnen vandaag. DEN HAAG (ANP) Het ge bruik van kabelnetten voor geweste lijke of plaatselijke uitzendingen zal voorlopig alleen bij wijze van expe riment worden toegestaan voor en kele kabelnetten die minister Engels (CRM) zal aanwijzen. Dit is bepaald in een beschikking, die de minister vrijdag na beraad in het kabinet heeft vastgesteld. In de beschikking van minister Engels zijn aan het experimentele gebruik van kabeltelevisie enkele voorwaarden verbonden zoals het kabelnet mag niet worden gebruikt voor reclame voor het gebruik wordt geen vergoeding van kosten verstrekt een kabelnet aangewezen door de minister of niet mag altijd gebruikt worden voor mede delingen van dringende aard in het belang van de veiligheid van de bevolking ter plaatse. LEIDEN (ANP) In Leiden is zaterdag de eerste „Transatlanti sche" nieroverplanting ter wereld verricht. De nier, die 37 uur tevoren in Californië beschikbaar kwam, is over een afstand van ongeveer tien duizend kilometer vervoerd naar het Leids Academisch Ziekenhuis. Dit transport werd mogelijk dankzij de conservering in een „perfusie-appa raat", ontwikkeld door de tot Ame rikaan genaturaliseerde Nederlander dr. F. O. Belzer. Donor van de nier was een patiënt in Californië. Een van zijn nieren kon daar niet worden gebruikt. Deze nier is nu overgeplant in het li chaam van een 41-jarige Dordtenaar. Hij was voor de transplantatié ruim een half jaar met een kunstnier behandeld. Dr. Belzer heeft met deze operatie willen aantonen dat nieren niet voor transplantatie verloren hoeven te gaan als zij beschikbaar komen ter wijl er in die omgeving geen ont vangers voor zijn. Ook heeft hij willen demonstreren dat het conser veren van transplantatienieren uit het experimentele stadium is geko men. Het perfusie-apparaat van dr. Bel zer, ontwikkeld in 1968, maakt het mogelijk nieren tot 72 uur goed te houden. Bij de meest gebruikelijke methode van onderkoeling is acht uur het maximum. Met het grote apparaat is het tot nu toe gelukt menselijke nieren 50 uur goed te houden. Patiënten die deze nieren ontvingen verkeren nu in hun derde jaar na de operatie, aldus het bureau voorlichting van de Leidse universiteit. De nier die op eerste kerstdag in Leiden werd overgeplant, is gecon-. serveerd in een onlangs door dr. Belzer ontwikkelde kleine versie van zijn perfusie-apparaat. Het be rust op dezelfde principes als het grote, maar kan door zijn geringe afmetingen worden vervoerd onder een vliegtuigstoel. Het weegt maar 12 kilo, het grote apparaat daarente gen 200 kilo. Het transplantatieteam stond on der leiding van dr. J. L. Terpstra en dr. H. W. Dicke. Het nabehandelings team wordt geleid door dr. M. VV. Kalff en L. van de Putte, beide- van de afdeling nefrologie van het Academisch Ziekenhuis. Met de patiënt gaat het goed, aldus de universitaire persdienst. Het is volgens deze dienst toeyallig dat de spectaculaire transplantatie juist op eerste kerstdag gebeurde. Wel had dr. Belzer, die goede rela ties onderhoudt met het Leddse transplaratatieoentrum, Nederland voor deze eerste vlucht met een nier over de oceaan uitgekozen. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1