,MERLIJN' GEOPEND „Zang en Kleur" hield expositie O.N.A. LEIDT H. Calon uit Schoondijk drievoudig kampioen Bejaarden St.-Antonius exposeerden eigen handwerkstukken INTEB SCALDIS WAARDE WINT POSTDUIVENDAG „DE HOOP" Schelfhout won baixl s too t t i t e l Drumband Biervliet in nieuwe uniformen B. HUISMAN KAMPIOEN O.-Zeeuwsch-Vlaanderen stad streek Commissaris opent weg Sint Kruis - W aterlandkerkj e Sas van Gent zeeland Stoppeldijk Kloosterzande VISAFSLAG VOERT ACTIE TEGEN NEDERLANDSE GIFLOZINGEN Graauw 's-Gravenpolder Maandag 22 november 1971 (Van onze correspondent) KLOOSTERZANDE In Huize St.-Antonius werd een tentoonstelling ge houden van de vele werkstukken, die door de bejaarden welke in dit huis wonen, gemaakt waren. Er was een zeer grote belangstelling. De bezoekers kregen bovendien de gelegenheid om deel te nemen aan diverse spelen, waarmee ze verschillende prijzen konden winnen. Bij de heren, die onder leiding werken van Rector van Wezel sprongen vooral de werken van de koperslager zoals koperen melkbus- jes e.a. eruit. Verder waren er droogbloemboeketjes, bijzettafeltjes, overpotten voor het inzetten van bloempotten, benen servetringen ge maakt van beenderen van dieren. Alle werken waren voorzien van een prijs en konden door de bezoe kers gekocht worden. De 140 bewoners van Huize St. Antonius, die een gemideelde leef tijd hebben van 86 jaar hebben een jaar lang met veel interesse gewerkt om de vele werken klaar te krijgen voor deze tentoonstelling. Prachtige kussens met smyrnawerk en kruis steken, applicatiewerk en gebor duurde tafellakens geven een indruk van de nijvere dameshanden- Bo vendien is er een grote verscheiden heid aan breiwerk in diverse soor ten en kléuren, van zeer eenvoudig tot het meest ingewikkelde pa troon. (Van een onzer verslaggevers). AARDENBURG Zaterdagmid dag 4 december wordt de nieuwe weg Sint-Kruis Waterlandkerkje officieel opengesteld. Deze opening zal geschieden door de commissaris der koningin in de provincie Zee land, mr. J. van Aartsen. Intocht Sint Groo.t gejuich ging er zaterdagmiddag rond half drie op toen in Sas van Gent St.-Nicolaas zijn intrede deed. Loco-burgemees ter W. Colsen stond op het gemeen tehuis te wachten om de Sint met zijn dertien Pieten te verwelkomen De Sint kreeg het boekje „Oud Sas van Gent in ansichten" aangeboden. Na een kopje koffie op het gemeen tehuis kwam de Sint weer naar buiten, waar de kinderen reeds veel liedjes hadden gezongen Hierna be gon hij aan zijn rondrit, onder muzi kale begeleiding van harmonie „De Verenigde Vrienden" en de drum band van Scouting Sas van Gent. (ADVERTENTIE) DENKT U AAN DE SHOW YAMAHA ORGELS Morgen van 2 - 5 en 7 - 10.30 uur. Korenbeurs - Potterstraat BERGEN OP ZOOM Z3 Geopend dagelijks van 14-18 uur, vrijdag van 14-21 uur. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Een „haar" in mijn soep 14 j. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Wat zien ik 18 j- ANTWERPEN Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur: „Wachten op Godot" van Samuel Beckett. Int. Cultureel Centrum, expositie van 100 tekeningen uit de verzame ling van het rijksmuseum Kröller Müller. Werken van Van Gogh, Pi casso, Chagall e.a. (t.m. 28 nov.). BRUGGE Volksschouwburg, Oude Burg, 20 uur: Revue „Je goat erof en je komt eran" met Stiene en Stance. Feest zaal, Diksmuide Heirweg 159, Sint Andries 20 uur: Komedie „Ik ben er en blijf er" van Jean Valmy en Raymond Vincy. GENT Kon. Opera,. 2fi.l5_uur: Galas Kar- senty „Les Poissons. Rangés" van J. Anouill)., Kon. Ned. Schouwburg, 20 uur: „Vprgéet me nietjes-laan" van Peter Nichols. In de andere zalen was er gele genheid voor het wagen van een kans bij het ringen gooien, het vis sen, de grabbelton of het ,rad van avontuur. Tussendoor bestond er ge legenheid om zich te goed te doen aan eenin eigen keuken gebakken verse wafel of appelbol. Ook was er een loterij waarvan de loten allemaal verkocht waren. De opbrengst van deze tentoon stelling, die voor iedereen gratis toegankelijk yfas komt ten goede aan, dè bewoners vap het. huis. Van, "dit geld zullen nieuwe materialen en hulpmiddelen gekocht worden om weer andere werken te maken, wel ke eventueel volgend jaar tentoon gesteld zullen worden. BIERVLIET Voor de eenen twintigste maal in successie werd gisteren in café Willem Beukels- zoon te Biervliet de door de post duivenvereniging De Hoop geor ganiseerde kampioenendag gehou den. Op deze internationale show waren ruim zestig stands duiven aanwezig die veler belangstelling trokken. Biervliet stond zondag in het te ken van de duivensport. Reeds vroeg in de morgen kwamen de inzenders van heinde cn ver hun duiven inbrengen en eer het middag uur was aangebroken was de grote zaal gevuld en zat er een waar kapitaal aan vogels, bijeengebracht door Zeeuwse en Belgische liefheb bers., waarvan vele met een grote naam. Secretaris M. Willaert te Clinge van bet sportcomité Zeeland reikte de prijzen van de provinciale kampioenschappen uit H. Calon te Schoondijke won dit jaar drie pro vinciale titels. De eindklassering is als volgt. As- duif kampioenschap. 1 H. Calon 2 J. de Burger, Clinge; .3 G. Dusarduyn Groede. Kampioenschap onaangeduid:! II. Calon; 2 G. Dusarduyn. 3 J. Haak, Hoek. Kampioenschap aangeduid: 1 H. Colon; 2 R. Thamoes, Ijzendüke: 3. G. Dusarduyn. Tot slot van deze geslaagde dag volgde een verkoping van jonge dui ven of bonnen daar op recht gevend die ter dekking van de onkosten door de inzenders aan de organisato ren waren geschonken, geleid door D. Acke te Zelzaete. De 65 te koot) aangeboden longe duiven gingen grif van de hand en brachten heel wat op tot tevredenheid van het bestuur. Duurst verkochte duif was er een van de hokken van M. Bautej te Kaprijcke (België) die f 115. j opbracht. Collecte De collecte ten bate van het missfcwerk in Ethiopië van pater L. Dobbelaer, heeft een bedrag van ruim 612 gulden opgebracht. (Van onze correspondent) HULST Aan de Zoutestraat in het poppentheater De Kriekeputte had zaterdagavond de opvoering plaats van het poppenspel „Piet met de Houten Kop". Er was een goede belangstelling. Deze opvoering had plaats in verband met de opening van de tweedehands boekhandel annex antiquariaat van Frans van den Berg, die de naam „Merlijn" draagt. Dhr. Van den Berg heeft het initiatief genomen om een boekhandel te vestigen welke in Hulst nog niet bestaat. Hij wil door middel van een ten toonstelling van ongeveer een week aan de belangstellenden laten zien wat hij gaat verkopen. In bet poppentheater zijn o.a. te zien de beroemde kaar ten van Jacob van Deventer. Deze is in dienst geweest van Philips II en heeft alle steden in kaart gebracht. In 1920 zijn deze herdrukt. Natuurlijk zijn er ook kaarten te vinden van Hulst. Tussen de vele werken liggen er o.a. werken uit Vlaanderen. De vijj winnaars tonen hun pla quettes. Burgerlijke stand, ondertrouwd: A. Jonkers en H. Roels; B. Baart en W. Colpaert; J. Somers en R. Bis schop; J. Halie en A. Adriaansens. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Zaterdag werden door de gymnastiekvereni ging Thor uit Sas van Gent de jaarlijkse huisvrouwenwedstrijden van de Zeeuwsche Brabantse Turn kring georganiseerd. Er namen 17 wedstrijdgroepen aan deel, acht m wedstrijd A met gemakkelijke oe-i fenstof en negen in wedstrijd B mei moeilijke oefenstof. In wedstrijd A, evenals wedstrijd B bestaande uit een vierkamp vrije oefening, brug, ringen en even- wiehtsbalk, behaalde Inter Scaldis uit Waarde een uitstekend resultaat. Vorig jaar verrassend derde, zag het nu kans door te stoten naar de eerste plaats. Het behaalde 80,5 punt, daarbij meerdere grote vereni gingen achter zich latende. Ook Sparta uit Krabbedijke turnde een zeer goede wedstrijd en bezette met 79.3 punt, slechts 0,8 punt minder dan Inter Scaldis, de tweede plaats in de rangschikking. MTV '69 uit Middelburg, het vorige jaar tweede, eindigde dit maal op de derde plaats. Volharding uit Goes, eerste in 197Q, heeft zich van de wedslriid teruggetrokken. Naast bovenstaande resultaten :n de algehele rangschikking behaalde in wedstrijd A één groep een eerste prijs nl. Inter Scaldis uit Waarde met 80,5 punt, er waren vijf tweede prijzen resp. voor Sparta Krabbendij- ke 79,3 p., MTV'69 Middelburg 73,1 p., Thor Sas van Gent 76,9 p., Swift- Koudekerke 75,6 p. en Prins Hen drik Breda 75,1 p. en. twee derde prijzen voor resp. Olympia Kapelle 74.4 p. en Udi Bergen op Zoom 72 8 Pi In wedstrijd B, de moeilijke, heelt van het leidinggevende drietal van het vorige jaar, resp. Udi Bergen op Zoom, Volharding Goes en Olympia Kapelle, uitsluitend Olympia zich kunnen handhaven. Udi zakte naar de vijfde plaats doch is mogelijk nadelig beïnvloed doordat de bus onderweg is stuk gegaan en men daardoor eerst halverwege de wed strijd in Sas van Gent arriveerde. Volharding naar de zesde plaats. De beste prestatie in wedstrijd B werd thans geleverd door Astrow uit Souburg dat met de hoge score van 83,4 punt onbetwist als eerste eindigde. In deze wedstrijd werd Prins Hendrik uit Breda met 81 punten tweede. Wedstrijd B leverde daarnaast drie eerste prijzen op voor Astrow Souburg met 83,4 p., Prins Hendrik Breda 81 p. en Olympia Kapelle 80 p., vijf tweede prijzen voor resp. MTV'69 Middelburg 79.9 p., Udi Bergen op Zoom 79,6 p., Volharding Goes 78,1 p., WIK 2 Wemeldinge 77,8 p. en Astrow 1 Souburg 75,9 p en één derde prijs voor WIK 1 Wemeldinge 71,9 p. Voor weshtrijd C, een keuzewed strijd ritmische oefeningen, hadden slechts twee groepen ingeschreven. Inter Scaldis uit Waarde met een knotsoefening en Astrow uit Sou burg met een hoepeloefening. Beide oefeningen werden uitstekend uitge voerd, waarbij dient te worden op gemerkt dat de oefening van Astrow iets moeilijker van samenstelling was. Astrow behaalde 30,6 p. en Inter Scaldis 28,5 p. (Van onze correspondent) KLOOSTERZANDE In de zaal Het Witte Huis hield de vogelvereni ging Zang en Kleur een vogeltentoonstelling, welke een redelijke belang stelling had. De ruim 160 vogels welke tentoongesteld waren in de mooie, met bloemen versierde zaal, waren gekeurd door een tweetal keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, A. Campfens en J. Duivis. Aan de hand van deze punten waren door het bestuur prijzen toegekend in de vorm van bekers, plaquettes en medailles. De algemene kampioen van deze tentoonstelling werd het jeugdlid B. Huisman uit Walsoorden met een Chinese dwergkwartel, die in totaal 89 punten behaalde. De verdere uitslagen waren: Kanaries; geel-ivoor EK.: T. de Bakker 88 pl. Kampioen, B. Steven- daal le pr., L. van Diesschen 2e pr., A. Jansen 3e pr. Kanaries: geel-ivoor O.K.: J. Di«- leman 88 pnt. Kampioen en le pr.. T. de Bakker 2e pr.. J. de Niis 3e pr. Kanaries: wit: J. Dielèman 86 pnt. Kampioen en le pr. Kanaries: wit O.K.: T. de Bakker 88pl. pnt- Kampioen en le pr. Tropische vogels E.K.: B. Steven- daal 88 pnt met rijstvogel Kampi oen, le pr. J. de Niis (Jap. meeuw). Tropische vogels O.K.: P. Her mans (Textorweven) 89 pnt. Kam pioen, P. Hermans (rijstvogel) le pr., B. Huisman (Jap. meeuw) 2e pr., L. Hermans (moz. sijs) 3e pr- Bastaarden O.K.: B. van Steven- daal (putter x kan.) 88 pnt. Kampi oen. J. de Nijs (moz. sijs x kan.) le pr. Bastaarden E.K.: B. Vermorken (kneux kanarie) Kampioen en een le pr. Grote parkieten O.K.: A. Bisschop (halsband) 89 pnt- punten Kampi oen. B. Vermorken (pruinjkop) le pr. Grote parkieten E.K.: A. Roctus (roodrug) 88 pnt. Kampioen. A. Roctus (roodrug) le pr. Kleine parkieten E.K., A. Roctus (grasparkiet) 82 pnt. Kampioen. A. Roctus (grasparkiet) le prijs. Duiven en Kwartels O.K.: B. Huisman (Chin, dwergkwartel) 89 pnt. Alg- Kampioen, C. Hermans (diamant duif) le pr.. E. van Goe- them (trop. duif) 2e pr. Duiven en Kwartels E.K.: B. van Stevendaal (trop. duif) 88 pnt. Kampioen, B. van Stevendaal (Chin, dwergkwartel) le pr. met derby- prijs. BRUSSEL (ANP) De directie van de visafslag in Zeebrugge heeft een actie aangekondigd tegen een Nederlands bedrijf (gist en spiritus fabriek) dat gevestigd is langs het kanaal van Brugge naar Zeebrugge. De vismijndirectic beschuldigt dit bedrijf er van regelmatig fabrieks- afval te storten, een kilometer of tien buitengaats, precies op de vis gronden. Volgens de vismijndirectie komen steeds meer schippers thuis met klachten over deze verontreiniging die volgens hen fataal is voor vis en garnaal. De vissers hebben ook al stalen van verontreinigd water aan wal gebracht. Die stalen geven een smerige stank en ze wemelen van dode garnaal. (Van onze correspondent) HULST Topbiljartclub ONA blijft het uitstekend doen in de topbiljartcompetitie. De koploper won afgelopen zaterdag met 137 van KOT. De persoonlijke uitslagen: J. de Wilde - R. Blommaert 02, W. v.d. Voorde - G. de Feber 02, A. Pica- vet - Fr. Strooband 20, J. de Wit - J. Vernimmen 21), Ch. de Wolf - P. Begijn 20, E. Wentzler - E. Boom 2—0, P. Wauters - W- Koe man 20, Fr. Wentzler - R. Picavet 02, L. Segers - C. Bertram 11, M. de Wit - M. Picavet 20. 't Centrum wist maar op het nip pertje met 119 te winnen van Excelsior B uit Sint-Niklaas. De persoonlijke uitslagen waren: F. Hil- laert - G. van Kerckhoven 20, J. Verschuren - E. Trienpont 02, H. van de Broecke - R. Vael 11, E. Taelman - Y. de Douw 11, J. Rombout - M. de Blieck 11, G- Polvliet - W. Boddin 11, N. Nagt- zaam - A. Vermeire 20, F. Vlas- senrood - J. de Cock 20, M. Vlas- senrood - M. de Kindt 11, A. de Kerf - G. Bollaert 2—0. STC heeft te Sluiskil met 119 gewonnen van de Ruige Toepers uit Heikant. De persoonlijke uitslagen: A. van de Voorde - E. de Block 0 2. B. de Waal - R. de Beulle 2—0, M. Dallinga - M. de Block 20, R. Boelens - C- Vereecken 20, G. Pladdet - Th. de Block 2—0, E. Hemelsoet - M. van Hooye 02, L. Dallinga - B. Werman 02, C. Bley- enberg - A. Vlassenrood 11, P. van Meir - P. de Jonghe 02, B. Riemens - P. van Lent 2—0. Excel sior. St.-Niklaas won met 146 de thuiswedstrijd tegen 't Anker. De stand na de vijfde competitie dag: 1. ONA 59, 2. 't Centrum 5 8. 3. Excelsior A 58, 4. STC 56 5. 't Anker 5—4, 6 .KOT 5—4, 7, Excelsior B 52, 8. De Ruige Toe- Ders 51. Topbiljart Zaterdag 20 novem ber zullen de topbiljarters „De Zand bergenaren", hun jaarlijkse feesta vond vieren in café „Emiel". Burgerlijke stand, ondertrouwd: A. Gelsing en J. Mangnus uit Eind hoven. (Van onze correspondent) (Van onze biljartmedewerker) TERNEUZEN F. van Schelf hout van de biljartvereniging „HBC" te Hulst heeft in café „in- dustria" te Terneuzen het district kampioenschap eerste klasse band stoten behaald. In een spannende slotpartij ver sloeg hij zondagmiddag L. Dallinga (Sluiskil), die bij evbntuele winst op Schelfhout dan in het bezit van deze titel zou zijn gekomen, hij werd nu derde. C. Vermeulen (Ter- neuzen) eindigde als tweede. Na afloop reikte voorzitter van het dis trict Zetiuwsch Vlaanderen de neer J. W. Koek uit Axel de bondsme- daille uit aan de nieuwe kampi- oer Vergadering vrouwenbond De onlangs opgerichte afdeling 's-Gra- venpolder van de Ned. Christen Vrouwenbond hield in het vereni gingsgebouw „Ons Dorpsleven" aan de Poelvoordestraat haar eerste bij eenkomst. De heer J. L. Moens uit Goes hield een inleiding over het onder werp „Het geestelijk gehandicapte kind", welke hij na afloop nog na der toelichtte door de vertoning van dia's. Het bestuur van de afdeling kreeg de volgende samenstelling: mej. C. van Liere, voorzitster, mevr. Bae- rtïnds-Reinders, secretaresse, mevr. Van der Plasse-Sonke, penningmees- teresse, mevr. De Lange-Middel- koop, mej. C. Huissoon en mevr. Eckhardt-Visser. GOES Grand 20 uur: Sunflower 14 j. HULST Bioscoopgebouw, 20 uur: Dokter Zjivago 14 j- Boekhandel Van Geyt, expositie werken van Berserik, De Bruyn, Ouboter, Charles Donker, Aad de Haas, Jan van Heel, Frans de Jong, Kamerlingh Onnes, Han Mes, Ver- wey en Willink (t.m. 31 dec.) MIDDELBURG City, 20 uur: Niet te bevredigen 18 j. OOSTBURG Ledel Theater, 20 uur: De dood komt te paard 14 j. ROTTERDAM Schouwburg, 20.15 uur: „De rit over het Bodenmeer" door de To neelgroep Theater. Gemeentearchief, Mathenesserlaan 315, expositie „Op Reis" (t.m. 2 jan.). Werkd. van 10-17 uur, zon- en feestdagen van. 11-17 uur. SAS VAN GENT Galerie Uilenspiegel, expositie aquarellen, tekeningen en gouaches van Joop van Dam (t.m. 11 dec.). BIERVLIET De ruim 40 le den van de drumband „Willem Beukelszoon" te Biervliet heb ben zich zaterdagmiddag aan de bevolking gepresenteerd in hun nieuwe uniformen. Het was fi nancieel een hele uitgave, die met veel moeite grotendeels uit eigen middelen betaald moest worden. Namens het gemeentebestuur van Terneuzen was aanwezig de wethouder van sociale zaken, de heer R. Hol, die een korte toe spraak hield. Namens de leden van de drumband deed dat de voorzitter, de heer I. J. de Ruijs- scher. De eerste daad van de in het nieuw gestoken drumband was het inhalen van Sint Nico- laas.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2