FIJNPROEVEN IN MINSTENS 9 GANGEN Afdeling Zeeland KNNV vierde 40-jarig bestaan Goede kwaliteit vogelshow Terneuzen elffiseh-Nederlands feestconcert Het meest gedronken merkbierinde Euromarkt. RAAKPUNTEN MET VEEL ANDERE INSTELLINGEN CONTROLE OP GEBRUIK ALCOHOL IN VERKEER Ankermijn gesignaleerd Rukwinden veroorzaken twee ernstige ongelukken stad streek Terneuzen hoogwaler Brugse smikkelweek begonnen Opvoeding \orst Reimerswaalbeker voor Krabbendijkers D.b. psychiatrisch centrum benoemd Hansweert Goes Maandag 22 november 1971 3 Breuk in waterleiding Vrijdaga vond om zes uur ontstond op de hoek Tholensstraat-Vlooswijkstraat. een breuk in de waterleiding, ten gevolgfc waarvan de straat spoedig over een vrij groot oppervlak blank kwam te staan. De put die daarbij in het wegdek ontstond werd door de politie afgezet. OnAiddellijk werd met de herstellingswerkzaamheden begonnen. Er ontstond geen schade aan de huizen. - -v - "i Morgen, dinsdag 23 november Bergen op Zoom Hansweert Terneuzen Vlissingen Wemeld'inge 6.43 en 19.00 5.54 en 18.21 5.19 en 17.46 4.52 en 17.17 6.33 en 18.50 SLUIS-GOES-BRUGGE Ruim 40.000 bezoekers worden verwacht op de zesde „Salon voor gastronomie en toerisme" die dit weekeinde in familiepark Ter Groener Poorte in Brugge- St.-Michiels van start ging, tot en met zaterdag duurt en behalve op Belgen, ook op de Zeeuwen en Hollandse Brabanders mikt. Dinsdag is het „Holland-dag". De afdeling Zeeland van de Ne derlandse clubs voor chef-koks verzorgt dan een van de vijf banketten (minimaal negen gan genDe Zeeuwse deelnemers aan dit evenement zijn: P. A. F. Haak van „Maldegem" te Vissin gen, Th. Franke van „De Nieuwe Doelen" te Middelburg, P. Seijbel van het „Roggeveenhuis" te Mid delburg, Th. Wegman van hotel „Britannia" te Vlissingen, C. Murk van „Het Neerlands Kof fiehuis" te Middelburg, Ch. van Westen van het „Hof van Brus sel" te Sluis en T. van Kleunen van „Terminus" te Goes. Leerlingen van Belgische koks- scholen staan borg voor een pui ke galabediening, evenals tijdens het afgelopen weekend gehouden „plechtige openingsbanket", toen een deputatie van de horeca-SIuis tot de officiële genodigden be hoorde, o.l.v. J. Smallegange van ,,'t Hoekje" te Sluis. De horeca-SIuis, die de grond legger is van de Zeeuws-Belgi sche kookwedstrijden, en ook de basis heeft gelegd voor het Ne derlandse tintje op de beurs, is evenals de Sluise en Zeeuwsch- Vlaamse VVV gedurende de ge hele salon met een stand verte genwoordigd. De salon voor ga stronomie en toerisme (er vallen vele reizen te winnen) is een tegenhanger van de Nederlandse Horecava. Circa 150 stands tonen de nieuwste snufjes op het ge bied van apparatuur, eet- en drinkwaren en alles wat daar in de verste verte ook maar mee samenhangt. Daarnaast zijn toe ristische organisaties vertegen woordigd. Het geheel is omlijst met diverse festiviteiten, banket ten en kookdemonstraties vpn meesterkoks uit vele landen. Mén kan er van alles proeven. De salon is elke dag geopend van 13.30 uur tot 20.00 uur. Vrijdag is er „nocturne" tot 22.00 uur. 4 fVan een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In het afgelopen weekend vierde de afdeling Zee land van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) haar 40-jarig bestaan. In de aula van de christelijke hbs te Middelburg was daarvoor een 100-tal belangstellenden uit geheel Zeeland bijeengekomen. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de ge meente Middelburg, Staatsbossen .c.\ de Koninklijke maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, de christe lijke jeugdbond voor natuurstudie en de Vereniging voor Milieuhygië ne Zeeland. De secretaresse van de afdeling Zeelaind, mejuffrouw M. D. Hogge, dertig jaar lid van de afdeling waar van 25 jaar als secretaresse, opende de avond en vertelde in haar in lei-1 ding over ontstaan en doelstellingen van de KNNV. De organisatie is voortgekomen, zo vertelde zij, uit botanische studieclubs, waarvan de leden meestel bestonden uit leerlin gen van middelbare scholen. In 1901 vond de oprichting plaats door .lac P. Thijsse, Heukels en andere van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. In 1951, kreeg deze, bij haar 50-jarig bestaan, het predikaat „Koninklijke" De afdelingen Walcheren en de Bevelanden van deze vereniging da teren van 1931. Later werden zij samengevoegd tot een afdeling Zee land. Na een dieptepunt in 1955, toen de ledenlijst nog slechts 26 namen telde, is de afdeling gegroeid tot een organisatie met 165 leden. De secretaresse prees het grote aan deel dat de voorzitter, de heer H. G. Mandemaker, aan de opbloei heeft geleverd. Ten behoeve van de niet-leden onder de aanwezigen werd op de doelstellingen van de KNNV gewe zen; het stimuleren van de liefheb berij in de natuurstudie. Onder de leden telt men zowel leken als door gewinterde biologen, die in een zeer plezierige verhouding met elkaar omgaan. De goede geest is een van de kenmerken van de KNNV, wat voortdurend tot uitdrukking komt bij lezingen en excursies. De heer Nieuwenhuyze, medeop richter van de afdeling en tevens hoofdbestuurslid van het ;wer£tdna- tuurfonds, gaf in enkele woorden het totstandkomen van de oprichting Weer. De heer Slob, sprekend namens staatsbosbeheer,"wees op de grote ml die de KNNV speelt bij het ver spreiden van die kennis der natuur, en het zich bewust worden van de vele gevaren die deze natuur be dreigen. Hij benadrukte het belang van het bij het werk betrekken van de jieugd. De heer Haandrikman bood geluk wensen aan namens het kortgele den opgerichte coördinatieorgaan voor milieubeheer in Zeeland. Hij wees op het belang van een goede samenwerking van alle verenigin gen, die op milieubeschermings- en natuurhistorisch gebied werkzaam zijn. Het ligt in het voornemen van het coördinatieorgaan bij haar acti viteiten de nadruk te leggen op de opvoedkundige aspecten. De heer Haandrikman wees op het grote be zit, dat nog steeds achter vele dikke muren verborgen blijft. Er zal ge- Vooruitzichten IP voor dinsdag en woensdag. met in het algemeen lichte vorst in de nacht. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor dinsdag: aantal uren zon: 0 tot-3: min.- en max.-temp.: 0 tot 4 graden onder normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur- 50 procent; kans op een geheel droog etmaal: 20 procent. Voor woensdag: aantal uren zon: 0 tot 3; min.-temp.: 1 tot 5 graden on der normaal; max.-temp.: 0 tot 5 gra den onder normaal; kans op een dro ge pfriode van minstens 12 uur: 60 procent; - kans op een geheel droog etmaal: 30 procent. streefd worden naar een ander mu seumbeleid, waarbij gehoopt wordt op de medewerking van de afdeling Zeeland van de KNNV. Mevrouw Sandberg. zette als KNNV-lid letterlijk even de VMZr pet op bij het namens deze vereni ging aanbieden van gelukwensen. De KNNV heeft aan het kraambed van de VMZ gestaan. „De VMZ", zo zed mevrouw Samdberg, „ós als een wonderbaby gegroeid, sneller zelfs d-an de KNNV". Namens de christe lijke jeugdbond voor natuurstudie kwamen er felicitaties van de heer Zeijirrraker. Ir. Naezer, zei, namens de afdeling Zeeland van de Konink lijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, dat vele leden van zijn vereniging zich verwant voelen met de KNNV. In de aula van de christelijke hbs was door vele ledlen een gedeelte van hun verzameling tentoongesteld. Fotowerk, aquarellen. Schelpen-, planten- en insektenverzamelingen verheugden zich in grote belangstel ling van de aanwezigen. Een cause rie met dia's („Met de KNNV het jaar rond") door het hoofdbestuurs lid J. L. Odekerken kreeg v-an de aanwezigen veel waardering. ROTTERDAM (ANP) In de nacht van vrijdag op zaterdag heb ben 211 politiemannen van gemeen tepolitiekorpsen in Zeeland en Zuid- Holland een intensieve controle ge houden op dronken verkeersdeelne- In totaal controleerden de agenten 5280 autobestuurders. In 396 geval len stelde de politie alcohol-gebruik vast. zonder dat het nodig was maatregelen te nemen. In tien ge vallen is een rijverbod opgelegd. Vier automobilisten kregen een pro ces-verbaal wegens het onder in vloed van alcohol besturen van een auto. Behalve de 5280 automobilisten waren ook nog 23 motorrijders en 175 fietsers gecontroleerd. Bij de in totaal 5378 controles bleek dat 246 verkeersdeelnemers geen rijbewijs bij zich hadden en 194 bestuurders geen geldig kentekenbewijs. Bij 53 voertuigen werden gladde banden geconstateerd en in 72 gevallen deugde de verlichting niet. (V-an onze correspondent) CADZAND Tijdens een strand wandeling heeft de hoofdinspecteur van de gemeentepolitie te Terneu zen, de heer Huibregtse, gisteren op de zee bij Cadzand een amkermijn, waarschijnlijk uit de oorlog 1914- 1918, aangetroffen. Hij heeft direct de rijkspolitie gewaarschuwd. Toen deze echter ter plaatse arriveerde bleek de mijn inmiddels te zijn teruggespoeld in het water. Direct .is radio-Vlissingen ingeschakeld om de scheepvaart i-n de omgeving t« waarschuwen. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Op de provinciale weg Zaarnsldg - Terhole deden zich gistermiddag nabij de buurtschap Stoppeldijk - Veer twee ongelukken voor, die beide vermoedelijk veroor zaakt werden door rukwinden. Evpri voor twee uur raakte de bestuurder van een personenauto. A. de K. te Walsoorden met zijn auto van de weg en raakte enkele boompjes en kwam weer tot stilstand op de rij weg en werd zwaar beschadigd. De K. moest met vrij ernstige verwon dingen worden overgebracht naar het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Dokter R. Buwalda te Kloosterzanrie verleende de eerste hulp. Terwijl de politie nog doende was met dit ongeval, geraakte een paar honderd meter daar van verwiiderd C. V. te Sluiskil de macht, over zijn volkswagenbusje kwijt. De wagen begon te slippen, raakte enkele bennpaaltjes en kwam tenslotte tot stilstand tegen een boom die zich diep in de auto boorde. Het busje werd totaal vernield. De bestuurder werd met ernstjge verwondingen overgebracht .naar het Julianazie- kenihuis te Terneuzen. Elders in Zeeland-hebben dit week end een dertigtal slippartijen plaatsgevonden, waarbij de schade aan auto's beperkt bleef. Persoonlij ke ongevallen deden zich daarbij voor. Alleen nabij Kloetinge op het viaduct van rij-ksweg 58 heeft zon dagnacht een ongeval plaatsgehad waarbij drie personen werden ge wond. Dit -ongeval ontstond doordat (Van onze correspondent) HANSWEERT Tussen de hen gelsportverenigingen De Pilk uit Hansweert en Reimerswaal uit Krabbendijke is zaterdagmiddag aan de Westerschelde tussen de veerha ven Kruiningen en de haven van Hansweert gevist om de Reimcrs- waal-wisselbeker. Er waren 67 deel nemers. De vangst was 54 stuks ris bovenmaats met een gewicht van 8.470 gram en 64 stuks ondermaats. Na afloop van de wedstrijd kon de voorzitter van De Pilk de wisselbe ker in café De Harmonie uitreiken aan de winnaar, de hengelv'ereniging Reimerswaal uit Krabbendijke. Hel eerste jeugdlid werd R. Meijer, eveneens van de hengelsportverem- gin-g Krabbendijke. die e'en complete hengeluitrusting ontving. Uitslag: 1. F. Meijer, Reimerswaal, 2. J. Huissen, Reimerswaal. 3. Dirks. Reimerswaal. De gevolgen voor de inzittenden waren in beide gevallen zeer ernstig. Kort na elkaar raakten twee wagens nabij Stoppeldijk-V eer in een slip. een personenauto bestuurd door J.C. I. uit Rilland, rijdend in de ricnting Bergen op Zoom. op het viaduct ging slippen en aan de linkerzijde tegen het hek van het viaduct bot ste. Een auto die achter hem reed, met als bestuurder A.A.L. uit Ril land, remde af en trachtte het tege moetkomend verkeer te waarschu wen op dit ongeluk. Een uit tegeno vergestelde richting komende perso nenauto, bestuurd door W.M.M. uit Goes stopte eveneens en daarna reed een Belgische wagen op de auto's in. Alle vier de auto's werden zwaar beschadigd. Chauffeur I. moest met een beenbreuk naar het zieken huis worden gebracht. (Van onze correspondent) GOES Het bestuur van de stich ting Zeeuws Psychiatrisch, centrum, dat zoals bekend op Zuid Beveland een nieuw psychiatrisch ziekenhuis gaat bouwen, heeft uit haar midden een dagelijks bestuur benoemd. Voorzitter van de stichting is ge worden de heer J. P. Balkenende te Kapelle. Vdce-voorziitter de heer G. H. E. M. v-an Waes; te 's-Gravenpol- der; secretaris de heer P. G. Ver- malre te Kapelle; penningmeester d- heer J. Germing te Goes en lid d" H. M. Straling te Go-es. (Van onze correppndent) TERNEUZEN Zaterdag en zon dag hield de vogelhoudersvereniging „De Vogelvrienden" te Terneuzen in de bovenzaal van café „La Belle Vue" en van lunchroom ,,Van As- sche" een druk bezochte vogelten toonstelling. De talrijke bezoekers konden heel wat prachtige vogels, zowel in kleur als in kwaliteit, be. wonderen. Onder de meer dan 500 aanwezige kanaries, parkieten en ook veel tro pische vogels waren er collecties van bijzondere klasse. Dc uitslag van deze internationale tentoonstelling: In de klasse eigen kweek behaalden een kampioen schap: groenserie kanaries, de heer Jansen te Krabbendijke. Agaatserie, van der Giessen, Terneuzen. Bruin- serie Sanders, Hansweert. Isabelse- rie, Pijcke, Sluiskil. Vetstofserie, Berton, Oostburg. Diversen, Jansen, Waarde. Bastaarden, Dhaese, Ertvel- de (België). Grasparkieten, West- straete, Krabbendijke. Grote parkie ten, Weezepoel, 's Heer Hendriks- kinderen. Papegaaien, Hillebrandt Rilland Bath. Tropische vogels. Rouw, Terneuzen. Tropische duiven, Delnad, Oostburg. Kwartels, Jansen, Terneuzen. Kampioen der kanaries, Berton te Oostburg met een zalm. Kampioen der tropen. Rouw, Ter neuzen met een roodkop gould. Kampioen open klasse kanaries wer den: Groenserie, Christiaan, Kiel- drecht (België). Agaathserie, De Feyter, Hoek, Bruinserie, Christi- aens, Kieidrecht. Isabélserie, Lin- denberg, Sluiskil. Diversen. Goos- sens Nieuw Namen. Bastaarden, Goossens. Nieuw Namen. Graspar kieten, Van Hoye, Hulst. Grote par kieten, Kayser, Terneuzen. zebravin- ken, van der Hove, Oostburg. Japan se Meeuwen, Den Doelder, Terneu zen. Tropische vogels, insekt Ver- meersch, Terneuzen. Tropische dui ven, Delnad, Oostburg. Stammen ka naries, Notebaert, Breskens. Stam men tropen, Hillebrandt, Rilland- Bath. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG-GENT Op dins dag 30 november wordt in de Ko ninklijke Opera te Gent een feest concert gegeven door het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. And-ré Rieu. Solistische medewerking' aan dit concert wordt verleend door Frans Brouw, piano. Het concert vindt plaats ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum van het Belgisch-Ne derlands cultureel akkoord. Er wordt op een grote belangstelling, speciaal vanuit Zeeland, gerekend. Het programma vermeldt de symfonie nr. 101 „De Kl-o-k" va-n flaydn, de Variatons Symphonique /an C. Franck, de ouverture „Fin- jandia" van Sibelius, de suite „Le Baiser de la Fée" van Strawinsky en de Piet Hein-rapsodie van Peter van Anrooy. Op de foto het Lim burgs Symfonie Orkest óm volle bezetting. (ADVERTENTIE) Intocht Sint Sint-Nicolaas is te Hansweert niet aangekomen met de boot „Spanje" doch heeft ditmaal voor zijn entree de boot „Zeeland" gekozen. Hiermee vaarde hij zater dagmiddag te half drie vergezeld van een zevental zwarte pieten af in De Kleine Sluis te Hansweert. Hii werd daar officieel welkom geheten door diverse autoriteiten. Voorafge gaan door Scheldegalm en gezeten in een open auto heeft de sint een rondrit door Hansweert gemaakt. Koningsvisser De heer M.P. Ver Sluis is koningsvisser 1971 geworden bij de Eerste Goese Hengelsportver- eniging. Hij behaalde in de 8 wed strijden om dit kampioenschap 602 punten. Tijdens de najaarsvergade ring van de vereniging op 7 decem ber a.s. in het slot Oostende te Goes zullen de prijzen van deze competi tie worden uitgereikt. Deze prijzen werden verder als volgt behaald: D. Slabbekoorn 540 punt; 3 ,T.P Lepoeter 451; 4 J. v.d. 'Lob 447; 5 A op den Brouw 417; 6 J. v.d. Velde 413; 7 I.W. de Regt 371; 8 T. Man- nens 364; 9 N.C. Schouwenaar 36?.' 10 J.P. Liplijn 342. Bij de junioren is de titél behaald door Gerard Versehiere met 434 punt. De verdere uitslag' in' dez'o groep is: 2 Marly Lepoeter 378 punt: 3 Julia van de Velde '211; 4 Lenv Versehiere 194; 5 J. Huis in 't Veld 111. Hengèlwedstrijd De eerste Goese Hengelaars vereniging hield ter af sluiting van het hengelsëizoen 1971 een wildwedstrijd in de Wester schelde bij Nikkershoek. De vangst was matig. 73 leden deden mee aan deze wedstrijd waarvan de uitslag was: 1 F. Westdorp 520 gram; 2 J. Polmans 470 gram; 3 I.W. de Reet 420 gram; 4 J.P. Lepoeter 400 gram- 5 C. Deurloo 380 gram; 6 G.C. Vev- sluys 335 gram; 7 M.J. de Back 320 gram; 8 D. Slabbekoorn 300 gram. c M. de Graag 298 gram; 10 J. Verri'- zer en J. Huissoon 295 gram. Intocht Sint Tijdens de intocht van St. Nicolaas in Goes is niets gebleken van de moeilijkheden zie zich vooraf rond deze intocht heb ben voorgedaan. Duizenden kinderen waren bij de brug aan de Saiafmo- lenstraat aanwezig om de Sint en zijn knechten te verwelkomen. Na de begroeting door het bestuur van de Goede Middenstandscentrale, be gon de Sint aan een triomfale ron drit. Hierna werd Goes-Zuid niet vergeten, waar hij met enkele oud knechten een bezoek bracht, aan het winkelcentrum De Bussel. JF

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3