TV-programma brengt vrijdag harde en eenzijdige oordelen over euthanasie Peter legde het af tegen Annie Verbazing Macht Onvoldoende Ontdoen Eerbied Nuttig Stuitend Verademing sportbrief uit belgië Poëzie is voor mij, in eerste instantie een soort zelfbevrediging. Het soort bevrediging dat men on dergaat bij het roken van een sigaret, het drinken van een fors glas bier als men daar in een desperate bui behoefte aan heeft. Alphonse B. ter Brake Een maatschappij heeft de moeilijke kinderen, die ze nodig heeft. Dr. Hans-TJlrich Wintsch, Zwitsers pedagoog. Een goede supermarkt is een geweldig communica tiecentrum. M. G. van Haaien,consulent Ruimte voor de jeugd. Het is toch te gek, loop ik tegen de dertig en ga ik nog steeds als juffrouw door het leven. Sheila Bernette, comédienne Het gezicht van Anna van Kleef vertoont een ge lijkenis met een achter kant van een Londense dubbeldekkerbus. Elvi Hale, actrice en Anna van Kleef in de „Zes vrou wen van Hendrik VIII". Je mag me alle moge lijke manieren citeren, zeg alleen niet dat ik van plan ben de regering om ver te werpen. Doug Yule, Amerikaans popmusicus. Pijn kan een middel zijn, als vreugde, als verdriet, als genot, als ascese, als analyserend denken, om jezelf onverbrekelijk deel te voelen van de werke lijkheid. Roel van Duyn Het is toch krankzinnig dat al die Hollandse pop groepen Engelse namen hebben. Waarom noemt een van hen zich niet de „Toverbal". Dat is toch 'n mooie Hollandse naam? Terry Woods van de Ierse popgroep The Woodsband Dan gaan de studenten- zoons demonstreren tegen de verdorven maatschappij en het establishment, maar of ze dan wel even papa's auto mogen lenen om er naar toe te rijden. Albert Heijn Mensen, die ik niet mag, kleed ik uit. Als ze poen hebben tenminste. Ed van der Elsken, fotograaf-cineast. Plaatselijke televisie is een geweldig middel om bestuurder en bestuurden dichter bij elkaar te bren gen. Wij moeten hier een beetje spitsroeden lopen. Burgemeester A. van den Wildenberg van Goirle, de eerste gemeente in Bra bant waarin men eigen tv-programma's wil uitzenden. Het is meteen dat lang harig, werkschuw tuig, want als je dat gezegd hebt, ben je je frustraties kwijt. S. C. Weijers, KVP-kamerlid Wij hebben ons geper mitteerd zó ingewikkeld te leven dat de geestelijke groei meer tijd neemt, veel moeilijker is dan de licha melijke Ze zijn van elkaar losgekoppeld. Dr. Frits Wafelbakker Nog steeds is het eerder de dichter die de waarheid in pacht heeft, dan de journalist, politicus, eco noom of futuroloog. Simon Vinkenoog Binnen de raad heeft eigenlijk voortdurend na velstaarderij plaats, zo op de manier van: wat is de taak van de raad, wat zijn de problemen. Duco van Weerlee, ex-lid Raad vóór de Jeugdvorming Een blinde baby, een ernstig asthmatische, een doofstomme, een'idiote, hebben die voldoende kansen op ontplooiing Waarschijnlijk niet, maar betekent dat ook dat ze geen recht op leven hebben? In de Nederlandse verpleegtehuizen leven 4500 diep-gestoorde kinderen. Kinderen van ouders. Enkele van die ouders zullen vrijdagavond op het televisie scherm komen vertellen hoeveel ze van deze kinderen houden. In dezelfde documentaire zullen een oud-directeur van zo'n instelling en een jurist evenwel stellen, dat men er in de toekomst beter aan zal doen dergelijke kinderen het leven niet te gunnen. Het gaat er niet om, zal de jurist zeggen ,of wij een plantje water kunnen geven, het gaat erom of zo'n kind zelf een menswaardig leven kan verwachten. Hij zal ook verkondigen dat men de zogenaamde Softenon- kindjes niet in leven had moeten laten. Direct daarna volgt een inlas waarin AVRO's Ria Bremer met een vrolijk meisje praat, dat even later heerlijk aan het zwem men is. Maar dat meisje heeft geen armpjes, het is een ethisch volkomen onaanvaard baar omdat dit onmiskenbaar de grondslagen van de menselijke samenleving aantast en afbreekt". In de uitzending van vrijdag wordt dit geluid niet gehoord. Ds. Buskes heeft gezegd: „Ik ben geen voorstander van euthanasie waar het gaat om diep-idioten, omdat het voor ons moeilijk uit te maken is of dat leven eigenlijk geen leven is. Bovendien dreigt dan een situatie dat een staat zich eenvoudig van een aantal mensen gaat ontdoen, omdat die niets waard zijn en alleen maar geld kosten". Een dergelijk geluid wordt vrijdag node gemist. Met stijgende verbazing en allerlei andere moeilijk te benoemen gevoelens heb ik de voorvertoning van het volgen de programma van Henk Mochel gezien. Veel mensen zullen zich nog wel zijn ontroerende en .diep- verpleegtehuis „Regina Pacis", waarbij ieder redelijk mens zich dient af te vragenis hier inderdaad nog sprake van leven en van eerbied voor het leven? Of vraagt die eerbied juist om een beëindiging van de ontluistering van het leven. De- geneesheer-directeur dr. C. Leering stelt evenwel duidelijk: „We zijn op dit moment in elk geval niet rijp voor actieve euthanasie". Wel wijst hij er weer op dat we over deze problematiek moeten gaan nadenken: in de komende 25-jaar zal de gemiddelde levensduur met 10 jaar toenemen en we krijgen dus steeds meer te maken met volkomen uitgebluste mensen. De medische macht neemt toe, de daardoor opgeroepen problematiek evenèens. Dr. Verkuyl uit Leersum zegt even latër dat we in verhouding steeds minder jonge mensen beschikbaar zullen krijgen voor de verzorging van demente bejaarden. programma's. Het meest Stuitende deel komt als hij een jonge zwangere vrouw confronteert met bewaard gebleven misgeboorten. Mochel waarschuwt de kijkers weliswaar dat ze misschien beter gedurende vier minuten niet naar het toestel kunhen kijken. Als zo'n waarschuwing nodig is, dan betekent dat volgens mij dat je iets gaat uitzenden wat niet op het scherm hoort. Bovendien geloof ik niet erg in het nut van zulke waarschuwingen. Mochel spreekt daarbij niet over misvormde bij of direct na de geboorte gestorven babies, maar veel te klinisch over „exemplaren". Dr. Van de Most, tot voor kort directeur van „Maria Roepaan" in Ottersum, komt vervolgens vertellen dat het mogelijk is dat we diep- gestoorde kinderen in de toekomst niet meer onder velpon ten dienste van anderen. Bijvoorbeeld om een huwelijk in stand te houden". Tegenover de duidelijke ouderliefde klinkt dat onredelijk hard. Veel menselijker is de reactie van dr. Huizinga als hij op een vraag van Mochel antwoordt: „Wat ik vind is niet interessant, wat willen de moeders, dat is interessant". Dr. Huizinga vertelt in de film over de mogelijkheden om d'e vrucht op afwijkingen te onderzoeken. En eventueel via abortus te voorkomen dat er een onvolwaardige mens geboren wordt. Dr. Huizinga zegt op de vraag of hij voorstander van actieve euthanasie is: „Ik ben voorstander van het vermijden van vermijdbaar leed". Net voordat het scherm zwart wordt, zal een gereformeerd theoloog in hoogleraarsjargon nog wat bedenkingen tegen dit alles EEN MILDE DOOD Softenon-kindje. En waar ligt dan de grens? vraagt Henk Mochel, de maker van de televisie-documentaire over „een milde dood". Een kind dat blind geboren wordt, heeft dat voldoende kansen op ontplooiing? De jurist aarzelt wat en „neigt dan naar nee". Waar ligt de grens dan wel? Wat doe je bijvoorbeeld met asthmatische kinderen? De vraag komt niet meer aan de orde,. De Nijmeegse moraal theoloog dr. Paul Spprken schrijft in zijn boek: „Voorlopige diagnose": „Eei systematisch toepassen van euthanasie bij ongeneeslijk zieken, krankzinnigen of personen die voor de gemeenschap een last zijn, is menselijke uitzending „Tenzij een wonder gebeurt" met prof. dr. C. van der Meer herinne ren. Mochel is doorgegaan. Op 15 oktober liet hij een arts aan het woord die tegen de Nederlandse wet en tegen de geldende medische moraal in euthanasie had toegepast. Mochel verwachtte „moeilijk heden" na dat programma, „Het is allemaal erg meege vallen". De overgrote meer derheid van de mensen die reageerden, had waardering voor de beslissing van de arts. Er kwam slechts één bedankje bij de NCRV binnen. Mochel komt nu vrijdag met hêt volgende programma over euthanasie onder de titel „Een milde dood". Hij begint met beelden uit hét Arnhems Tot zover vervult de documentaire van vrijdag een zeer nuttige functie en beantwoordt de film aan he doel van Mochel: de toenemende belangstelling op dit terrein begeleiden. Een gemis is wel dat er geen tegenstanders van euthanasie aan het woord komen. Mochel daarover: „Ik wilde het in dit programma heel scherp stellen om zodoende de discussie op gang te brengen". Hij stapt dan over naar euthanasie aan het begin va- het leven en hij doet dat bepaald niet op de serene manier van voorgaande zullen kunnen brengen. Hij zegt evenwel blij te zijn dat hij nooit actieve euthanasie heeft moeten toepassen. Elk jaar worden er 500 van zulke kinderen geboren, de helft daarvan sterft zeer spoedig. De medische macht maakt hel mogelijk dat die andere 250 kinderen nu 15 tot 20 jaar in leven blijven, in de toekomst zal die periode ongetwijfeld langer worden. Het is een verademing dat er daarna ouders van zulke kinderen aan het woord komen. Twee keer klinkt het: „We kunnen ons kind niet missen Verderop zegt dr. Huizinga ui Utrecht evenwel keihard: „Een kind is geen tubetje aanvoeren. Als tegenwicht is dat bepaald onvoldoende. Even onvoldoende als de wetenschap dat een volgend programma van Mochel drie theologen, onder wie dr. Sporken, op het scherm zal brengen. Mochel zei na de voorvertoning: „Ik sta zelf nog vol vragen, ik ben niet klaar met de euthansie". Dat mag je ook niet van hem verwachten. Je mag wel Verwachten dat hij de kijkers wat minder hard en éénzijdig informeert. Het motief dat je op deze manier een noodzakelijke discussie op gang brengt lijkt me onvoldoende. De kijker blijft ontredderd ■net reeksen vragen zitten. tekst: Jos Ahlers In tegenstelling tot anders luidende berichten hebben niet Albert Fritz en Sizi Renz maar heeft Annie Cordy de Brusselse zesdaagse gewon nen. Annie Cordy is een zich voornamelijk in Parijs bewe gende capricieuze Belgische chanteuse van het stoute le venslied, die haar uitvoerige repertoire bevallig weet te on derstrepen met balleteuze be wegingen van haar tot volle ontwikkeling gerijpte vormen. Het is voorwaar hard, maar we zullen het toch onder ogen moeten zien. Het voor een goed deel uit tafelschuimers en pooiers bestaande overwe gend mannelijk publiek schep te meer welbehagen in Annie Cordy en in een eveneens sterk naar voren tredende slangenvrouw dan in Peter Post, die toch de superkeizer der zesdaagse is en bovendien tijdens de six-jours van Brus sel jarig was en 38 werd. An nie Cordy is ouder, maar ziet er stukken beter uit dan Pe ter, die wat hoekig in de rib ben en wat knokig rond de knieën geworden, een scherpe neus en afwezige ogen voert. Maar na Annie Cordy en de slangenvrouw, die ruggelings door haar eigen trouwring kroop zonder hem van haar vinger te nemen, na Jacques Dutronc, na Michel Delpeche, _na de majoretten uit Bergen op Zoom die in Belgisch Bel gië zo getapt zijn vanwege de dikke kuiten, na de gebrui kelijke jpngleur, na Pol's Jazz Club, na de zigeunerfamilie Steinbach, die flamenco's speelde en daarbij op de vloer van het sportpaleis stampte, na de verkopers van de war me worsten, na de tappers van het bier en na de catch as catch canners volgden op het stuk van populariteit toch on middellijk de fiets as fiets canners, die tussen de echte nummers door des publieks tijds verdreven met zo hard mogelijk rond het baantje te rijden. Soms luidde de bel en de fietser die daarna het eerst over de streep kwam, kreeg een auto. Toen ze er allen^al een hadden werd verder nog slechts gespurt om mistlam pen, dubbele remcircuits en doorgestoken kaax-ten. Dat geheel werd tijdens de „Gouden Nacht Der Naasten liefde" ook nog opgevrolijkt en verrijkt door de keuze van een Miss Zesdaagse. Het daar toe aangeboden rillende want onbedekte kouwelijke mate riaal was van matige kwaliteit en de zes finalisten waren te- samen nog geen dagelijkse, niet eens een uurlijkse zonde waard. De keuze viel tenslotte op een dun meisje met de ogen van een struisvogel en de be nen van een gazelle, hetgeen natuurlijk omgekeerd had moe ten zijn. Ze mocht met en op de fiets van de uitgebluste rij der Ferdinand Bracke een ererondje maken en nam daartoe achter het stuur en voor het zadel plaats op de framestang. De voorrqalige houder van het uurrecord kwam in de eerste bocht de beste reeds ten val met zijn alhoewel magere doch zoete last, die plat ter aarde en te midden van de geoliede been- staken van Bracke, de nog doordraaiende wielen en het gekrijs der aanwezigen een figuur sloeg dat symptoma tisch mag heten voor de zes daagsen, die ofschoon diep ge vallen zowel weigeren op te staan als te sterven. Volkomen ten rechte sturen de Belgische dagbladen niet langer sportjournalisten doch kunstcritici naar de zesdaag sen. Omdat de sportjournalis ten uitsluitend de renners en de kunstcritici uitsluitend de overige sterren zien .hetgeen billijker is. Peter Post reed met Ferdi nand Bracke, een besmuikte jongen met balsturig karakter. De andere grote meneer van het houten ovaal, Patrick Sercu, had de van huis uit op door jan wintraecken kermissen vuurspuwende Ro ger de Vlaminck als koppelge- noot. Het Koningskoppel Post- Sercu zou, dat is bekend, de hele concurrentie aan flarden fietsen en vandaar dat ze ge scheiden rijden. Maar ook dan nog zou het hek van de dam zijn, als ze niet geketend wer den aan zogenaamde remmers. Remmers zijn coureurs die geen sprint, geen sprong en geen fond hebben. Renners dus die van nature achteruit zouden rijden maar zulks om den brode en om de lieve vrede maar achterwege laten. De Vlaminck en Bracke zijn sterk gespecialiseerde rem mers, voor trommel- en achterschijf. Zo is het geko men 'dit hét" koppel'"'1 Albert Fritz-Sigi Renz dë zesdaagse van Brussel won. Post en Sercu knarstten echter niet met de tanden want de buit wordt toch ver deeld volgens de dubbelkwart- formule. Post krijgt de helft of een dubbelkwart. Sercu krijgt 50 procent van de rest of een kwart. Het resterende kwartje gaat onder de post liefdadigheid belastingvrij naar de overige renners. Pe ter Post is als Buffalo Bill, die in zijn nadagen bij gebrek aan prairie maar in een circus op trad en deed alsof hij zich niet schaamde. Want de zesdaagsen zijn weggegleden naar de schemer waarin de sport ont hoofd wordt tot een show van huichelaars voor lichtgelovi gen. Hypocrieten met geblanket- te gezichten en geoliede benen draaien op lichte fietsjes snel le rondjes, temidden van een menigte die luistert naar de hoge b van Annie Cordy. Die kijkt naar de gordische kron kel waarin het slangenmens zich legt en zich bij hete worst en koud bier wellustig bedro gen weet als ze naar catch en fiets gluurt. Een volk krijgt de sport die het verdient. Arm volk. -■ Tijdens de zesdaagse van Brussel is Peter Post 38 geworden. Wat hoekig in de ribben en wat knokig rond de knieën voert hij een scherpe neus en afwezige ogen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 6