ORKAAN BEUKT OP NOORDZEEKUSTEN Strijdkreet van Sadat wekt zorg CITIZEN Net geen meerderheid voor aalse extremisten Brand in DOW-kraker te Terneuzen VPRO-CAMERAMAN OMGEKOMEN OP PHILIPPIJNEN In Rio de Janeiro Viaduct stort in: vrees voor zeker 40 doden Mgr. Bluyssen door overlijden vicaris Oomens verhinderd Bisschop Ernst alleen naar Rome Beperkte actie Ontevreden man schiet op bar Progressieve christenen bezinnen zich IN BRUSSELSE AGGLOMERATIE Japanse precisietechniek Bij explosie op station Zürich 14 gewonden TREIN RIJDT DRIE KINDEREN DOOD DRIE WERKNEMERS LICHT GEWOND Vliegtuig met 26 man bij Hongkong vermist I Hoofdredacteur; L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (011 50) - Abonnementsprijs; 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW MAANDAG 22 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8707 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze verslaggevers en en correspondenten) DEN HAAG-DE BILT - GOES BREDA Gisteravond en vannacht heeft een zware storm over Noord- Nederland geraasd. Af en toe nam de windkracht toe tot 12 en kon men van een orkaan spreken. De Waddeneilanden Vlieland en Terschelling werden geïsoleerd. De veerboten konden de havens niet binnenlopen. Enkele honderden passagiers konden niet naar hun eiland terugkeren. Rijkswaterstaat stelde gisteravond voor de districten Zuid, Harliogen, Delfzijl en Den Helder beperkte dijkbewaking in. De grote watermuur in Harlingen wei-d gesloten. In Krimpen aan den IJssel werd de stormvloedkering tussen 24 en 1 uur gesloten. Om hailf twaalf vannacht werd in het noorden van Nederland springvloed verwacht. Overal langs de kust was men uiterst waakzaam. Voor alle zekerheid werd rond middernacht ook beperkte dijkbe waking voor district zuid (zuidwest- Nederland) ingesteld. De situatie was op dat moment nog vrij rustig. Weliswaar woedde op ongeveer 20 mijl voor de kust bij Vlissingen Maasboulevard tijdelijk onder wa- De in bakken neerplenzende regen veranderde de sportvelden gisteren in moddermassa's. De programma's voor hockey, korfbal en zaterdagvoetbal werden in hun geheel verschoven. Bij de amateurvoet ballers ging slechts een enkele wedstrijd door. Zelfs bij de profs moes ten twee wedstrijden (NAC NEC en FC Den Bosch Volendam) worden afgelast. Menige doelman (zie boven) zal gistermiddag moeite hebben gehad zijn voeten uit de zuigende modder te krijgen. (Van onze correspondent) HILVERSUM VPRO-medewer ker, cameraman Peter Bos, is bezwe ken aan zijn verwondingen die hij vrijdag opliep bij een vliegtuigonge luk. Een tweede inzittende van het eenmotorige toestel, dat ten noorden van de Filippijnse hoofdstad Manilla tegen een berghelling te pletter vloog, regisseur Roelof Kiers, raakte ernstig maar niet levensgevaarlijk gewond. Beiden werden na het ongeval in een hospitaal van een Amerikaanse! luchtmachtbasis opgenomen. De der de man van de VPRO-filmploeg, Jack Ouds, zat niet in het noodlottige vliegtuig. De filmploeg verbleef op de Filippijnen om opnamen te maken voor een reportage naar aanleiding van de verkiezingen, die daar onlangs werden gehouden en die met hevige onrust gepaard gingen. RIO DE JANEIRO (DPA/Reuter) Zeker 24 mensen zijn gedood toen zaterdag in Rio de Janeiro een in aanbouw zijnd viaduct ovéï een af stand van 30 meter instortte. Ge vreesd wordt echter dat onder het puin van 20.000 ton staal en beton nog meer dan vijftien slachtoffers liggen. Dertig mensen werden gewond, van wie velen zwaar. Op het moment van de instorting redien over het nog niet officieel r gebruik genomen viaduct een auto bus, een stuk of twintig personen auto's en een vrachtwagen. DEN BOSCH (KNP/ANP) In Den Bosch is dit weekeinde op 60- jarige leeftijd overleden mgr. A. Oo mens, vicaris van het bisdom Den Bosch. Hij was reeds enige tijd ziek. In verband hiermee heeft bisschop Bluyssen zijn voorgenomen reis naar Rome uitgesteld. Samen met bisschop Ernst van Breda zou hij begin deze week een gesprek voeren met vertegenwoordi gers van de congregaties voor de ge loofsleer en de clerus over de kate- chesecursus op de OMO-scholen in Noord-Brabant. Bisschop Ernst is gistermiddag wel naar Rome vertrokken, omdat hij er voor zijn gebruikelijke vijfjaarlijkse „ad limina"-bezoek aan de paus toch heen moest en hij daarom nog een aantal andere afspraken had ge maakt. Deze wil hij in ieder geval afwerken. Indien de Romeinse instanties kans zien het voorgenomen gesprek over de katechese in Noord-Brabant naar het einde van de week te verplaatsen, zal bisschop Bluyssen, na de begra fenis van mgr. Oomens, donderdag aanstaande alsnog naar Rome reizen om gezamenlijk met bisschop Ernst de kwestie van de katechese door te spreken. DE VIER MANNEN uit Gelcen en Heerlen, die begin vorige week wer den gearresteerd op verdenking van vrouwenhandel, blijven in arrest. Al dus deelde de Maastrichtse officier van justitie, mr. J. Franssen, gisteren •nee. IET TWEEDE-KAMERLID Danker! (P.v.d.A.), wil dat er een onafhanke- ijke instantie komt waarbij vreem delingen tegen de weigering van een verblijfsvergunning in beroep kun-1 nen gaan. 1 storm met windkracht 11, bij Vlis singen zelf was er met windkracht 5 nog niets aan de hand. Verder landinwaarts was het zelfs vrijwel windstil. Het werd echter niet uitgesloten geacht dat de storm tot in de Delta zou doordringen. Vanochtend tegen half vijf, vijf uur verwachtte men in Zeeland een verhoging van onge veer 1.50 meter. De mogelijkheid dat deze watermassa door een stormwind zou worden opgestuwd maakte het wenselijk beperkte dijk bewaking in te stellen. Voor het eerst sinds de afsluiting van het Haringvliet heeft de Ha- ringviietdam „dienst gedaan". Bij een verhoging van de zeespiegel zoals zondagavond en nacht zou de toestand rond Dordrecht kritiek geweest zijn. De waterstand rond Dordrecht is nu 70 centimeter lager gebleven dan gevaarlijk was. Wateroverlast ondervonden zon dag bij hoog water ook kleine stads gedeelten rond de haven van Rot terdam, VI aard in gen en Maassluis. Daar werden vloedplankjes aange bracht. In Vlaardingen kwam de ter te staan. Zware stormen en regen hadden er al een chaotisch weekeinde van gemaakt, dat zaterdag bovendien begon met veel gladde wegen. Heel West-Europa, van de Oostzee tot aan Sicilië, is trouwens dit weekeinde geteisterd door een sneeuw- en koudegolf. De storm leidde gisteravond tot het instellen van beperkte dijk bewaking vannacht in de nooide- lijke districten Den Helder, Harlin gen en Delfzijl. Op de Oosterschelde raakte gistermiddag het binnen schip Mar ja (155 ton) uit Vlaar dingen in nood. Het schip, onder weg van Antwerpen naar Oud- Beierland, sloeg bij Stavenisse op de keien; maar kon later weer vlot getrokken worden. Een motorjacht uit het Belgische Essen is dit weekeinde in de Ooster schelde vier uur zoek geweest. De opvarenden waren vier Belgen, die waren gaan vissen en op de Rogge- plaat en later bij de Schelphoek omhoog gevaren waren. Op het alarm van het, jacht is de rijks politie op zoek gegaan, maar gister middag voer het viertaal verkleumd de haven van Burgsluis binnen. Op het eiland De Haringvreter werden gistermiddag vier jongens van ongeveer 17 jaar gesignaleerd, die in een open sloep op het Veerse Meer waren gaan varen. Ze waren aan lager wal geraakt en naar het eiland gewaad, waar zij in 'n paar- destal onderdak vonden. Gister avond vond de rijkspolitie, die ge alarmeerd was, de jongens (die van de zeevaartschool in Vlissingen waren). Natte sneeuw op het wegdek van de Moerdijkbrug is er mede oorzaak van geweest dat op de brug een ravage ontstond, toen. daar in de nacht van zaterdag op zondag een auto was geslipt. In totaal werden vier auto's geheel vernield en een vrachtwagen beschadigd. De ellende begon toen een per sonenauto, komend uit de richting Breda, op de brug een andere auto inhaalde. De inhalende wagen raakte in een slip, kwam terecht tegen de verhoogde zijkant van de brug en vloog in brand. De inzit tenden slaagden er in er tijdig uit te komen. Inmiddels echter was op de tegenliggende rijbaan een vrachtauto gestopt, en daarachter een personenwagen, om hulp te bieden. Toen dat niet langer nodig bleek, besloot de bestuurder van de per sonenwagen verder te rijden. Net toen hij zich naast de vrachtwagen bevond, werd hij van achteren gegrepen door een andere uit de richting Dordrecht komende per sonenwagen. De drie inzittenden van deze plaatste wagen raakten gewond. Het vierde slachtoffer ten slotte raakte in een slip, toen er te fel geremd werd als reactie op stopgebaren. De auto kaatste tegen de linker verhoging van de brug terug op het middendeel van de weg. Het duurde ongeveer een uur voor de brug weer vrij van alle obstakels was. Gladde wegen in Friesland heb ben zaterdagavond twee doden ge kost: een 19-jarige student uit 01- deboorn zat naast de bestuurder van een auto, die slipte en tegen een boom knalde; en een 23-jarige gestichtswachter, die ook naast de bestuurder zat van een auto, die eveneens slipte en over de kop sloeg. In de nacht van vrijdag op zater dag zijn, zoals we in enkele edities nog konden melden, in Breda drie mensen om het leven gekomen, toen hun auto na een botsing in de Wil- helminasingel terecht kwam. In Den Bosch kwamen dit week einde 4 personen om het leven in het verkeer. Verder zijn dit week einde personen in het verkeer om het leven gekomen in Maasbracht (auto geslipt), in het Drentse Da lerveen (geslipt door gladheid), op de rijksweg 20 onder Moordrecht (ook na een slip), in Amstelveen, in Cuyk. In de stormachtige noordelijke stroming, zo meldt onze weerkun dige medewerker, wordt de aanvoer van koude lucht hersteld, zodat er vandaag en ook morgen weer gure hagel- en natte sneeuwbuien zijn te verwachten. Tijdens opklaringen kan in de komende nachten weer wat lichte vorst worden verwacht, met plaatselijk kans op gladde we gen door bevriezing in de avond- en nachturen. De koude lucht dringt opnieuw verder Europa binnen, hier en daar vergezeld van wat sneeuw val. (Van onze redactie buitenland) CAIRO „Egypte heeft besloten tot de strijd met Israël". Alle pogin gen om tot een vreedzame regeling van het conflict te komen zijn mislukt". Dit heeft de Egyptische president Anwar Sadat zaterdag tegenover Egyptische officieren en manschappen aan het Suezkauaal verklaard. Hij zei dat zijn regering de beslissing had genomen na een periode die j gekenmerkt was door „Amerikaanse manoeuvres en Israëlische onbe schaamdheid". De president riep de militairen op hard te zijn in de strijd en „de wereld zowel vrienden als vijanden te bewijzen, dat wij een strijdvaardig volk zijn, een natie die naar waardigheid en eer kan ver dediger.". Functionarissen in Washington heb ben hun bezorgdheid uitgesproken over de verklaring van Sadat. Men was vooral verontrust over diens uit lating dat hij geen vertrouwen meer heeft in de Ver. Staten. Het ministe rie van Buitenlandse Zaken was de verklaring nog aan het bestuderen en had nog geen commentaar. Israël beschouwt Sadats strijdkre ten als intimidatie, waardoo® echter wel „een zorgwekkende sfeer" is ontstaan. In een officiële verklaring heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban gis termiddag deze woorden van Sadat gebrandmerkt als een „combinatie van militaire bedreiging met politie ke afpersing". Eban zei dat Israël na tuurlijk niet zal wijken voor militaire intimidatie of politieke druk. Laat Sadat ophouden met zijn „publieke grootspraak", vervolgde Eban, want zo kan hij zijn land slechts in een ramp storten. In Jeruzalem reali seert mien zich wel dat dit de scherp ste verklaring van Sadat is, sinds hij meer dan een jaar geleden president werd. Volgens waarnemers in Beiroet be tekent de toespraak van Sadat dat de Egyptische troepen in een staat van paraatheid zijn gebracht. Sadat vertelde de troepen uitdrukkelijk dat ROTTERDAM (ANP) De Rot terdamse recherche heeft zaterdag morgen vroeg een 24-jarige haven arbeider uit de Maasstad gearres teerd, die kort tevoren vier pistool schoten had afgevuurd op een bar. Politiemannen vonden de man in iet ijskoude water van de Wester- •ingel, waar hij in paniek was inge- prongen. Bij de schietpartij werd bemand geraakt. De havenarbeider was rond 2 uur ie bar binnengekomen en had om een borrel gevraagd. Die werd hem jeweigerd, omdat het tegen sluitings- bjd liep. De man liep naar buiten, trok daar het pistool en vuurde de sohotien af. zij moesten wachten op zijn bevel om het kanaal over te steken. Maandenlang heeft Sadat gezegd dat 1971 het jaar is waarin hij zal beslissen over oorlog of vrede met Israël. Hij schijnt nog een laatste vredespoging te willen afwachten tijdens de algemene vergadering van de V.N. over het Midden-Oosten vol gende maand, alvorens de vijande lijkheden te hervatten. De mogelijk heid wordt echter niet uitgesloten geacht dat Egypte zal overgaan tot een beperkte actie tijdens de verga dering om de spanning op te voeren. Dit is de naftakraker waarin gistermiddag brand uitbrak. De brand begon rechts beneden. De wolken boven en rond de kraker zijn geen gevolg van de brand, maar zijn ontsnappend stoom. Die liet men gaan om eventueel ont snappend gas als het ware te verdunnen in de lucht. AMERSFOORT (ANP) Ruim 100 leden van het politiek werkverband van progressieve christenen hebben zaterdag in Amersfoort besloten in het hele land werkgroepen op te richten. Deze moeten zich gaan bezinnen op het begrip evangelische solidari teit en de daaruit voortvloeiende consequenties. Het werkverband bestaat uit le den van verschillende politieke par tijen -en partijlozen, die sociale en politieke verhoudingen die meer in overeenstemming zijn met de op-, dracht van het christelijk geloof. (Van onze correspondent) I (ADVERTENTIE) Dames Automatic Juweliersgarantie vanaf 163,50 Verkrijgbaar bij de erkende horloger. Importeur: J. Hart N.V. Amsterdam. BRUSSEL De greep naar de macht in Brussel, aangekondigd door Waalse taaiextremisten, scheen gis- i teravond slechts gedeeltelijk te zijn gelukt. Bij de verkiezing van de, Brusselse agglomeratieraad behaalde hun lijst het Rassemblement Brussel- Iois (een verzameling van leden van het Front der Francofonen en Waal se liberalen) niet de gehoopte vol strekte meerderheid. Volgens de eer ste, en nog zeer onvolledige cijfers, behaalde liet R.B. echter wel tussen 40 en 50 pet. van de stemmen. Hét was gisteren de eerste keer dat kiezers in België moesten gaan stem men voor een agglomeratieraad of voor federatieraden. In die eerste raad zitten vertegenwoordigers uit de 19 gemeenten, die Brussel vormen. Rond Brussel werden vijf federaties van gemeenten in het leven geroe pen, als een „Vlaamse gordel van smaragd". Vergelijking met de uitslagen van vorige verkiezingen in Brussel is praktisch onmogelijk door de huidige kartelvorming, alhoewel voor een paar partijen, zoals de BBP (22 pet. van de stemmen nu, wat een licht verlies betekent), de Volksunie (5.6 pet., winst 2 pet.), dit misschien wel mogelijk is. In de vijf Vlaamse randfederaties is de Christelijke Volkspartij overal de grootste partij, nummer twee zou de socialistische partij worden, num mer drie de Volksunie, nummer vier de Waalse FDF (met 10 tot 20 pet. van de stemmen). Net als bij de parlementsverkie zingen van voor veertien dagen schijnt de liberale partij voor Vrij heid en Vooruitgang opnieuw de ver liezer te zijn. Hoe groot het verlies is kon men gisteren nog niet duidelijk zeggen. ZURICH (RTR/DPA) Bij een ontploffing in een bagagedepot van het station van Zürich zijn gisteren 14 mensen gewond. Er is voor onge veer 820.000 gulden schade aange richt. Een 47-jarige Zwitser, die explo sieven in een kastje in het bagage depot had gelegd, heeft zichzelf bij de politie aangegeven. Zijn motief was volgens de politie „een jarenlang opgekropte haat tegen de autori teiten". LILLE (AP) Bij Lille zijn za terdag drie kinderen door een trein overreden en om het leven gekomen. Zij probeerden vlak voor een rij dende trein een overweg over te steken. IN MOZAMBIQUE hebben guerrilla strijders op 11 november een militai re trein overvallen. Dit gebeurde na bij Nacala in het noorden. Dat heb ben functionarissen van het Portu gese ministerie van defensie in Lis sabon meegedeeld. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Bij een brand in de naftakraker van Dow Chemical Nederland n.v. in Terneuzen zijn gis teren drie personeelsleden licht ge wond. De operators P. J. Hopman, B. de Vrieze en T. Greenhow liepen alle brandwonden aan het hoofd op. De Engelsman Greenhow werd ook aan de benen gewond. De brand ontstond gistermiddag rond half drie in één van de achttien fornuizen van de kraker. Om kwart vier kon de bedrijfsbrandweer van Dow, die geen hulp van buitenaf no dig had, het sein „brand meester" gewen. Over de oorzaak van de brand kon gisteravond nog geen uitsluitsel wor den gegeven. Vermoed wordt dat in het ingewikkelde buizenstelsel van de kraker een lek is ontstaan. In de naftakraker wordt nafta, een residu van aardolie, met aradgas ver warmd, waarbij zioh dan de verschil lende grondstoffen voor Dow afsplit* ten. Het immense bouwwerk wordt vanuit een controlekamer op de fa briek op een afstand bediend. De schade die het bedrijf door deze brand zal lijdien, het uitgebrande fornuis" zal hersteld moeten wonden is nog onbekend, „maar zal zeker een aanzienlijk bedrag zijn", aldus een woordvoerder. „De naftakraker is het begin van ons produktieproces en de geleden schade en het produk- tieverlies werken dus door in alle volgende afdelingen". Direct nadat de brand was geblust, zijn experts van Dow begonnen met een analyse van het ongeluk. HONGKONG (Rtr) Een Cara- velle van de op Taiwan gevestigde „China Airlines" wordt vermist. Het toestel was met achttien pas sagiers en acht bemanningsleden op weg van Taipen naar Hongkong toen het, 40 mijl van Hongkong, noodsei nen uitzond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1