Kans op regen ONTVOERDERS KRIJGEN 7 MILJOEN MARK: MILJONAIR VRIJGELATEN Kabinet verdeeld over abortus Go Ahead met B-team tegen NEC BONT „PELTERIE Gevechten tot laatste minuut voor het bestand Uitvoerders nieuw stadhuis, Terneuzen ontslagen mmxmw RADIO DE KOCK Wraakacties in Dacca Werkgevers metaal houden deur open voor overleg Overval op bank in Antwerpen: tien miljoen franks buit DIESELOLIE DUURDER cle MUL Gas- verwarming Reesink ontslaat honderd man Afsluiten van Oosterschelde mogelijk niet met helikopters SPELERS WEIGEREN STRAFTRAINING Korter werken voor 270 man 40% BELONING UFA Zitmeubelindustrie N.V. ZATERDAG 18 DECEMBER 1971 Zonder controle geen in ons land vervaardigde munitie naar derde landen saucijzebroodjes Aan onze adverteerders Vrouw en dochters Moedjiboer bevrijd Tekort op betalings balans bijna 300 miljoen gulden LARISSA DANIEL VRIJGELATEN Steunfonds vèrser kan het niet! maandblad BIJEEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L; Lefjendekfcer Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 30 cent Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. ZEEUW 25e Jaargang No. 8729 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT. Het hogedrukgebied boven de Alpen was er oorzaak van dat uit Frankrijk koude mistvelden tot ons land doordrongen. Hierin daalde de temperatuur tot om en plaatselijk iets beneden het vriespunt. Deze mistgebieden zullen vandaag, en mogelijk ook nog een deel van zondag, aanwezig zijn, maar worden daarna weer verdreven door een hernieuwde depressieactiviteit. Met een sterke westelijke hoogtestroming worden nieuwe depressies in de richting van Frankrijk doorgevoerd, en deze zullen na zondag middag ook bii ons de regenkans doen toenemen. Dit betekent dat koning winter op korte termijn nog geen schijn van kans krijgt. Het hogedrukgebied bij de Alpen trekt nu langzaam naar Italië weg. Ook in Scandinavië en Rusland komt niet meer dan lichte tot matige vorst voor. Wel stijgt de luchtdruk boven Groenland en IJsland, maar op korte termijn is niet anders dan een hernieuwde depressieactiviteit te verwachten. (Van onze correspondent) BONN De Westduitse miljonair Theo Albrecht is gisteravond weer behouden bij zijn familie in Essen teruggekeerd, nadat hij bijna 3 weken lang door een groep kid- nauoers <rev-ngen was gehouden. Kceus vrijdagmiddag wezen de eerste tekenen er op, dat de 49- jarige Aibrecht, die op 29 novem ber ontvoerd werd, zich weer op vrije voeten bevond. Het losgeld van 7 miljoen mark, dat 120 km buiten Essen gedeponeerd was, bleek plotseling verdwenen te zijn. Tegelijkertijd verschenen er in Es sen en wijde omgeving honderden patrouille-auto's van de politie op straat. Hieruit trok men de conclu sie, dat de jacht op de gangsters geopend was of onmiddellijk zou kunnen beginnen. De ontvoerders hadden de voorwaarde gesteld, dat er pas 24 uur na de ruil van Theo Albrecht tegen het losgeld alarm geslagen zou mogen worden. De familie van de miljonair en de politie hadden hiermee ingestemd. Enkele uren later verschenen tal rijke kranten in het Ruhrgebied met extra-uitgaven, waarin de vrijlating van Albrecht als defini tief werd gemeld. De politie wilde dit nog steeds niet bevestigen, maar kondigde aan, dat er tegen middernacht een persconferentie gehouden zou worden. Deze als sensationeel ondervonden aankon diging versterkte het vermoeden, dat Albrecht zich inderdaad reeds op vrije voeten bevindt. De beves tiging liet niet lang op zich wach ten toen het katholieke persbureau wegens zijn bijzondere relaties met het episcopaat kon melden, dat de bisschop van Essen, mgr. Franz Hengsbac-h, de bemiddelaar was geweest, die het geld had overhandigd en in ruil hiervoor de miljonair in ontvangst had kunnen nemen. Mgr. Hengsbach was van het begin af aan als bemiddelaar opgetreden, maar naderhand nam men aan, dat hij zijn pogingen had moeten op geven, omdat zijn rol inmiddels al te bekend waj geworden en de ontvoerders dus zouden moeten vrezen, dat de bisschop gevolgd zou worden. Men beschikt nog steeds over geen enkele aanwijzing wie de ontvoerders zijn. DE KANONNEN ZWIJGEN (Van onze redactie buitenland) NIEUW DELHI/ KARATSJI Sinds gistermiddag half vier onze tijd zwijgen de kanonnen aan alle fronten in India en Pa kistan. De Indiase en Pakistaanse strijdkrachten op het westelijk deel van het subcontinent staakten de strijd gisterenmiddag, nadat de Pakis taanse president Jachja Khan instemde met de door India afgekon digde vuurstop. Volgens Nieuw Delhi bezetten de Pakistaanse troepen ongeveer 120 vier kante kilometer Indiaas gebied, grenzend aan het noordelijk deel van West- Pakistan. Anderzijds zouden Indiase troepen „verscheidene honderden vier kante kilometers Westpakistaans grondgebied bezet houden. DEN HAAG (ANP) Naar aan leiding van de voorgenomen samen werking van het staatsbedrijf „Ar tillerie-inrichtingen" met het Duise Dynamit Nobel A.G. heeft minister president Biesheuvel gisteren nog meegedeeld, dat uitvoer van in ons land vervaardigde munitie naar der-, de landen zonder controle niet zal plaats hebben. „Dat risico is niet aanwezig", aldus de premier. (ADVERTENTIES) MM BEGRIP VOOS Wimè Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN In verband met Kerstmis en nieuwjaar worden de afsluittij- den voor advertenties in onze edities van maandag 27 decem ber en 3 januari a.s. gewijzigd. Deze tijden zijn gesteld op res pectievelijk vrijdag 24 decem ber en 31 december om 9.00 uur. Advertenties voor 27 de cember en 3 januari, die te laat in ons bezit komen worden auto matisch een dag later geplaatst. De advertentie-afdeling. Veertien dagen na het begin van de oorlog en 24 uur na de capitulatie van Dacca liet president Khan via de Zwitserse en Amerikaanse ambassa de in Nieuw Delhi weten, dat Paki stan het bestand aan de westgrens aanvaardde. Donderdag zei hij dat Pakistan zou doorvechten, ondanks de capitulatie van Oost-Pakistan. Gistermorgen, voor het bestand van kracht werd, hebben zich langs de westgrens nog op grote schaal hevige gevechten voorgedaan. Beide partij en probeerden kennelijk zoveel moge lijk grondgebied vanide ander bezet te heben op het ogenblik dat het be stand zou ingaan, om een sterke on derhandelingspositie te heben. In het gebied van Djakargarh werd melding gemaakt van een hevige tankslag. Radio Pakistan meldde een lucht aanval op de stad Lahore en radio All India deelde mee dat drie Paki staanse Starfighters waren neerge schoten boven het gebied Rajasthan. Door het Indiaas-Pakistaanse be stand zijn de beraadslagingen in de veiligheidsraad opnieuw achterhaald. Terwjjl de afgevaardigden in infor meel overleg probeerden een resolu tie over een bestand op te stellen, die voor alle leden aanvaardbaar was, bereikte hen het nieuws over het staakt-het-vuren. De beraadslagingen van de Veiligheidsraad zullen zich nu waarschijnlijk concentreren op het consolideren van de wapenstilstand en het opstellen van een politeke re geling. Engeland en de Verenigde Staten hebben laten weten dat zij be reid zijn humanitaire hulp te geven en mee te werken aan het herstel van de verwoeste gebieden. (VERVOLG OP PAGINA 9) Een Indiase soldaat, met de vin ger aan de trekker, houdt toezicht bij het uitladen van krijgsgevangenen ergens in Oost-Pakistan, (Van onze redactie binnenland) ZUTPHEN fl. J. Reesink en Co. n.v. te Zutphen (handel in metalen, buizen, ijzerwaren, enz.) gaat honderd man ontslaan. Het personeelsbestand, dat dit jaar reeds met 160 man was ingekrom pen, wordt nu teruggebracht tot 670 man. Door een verdere teruggang van de conjunctuur moet 1971 met een be langrijk verlies worden afgesloten. Over 1970 werd nog 0,6 miljoen gul den winst geboekt tegen 3,1 miljoen in 1969. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG De deltadienst van rijkswaterstaat heeft nog niet beslist of hij bij het afsluiten van de Oos terschelde in 1978 gebruik gaat ma ken van een helikopter bij het af werpen van betonblokken. Een proef met deze methode is beëindigd en heeft volledig aan de verwachtingen voldaan, maar dat houdt nog geens zins in dat het hefschroefvliegtuig nu ook inderdaad zal worden ge bruikt. Het slagen van de proef betekent op dit moment alleen dat er een bruikbaar alternatief is voor de bij vorige werkzaamheden toegepaste kabelbaanmethode. Beide methodes zullen bij de verdere voorberei dingsbesprekingen onder de loep worden genomen. Het televisie NOS-journaal suggereerde gistera vond abusievelijik als zou rijkswa terstaat reeds besloten hebben de helikopter te gaan gebruiken. De proef met de Sikorsky Skycra- ne-heÈkopter is gehouden bij het werkeilamd Neeltje Jans in de Oos terschelde, waar een stroomgelei- dingsdam moest worden gebouwd. Het gebruikte type hefschroefvlieg tuig heeft een hefvermogen van tien ton, en is in staat vijf betonblokken tegelijk te vervoeren (bij de proef hingen er overigens maar drie blok ken in de strop). Het toestel was door tussenkomst van KLM-heiikop- ters en het Amerikaanse Sikorsky- bedrijf geleend van de Amerikaanse strijdkrachten in Duitsland. (Van onze parlem. redactie) DEN HAAG Het kabinet is verdeeld over het wetsontwerp van de ministers Stuyt (Volksge zondheid) en Van Agt (Justitie) over de abortus provocatus. Kondigde premier Biesheuvel en kele weken geleden nog aan, dat het wetsontwerp nog deze maand gereed zou komen, gisteren zei de premier na het kabinetsberaad: „Dit is zo'n ingrijpende zaak dat de minister raad daarover naar mijn mening meerdere keren moet vergaderen. We nemen ruim de tijd. Begin janu ari praten we er verder over." Een belangrijk punt van bespre' king in het kabinet, aldus de pre mier, was de samenstelling en groot te van het team van artsen wat over het aborteren moet beslissen, zoals in het regeerakkoord staat. Er zijn NIEUW DELHI (Reuter). „All India Radio" heeft gisteren gemeld dat sjeik Moedjiboer Rachmans echt genote en twee dochters in Dacca door een peloton Indiase soldaten zijn bevrijd. Zij werden bewaakt door Pakis taanse soldaten die stelden niets te weten van een wapenstilstand tussen India en Pakistan. (Van onze sportredactie) DEVENTER Go Ahead Eagles zal morgen in Nijmegen tegen NEC uitkomen met zijn B-elftal. De spelers van het eerste treden vandaag met het reserve-team van de Deventer eredivisie-vereniging tegen NEC B aan. Eten aantal gebeurtenissen, die gis teren plaatsvonden op het Go Ahead- Hughes de spelers van het eerste op legde. Het begon allemaal als grap. De spelers sloten Hughes, die st- tistische gegevens van de spe lers verwerkte, in zijn werk kamer op door de sleutel, die aan de buitenkant in de deur stak om te draaien. Toen de training zou begin nen en de Deventer oefenmeester al een half uur „gevangen" zat, was Hughes nog niet bevrijd. En dat was de Engelsman, die altijd wel voor een lolletje is te vinden toch te gor tig. Nadat de terreinmeester de deur geopend had, commandeerde hij de spelers in de kleedkamer en deelde hen mee dat ze om zes uur een straf- training zouden krijgen. De spelers staken om vijf uur de hoofden bij elkaar en besloten niet op de straf- training te verschijnen. Nadat Hughes tevergeefs op de spelers had ge wacht, stuurde hij hun een telegram, waarin hij hun meedeelde dat ze van daag in het B-team moeten spelen, berichten geweest dat dat team slechts zou bestaan uit twee artsen: de huisarts van de betrokken vrouw en een vrouwenarts. Het is niet onmogelijk, dat het kabinet op dit punt verdeeld is, ofschoon premier Biesheuvel niet de indruk had dat de meningsverschillen in het kabi net groot zijn. DEN HAAG (ANP) In het derde kwartaal 1971 is het tekort op de betalingsbalans gestegen tot bijna 300 miljoen gulden. De lopende re kening op transactiebasis gaf - na correctie voor seizoeninvloeden - in deze periode een tekort van f 295 min te zien tegen een tekort van f 180 min in het tweede kwartaal. MOSKOU (AFP) Mevrouw La- rissa Bogoraz, vrouw van de Rus sische schrijver Joeri Daniel is vol gens goedingelichte kringen in Mos kou vrijgelaten uit een werkkamp in Siberië. Ze zat er sinds oktober 1968 een straf uit omdat ze op het Rode Plein had gedemonstreerd te gen de interventie in Tsjechoslowa- kije. Ze was veroordeeld tot vier jaar werkkamp en heeft dus drie jaar en twee maanden van de straf volbracht. RIJSSEN (ANP). Als gevolg van gebrek aan orders ten gevolge van de sterk gestegen prijzen van jute grondstoffen door de oorlog Pa kistanIndia heeft de jutespinnerij en weverij Ter Horst in Rijssen voor 270 van de 700 werknemers een tij delijke werktijdverkorting aange vraagd. De directie lioopt dat de maatregel spoedig zal worden inge trokken, maar op dit ogenblik kan zij de situatie nog niet overzien. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ir. A. Prins, voor zitter van de metaalwerkgevers, heeft gisteren verklaard te hopen, dat de werknemersvakbonden het vorige week afgebroken gesprek over de metaal-fcao zullen voortzet ten. Aan het dreigement van de vakbonden dat zo nodig zal worden gestaakt, zullen de werkgevers niet toegeven, aldus ir. Prins. De leden werkgevers hebben zich volledig achter het beleid van het bestuur geplaatst. De metaalwerkgevers zullen het advies krijgen, om per 1 januari 4 pet loonsverhoging te geven, waar van 3 pet voortvloeit uit de lopende cao, en 1 pet een reële verbetering is. Later in het jaar zou dan een compensatie voor de prijsstijgingen worden gegeven. De werkgevers zullen geen initia tief nemen om het door de vakbon den afgebroken cao-overleg te hero penen. Zij zijn bereid zo gauw mo gelijk de onderhandelingen voort te zetten, maar zonder dat de vakbon den van te voren een ultimatum stellen. De werkgevers blijven erbij, dat hun voorstellen heel redelijk waren, en dat alles zal moeten worden ge daan om de loonontwikkeling vól gend jaar te matigen. Nu vdh de kant van de vakbonden met staken is gedreigd, zullen alle eventuele consequenties daarvan grondig wor den bezien. De werkgevers hebben een steunfonds, waarmee zij bedrij ven kunnen bijspringen die in moei lijkheden komen te verkeren- BRUSSEL (Belga) Twee gemas kerde mannen hebben gisteren een gewapende overval gepleegd op de „Bank van Parijs en de Nederlanden" te Antwerpen. Zij wisten te ontko men met een buit van bijna tien mil joen Belgische frank (700.000 gulden). De gemaskerde overvallers, gewa pend met een stengun en een pistool, stapten de aan de Meir gelegen bank binnen. Een van hen hield het perso neel en de cliënten in bedwang, de ander liet geld in een grote tas ver dwijnen. De rovers verlieten vervolgens het bankgebouw en sprongen in een wachtende Amerikaanse auto. Bank bedienden en ooggetuigen zetten de achtervolging in. Een der achtervol gers ,die de rovers op de hielen zat, werd evenwel door een politepa- trouille aangehouden omdat hij op het trottoir reed. Dit had tot gevolg, dat men het spoor van de overvallers bijster werd. Op de Meir waren honderden men sen getuige van de overval. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Twee uitvoerders van de bouw van het nieuwe stad huis in Terneuzen hebben ontslag gekregen van hun werkgever, de Nederlandse Aanneiningsmaatsehap- pij Nedam. Het zijn uitvoerder W. Meijs en assistentuitvoerder P. Buurman. Als reden van het ontslag wordt opgegeven interne reorganisa tie bij Nedam. De heer Buurman heeft zich bij zijn ontslag neergelegd, maar de heer Meijs heeft bij het gewestelijk arbeidsbureau tegen het ontslag per 1 februari a.s. geprotesteerd. Hij is meer dan vijftien jaar in dienst bij de Nedam. Beide uitvoerders zijn niet de enige die door de Nedam zijn ontslagen. Nog zestien andere personeelsleden in de uitvoerderssec tor van het Haagse aannemingsbe drijf is ontslag aangezegd. De heer J. Scheffers, directie-se cretaris van de Nedam, zei ons dat het ontslag van de twee uitvoerders bij de Terneuzense stadhuisbouw geen enkel verband houdt met de vertraging in de bouw van het nieu we gemeentehuis. De interne reorga nisatie, zo delde hjj mee, is al enkele maanden aan de gang. „Wij betreuren het zeer dot wij deze men sen hebben moeten ontslaan. Het ontslag is het gevolg van een andere begeleiding van de uitvoerders die wij hebben ingevoerd onder meer door middel van arbeidsanalisten," aldus de heer Scheffers. De ruwbouw van het Terneuzense stadhuis is vrijwel voltooid. Op het ogenblik wordt er hard gewerkt aan de inwendige afwerking van het ge bouw, waarvoor b.enw. onlangs nog een extra krediet van anderhalf mil joen gulden van de gemeenteraad hebben gevraagd. ROTTERDAM (ANP) De prijs van dieselolie aan de pomp wordt vandaag met 0,4 cent per liter ver hoogd. Dit is vrijdagmorgen bekend gemaakt namens de gezamenlijke oliemaatschappijen. (ADVERTENTIES) aluminium pak ga geroosterd bróód Varopa van de warme bakkers uit Tilburg De moeder van Camilo Torres, de Colombiaanse priester-ver zetsstrijder, reisde van Cuba naar Chili en sprak de arbei ders toe in La Victoria. Exclu sief verslag in het januarinum mer van Verder onder andere gesprekken met Jezus-kinderen, reportages over Japan en Tunesië en een verhaal over Nederland als ont wikkelingsland rond 1900. Abonnementen: Antwoordnummer 15, Deurne. (Zonder postzegel). II van de blijft altijd apart, door eigen atelier-ontwerpen. Kom eens vrijblijvend kijken BREDA Ginnekenweg 35 - Tel. 36834 ROOSENDAAL Molenstraat 43 - Tel. 37503 Dil bespaart U omdat U da moeita neemt rechtstreeks Uw bankstellen en fauteuils bij de fabriek te kopen. Uw besparing kan tot f 2400,— oplopan. Dagelijks geopend van 10—6 uur. Ook zaterdag en vrijdagavond. Oost Havendijk 13 Roosendaal. Tel. 01650 37970.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1