KLM-toestel haalt Nederlanders op Op twee fronten Regeringspartijen verdeeld Snel uit gevaren zone komen KABINET BESLIST MORGEN OVER PIL IN ZIEKENFONDS Heidemij ontslaat 200 man CHIPS GENERAALS DUELEREN: ALLE SCHOTEN MISSERS LOON- EN PRIJSBELEID BEVRIEZING KINDERBIJSLAG LANGMAN: NOODLANDING GESLAAGD Mgasfo TUL-RAGE IN BELGIË Radovic: ik heb niet geslagen Politie van Hulst kent identiteit overvallers Credietbank Eindhovense hotelbrand: misdrijf niet uitgesloten Houtworm DONDERDAG 9 DECEMBER 1971 25e Jaargang No. 8721 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem BEMIDDELING BRANDT VRUCHTELOOS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Op twee fronten is gisteren verdeeldheid aan het licht getreden tussen de regeringspartijen in de Tweede Kamer NIET TORNEN Fokker met 56 mensen vermist Alleen helft KVP SGP en GPV tegen 30 MILJOEN Zwam? Schimmel Duivenoverlast? 1 SMIJTPARTIJ MEI DODE VIS IN STADHUIS MAASTRICHT WEL OP DE "BON" GOLDEN WONDER Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. ZEEUW Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. MONTEVIDEO (Reu ter) Twee gepensio neerde Uruguayse ge neraals zijn „onbescha digd" uit een duel op vuurwapens te voor schijn gekomen. Giste ren openden zij, op 25 passen van elkaar het vuur. De schoten ble ken missers te zijn en men probeerde het op nieuw, nadat men van plaats had gewisseld, evenwel met hetzelfde resultaat. De twee duellisten waren verslagen kan didaten bij de jongste algemene verkiezingen in Uruguay. De 54-jarige generaal Liber Seregni had de 70-jarige generaal Juan Ribas tot een duel uit gedaagd, nadat laatst genoemde Seregni voor „een schande voor het leger" had uitgemaakt en ook nog voor een verrader en een deser teur, omdat Seregni een lijn had getrokken met socialistische en com munistische politici. BONN (DPA) Een poging van bondskanselier Brandt te bemiddelen in het conflict in de Westduitse me taalindustrie is zonder resultaat ge bleven. Volgens een woordvoerder van Brandt bleven de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers op hun oude standpunten staan. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De Nederlandse regering stuurt een KLM-vliegtuig naar de Pakistaanse havenstad Karatsji. Het vliegtuig gaat Nederlan ders ophalen, die in verband met de onzekere toestand in en rond Pakistan willen evacueren. Deze beslissing is door het ministerie van Buitenlandse Zaken geno men, omdat toch meer Nederlanders Pakistan willen verlaten dan aan vankelijk werd aangenomen. Het gaat waarschijnlijk om zeventig Ne derlanders. Over het loon- en prijsbeleid, waarbij DS '70 in tegenstelling tot de confessionele fracties ingrijpen van de regering eiste teneinde de de toenemende werkloosheid in te dammen (zie over deze kwestie pagina 9) en Over de toekomstige beleid met betrekking tot de kinderbijslag waarbij het standpunt van de VVD bevreemding wekte. t -- 'N 4 (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Minister Lang- man (Economische Zaken) heeft gisteravond in de Tweede Kamer verklaard, dat de economische vooruitzichten verontrustend zijn. De minister deed enkele ppmerke lijke uitspraken waarin zijn bezorgd heid tot uiting kwam. Heel opvallend was dat de minis ter in niet mis te verstane bewoor dingen stelling nam tegen het stand punt over de bestrijding van de in flatie, dat de meerderheid van de So ciaal Economische Raad heeft inge nomen. De weg die de economische deskun digen in de SER voor de bestrijding van de inflatie uitstippelen, is wel een erg lange. Wij zullen sneller uit de gevarenzone moeten komen, wil onze economie niet te veel bloedver lies lijden, zei minister Langman. De meerderheid van de Sociaal Economische Raad had zich voor de inflatiebestrijding gevonden op een rapport van economische deskundi gen, waarbij de maximale stijging van de loonsom voor de komende ja ren als volgt was aangegeven: 1972 12 pet., 1973 10 pet., 1974 8 pet. De prijsstijgingen zouden dan in onge veer gelijke mate verminderen. De minister zei dat bij voortduren de inflatie (hoge loon- en prijsstij gingen) de animo van het bedrijfsle ven om te investeren vermindert. Dat kan uitmonden in een geringere eco nomische groei, wat gevaren voor de werkgelegenheid oplevert. Zaak is daarom om de inflatie zo snel moge lijk terug te dringen. Wij hebben de inflatie uit het buitenland geïmpor- •eerd, maar het verschijnsel lijkt hier 'lardnekkiger dan bij onze buren, al dus de minister. Minister Langman zei, dat de loon kosten dit jaar hoger dreigen uit te vallen dan in de economische ver wachtingen was voorzien, wat voor de prijsstijgingen en de concurrentie positie van het bedrijfsleven tegen over het buitenland een ernstige zaak is. De werkloosheid neemt ook snel ler toe dan aanvankelijk werd ver wacht Het economische beeld voor 1972 is nog uitermate onzeker, zei de minis ter. Pe ontwikkeling in een groot aantal landen vertoont een verdere inzinkirw ef De regeringsfractie in de Tweede Kamer zijn, zo bleek gisteren, niet zo eensgezind over wat er verder met de kinderbijslag moet gebeuren. In het regeringsakkoord van de vijf regeringspartijen mag dan staan, dat de kinderbijslag voor het eerste kind en zo nodig voor het tweede kind moet worden bevroren, de VVD acht het haast onontkoombaar dat verder wordt gegaan- Bij de confessionele partijen heeft nen met bevreemding van het standpunt der WD kennis genomen. Wij zullen niet knabbelen aan het regeerak koord, maar dan moet de VVD dat ook niet doen", zo luidde het stand punt van de confessionele fracties. Van Aardenne (VVD) ontketende de „bevreemding" bij de confessio nele regeringspartijen. Hij voorzag dat het nodig zou zijn ook de kin derbijslag voor het tweede kind te bevriezen, om daardoor de verho- gijng van de AOW-AWW en verbe tering in de regelingen voor gehandi capten mogelijk te maken. Voor Van Aardenne was het de vraag of het bij bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind wel zal kunnen blijven De KVP-er Hermsen en mej. Van Leeuwen (AR) lieten weten, dat er aan de kinderbijslag niet gemakke lijk val' te tornen In het totale pakket van sociale maatregelen moet de bevriezing heel goed wor den afgewogen. Hermsen en mej. Van Leeuwen lieten wel uitkomen, dat ze niet gemakkelijk aan de be vriezing van de bijslag voor het tweede kind zullen meewerken. Ook de Boo (CHU) liet dat doorscheme ren. Hermsen voelde ervoor dat als de bevriezing van de bijslag voor het tweede kind toch zou moeten doorgaan, deze aan een loongrens moet worden gekoppeld, zodat de laagst betaalden er niet slechter op worden. Zo nodig moeten andere compenstie-maatregelen ten behoeve van de laagst betaalden worden ge nomen. Van Lier (PvdA) en Nypels (D'66) wilden dat het hele systeem van kinderbijslag wordt veranderd. Zij bepleitten de bijslag en de kin deraftrek voor de belastingen in één regeling te brengen Voor de hoogte van de bijslag zou er rekening moe ten worden gehouden met de hoogte van het inkomen. De ouders en de leeftijd van de kinderen. Volgens Van Lier zou trouwens in de nieu we regeling een inkomensplafond moeten worden aangebracht. Er zou een uniforme inkomensgrens moeten zijn, 18 of 19 jaar. Er wordt nu voor studerende kinderen extra kinder bijslag gegeven, dat zou in een spe ciale ziektekostenregeling moetien worden geregeld. KHARTOEM (AP) Een Fokker Friendship vliegtuig met 56 personen aan boord, waarvan het grootste deel vrouwen, is sinds maandag in Soedan vermist. Dit is dinsdag door Soedan Airways bekend gemaakt. VERSCHEIDENE HONDERDDUI ZENDEN Britse studenten hebben gisteren deelgenomen aan protestbij- senkomsten tegen de voorgenomen plannen van de regering, de geld middelen van de studentenorganisa- "nd-r «trikt toezicht te stellen. immm Een DC-9 van de Scandinavi sche luchtvaartmaatschappij met in totaal 89 personen aan boord heeft vandaag op het vliegveld van Oslo een succesvolle noodlanding ge maakt. Kort na vertrek, naar een lucht haven in het noorden van het land, had zich een kleine „ontploffing" voorgedaan in het landingsgestel en hierop had de piloot van de ver keerstoren bevel gekregen te pro beren te landen als de brandstof op was. Daartoe heeft de machine ruim twee en een half uur boven Oslo rond gecirkeld. De landing verliep uitstekend, niemand liep een schram op aan boord, de machine kwam tot stil stand in een rechte lijn. Nadat iedereen het vliegtuig had verlaten konden de klaarstaande 25 ambulances, ongeveer 10 brand weerwagens en de politie en mensen van de eerste hulp inrukken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Morgen beslist het kabinet of de antieonceptieve pil in het ziekenfondspakket moet worden opgenomen. Minister Stuyt (Volksgezondheid) en vrijwel de hele Tweede Kamer vin den dat dat moet gebeuren. De helft van de KVP-fractie is tegen vanwege de extra hoge kosten en gezien het totaal van het ziekenfondspakket. SGP en GPV zijn ook tegen, maar deze fracties zijn dat op principiële gronden. Gisteren vergaderde de kamer commissie Volksgezondheid over dit onderwerp met minister Stuyt, die om de vergadering had gevraagd. De minister zei dat thans 460.000 vrou wen de pil gebruiken. Daarvan val len ongeveer 320.000 vrouwen in het ziekenfonds. Slechts relatief weinig vrouwen gebruiken antieonceptieve spuitjes. Het gaat overigens niet alleen om de pil, maar ook om al die anticon ceptiva die medische begeleiding ver eisen. Dus ook vallen er onder spi raaltjes, sterilisaties, pessaria, schild jes, ringen, abortive pillen (morning- afterpil), maar niet de condooms, spermadodende pasta's e.d. Staatssecretaris Rietkerk (Sociale Zaken) rekende voor dat de totale kosten van de ziekenfondsverstrek- kin^ van deze middelen per jaar ruw geschat 30 miljoen gulden zou gaan kosten: 14 miljoen voor pilgebruik, 11,3 miljoen voor sterilisaties, 2,8 mil joen voor andere middelen (spiraal tjes enz.), inclusief de dokterscon- irole en -behandeling. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de aan zuigende werking die de zieken fondsverstrekking op het gebruik van anticonceptiva zal kunnen hebben. De ziekenfondsraad verwacht overi gens dat dat effect niet groot zal zijn, omdat het gebruik van anticoncep tiva niet zo duur is dat thans veel mensen er vanwege de kosten van zouden afzien. (Vervolg op pag. 13). (Van onze redactie binnenland) ARNHEM-BLADEL Bij de Kon Nederlandse Heidemij. zullen twee honderd werknemers worden ontsla gen- Over een afvloeiingsregeling wordt overleg gepleegd. Deze maat regel is volgens de Heidemij nodig „om te komen tot een aanpassing van het personeelsbestand aan de structuur van het bedrijf". De „Schiedamse lederwarenfa- briek" uit Tilburg gaat de vestiging in Bladel sluiten. De 45 werknemers is ontslag aangezegd. In Zaltbommel heeft de werktuigenhandel A. de Gans n.v. surceance van betaling aangevraagd. Alle 27 werknemers zijn ontslagen. Indola Electric in Utrecht heeft voor zeventig werkne mers werktijdverkorting aange vraagd. (ADVERTENTIES) (Van een onzer verslaggeefsters) ANTWERPEN In België duiken momenteel overal figuren op die zich voorstellen als Tijl en, naar het voorbeeld van Tijl 1 die in het nieuws kwam na de Vermeeraffaire, hoge losgelden eisen. Een van die Tijls eist geen losgeld, maar Nederlandstalige onderschriften bij speelfilms op de Franstalige televisie, de R.T.B. In een dreigbrief aan de Dienst van de Radio- en TV-Taksen in Brussel schrijft hij een bom te zullen plaatsen in de lokalen van de dienst als voor Kerstmis en Nieuwjaar de films niet van Nederlandstalige onderschriften voorzien zijn. Brusselse en Antwerpse kranten kregen anonieme telefoontjes waarin ge dreigd werd de spoorlijn Brussel - Antwerpen op te blazen. Het dagblad La Meuse ontving een telefoontje van iemand, die zei de man uit Luik te zijn die juwelen ter waarde van 30 miljoen franc uit een vliegtuig had ge stolen. Deze Tijl eiste 1 miljoen franc voor zichzelf en 1,5 miljoen franc voor de Bengaalse vluchtelingen. Het Handelsblad kreeg een telefoontje van een Tijl die zei de oude wapens uit het Gents Museum voor Oudheidkunde te hebben gestolen. Deze, erg zenuwachtige, Tijl wist zelf niet precies te ver tellen hoeveel geld hij ervoor wilde hebben. Hij noemde de bedragen 800.000 en 900.000 franc. Nog net voor de winter definitief haar intrede-doet en. de nieuwe prijsstijgingen voor de deur staan kunt U 14 dagen profiteren van eep speciale aanbieding 0 BONTMANTELS BONTJASJES 0 BONTHOEDEN en CRAVATTEN Meer mogen wij U niet vertellen. Dit is échter een tijdelijke aanbie ding. Win van de winter met TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 04250-31620 BREDA Eindstraat 14 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 verzend direct deze bon N.V. RENTOKIL CHEMIE Völmerlaan 9 Rijswijk Z.H. Telef. (070) 90 07 07 Zend rrtfj uitvoerige gegevens over be strijding van houtworm/ zwam en schim mel. Naam Adres Plaats Telefoon S (Van onze correspondent) MAASTRICHT Een zeer boze en onvriendelijke chef van de huishoudelijke dienst van de gemeente Maastricht, G. J. W. Visser, heeft gistermiddag een groepje Maastrichtse kinderen het stadhuis uitgejaagd door ze na te gooien met dode vissen. Hevig teleurgesteld over zoveel onbegrip, begonnen de kinderen terug te smijten. Het groepje kinderen was gis termiddag met emmertjes en netjes vol dode vissen naar het gemeentehuis gekomen, om de burgemeester te wijzen op de ernstige vervuiling van een vij ver waarin tientallen dode vis sen ronddrijven. De kinderen brengen ai dagen lang vissen over van de vijver naar de Maas. Gisteren werd de situatie zo ernstig, dat zij de bur gemeester op de hoogte wilden stellen. Burgemeester Baeten was evenwel in een bespreking. Zijn secretaresse wist geen raad met de situatie, toen de kinderen bleven aandringen. Er ontstond een nerveuze verwarring. Uit eindelijk werden de kinderen, zonder aangehoord te zijn, weg gestuurd. Een emmertje met dode vissen bleef achter. De heer Visser, die de emmer zag staan, werd daarover zo nijdig, dat hij het leeg smeet over de hoofden van de kinderen, die op hun beurt om hun teleurstelling te uiten de vissen teruggooi den. (Van onze sportredactie) LIER Centrale figuur na afloop van het duel Lierse SK PSV was niet trainer Kurt Linder, ook niet zijn Belgische collega Guust Baeten (sinds een dag in functie bij Lierse SK), maar PSV-verdediger Radovic, die door scheidsrechter Burtenshaw werd opgeschreven. Radovic zou de Engelse arbiter een tik in de nek ver kocht hebben, toen hij de catacom ben van het Lierse-stadion inwandel de. De beide Engelse grensrechters knikten bevestigend. Een ontkennen de Radovic ging op de bon. De UEFA krijgt van dit incident een uitgebreid rapport toegestuurd. Radovic: „Ik deed niets. Ik wilde alieen langs die man heenlopen. Ik heb hem alleen lichtjes opzij geduwd, maar gesla gen ...2 Ben je gek? Zo iets stoms zou ik toch niet doen". Lierse SK won met 4-0. (Van een onzer verslaggevers) HULST Deze week is het zoge naamde aanhoudingsmandaat ver lengd van de caféhoudster J.V. uit Lokeren. Ze wordt op dit moment in België vastgehouden op verdenking van medeplichtigheid aan de banko verval op de Nederlandsche crediet bank in Hulst van een aantal maan den geleden. Bij de politie is bekend, dat da caféhoudster de bijzit is v®n een van de gezochte daders. De overval lers zelf heeft men nog steeds niet kunnen grijpen, maan hun identiteit is wel bekend. Aamgenomen wordt dat ze zich op dit moment in Zuid- Frankrijk ophouden. Een van de gezochte daders is de 41-jarige Belgische beroeps-misdadi ger J.M. Hij heeft geen vaste woon of verblijfplaats maar staat wel be kend als een van de belangrijkste figuren in de Belgische onderwe reld. Verwacht wordt dat de aan houding van de bankovervallers een toevals-treffer moet zijn. Het zijn zulke geslepen jongens, dat de poli tie er bij voorbaat op rekent ze niet zonder meer te kunnen inrekenen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN De Eindhovense politie houdt er ernstig rekening mee dat brandstichting toch de oorzaak is geweest van de brand die het hotel ,,'t Silveren Seepaerd" aan het Sta tionsplein te Eindhoven verwoestte. Bij de ramp waren elf doden te be treuren. In het kader van het onderzoek, dat nog steeds voortduurt, wordt de zer dagen een belangrijk verhoor af genomen. Op 23 december wordt het deskundigenrapport over de oorzaak en de toedracht van de brand ver wacht. Woensdagavond is vergeefs gepro beerd het resterende betonskelet van de nieuwbouw met TNT op te blazen. Slechts een deel van de kolommen ging tegen de vlakte. Over de her bouw van het hotel is nog niets be slist. Wel staat vast dat, indien het wordt herbouwd, het in elk geval niet meer de naam ,,'t Silveren See paerd" zal dragen. Tezelfdertijd worden de plannen bekend voor een belangrijke uitbrei ding van hotel „Cocagne", waarvan het aantal kamers bijna wordt ver dubbeld, van 154 naar driehonderd. Verder zal dit luxe-hotel worden vergroot met een vleugel van een voudiger allure. (ADVERTENTIES) familiezak potatoJ-Kj" paprika 425* spaar mee voor gratis feestpakketten

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1