Biesheuvel belooft in gesprek met middenstanders: Agent schiet café bezoeker dood in Scheveningen PRIJZEN IN EEN MAAND WEER 0,9 PCT. HOGER bént UIT - OPHEFFINGS UITVERKOOP Textielsupermarkt - Made Brabants bron water naar de Maasstad „TOTALE BOYCOT VEREN" Weer „soldatenliefje" kaal geschoren Huisvuil op straat: f 50 boete, mevrouw - WIJ MOETEN ER Braziliaanse 's werelds mooiste voor 1971 Winst Philips gehalveerd Lardinois zet eerste forel uit in nieuw Grevelingen Alles moet weg bij de 40 cent per liter Felle gevechten India-Pakistan KAMERLID VRAAGT ONDERZOEK Pistolen Maastricht: Nr. 043 ACTIECOMÏTé WIL: Kantonrechter Bergen op Zoom contra vervuiling Jongeman uit Cadzancl met fiets verongelukt Joden mochten toch weg uit Rusland een vertrouwd idres Nieuwstraat 104 - MADE - Tel. 01626-2418 Vrijdagavond Koopavond tot 9.00 uur Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* HoofSeedeeteur: L. Leijendekker Redaetie- en administratie-adres: NreiwwBrala't 9, Tèrneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gi<wxmmmer 1114111. tiny. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, R^ggJfstoaat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 12 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8699 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Kubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem ZELFSTANDIGEN KRIJGEN BEGIN 1973 PENSIOEN (Van een onzer verslaggevers) BAARLE-NASSAU/DON- GEN Vandaag vertrekt uit Baarle-Nassau een vrachtauto met de eerste 3000 flessen Brabants bronwater naar Rotterdam. Het water is afkomstig van de Limfa-limonadefabrieken in Baarle-Nassau, die als eerste in springen op de alarmerende be richten over de slechte kwaliteit van het drinkwater in de Rand stad en Rotterdam in het bij zonder. Volgens bedrijfsleider Ver- heyen van het bedrijf gaan de literflessen drinkwater in de winkel waarschijnlijk rond de veertig cent kosten. De fabriek denkt al twee jaar aan de ver koop van drinkwater in flessen. De nijpende drinkwatersituatie en een verzoek van een Rotter damse cliënt, hebben de directie doen besluiten om onmiddellijk met de produktie te gaan begin nen. Gistermiddag werden de eerste flessen gevuld. De Limfa-fabrieken betrék- ken het water uit drie bronnen van resp. 100, 120 en 185 meter. Het water uit deze laatste bron is het beste van kwaliteit. Het hoeft alleen gedeeltelijk ont- ijzerd te worden, vóór het in de flessen kan. Een groot aantal andere fa brieken overweegt ook drinkwa ter in flessen of in kartonnen pakken op de markt te gaan brengen. Het meest reëel zijn de plannen van de frisdrankenin dustrie Winters in Maarheeze. Het bedrijf denkt over zes a acht weken literflessen tegen een prijs van 49 cent op de markt in het westen van het land te gaan brengen onder de naam „Maresca-water'. Ook dit bedrijf beschikt over eigen wa terbronnen. DACCA (AFP) De vijandelijk heden aan de grens tussen India en Pakistan hebben woensdag een hoogtepunt bereikt, zo wordt in Dac ca (Pakistan) verklaard. Pakistaanse strijdkrachten hadden een krachtig offensief van India ge stuit, dat werd gesteund door tanks en artillerie. De Indiërs lieten 74 doden en 130 gewonden op het slachtveld achter, aldus het bericht uit Dacca. DEN HAAG (ANP) Het liberale Kamerlid Koning heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en van Jus titie gevraagd een onderzoek in te stellen naar een schietpartij in Sche veningen, waarbij gisternacht een be zoeker van een café om het leven kwam. In café Sport in Scheveningen was gisternacht de 28-jarige losarbeider Cor Grootveld om het leven gekomen door een schot uit het pistool van een 36-jarige Haagse hoofdagent. De hoofdagent schoot, toen Groot veld bij een bevel om zich te laten fouilleren zijn hand in zijn linker broekzak stak. Later bleek dat zich daarin een omgebouwd alarmpistool bevond. De politie wais naar het café ge gaan omdat de caféhoudster had ge beld dat er geschoten werd. De boofdaglent, die een halve meter van Grootveld afstond, toen hij schoot, voelde zich bedreigd toen Grootveld naar zijn linker broekzak greep Gfootveld was de hele avond al in het café. Hij was er naar toe gegaan met drie andere Schevendngers, een 21-jarige vriend van hem en twee Het café, waarin Grootveld is doodgeschoten. broers -van 18 ,en 33 jaar, met wie hij vaker optrok. Op de voor het viertal gewone kwasi-ruziënde wijze was de avond goed verlopen tot Grootveld rond middernacht, de dranfcrekemimg van het viertal was juist de zestig gulden gepasseerd, moeilijkheden maakte met één van de broers, die aan het biljarten was. Grootveld haalde zijn pistool te voorschijn en begon er mee te zwaaien en te dreigen in de rich ting van de andere cafébezoekers, die zich met de ruzie bemoeiden. De 38-jarige caféhoudster haalde daarop uit de achterkamer een speer, liep daarmee op Grootveld toe en probeerde heim het wapen afhandig te makten. De twee broers trokken par tij voor Grootveld en hielden de café houdster met biljartkeu'en op een af stand. De caféhoudster belde toen de po litie. Drie politiewagens zetten koers naar het café. De bemanning van de surveillancewagen die er het eerst aankwaim, een agent en de 36-jarige hoofdagent,zag door de rarncen van het café dat er gevochten were). De caféhoudster maakte de deur open en vroeg de politiemannen de zaak te ontruimen. Zij waarschuwde daar bij dat sommige bezoekers pistolen bij zich zoudlen hebben. Terwijl de agent met gfetiukken pistool met het fouilleren van de be zoekers begon en de hoofdagent ook enkele bezoekers voor zijn rekening naim, liep Grootveld naar een pilaar toe. De hoofdagent dacht dat de man wilde weglopen en ging naar hem toe om hem eerst te fouilleren. Toen Grootveld dit zich niet liet velgewailen en met zijn hand in zijn inker broekzak greep, had de hoofd igent volgens zijn zeggen de indruk ïat er een w-apien te voorschijn zou tomen. Daarop trok hij zijn pistool, laadde en schoot. Het schot trof Grootved in de linkerzij. Op weg naar een ziekenhuis overleed hij. De Haagse politie is gisteren met een in samenwerking met de rijks- -echerche aan een onderzoek naar net gebeurde begonnen. „De hoofdagent heeft zich kennelijk in onmiddellijk levensgevaar ge voeld", aldus de Haagse politie in een eerste reactie. De 22-jarige Braziliaanse medi sche studente Lucia Petterie is in Londen tot „Miss Wereld 1971" geko zen. Hierboven in het midden 's we relds mooiste, gekroond en wel. Links van haar (blond) de Engelse Marilyn Ward (20), die tweede werd, en (staande) de 18-jarige Ava Joy Gill uit Jamaica, vijfde. Rechts van Miss World de Portugese Ana Paula Al- meiba (19), die derde werd, en ge heel rechts Nalina Moonsar (20) uit Guyana die vierde werd. EINDHOVEN (ANP) De netto winst van Philips Gloeilampenfabrie ken is in het derde kwartaal van dit jaar vergeleken met dezelfde perio de van 1970 gedaald van 91 min. tot 48 min. De nettowinst over de eerste negen maanden kwam hier door op 155 min. tegen 344 min. in dezelfde periode van 1970. De winst per gewoon aandeel van 10,bedroeg in het derde kwar taal 0,32 (v. j. 0,68) en in de eer ste negen maanden 1,07 2,61). De omzet steeg in het derde kwar taal met 10 pet. (16 pet.) tot 3.995 min. DEN HAAG (ANP) Met ingang van 26 november wordt het netnum mer van Maastricht thans 04400 gewijzigd in 043. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De regering wil per 1 januari 1973 een oudedags voorziening voor zelfstandigen invoeren. Daarin zullen bijzon dere regelingen zijn opgenomen voor oudere zelfstandigen en zelfstandigen met geringe in komens. De pensioenregeling zal de aanbevelingen in het rapport van de commissie van Zoest als uitgangspunt hebben. Dit heeft premier Biesheuvel gis teren toegezegd in een bespreking 'met de voorzitter van de drie cen trale middenstandsorganisaties, de heren Van der Weele (KVO), Perquin (NKOV) en De Mooy (NCOV). Een wetsvoorstel hierover zal de Tweede Kamer in het begin van '72 bereiken. De middenstandsvoorzitters heb ben gisteren tegenover de premier en de staatssecretarissen Oosten brink (economische zaken) en Scholten (financiën) hun grote onge rustheid uitgesproken over de ont wikkelingen in he* midden- en kleinbedrijf. Zij wezen op de daling van het reële inkomen in de jaren 1969. 1970 en 1971, die bij de ambarhtsbe- drijven 9 pet bedroeg en bij de detailhandel 6 pet. Voor het komenV jaar wordt een produktiviteitsstijging van hooguit 1,5 pet verwacht. Bij zonder bezorgd is men over de ont wikkelingen van lonen en prijzen, die als het zo door gaat, de onver mijdelijke sluiting van vc*e bedrij ven lot gevolg zal hebber ,,We kunnen dit eenvoudig met op zijn beloop laten, er zal een drie partij en-ovrleg tussen overheid, werkgevers en werknemrs moeten komen om de ontwikkeling te keren", aldus de heer Van de Weele. Hij ziet de overheid daarbij niet als be middelaar maar als partij. De drie middenstandsvoorzitters wensen in tussen niet dat de regering zelf in grijpt via loon- en prijsmaatregelen. Zij hebben van premier Biesheuvel te horen gekregen dat van de over heid geen eenzijdig ingrijpen in de prijzen gevreesd hoeft te worden. „Lonen en prijzen zien wij als een Siamese tweeling", heeft de premier verklaard. De besturen van de drie midden standscentrales hebben er inmiddels bij. de aangesloten vakorganisaties op aangedrongen om bij loonsverho gingen niet verder te gaan dan een prijsstijgingsvergoeding via na-in- dexcring. De centrales hebben hun organisaties ook geadviseerd voor zichtig te zijn met prijsverhogin gen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Het actiecomité voor de vrije veren heeft gisteravond tij dens een bijeenkomst in Hulst be sloten om particuliere autobezitters en bedrijfsvervoerders een volledige boycot van de Westerschelde-veren te adviseren. Gestimuleerd zal wor den, dat steeds meer autobezitters over België gaan rijden. (Van onze corresponded) LONDONDERRY De IRA-campagne tegen „soldatenliefjes" wordt ge nadeloos voortgezet in de Bogside, Londonderry's katholieke wijk, waar het Britse leger zelfs niet meer durft op te treden. Gisternacht werd er weel een katholiek meisje kaal geschoren omdat ze kennis heeft aan een Britse soldaat. Zoals Martha Doherty, het 19-jarige katholieke meisje, dat dinsdagnacht kaal geschoren en overgoten was met teer, werd ook het nieuwe slachtoffer, een 17-jarig meisje, voor een IRA-rechtbank gesleept. De „zitting" vond plaats in een leeg staande garage. Leden van het verzet hadden dit meisje op straat gekidnapt, toen ze 's avonds laat van een kazerne naar huis ging. waarop het trottoir al een hele troep schim pend volk, hoofdzakelijk tieners, stond te wachten. Het meisje werd neer gezet voor een rij mannen, die als „rechters" fungeerden. De lugubere zitting werd ook bijgewoond door enkele vrouwen die gemaskerd waren en zwarte kappen droegen: de beulen, die zich gereed hielden om het vonnis te voltrekken. Daarop werd het hoofd van het schuldig bevonden meisje helemaal kaal geschoren. Daarna goten de vrouwen drukinkt over haar uit. In te genstelling met Martha Doherty, die na de voltrekking van het vonnis buiten geleid en vastgebonden werd aan een lantaarnpaal, waar de menigte haar een uur lang uitjouwde, werd het jongste slachtoffer onmiddellijk naar een clublokaal gebracht, waar men haar schoon waste. (Van een onzer verslaggever BERGEN OP ZOOM De kantonrechter in Bergen op Zoom gaat de strijd tegen de vervuiling stevig aanpakken. Dat ondervond de Bergse huisvrouw M. van B.-J., die op 2 juni aan de Mondafseweg in eBrgen op Zoom twee plastic zakken en twee dozen met huisvuil had weggezet en voor dit feit donderdag 50 gulden boete tegen zich hoorde eisen. Tot haar verweer voerde zij aan, dat daar omstreeks die tijd toch een kuil met troep was, waardoor zij dacht, dat het een soort vuilnisbelt was. Zij zat tevens met het huisvuil omhoog, omdat zij net op het punt stond met vakantie te gaan en de reinigingsdienst voor die tijd niet meer langs zou komen. Officier van justitie mr. M. van Beek had weinig waardering voor deze handelwijze en stelde, dat iedereen wel de mond vol had over milieuverbetering, maar er zelf niets daadwerkelijk aan mee wilde hebben. Vandaar de hoge boete, die door kantonrechter mr. P. Goderie geheel werd onderstreept. (Van onze correspondent) OOSTBURG Te Oostburg is de 15-jarige, uit Cadzand afkomstige, Peter Kools te 16.30 uur op de Scherpbierseweg' met zijn fiets over de kop geslagen. De jongen brak een nekwervel en is ter plaatse overle den. Hij was leerling aan de landbouw school te Schoondijke en onderweg naar huis. Voor op zijn stuur lag een overall. Naar alle waarsehijnlijkhryl is de overall van het stuur afgegleden en heeft het voorwiel geblokkeerd, waardoor de jongen over de kop is geslagen. (Van een onzer verslaggevers) GOES/GREVELINGEN „Een spierinkje uitgooien om een kabel jauw te vangen", dat is ongeveer de handeling die minister Lardinois van Landbouw en Visserij woensdag 17 november zal verrichten op het nieu we „Grevelingenmeer". Hij zal daar aan boord van de „Schouwen-Duiveland" de eerste fo rel het water insturen van een hoe veelheid die een aanmerkelijke bij drage zal betekenen voor de recrea tieve ontwikkeling van de voormalige zee-arm, het Grevelingen. Waterre creatie en sportvisserij zullen in deze ontwikkeling, aldus een officiële ver klaring van het ministerie van Land bouw en Visserij, „in belangrijke ma te een verbindend element vormen". In feite is de forel-uitzet de eerste aanzet van de recreatieve ontwikke ling van het Grevelingenbekken. De Federatie Deltavissers (de over koepelende organisatie die belast is met het beheer van het onderhavige viswater) organiseert de eerste uit zet. Om half elf scheept het officiële gezelschap zich in aan het ponton Westzijde van de veerhaven van Zij- pe. t MOSKOU (Reuter) Vijf joodse gezinnen uit de Sovjet-Unie, die woensdag door mannen in burger bij de Hongaars-Russische grens uit de trein waren gehaald, hebben toch toestemming gekregen de reis naar Wenen, en vandaar naar Israël, voort te zetten. (Van onze pari, redactie) DEN IIAAG Van lialf sep tember tot half oktober zijn de prijzen opnieuw met bijna één proeent gestegen (precies: 0,9 procent)Het prijsindexcijfer liep op van 144,9 half september tot 146,2 half oktober. In de sector voeding werden prijsstijgingen waargenomen voor: brood, koek en gebak, vleeswaren, vis en eieren. Prijs dalingen traden op bij aard appelen, fruit en margarine. Ook voor kleding en schoeisel gingen de prijzen omhoog. Duur der werden ook huren, onder- houdsmaterialen voor de woning, vaste brandstoffen, ziekenhuis- verpleging en geneesmiddelen. Het jaargemiddelde voor de prijsstijgingen geeft half oktober een stijging van 7,1 procent te zien in vergelijking met het jaargemiddelde van de verge lijkbare periode daarvoor (no vember 1969 - oktober 1970). (ADVERTENTIES) fancier ft voor Grote markt 25, Breda.Tel. 01600-30650 s Vuil

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1