AOW omhoog Stroom gastarbeiders wordt stenvtyp BONTMANTELS BIESHEUVEL: NODIG DOOR OMSLAAN VAN CONJUCTUUR Vrijheidsstrijders in Oost-Pakistan I ingedamd Morgen kouder OPSTAND Opnieuw offensief in benzine oorlog te Vlissingen Duitse auto- fabrieken snel dicht door staking Raad Hulst wil eigen geschiedenis niet uitgeven RADIO DE ROCK Acht cent voor liter „zuiver" Veluwe-water Man van 81 stikt bi3 eten van kip wêêêsêêsèèé$ma»m:±' 7 'v< - ..r". O Russische joden in Israël willen terug naar Sovjet-Unie Wees de werk-wijze kies voorde werkwijze E: ST. -NIKOLAAS- PRIJZEN UFA ZifmeubeSindustrie N.V. Sandra en Andres naar Eurovisie songfestival saucijzebroodjjes BANKETBAKKERS de MUL Gas- verwarming r - VOORJAAR PELTERIJENHUIS VERMEULEN vèrser kan het niet! Per liter 12 ct. korting Al lange tijd Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L, Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW ZATERDAG 27 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8712 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vjn. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem ROTTERDAM (ANP) Een zuivelbedrijf op de Veluwe is van plan zuiver drinkwater te gaan verkopen voor 8 cent per liter als het wordt afgehaald en 10 cent bij levering. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan het drinkwater, dat sinds enkele weken door een Rotter dams bedrijf uit Noorwegen wordt geïmporteerd, en ook goedkoper dan het Brabantse bronwater van een bedrijf in Baarle-Nassau. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De AOW-, AWW- en WAO-uitkeringen zullen met te rugwerkende kracht tot 1 november worden verhoogd. Met ingang van 1 oktober jl. zullen ook de kinderbijslagen omhoog gaan. De AO W-uitkeringen voor gehuwde bejaarden gaan met 22,50 per maand omhoog, die voor ongehuwde bejaarden met 16,00 per maand. De zelfde bedragen geiden voor de AWW-uitkeringen voor weduwen met, res pectievelijk zonder kinderen. De verhoging van deze (welvaartsvaste) uitkeringen is een gevolg van het gestegen loonpeil per 31 okt. j.l. De kinderbijslagen zullen per kwartaal als volgt worden verhoogd: Voor een eerste kind van 148,98 tot 155,22; voor een tweede en derde kind van 167,50 tot 174,72; voor een vierde en vijfde kind van 223,86 tot 233,22; voor een zesde en zevende kind van 248,04 tot 258,18; voor een achtste en elk daaropvolgend kind van 274,56 tot 285,48. Het duo Sandra en Andres is door de werkgroep amusement van de NOS aangewezen om Nederland te vertegenwoordigen op het Euro visie songfestival, dat op 25 maart in Edinburgh wordt gehouden. Op 16 februari zal het duo tijdens een televisieuitzending een aantal lied jes zingen, waaruit nog diezelfde avond het liedje wordt gekozen, dat ir, Edinburgh zal meedingen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Met negen stemmen te gen en zeven voor heeft de raad van Hulst in de gisteravond gehouden vergadering een voorstel verworpen om een geschiedkundig werk, in oo- dracht van de gemeente geschreven door wethouder P. J. Brand, uit te doen geven- De auteur hald het manuscript waaraan hij een drietal jaren heeft gewerkt, gratis ter beschikking van Hulst -gesteld. B. en w. hadden voor deze uitgave reeds doen inschrijven en het boek zou in België gedrukt worden. De heer Martens was de eerste die stelling nam tegen de uitgave. Ge. zien de slechte situatie in de Neder landse grafische industrie was hii principieel teglen gunning aan een Belgische firma, ofschoon die firma de laagste inschrijver wa*. De heer De Gitehit had. wat hij noemde enige technische vragen. „D« Belgische offerte is zeer summier" stelde hij. „Wat is het uit te voere« lettertype, wat het formaat hoe zijn de leveringscondities"? Hij wilde d*> ze offerte .als niet geschreven be schouwen, b. en w. een wat hii noemde gelijksoortige opdracht laten makên, waarop opnieuw zou moeten worden ingeschreven. De heer Van Acker insinueerdie dat beide offertes niet gelijktijdig behandeld zouden zijn iets wrat burgemeester Molthoff hem kwalijk maim, (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Te Arnhem is de 81- jarige L. de Ridder door verstikking om het leven gekomen. De man ver slikte zich tijdens de maaltijd bij het eten van kip. Hij kreeg een stuk vlees in zijn luchtwegen. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar daar mocht hulp niet meer baten. (ADVERTENTIE) Onze kollekties hebben reeds vele talen gesproken. Maaromdat we veel exporteren hoeft u nog niet naar New-York, Wenen of Parijs. Hier In het hartje van brabant tonen wij u onze: 4 exclusieve modellen uit eigen ateliers, veelvoud van bontsoorten. ruime sortering In bonthoeden en sjawls. Oostpakistaanse vrijheidsstrij ders „op oefening" in O.-Pakistan, 35 km vam de grens met India. Er wor den wapens van allerlei makelijk ge bruikt. (Zie ook elders in deze krant). (Van onze red. buitenland) TEL AVIV Een aantal uit Rus land afkomstige joodse emigranten heeft gisteren verteld dat zij een te legram hebben gestuurd naar de Russische president Nikolai Podgorny waarin zij om toestemming vragen naar de Sovjet-Unie terug te mogen keren. Zij zijn niet tevreden over de levensomstandigheden in Israël. Volgens verschillende beridhten gaat het hier om 200 individuen, of 200 gezinnen. De immigranten ko men allemaal uit Georgië. Eén van de voornaamste eisen van die Georgiër» is dat zij saimen willen women. Dit jaar zijn tusaen de acht- en negen 'duiiaend Russische jodien naar Israel verhuisd. TWEE OOSTENRIJKERS hebben zich in Den Haag met een in Am sterdam gestolen auto klemgereden. Uitgerekend op de parkeerplaats van een politiebureau, waar zij met een werden aangehouden. (ADVERTENTIE) uw eigen inzetbureau voor tijdelijke kantoorkrachten sinds 1947 Joris Helleputtestraat 15 Breda Tel. 01600-48516 HET TURKSE parlement heelt op verzoek van de regering de op 26 april afgekondigde staat van beleg met twee maanden verlengd. RIJKSWATERSTAAT hoeft der- tig sneeuwhlazers, gemonteerd oo een jeep, overgenomen van de kon - luchtmacht. (ADVERTENTIES) Warme Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN ■RN BEGRIP VOO* Erkend gufitte* flooswtjkstraat 7-# TERNEUZEN Twee gedetineerden van de ge vangenis in Rahway, New Jersey ne men poolshoogte door de gebroken ruiten. De opstandelingen in de ge vangenis hebben alle gijzelaars .in vrijheid gesteld. Tot nog toe zijn min stens elf cipiers gewond. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering gaat de stroom van buitenlandse werk nemers naar Nederland afremmen. Dat is volgens premier Biesheuvel een logisch gevolg van het omslaan van de conjunctuur, die een ont spanning op de arbeidsmarkt teweeg brengt. Volgens de voorspellingen van het Centraal Planbureau zou het aantal gastarbeiders tot 1975 nog met 15.000 man per jaar toenemen. De regering lijkt er niet al te rouwig om dit aan tal flink te verminderen. De proble men van huisvesting, opvang en be geleiding waren de overheid al aar dig boven het hoofd gegroeid. Om tot de noodzakelijk geachte af' remming te komen heeft het minis terie van Sociale Zaken de volgende maatregelen in voorbereiding: de werkvergunningen aan buiten landers worden niet meer voor vijf jaar, maar nog slechts voor twee jaar verleend; een werkgever, die buitenlanders in dienst wil hebben of heeft, heeft een vergunning nodig die hij al leen zal krijgen, wanneer voor goede huisvesting en opvang van de buitenlanders is gezorgd; mogelijk wordt per bedrijfstak een maximaal percentage bepaald voor het aantal buitenlanders ten op zichte van het aantal Nederlanders wat in dienst is; o al in de miljoenennota werd aan gekondigd dat de overheid van de bedrijven een bedrag per buiten lander gaat heffen ten behoeve van opvang en begeleiding. (Tegen deze voorgenomen maatregel zijn overigens intussen al wat prak tische bezwaren aangevoerd). (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Een deel van za terdag zullen wij nog in de zachte lucht van ongeveer 10 graden liggen. Daarbij somber weer met lage wolkenvelden en wat motregen. Een depressie uit Noorwegen, die de koude lucht uit Scandina vië terugdringt, gaat aan de achterzijde weer wat koudere lucht aanvoeren, zodat in de loop van zondag de temperatuur gaat dalen, waarbij enkele opklarin gen. De laatste novemberdagen zullen daarom een lagere tem peratuur met 's nachts mogelijk lichte vorst te zien geven. De koude lucht ls de laatste dagen diep in Frankrijk en Spanje doorgedrongen. Zelfs tot in Zuid-Spanje (Malaga) werd sneeuwval waargenomen in ge bieden waar dit sinds mensen heugenis niet is voorgekomen. iiimmNw.wHiiiÉiiiiiii G -:-ir Er wordt naar gestreefd de nieuwe maatregelen volgend voorjaar te la ten ingaan. Italianen vallen erbuiten, omdat zij vanwege de vrije EEG- arbeidsmarkt onbeperkt en zonder vergunning in Nederland werk kun nen komen zoeken. Ook erbuiten vallen de ongeveer 15.000 buitenlanders die nu ai een onbeperkte werkvergunning hebben weten te verwerven. AI met al zul len ongeveer 65.000 van de ongeveer 100.000 buitenlanders die al in Ne derland werken, onder alle nieuwe maatregelen komen te vallen. (Vervolg op pag. 11). VOLGENS INLICHTINGEN uit Moskou hebben de Amerikaanse mi nister van handel en zijn Russische ambtgenoot een vertienvoudiging van de handel tussen beide landen besproken. (ADVERTENTIES) aluminium pak 500 vindt u in onze speciaalzaak. BONTHOEDEN NERTSCOLLIERS VISMARKTSTRAAT 17-19 - BREDA - TEL. 01600-35230 geroosterd brood Varopa van de warme bakkers uit Tilburg (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Met de slagzin: „Wat Drees U afneemt, geven wij U terug", hebben de winkeliers in het Vlissingse koopcentrum Groenendijk besloten tot een tweede sensationele prijsverlaging van merkbenzine. Voor elke liter benzine, die men vanaf volgende week vrijdag bij het pompstation op het terrein van het koopcentrum komt halen, krijgt men aan de centrale kassa van het koop centrum 12 cent in contanten terug. Ongeveer een jaar geleden werd met de actie begonnen. De kortingen be droegen tot dusverre acht cent per liter benzine. Nu is de korting met vijftig pro cent verhoogd. Het inmiddels beken de systeem de terugbetaling van een geldbedrag in ruil voor kaarten die bij de afgifte van benzine aan de pomp worden overhandigd blijft gehandhaafd. De houder van de benzinepomp op het terrein van het winkelcentrum verwacht enorme omzetstijgingen, doordat het nu zelfs voor mensen van Zuid- en Noord-Beveland rendabel kan worden in Vlissingen te komen tanken. De beheerder van de pomp, die wordt geëxploiteerd door een on derneming uit Fijnaart, vertelde ons dat het tegenwoordig heel gewoon is dat er op zaterdagen achthonderd a negenhonderd auto's aan de pomp verschijnen. De verkochte benzine is van een alom bekend merk. De pomp is echter, doordat er zulke hoge kor tingen op de benzineprijs worden ge geven, formeel wit. Vlissingen verkeert al lange tijd in een staat van „benzine-oorlog". Enkele honderden meters van het koopcentrum Groenendijk vindt men Albert Heijns MIRO, waar benzine met 5 ct reductie wordt verkocht. Bij de MIRO wordt benzine via de zelf bediening omgezet. Bij het koopcen trum Groenendijk geeft men de nor male pompservice. De negen Vlissingse BOVAG-gara- ges hebben hun eigen benzine-offen- sief. Zij zijn ingeschakeld bij de zo genaamde „memo-actie" van de Vlis singse binnenstadwinkeliers. Het wa pen van de winkeliers in deze oorlog bestaat uit een systeem waarbij men bij aankoop van vijftig gulden bij een memo-winkelier een cheque ont vangt die bij de deelnemende pomp houders kan worden ingewisseld. Bij dit systeem kan men in het gunstigste geval een korting van 12% cent per liter bedingen. WOLFSBURG Het Volkswa genconcern, de grootste autofabriek van West-Duitsland, heeft gisteren laten weten dat het zijn gehele pro- duktie met ingang van 3 december zal stilleggen als de staking van de metaalarbeiders in de deelstaat Ba- den-Wuerttemberg blijft voortduren. Hetzelfde beeft BMW meegedeeld. De produktie zal stopgezet moeten worden omdat deze autofabrieken geen materiaal meer krijgen van de toeleveringsbedrijven. Door (eventue le sluitingen zullen rond honderd duizend werknemers bij VW en 23.000 bij BMW getroffen worden. Ook Audi en Opel hebben aange kondigd snel te moeten sluiten. Het arbeidsconflict in dfe metaal industrie in Baden-Wuerttemberg heeft gisteren een hoogtepunt be reikt door de uitsluiting van onge veer 360.000 arbeiders door de werkgevers. De ondernemers geven hiermete een antwoord op de staking van ongeveer 120.000 arbeiders in meer dan 80 bedrijven. (Ook vandaag is onze fabriek geopend) Geef eens eèn prachtige ribcord t.v.-fauteuil cadeau voor slechts 295,Tevens ruime sortering 2-zits bankjes en losse fauteuils, zowel modern als klassiek. Ook financieringsmogelijkheden. Zie advertentie ^elders in dit blad. OOST HAVENDIJK 13 ROOSENDAAL TEL.: 01650-37970

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1