Metaalbond NVV blijft bij eisen Wat moet ik nou N oor d Vietnamese leiders in Peking PSP schorst actiegroep Qm VEEL BELASTINGCOMMIEZEN ZIEK FAMILIE BII GRAF ROBERT „PASSEND IN MATIGINGSSTREVEN" Kremlin zou initiatief voorbereiden Rellen in Frans- Guyana: 5 doden STORMACHTIGE ONTVANGST VON THADDEN NPD- LEIDER AF Reclame voor anti- rooktabletten veroordeeld BRANDWEERMANNIN OMGEKOMEN IN NOORD-IERLAND binnenland buitenland AANHOUDINGEN Buit kostuum diefstal ontdekt Politieke jongeren tegen militair tuchtrecht Simonis weerlegt uitspraak confrontatielid PPR stemt tegen defensiebegroting PENSIOENPREMIE SURINAAMS BLAD: Shanghai Rector Mexicaanse universiteit in handen ontvoerders ONTWAPENING Dit is het recept: Kaasfondue van Nederlandsekaas. Vereniging vraagt minister onderzoek Maandag 22 november 1971 5 AMSTERDAM (ANP) De commissie tot handhaving van de Nederlandse code voor het reclamewezen heeft het „Anti tabak propaganda centrum" ge adviseerd zijn reclame voor Ni- co-cortyitabietten te staken. Volgens de commissie is de be wering in deze reclame, dat de tabletten de behoefte aan nico tine en de drang tot roken doen verdwijnen in strijd met de waarheid en daarmee met arti kel 1 van de code. Het gebruik van de naam „An ti-tabak propaganda centrum" wordt door de commissie in strijd met de eisen van goede smaak en fatsoen genoemd. „De naam wekt de indruk dat het hier om een instituut gaat dat zich de strijd tegen het misbruik van ta bak ten doel stelt. Uit de inge diende documentatie kan echter niets anders worden afgeleid dan dat het uitsluitend oogmerk de verkoop van nico-cortyltabletten is", aldus de commissie in haar openbare aanbeveling. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De bondsraad van het NVV heeft ;zyn delegatie opdracht gegeven onverkort de looneisen (drie procent en prijscompensatie) die reeds eerder bij de werkgevers werden ingediend en door hen veel te hoog werden gevonden, te handhaven. Hij voelde zich gesterkt door de mededeling van de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), dat deze eisen qua loonkostenstijging passen in het matigingsstreven van de meerderheid van de Sociaal.Economische Raad (SER), zelfs als alle apdere bedrijfstakken soortgelijke eisen zouden stellen. ANNA PAULOWNA Driehon derd herenkostuums, afkomstig van een inbraak in een confectiefabriek te Waalwijk, waarbij voor 175.000 gulden werd buitgemaakt, blijken vanaf de datum van de diefstal (de nacht van 10 op 11 oktober) opge slagen te hebben gelegen in twee caravans op het land van de vee houder P. in de Oostpolder in Anna Paulowna. I i De Rotterdamse politie heeft dej 28-jarige R. G. de V. en de 37-jarige, P. H„ beiden uit Rotterdam, die de. 300 kostuums vervoerden, aangehou-1 den. ALS LAATSTE van de drie „uitbre kers van Stein", die begin deze maand vluchtten uit de gevangenis van Stein in Neder-Oostenrijk, is za terdag Adolf Schandl door de politie van Wenen gearresteerd. Hij bood geen verzet. IN GRONINGEN is een 38-jarige vertegenwoordiger uit die stad aan gehouden verdacht van verduistering van sieraden ter waarde van 158.00Q gulden en een auto ten nadele van zijn werkgever in Amsterdam. De man werd sinds 1 september gezocht. DE STEENRIJKE ZWEEDSE ban kier Mare Wallenberg is vrijdag avond in de bossen ten zuiden van Stockholm dood aangetroffen. Vol gens de politie heeft hij zich naar alle waarschijnlijkheid van het leven be-j roofd. OP SCHIPHOL is gistermiddag eenj uit 11 leden bestaande Zuidafrikaan-! se handelsmissie aangekomen, die een! bezoek van een week aan ons landl zal brengen. I (Van onze redactie buitenland) LONDONDERRY/BELFAST In Noord-Ierland zijn gisteren twee brandweerlieden omgekomen onder het puin van een brandend hotel. In het Melville Hotel in Londonderry was gisterenochtend brand uitgebro ken. Er waren geen gasten in het hotel en vier personeelsleden konden het ge bouw tijdig verlaten. Tijdens de bluswerkzaamheden stortten echter drie verdiepingen in en twee brandweerlieden werden onder het puin bedolven. Oorzaak van de brand was nog niet bekend. Britse mariniers hebben op het terrein van een klooster te Armagh in Noord-Ierland twee geweren, een piktool met geluidsdemper en 200 patronen gevonden. De wapens wer den bij toeval gevonden, doordat een militair die over de kloostermuur keek een gecammo-ufieerd grondzeil ontdekte, waaronder de wapens ble ken te zijn verstopt. Kort daarna hadden Britse militai ren een uitvoerige huiszoeking in het trappistenklooster beëindigd, waar twees1 ontsnapte gevangenen 2 er van verdacht werden lid te z-.ya van het verboden Ierse republikeinse le ger (IRA), tijdelijk onderdak zouden hebben gehad. Het onderzoek dat 2 dagen duurde leverde echter niets op. AMSTERDAM (ANP) De Ne derlandse Poiitieke-Jongeren Contact- raad (NPJCR) heeft in een brief aan de ministerraad aangedrongen op een snelle herziening van het militair tuchtrecht. De NPJCR is een samenwerkings orgaan van Arjos, Federatie van Christendemokratische Jongeren (KVPJG/CHJO), FJG, JOVD. PPR en PSP. In het Amsterdamse RAl-gebouw is gisteren de internationale honden tentoonstelling gehouden. Hoe deze situatie echter opgelost moet worden is de hond kennelijk niet helemaal duidelijk HILVERSUM (KNP) In een Kruispuntuitzending van gistermor gen heeft bisschop dr. A. J. Simonis van Rotterdam zich gedistantieerd van uitlatingen van dr. P. den Otto- lander over de Nederlandse bis schoppen. Dr. P. den Ottolander is een ge regelde medewerker van het conser vatieve maandblad Confrontatie. In de Kruispuntuitzending van vorige week had hij gezegd, dat 6 van de 7 Nederlandse bisschoppen tegen de paus rebelleren. Bisschop Simonis noemde dit een „nogal krasse uit spraak", die hij graag voor rekening van de spreker wilde laten. „Ik wil er nog iets bijvoegen, namelijk, dat wie onze bisschoppen kent en vooral jok hun verklaringen van de laatste jaren, ook op het pastoraal concilie, sen dergelijke uitspraak niet voor zijn rekening zou durven nemen", al dus bisschop Simonis, die nog zei „van die uitspraak zich duidelijk te willen distanciëren". UTRECHT (ANP) Een groep van 35 leden rond de Eerste- en Tweede-Kamerfractie van de PPR, de zgn. „grote fractie", heeft zaterdag in Utrecht besloten tegien de defensie begroting te stemmen. Deze zal in december in de Tweede Kamer wor den behandeld. Na afloop van de bondsraadsverga- dering, zaterdag in Noordwijk ge houden, zei voorzitter A. Groenevelt, dat de „bijzonder goede mededeling" van het CPB, die een „ruiterlijke erkenning" was, dat men eerder een misrekening had gemaakt, de sfeer van wantrouwen had weggenomen rond de voorstellen van de samen werkende metaaibonden. Omdat die voorstellen in een kwaad daglicht waren gesteld ze zouden niet bij dragen tot de matiging ontstond bij de NVV-bond behoefte aan raad pleging van de achterban. De andere bonden hadden die behoefte (nog) niet en namen het de NVV-bond kwalijk, dat deze de onderhandelin gen opschortte tot 1 december. De heer Groenevelt sprak de hoop uit, dat de samenwerking van de bonden hersteid zal worden. De bondsraad heeft ook nog eens bevestigd, dat heit bij deze onder handelingen niet alleen om de mate riële voorwaarden gaat, maar dat het regelen vam de positie van die vakbeweging in de bedrijven ever j belangrijk is als „de rottige centen", j Hij zei, dat naarmate de weerstand; bij de werkgevers om toe te gever, groter wordt, de drang om door te zetten groeit, wat er ook van komt. In dit verband wees hij er ook op dat aan de matigingsbereidheid van de bonden ook voor-waarden gekoppeld zijn, waaraan de overheid moet voldoen: meer collectieve voor zieningen, inkomensbeleid, investe ringsbeleid e.d. Komt de overheid daaraan niet tegemoet, dan zullen! de metaalbonden hun eisenpakket I veranderen, wat neerkomt op ver-' zwaren. „Anders betekent matigen alleen maar bestedingsbepbrking." De heer Groenevelt zei tenslotte, dat ook vastgehouden wordt aan een extra-prijscompensatie over 1971. In de oude metaal-cao staat namelijk, dat prijsstijgingen slechts tot 6 pro. cent worden gecompenseerd, maari dat er overlegd kan worden als de: feitelijke prijsstijging hoger is ge- j weest. De heer Groenevelt zei, datj dit probleem op te lossen is door een j te verwachten daling van de pen-; sioenpremie niet aan de werkgevers! maar aan de werknemers ten goede te laten komen. Dan stijgt het loon-] niveau niet, maar wel het netto-loon. i PARAMARIBO (ANP) In de hoofdstad van Frans-Guyana, Cayen ne, hebben zich ernstige ongeregeld heden voorgedaan, waarbij vier of vijf doden zouden zijn gevallen en een groot aantal mensen werd ge wond. Dit heeft zaterdag het in Pa ramaribo verschijnende dagblad De West bericht. De moeilijkheden ontstonden vrij dag na een vergadering van stakers. Demonstranten drongen plunderend winkels binnen, waarbij in enkele zaken brand werd gesticht. De weduwe van Robert Kenne dy met zes van haar elf kinderen en' senator Edward Kennedy met zijn familie bij het graf van de vermoor de Robert Kennedy, die zaterdag 47 jaar geworden zou zijn. VON THADDEN. (Van onze redactie buitenland) HANNOVER De leider en mede oprichter van de rechtsradicale „Na tionale demokr. Partei Deutsch- Iands" (NPDJ, de 50-jarige Adolf „Bubi" von Thadden, heeft zaterdag onverwacht het voorzitterschap neer gelegd. Op een partijcongres in Holz- minden in de deelstaat Neder-Saksen sluit" te zijn gekomen wegens me- zei hij tot zijn „onherroepelijke be- ningsverschillen met een kleine groep binnen het bestuur, vooral met zijn plaatsvervanger en belangrijkste ri vaal, de 48-jarige Siegfried Pöhlmann die de NPD in Beieren leidt. Von Thadden zei dat zijn aftreden niet betekende dat hü ook de partij zou verlaten. De bekendmaking van Von Thadden betekende voor de ongeveer 500 afge vaardigden op 't congres een zware schok. „Nu is het definitief met de NPD gedaan", zo was een veel ge- hoordfe reactie. Het partijvongres van de NPD heeft Martin Mussgnug, 'n 35-jarige advo caat uit Tutt'lingen, als opvolger van Von Thadden gekozen. Hii kreeg 259 stemmen. Zij enige tegenkandidaat, dr. Siegfried Pöhlmann uit München, de plaatsvervanger van Von Thadden, verwierf 189 stemmen. Von Thadden leidde sinds 1967 de parij die hij in 1964 mede had opge richt. Onder zijn leiding beleefde de beweging een korte bloeitijd, waarbij zij kans zag in zeven van de elf deel staatparlementen zetels te veroveren. Nu beschikt zij alleen nog maar over zetels in het regionale parlement van Baden-Württemberg. (Van onze redactie buitenland) PEKING/HONGKONG Premier Pham Van Dong van Noord-Vietnam is zaterdag in Peking aangekomen voor een vriendschappelijk bezoek op uitnodiging van de regering en com munistische partij van China. De pre mier leidt een regerings- en partij- deiegatie. Het gezelschap werd door premier Tsjoe En Lai ontvangen. Honderdduizenden mensen had den zich in de straten van de hoofd stad verzameld. Onder het zingen van de Internationale zwaaiden zij met rode vlaggetjes en bloemen naar de gasten. Het bezoek betekent het eerste of ficiële contact op topniveau sedert de aankondiging op 16 juli j.l. van president Nixons reis naar China. Uit welingelichte diplomatieke bron is vernomen dat de Noord Vietnamese leiders er vertrouwen in hebben dati Peking niet achter hun rug om af-| spraken met Nixon zal maken. Men meent dat het Chinees-Noordvietna- mese overleg onder meer bedoeld is als voorbereiding voor de besprekin gen met Nixon. Ongeveer een half miljoen Chine zen bereidden de Noordvietnamese delegatie, waarvan o.m. de minister van buitenlandse zaken en de plaats vervangende minister van defensie deel uitmaken, een stormachtige ent vangst, zoals tot dusver alleen de Roemeense leider Ceaucescu ten deel is gevallen. Voor het eerst marcheerden weer formaties jonge pioniers in wit hemd en met rode halsdoekjes door de stra ten. Deze jeugdorganisatie was tij dens de „culturele revolutie" ont bonden. In een open auto reden Tsjoe En Lai en Pham Van Dong door de stad, bejubeld door de menigte, die dans te, zong en leuzen als „Het Vietna mese volk zal overwinnen" riep. De Chinese minister van defensie, Lin Piao, zou in september de Chi- MEXICOSTAD (AFP/REUTERj - De Mexicaanse politie is een groot scheepse klopjacht begonnen op de ontvoerders van de rector van de uni versiteit van Chilpancingo in de staat Guerrero. De rector, Jaime Castrejon Diaz, werd door onbekenden ontvoerd toen hij per auto met zijn gezin op weg was naar de badplaats Acapulco aan de kust van de Stille Oceaan. Zijn vrouw en kinderen werden vrijgela ten en keerden terug naar Chilpan- cigo, een stadje 320 kilometer ten noorden van Mexico-stad. De rector, die ook directeur van de plaatselijke Coca Colafabriek is, wordt als vermogend beschouwd. In de staat Guerrero komt het meeste verzet tegen de regering voor. Een jaar of vijf geleden was in dit berg achtige gebied een linkse guerrillabe weging zeer actief. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/AMERSFOORT De actiegroep Proletaries Links is ais een etterende zweer uit de P.S.P. gesneden. Het partijbestuur van de P.S.P. heeft afgelopen za terdag deze actiegroep met onmid dellijke ingang geschorst. De reden: Proletaries-Links heeft zich niet ge houden aan de congres-resolutie van de P.S.P., die op 24 oktober in Groningen werd aangenomen. Het congres van de P.S.P. sprak zich in het weekeinde van 23 en 24 oktober toen de scheuring zich reeds aftekende, uit tegen de wens van Proletaries-Linlfs om ongeacht de verlangens binnén de afdelingen van de party, voorstellen en vraag stukken gericht aan de hele par tij aan de orde te stellen. Afgelopen zaterdag namen ca. 45 Proletarles-Linksers op een lande lijke vergadering van deze actie groep in Amersfoort een resolutie aan, waarin zij het recht om af te wijken van de afdeling-structuur van de P.S.P." bepalend voor de mate van democratie binnen de par tij" noemen en waardoor de P.S.P. zich onderscheid van de C.P.N. Deze verklaring kwam zo ver zekerde partijvoorzitter P. A. Burg graaf als een volslagen verras sing. Het partijbestuur koesterde nl. de hoop dat Proletaries-Links zich zou houden aan de langs demo cratische weg aangenomen congres- resolutie. Het partijbestuur kende daarop geen pardon. Overeenkomstig de clausule van de oktober-resolutie, dat Proletaries-Links geschorst zou worden, als het zich niet aan de resolutie zou houdien, werd de actie groep uit de partij gestoten. nese luchtmacht bevel hebben gege ven een villa in Sjanghai te bombar deren, waarin partijleider Mao Tse Toeng verbleef. Dit heeft gisteren een blad in Hongkong Ming Pao bericht. Het blad zegt een en ander te heb ben vernomen van een zakenman, die onlangs van een bezoek aan Pe king is teruggekeerd. Lin Piao zou verder van plan zijn geweest na de dood van Mao het Po litburo bijeen te roepen om premier Tsjoe En Lai en de vrouw van Mao te laten arresteren. TSJOE EN LAI. MOSKOU (AFP) Het bezoek aan Moskou van de voormalige se cretaris-generaal van de NAVO, Man- lio Brosio, is uitgesteld omdat het Kremlin hem een nieuw voorstel wii voorleggen dat echter nog niet volle dig is uitgewerkt. Deze reden voor het uitstel heeft men gisteren vernomen in commu nistische kringen in de Russische hoofdstad. Zij menen dat het hier gaat om een plan van tien punten voor de liquidatie van de verdrags organisatie van Warschau, waaraan het Kremlin nu de laatste hand zou leggen. De Russische leiders, zo zei men, willen Manlio Brosio een con creet plan voorleggen. Vast staat in elk geval dat de Russen principieel voorstanders zijn van een gelijktijdi ge inkrimping van de strijdkrachten van de NAVO en die van de ver dragsorganisatie van Warschau. Wat het nieuwe initiatief van het Kremlin betreft zouden de Russen van mening zijn dat het militaire systeem van de verdragsorganisatie van Warschau al verouderd is. De strategische kernmacht van de So vjet-Unie is, naar de mening van het Kremlin, sterk genoeg om iet com munistische kamp in Oost-" uropa in geval van een rechtstreeks bedrei ging te verdedigen. De bila' rale mi litaire verdragen tussen dt Sovjet- Unie en de landen van het i osbelijke blok, bieden voor deze bescherming afdoende garanties. (ADVERTENTIE) Caquelon inwrijven met knoflook. Dan 4 dl halfdroge witte wijn in de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 500 gr fijngesneden jong belegen Goudse toevoegen, goed roeren en weer aan de kook brengen. Binden met maïzena, op smaak afmaken met zout, peper, bootmuskaat en wat kirsch. gen. Binden mi lk/V~L WOERDEN (ANP) Met ruim duizend leden als start en een eerste algemene ledenvergadering met ruim 200 bezoekers uit het hele land, is zaterdag in Woerden de vereniging opgericht van commie zen van 's rijks belastingen in de aanslagregeling en controle. De vereniging stelt zich ten doel te streven naar een beter werkkli maat, betere promotiekansen en betere salariëring voor de aanslag- regelende commiezen. Voorzitter P. M. van Es uit Rot terdam zei in zijn openingswoord dat verbetering van het werkkli maat bewust boven aan op het ver langlijstje is gezet, omdat men deze nog urgenter vindt dan de salarië ring. „Door de steeds opgevoerde produktie en de vele wetswijzigin gen zijn veie commiezen overbelast met alle gevolgen van dien", aldus de voorzitter. De vergadering besloot een tele gram te sturen aan minister Nelis- sen (Financiën), waarin met het oog op de grote onrust n deze tak van dienst gevraagd wordt om een grondig onderzoek naar het ziekte verzuim en de oorzaken die tot het verzuim onder de commiezen heb ben geleid. De heer Van Es stelde de minister in het openbaar de vraag of het juist is dat op één van de grootste inspecties van Nederland de plan ning voor 1972 rekening houdt met de aanwezigheid van slechts de helft van de commiezen en dat aan genomen wordt dat de andere helft overspannen of ziek zal zijn. De voorzitter wilde in deze open bare vergadering geen onderdelen van beleidszaken bespreken om dat volgens hem in het verleden duide lijk gebleken is dat in het open baar geuite kritiek eventuele pro moties nadelig beïnvloedt, meende de her Van Es. „We willen wel voor de belastingdienst leven, maar er niet voor sterven", riep hij geëmo tioneerd uit. .-«i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5