Komisch duo geeft les in Esperanto „VAMP'' JASPERINA ZINGT OLD TIMERS Tee Set terug op buis, SKETCHES OP ONBEWOOND EILAND radio televisie BETON SPAANS COMPUTERS Bertrand Russell Andere Kortooms Tiener/sex Nog 15 psalmen Rita/Bacharach Nico Dostal KNNV houdt jubileumavond in Middelburg Stichtingsakte ziekenhuis Record Grootser Maandag 22 november 1971 (Van onze rtv-redactic) BUSSUM Daags na Sinter klaas begint Teleac een serie van 20 lessen Esperanto, gepresen teerd door het van Hadimassa bekende duo Kees van Kooten en Wim de Bie. Het tweetal heeft ook alle sketches geschreven, waarin de taal verpakt wordt. Elke sketch speelt zich af op het onbewoonde eiland „MOP", waarvan de naam ontleend is aan de vele cartoons over onbekende eilanden. Op dat eiland woont Vilhelmo (Wim de Bie), en Kornelio (Kees van Kooten) spoelt bij hem aan. Zij kunnen elkaar niet verstaan, maar gelukkig beschikt Vilhelmo over een cursus Esperanto. Al ruziënd en grapjes makend over koken, leren tellen, ziekten, in bad gaan, e.d. leren zij elkaar deze taal. Hierbij zijn de lessen zozeer geba seerd op de komische kwaliteiten van het tweetal, dat soms het gelach in de huiskamers de juiste uitspraak van de woorden wel zal overstem men. Maar geen nood, „in elk pro gramma," aldus het tweetal „is een fragment ingelast, waarin de heer Henk Schippers, Esperantist, op rus tige toon het in de sketch gebrachte materiaal opnieuw etaleert. Aan het eind van elke uitzending wordt nog maals een komische noot ingevoegd. Wie mocht denken, dat het leren van Esperanto een uit de tijd ge raakte hobby is van mensen, die voor de oorlog lid van de SDAP waren, en als zodanig streefden naar internationale wereldvrede, komt, aldus de Teleac-directie, bedrogen uit. Unesco heeft zelfs enorme fond sen beschikbaar gesteld om deze „kunstmatige taal" internationaal te propageren. Pogingen om bijvoor beeld een taal als Spaans of Engels internationaal als voertaal te maken, zijn mislukt op prestige-argumenten van uiteenlopende landen. Boven dien is de taal Esperanto zo eenvou dig, dat een Chinees en een Neder lander elkaar binnen enkele weken kunnen begrijpen, aldus de Teleac- directie. Zij voegt er nog aan toe dat niet alleen de behoefte aan Esparanio bepalend is geweest voor het samen stellen van deze cursus, maar dat ook gedacht werd aan het creëren van behoeften. „Cultuur hoeft niet altijd aan een behoefte te voldoen aldus de heer J. de Graaf, directie lid van Teleac. Teleac heeft voor het komend sei zoen nog meer op haar programma staan. Zo start op zondag 19 maart 1972 de cursus Futurologie, die is samengesteld door vier leden van de Werkgroep 2000. De bedoeling is meer mensen te betrekken bij dc toekomstproblemen. Kees van Kooten (links) en Wim de Bie die straks in een zeer bijzon dere creatie de kijkers het Esperanto zullen bijbrengen. Nieuwigheid hierbij is dat er in de zomer een cursus in Spanje zal wor den georganiseerd, waaraan de uni versiteit van Santiago meewerkt. Vijf maal twee weken zullen Neder landse cursisten er de taal in de praktijk kunnen bijschaven." Hier voor wordt echter wel een extra bijdrage boven de normale cursus- kosten gevraagd," aldus een toelich ting. Op 22 november start een herha lingscursus van 20 lessen van de Spaanse taal, onder de naam „Va- mos a Ver" Eva Gloria Lopez zal wederom de Nederlandse toekomsti ge touristen verleiden haar taal te leren. Teleac rekent alle verschijnselen der menselijke cultuur tot haar terrein. Dat blijkt ook uit een programma reeks over beton. De nieuwe voorschriften beton moe ten ruimere bekendheid krijgen, en daarom heeft de Beton-vereniging zich vorig jaar tot Teleac gewend met het verzoek er een cursus aan te wijden. Men rekent erop hiermee enkele tienduizenden mensen te be reiken, niet alleen hen die al in het beroep werkzaam zijn, maar ook studerenden aan TH's, HTS'en en MTS'en. Het ligt voorts in de bedoeling in het seizoen 1972-'73 een complete com putercursus uit te zenden die tot be roepsdiploma's toegang geeft. Om daar vast mee kennis te maken zal het eind van het lopende seizoen vast een viertal lessen worden uit gezonden. Probleem bij Teleac is hoe men méér mensen van lagere opleidingsniveaus kan bgreiken. Gebleken is dat zij die reeds enige ontwikkeling hebben, eerder geneigd zijn door te leren dan zij die gestopt zijn na de lagere school. De vele brieven die de vorig jaar gestorven, fel anti-christelijke maar even fel met de onderdrukten geën gageerde filosoof Bertrand Russell heeft geschreven aan de duizenden mensen die hem kennende uit zijn publikaties - met hem correspon deerden, zijn kostelijke en enórm boeiende lectuur. Ze geven een scherper en levender beeld van zijn fascinerende persoon dan welke dik ke biografie ook zou kunnen. J. LANÖMAN B. Feindberg en R. Kasrils, Beste Bertrand Russell...., Uitg. Bruna 2,95). Toon Kortooms heeft naam ge maakt als begaafd verteller, die de humor - niet altijd origineel overi gens - plezierig weet te hanteren. Hij deed dat met romans, waarvoor hij de stof zocht in zijn geboorte streek. de Peel, die hij als zijn eigen broekzak kent. In zijn jongste roman „En nu de keuken in" speelt zijn Peel geen rol meer en er is een andere Kortooms aan het woord. Nog altijd een Kortooms. die een uitstekend verhaal weet op te bou wen, maar die toch duidelijk niet zo nauw betrokken is bij de figuren, die hij beschrijft: een Tsjechisch echtpaar, dat zich ontworsteld aan het verstikkende regiem en naar het westen vlucht om daar een nieuw geluk te vinden. Het mag dan waar zijn dat Kortooms met de vlucht van het echtpaar en kind persoon lijk bemoeienis heeft gehad, hij heeft er toch niet zo mee geleefd als b.v. met zijn Beekmannen of zijn legendarische Deurnese geneesheer, die hij in de roman „Help, de dok ter verzuipt", beschrijft. Kortooms observeert in zijn jongste roman koeler, meer op afstand. Dat neemt niet weg, dat ook „En nu de keuken in" het lezen zeker waard is, maar toch hopen wij, dat Toon Kortooms gauw terugkeert naar zijn Peel, want hij is daar kennelijk veel be ter thuis dan in Tsjechoslowakije. HARRY SWINKELS Toon Kortooms: „En nu de keuken in" (Uitgave: J.H. Gottmer 12.50) „Van alle gebieden waarop we geprest worden onze mening te her zien, heeft geen enkel meer angst ingeboezemd dan dat van de seksue le omwenteling", zegt de auteur van dit boek. De geldigheid van deze uitspraak zal niet voor ieder even sterk gelden. Feit blijft, dat veel, ouders hun eigen houding en die van hun opgroeiende tieners in dit opzicht niet goed meer weten te bepalen. Niet zozeer „geruststelling" brengt daarin uitkomst, zoals de omslag van het boek etaleert, maar wel inzicht in de processen, die gaande zijn. Zonder het laatste weord te spreken biedt dit boek een aantal gezonde gedachten over de seksuele evolutie, die wij rondom ons - met -name bij de opgroeiende jeugd - menen waar te nemen. De schrijfster gaat daarbij uit van tallo ze praktijkgevallen (in Amerika), die ongetwijfeld vaak herkenbare situaties in eigen omgeving zullen opleveren. Allen, die op een of an dere manier geconfronteerd worden met tiener-problematieken, zij dit boek ter lezing aanbevolen. Mogelijk werkt het communicatie-bevorde rend en helpt het af van enige „standpunt"-bepalingen of een de faitistisch houding in de geest van: ze zoeken het zelf maar uit. Henk Egbers EDA J. LeSIIAN: SEX EN UW TIENER (uitg. Contact - f 16,90) Gabriël Smit heeft zich, 20 jaar na zijn complete berijming van de 150 psalmen, opnieuw dichtende over de psalmen gebogen, maar nu zijn het er, in het boekje „Psalmen op nieuw", nog maar 15 geworden. Al leen daairin vond hij nog de existen tiële spanning, zegt hij zelf, die „het dichtst aansluit bij de religieuze be leving van het moment, hoe men verder ook godsdienstig, kerkelijk over die beleving denken mag". Het spanningsveld van Gabriël Smit, tussen desillusie en hoop, lijkt ons het veld waarop velen met hem ronddolen. J. LANDMAN (Gabriel Smit. Psalmen, opnieuw. Uitg, Ambo n.v.) Burt Bacharach: voor Velen een magische naam. Rita Reys: nog steeds voor velen de zangeres met uitnemende kwaliteiten in haar gen re. Uit deze beide namen moet dan wel iets goeds te maken zijn. Dat is op deze plaat ten dele waar. Niet. alleen schreef Willem Duys de hoes vol gemeenplaatsen hoe kan het anders? het lijkt wel of alles ook onder zijn hoede tot stand gekomen is: halfzacht en daardoor nogal Wer velend. Dat komt ook gedeeltelijk op conto van Rogier van Otterloo te staan, die weliswaar handige arran gementen schreef, maar daarbij toch onder het peil van Bacharach bleef. Zo zingt Rita Reys Paper maché, Raindrops keep faliin' on my head, I'll never fall in love again, Do you know the way to San José kort om 12 Bacharach-nummers op haar eigen perfect manier; er wordt goed gemusiceerd en de plaat is uitstekend van opnamekwaliteit. Het neemt niet weg. dat er weinig inspi- rerends van uitgaat. H. EGBERS 0 Rita Reys sings Burt Bacharach (CBS S 64253 - f 16,50). Die' Ungarische Hochzeit en Mani- na staan „in groszer Querschnitt" op één plaat en wie van de allersimpel ste melodietjes houdt kan er zijn hart aan ophalen. Maar wie ook nog muziek wil horen moet deze plaat maar niet kopen. Want Nico Dostal mag dan een bekend man zijn, wat hij aan noten achter elkaar rijgt is zo onorigineel en zo platgetreden en zo veel gehoord, dat zelfs Rudolf Schock, Ferry Gruber, Sylvia Geszty en Monika Dahlberg er niets be hoorlijks van maken. H. LUTZ Die Ungarische Hochzeit (Euro- disc 80306 T.E.) GOES De Kon. Ned. Natuurhis torische Vereniging, afdeling Zee land, zal 19 november in de aula van de Christelijke H.B.S. te Mid delburg het veertig jarig bestaan vieren. Op deze feestavond zal de heer J.L. Odekerken uit Hilversum aan de hand van dia's spreken over het onderwerp: „Het hele jaar rond met de K.N.N.V.". Verder zijn enke le verzamelingen uitgestald en zijn foto-, dia- en aquarelwerk te bezich. tigen. De bijeenkomst is voor iedere natuurliefhebber vrij toegankelijk. De K.N.N.V. heeft ten doel door middel vam leerzame, boeiende en aantrekkelijke excursies onder des kundige leiding, zowel voor hen die alleen algemeen belangstellend zijn, als voorhen die reeds kennis .van een bepaald onderdeel van de na tuur hebben, begrip te kweken voor de regelmatig terugkerende boeien de verschijnselen in de natuur. In het winterseizoen worden le zingen, filmavonden en cursussen gehouden- Er is één landelijk geïl lustreerd maandblad „Natura" en een plaatselijk blad „De Composiet". De vereniging organiseert landelijke en gewestelijkekamp en, weekends, excusrsies en buitenlandse reizen en kampen. Zij geeft de serie Weten schappelijke Mededelingen en boe ken uit. Een vereniging waarin de leek en vakman op een plezierige manier samenwerken bij het bestu deren van de natuur. (Van onze correspondent). GOES Donderdagavond is in zie kenhuis Bergzicht door notaris J. Skram de stichtingsakte gepasseerd van de Stichting Psychiatrisch Zie kenhuis voor Zeeland. Deze stich ting is tot stand gekomen op initia tief van, de Vereniging tot Christe lijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken in Zeeland. In het stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers zitting van alle instanties welke in Zeeland werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Voordat de voorzitter, dhr. J. E. van Boedijen, het bestuur voor geinstalleerd verklaarde, zei hij dat het stich tingsbestuur een zware en verant woordelijke taak op zijn schouders heeft genomen, welke veel werk zal vragen. NEDERLAND I 10.45-11.35 Schooltelevisie. 18.45 (K) De fabeltjeskrant. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 (K) Avro's toppop. 19.30 (K) Boekje open (9). Jonge mensen ontmoeten Louis Paul Boon. 20.00 (K) Journaal en weeroverzicht. 20.21 (K) Peyton Place- Betty kan niet ongezien doen wat Harrington haar opdraagt. Eliot Carson krijgt een tip van zijn vader en roept de hulp van Rachel in. Lee Webber biedt Steven een verhaal aan. 21.10 (K) Herman van Veen. Een recente show van de cabaretier die opgenomen is in de schouwburg van Eindhoven. 22.00 Avro's Televizier magazine. 22.50 -23.35 Vamos a ver. Eerste les in de cursus Spaans voor beginners. NEDERLAND II 18.45 (K) De fabeltjeskrant. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 (K) Pebbles en Bamin-Bamm. De kinderen Flintstone en Rubble zijn teenagers geworden en nog steeds moet Bamm-Bamm de ingewikkelde toestanden die Pebbles veroorzaakt oplossen- 19.30 (K) Op blote voeten in het park. Een pas getrouwde advocaat wordt, om zijn schoonmoeder een plezier te doen, voor een avondje barkeeper, waar hij zijn vrouw en zijn baas ziet binnenkomen. 20.00 (K) Journaal 20.21 (K) De mens is stervende. HILVERSUM III KRO: 7.00 Nws. 7.02 KRO-op-Drie. (8.00, 9.00, 10.00 en 11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Van twaalf tot twee, met om 13.03 Raden maar. (13.00 Nws TROS: 14.00 Nws. 14.03 Jam on Ra dio. (15.00 Nws.) 16.00 Nws. 16.03 De Hugo van Gelderen Show. 1U.00 Nws. 17.03-18.00 De Hugo van Gelde ren Show (verv.), i-ncl. nat- tip-vijf- tien. BELGIë VLAAMS 6.30 Nieuws. 6.33 Ochtendklanken. 8.00 Nieuws. 8.20 Klassiek concert. 9.00 Nieuws. 9.15 Volksmuziek. 9.30 De Postiljon. 10.00 Nieuws. 10.03 Gustaaf de Brouwer, klarinet en Su- zy Verleye-De Moord piano. 10.15 Cremona Trio- 10.30 Schoolradio. 11.00 Kamermuziek. 12.00 Nieuws. 12.08 Lanidbouwkroniek. 12.15 Kleinkunstkroniek. 13.00 Nieuws 13.20 BRT-produkties. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. 16.00 Nieuws. 16.05 Liedjes zonder woorden- 17.15 Melodie radio. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.45 Sport. 19.00 Nieuws. 19.45 Missieuitzending. 20.000 Magazine voor de opera-fan. 22.00 Nieuws en 7 kunsten. 22.20 Ca- sinoconeert. 23.00 Nieuws- 23.10-23.40 Koningin Elisabeth en het Keiler Kwartet. (Van onze r.t.v.-redactie) HILVERSUM Jasperina de Jong heeft onlangs in een gloedvolle vaart opnamen gemaakt voor een internationaal liedjesprogramma dat in januari zal worden uitgezonden onder de simpele naam „Jasperina" Dit KRO-programma zal ongeveer één uur duren. Jasperina zingt o.a. Amerikaanse old-timers, gekleed en gekapt als een vamp uit de dertiger jaren. Het is de eerste keer dat zij een internationaal repertoire zingt. „Het is een uitstapje, een intermezzo, ge richt vooral op buitenlandse tv-ge- .gadigden", aldus haar man Eric Herfst, die tussen de coulissen ge tuige was van de opnamen. Het is echter de bedoeling dat haar shows Nederlands van opzet blijven. Dat blijkt goed in de markt te liggen. De lopende Jasperina-show wordt in april in Rotterdam afgesloten. „Dan hebben we er zo'n 400 voorstellin gen opzitten, een record voor Jaspe rina", aldus Eric. De Nederlanders die dan nog niet van dit programma hebben genoten kunnen zich richten tot de KRO. Deze zendt nl. in sep tember het integrale programma van Jasperina uit. Dat is dan vlak voor dat Jasperina in Carré haar seizoen '72-'73 start met een tweede Jasperi na-show. Öok hiervoor worden de teksten gemaakt door Guus Vleugel met muziek van Joop Stokkermans. „Het wordt allemaal nog grootser, echt ingespeeld op Carré met grote balletten en zo", aldus Eric Herfst. Hij vertelde al vorig jaar met de voorbereidingen te zijn oegonnen. „Planning op langere termijn is no dig omdat je de theaters zo lang van te voren moet bespreken". Het is inmiddels twee jaar geleden dat Jasperina voor de buis kwam. Het laatst was dat in 1969 in de succes rijke serie „Rust noch duur" waarin ook Eric Herfst meespeelde. „Er zijn plannen", zo geeft Eric schoorvoetend toe, „om weer zo'n serie te beginnen maar allemaal nog erg vaag". Hij besluit: „Eigenlijk willen we niet te vaak voor de tv. Je moet je theaterpubliek niet van je vervreemden en bovendien, op tv hebben ze gauw genoeg van je". DUITSLAND 1 16-15 (K) Journaal. 16.20 (K) Avonturen van rover s Rumzeis. De ingebeelde vorst wil een monument oprichten. 16.30 (K) Plezier met oom Jedlicka, kinderprogramma. 17.10 (K) De schoonheid der kristallen, documentaire. 17.55 (K) Journaal. 18.00 (K) Nieuws. 18.05 (K) Weekoverzicht. 18.40 (K) Hierund Heute. 10.15 (K) Winnie the pooh, voor de kleintjes. 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20 15 (K) Report. 21.00 (K) Eureka. Show van Bob Rooyens over uitvindingen en uitvinders. 21.45 (K) Terug op aarde, documentaire uit de serie „Tekenen des tijds". 22.30 (K) Journaal, commentaar en weerbericht. 22.50 (K) Gelegaliseerde abortus documentaire. 23.35 (K) Journaal. DUITSLAND II 17.30 Nieuws en weerbericht. 17.35 (K) Onze kleine show. 18.05 (K) De draaischijf. 18.40 (K) Max Greger in Berlijn. 19-10 (K) Vrij naar Mark Twain. Sam verbeelt zich dat hij aan allerlei ziekten lijdt. 19.45 (K) Journaal, thema van de dag en weerbericht. 20.15 (K) Gezondsheidmagazine Praxis. 21.00 A taste of honey. Het botert niet erg tussen Jo -en haar tweede vader. Ze brengt een nacht door met een zeeman die niet zonder gevolgen blijft en op haar eenzame kamer klampt ze zich vast aan een homofiele jongen. 22.35 (K) Nieuws, weerbericht en commentaar. 22.50 Filmforum. Het cultuur-politieke beleid van de Bondsrepubliek. BELGIë (Nederlands) 14 00-16.00 Schooltelevisiholliivs.e 17.00 Schooltelevisie. 18.00 (K) De fabeltjeskrant. 18.05 (K) De woudlopers. In Indian River verdwijnen de honden een vopr een. Het spoor van de dief is snel gevonden. 18.30 Elementaire economie. 19.05 Sporttribune. 19.33 Keurig Frans; zoeklicht. 19.45 Journaal. 20.10 Reclame informatie of misleiding Programma over noodzaak en misbruik van de reclame. 20.50 Schaduw van een moordenaar. Een schrijver wil een boek samenstellen over de ware u toedracht van de moord op Kennedy. Daarvoor moet hij alle betrokken personen interviewen. 21.45 Internationale muziekweken van Luzern. 22.35 Laatste nieuws. BELGIë (Frans) 14.00 14.25,14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 18.05 Nieuws. 18.10 (K) Benjamin, voor de kleuters. 18-25 Voor de vrouw. 18.55 (K) Victor en Horace, voor de kleintjes. 19.00 R.-K. uitzending. 19.30 Sportmagazine. 19.45 Journaal. 20.10 (K) Francois Gaillard. 21.15 Situation '71 21.55 Ciné-club de minuit: L'homme qui ment, film. 23.25 Nieuws. FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 Magazine. 13-00 Télé-midi. 13.35 Ik zou wel eens willen weten: astma bij kinderen. 14.25 Le rouge et Ie noir, film. 18.30 Nieuws. 18.35 Leven nu. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal nieuws. 19.25 Rien bue la vérité, quiz. 19.45 Journaal. 20.15 Du tac au tac. 20.30 Met gelijke wapens: politiek en financiën. 22.20 Jazz. 22.50 Nieuws. HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nws. 7-02 Het levende woord. 7.07 (S) Preludium I: klass.- muz. 7.30 Nws. 7.41 Hier en Nu. 7.55 (S) Preludium II: mod. en semi- klassieke muz. 8.10 Te Deum Lauda- mus: gewijde muz. 8.30 Nws. 8.41 (S) Podium vd vrouw- 9.10 (S) Pla- tennws. 10.00 Theologische Ether leergang. 10.30 Nws. 10.33 (S) Vd zieken. 11.30 Hier en Nu. 11.32 De kleine wereld, verv. hoorspel. 11.55 Med. 12.00 Los-Vastgevar. progr. (12.10-12.15 Boekbespr-; 12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41- 12.50 Hier en Nu; 13.00-13.04 De ta fel van drie.) 13.30 (S) Fragmenten uit Arisidne alf Naxos, opera van R. Strauss. 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Mod- en klass. kamermuz. 1T.00 Lu therse middagd. 15.30 Nws. 15.33 In 't zilver: progr. voor oudere luiste raars. 16.30 Vd kleuters. 16.45 Radio strip vd kinderen. 17.00 (S) Juichte muz. Overheidsvoorl.: 17.20 Idul-Fi- tre in Suriname. Spr.: R.W. Ramta- hglsing. NCRV: 17-30 Nws. 17.32 Tïier en Nu. 18.00 (S) The Harbour Jazzband. P.P. 18.19 Uitz. vd A.R.P. NCRV: 18.30 Nws. 18.41 Toelichting bij het nws. 18.47 (S) Bandstand. EO: 19.00 Wij hebben een woord voor de we reld: muz-, inform, en ber. met om 19.04 Reformatie en Reveil; 19.20 Klankbord en 19.40 Bijbelstudie. NCRV; 20.00 Zonder vijven en zes sen: inform, progr. over mod. onder wijsvormen. 20.20 (S) Oude muz. 21.20 Zeven getuigen, hoorspel. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 Literama: radio-kroniek over boe ken, schrijvers en toneel. 23-00 (S) NCRV-Vocaal Ensemble met orgel eh klavecimbel: oude liederen. 23.28 (S) Blokfluit en klavecimbel: mod. muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtend- gymn. 7.20 (S) Spitsuur Amsterdam: lichte gramm.muz. en report. (7.33- 7.54 Van de voorpag-) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. 8.11 Act. 8.23 (S) Spitsuur Amsterdam (verv.) NOS: 9.00 Praten met de minister: disc, progr. 9.35 Waterst. 9.40 Wat heeft dat kind?: pedagogische ru briek. 9.55 (S) Muz. uit de Midde leeuwen <en Renaissance. 10.15 (S) Repertorium: mod- muz. 11.00 Nws. 11.03 Spiegel van Belgiëmuz. en nws van onze zuiderburen, 11.30 In tern. spectrum: klass.muz. 12.10 Den Haag deze week. VPRO: 12.15 VPRO-Maandag: klass. en mod. muz. en inform, over muz. (13.00 Nws.) 14.30 Schoolradio. AVRO: 14-50 Ra- diojourn. 14.55 AVRO....deze week! 15.00 Brabant journ. 15.25 (S) Lichte gramm.muz. 15.35 Biels en Co.: we kelijkse strip. 16.0 Nws, 16.03 Mika- doo: kindermagazine- 17.00 (S) O: jeugdprogr. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojourn. 18.25 Ik verbind u door, praatje, 18.30 (S) Der Vogelhandier, operette van Zei ler, uitgevoerd door Promenade Ork., Radio koor en solisten, (in ver korte vorm). NVSH: 19.10 Sextant: radiomagazine van de NVSH. NOS: 20.00 Nws. 20.05 (S) Weer es wat anders: minder bekend buitenl- re pertoire. 20.50 (S) Hobbyscoop: een populair progr. over elektronica. 21.10 Gamma van alf a en beta re cente vorderingen in de wetenschap. 21.40 Onder de groende linde: oude liedjes. 22.00 (S) Metro's Music. 22.55 Med.~23.00- Nws: AVROr 23.10 Radiojourn. NOS: 23.20 Radiorama: bekend of bekwaam?, klankb. over de zg. wegwerp- artiesten- 23.55- 24.00 Nws. Vanavond presenteert de Avro-tv de groep „Tee Set" met als vocalist Peter Tetteroo. De regie van het pro gramma is in handen van Rien van Wijk. 21.20 23.00 23.05 Programma over het toenemende agressieve karakter van de moderne samenleving. Erich Fromm, een 71-jarige psycho-analyticus en filosoof praat hierover. Staatsvijand nr. 1. Fernandel speelt een burgermannetje die wordt aangezien voor een lang gezochte bendeleider. Hierdoor krijgt hij de bewondering van de massa en de liefde van een vrouw, en een klein fortuin als hij de echte bende in handen van de politie speelt. (K) Laatste nieuws. -23.35 EHBO.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7