„EERLIJK" NOORS DRINKWATER TE KOOP IN ROTTERDAM 100.000 FANTASIE PANTYP Rijk gaat afvallozin belasten Tr ansporteur s mijden veren W esterschelde haasdijk - WIJ MOETEN ER UIT- OPHEFFINGS UITVERKOOP Textielsupermarkt - Made Sporttoto verwacht winnaars RIJNBRUG STORT IN: ROND 20 DODEN Bij Co-op 284 man op straat Regering „bevriest" eigen salarissen verbouwen?^ Unilever boekt record winst Mia Versluis overleden Gk BON Alles moet weg bij de I Nieuwstraat 104 - MADE - Tel. 01626-2418 1 Voor toto 15 en 16 Vijf zakken vol Wel uitkeren deze week bij Ministers roepen industrie op tot hulp bij onderzoek Sinds 1966 in coma Kwik NAVO Waterontharding In aanbouw bij Koblenz I I I I I I Hondenbende slacht 20 schapen af VOORTAAN VIA ANTWERPEN EN BREDA Staatsbezoek aan Engeland haasdijk bellen! Vrijdagavond Koopavond tot 9.00 uur J Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leij endekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW DONDERDAG 11 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8698 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) - ROTTERDAM „Er lopen hier mensen rond die bijna in staat zijn een moord te plegen voor een glas eerlijk helder drinkwater. Voor drinkwater zonder die smerige bijsmaak. Voor drinkwater dat je koffie niet verpest. Echt waar: mensen die niet in Rotterdam le ven kunnen zich niet voorstellen hoe je hier snakt naar een eerlijk watertje." Het Rotterdamse drinkwater is afgrijselijk slecht, en de klachten erover zijn veelvuldig. Zó slecht is het water en zó groot liet aantal klachten dat zuivelhandelaar Mari- nus van der Waal (30) een nieuwe markt heeft ondekt. Hij verkoop water. Water dat hij uit Noorwe gen importeert„Want in ons land zie ik geen mogelijkheden om aan een water te komen waar je ,.u" tegen kunt zeggen.'' „Natuurlijk is het absurd," zegt Marinus van der Waal, „het is gewoon te gek dat je hier geen behoorlijk water meer kunt krij gen. Het is een toestand die je eigenlijk qlleen in science fiction- boeken kunt voorstellen." Water is voor de mens een eerste levensbehoefte. Maar het Rotter damse water is, zoals Van der Waal het uitdrukt ..voor een ge woon mens met een gewone smaak met meer te zuipen." Vandaar dat hij water invoert van uit het buitenland. De eerste zen ding is vanmorgen aangekomen 7.000 liter per vrachtwagen. Van nacht arriveert in Rotterdam een boot met nog eens 13.000 liter. „En reken maar dat er een markt voor is," zegt Van der Waai opgewekt en handenwrijvend. „Want," voegt hij er aan toe, „wie eenmaal ons fijne water heeft geproefd is ge woon niet, in staat tot dat bocht wat uit de kraan komt terug te keren." Marinus van der Waal heeft zich een klein experiment veroorloogd: „ik had een paar proefpakken van dat Noorse water. Toen heb ik een aantal vrienden van mij opgetrom meld. Ik heb hen rond de tafel gezet, en gaf elk van hen twee glaasjes water. Ik heb ze allemaal geblinddoekt, en toen moesten ze drinken. Jonge, je had die gezich ten eens moeten zien toen ze dat Noorse watertje proefden. Eén van hen zei stomverbaasd „Allemach tig, dit 'is gewoon water." En zo was het. Dat Noorse water smaakt zoals water maèt smaken. Zonder allerlei viezigheid erin. zonder dat smerige zout en zo. Met die vrien den heb ik koffie gezet. Eén pot met Rotterdams water en één pot met Noors water. Iedereen kreeg eerst een kopje Rotterdamse kof fie, om ,het zo maar uit te druk ken. Nou, geen reacties, want de mensen zijn de smaak van die koffie gewend, hè. Nu. en toen die Noorse koffie. Ik had gewoon moeite ze de pot uit de handen te houden, zo verzot raakten ze er op. Zplke koffie hadden ze nog nooit geproefd. Dat was pas koffie." Van der Waal gaat het Noorse water „Norwater" genoemd, in pakken van twee liter op de markt brengen tegen f 1,12 per pak. De Rotterdamse zuivelhandelaar im porteerde in 1963, toen in Rotter dam eveneens bijzonder slecht drinkwater uit de kraan kwam, ook al Noors drinkwater. De kwaliteit van het Rotter damse drinkwater loopt nog steeds terug. De kwaliteit van het drink water heeft de smaakgrens van 500 mg zout per liter overschreden tot 550 mg. Volgende week donderdag, tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer, zal het kamerlid mevrouw mr. E. Veder-Smit (VVD) de ministers Drees van Verkeer en Waterstaat en Stuyt van Volksge zondheid de vraag voorleggen, wel ke maatregelen zijh genomen of in voorbereiding zijn om te voor zien in de drinkwatervoorziening van Rotterdam en omstreken voor het geval de daar aanwezige nood voorraad van veertien dagen zal zijn verbruikt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „U luistert naar het automatische antwoordappa raat van de sporttoto. Aanmel dingen voor zowel toto 15 als tot 16 kunnen niet worden ge noteerd. U kunt zich uitsluitend aanmelden als prijswinnaar door middel van de groene aanmel- dingskaart, die verkrijgbaar is bij uw inleveringsadres of sportvereniging. Over de stan- denmeldingcn kunnen we u nog niets meiden". AI vanaf vrijdag draait vrij wel constant dit geluidsband je zijn tekst af, als men in Den Haag' het telefoonnummer 632900 draait. Het is het num mer van de sporttoto, waar zich al tienduizenden prijswinnaars voor toto 15 en 16 hebben aange meld. Tot vrijdag 12 uur blijft het antwoordapparaat in wer king. Op dat tijdstip sluit d# aanmelding. „We hebben de telling nog lang niet klaar", zegt de heer P. Lut, adjunct-directeur van de Sport toto. „We schatten, dat we vrij dag zo'n 100.000 prijswinnaars voor de twee toto's hebben. Per dag komen nog vijf of zes post zakken vol groene aanmeldinfis- kaarten binnen". Het is dit seizoen nog niet eer der voorgekomen, dat er in één klap zo'n grote stroom winnaars is. De toto's 1 tot en met 13 hadden in totaal -rond de 30.000 winnaars. Nu komen er in een keer voor toto 14, 15 en 16 naar •chatting 120.000 winnaars bij. Gewoonlijk is dat de prijs-scora voor een heel seizoen. De prijzen zullen in principe in ieder geval worden uitgekeerd. „Ja", bevestigt de heer Lut, „ook als de prijs komt te liggen tussen de 1,50 en 2,50, dan zullen we toch wel uitkeren". In het reglement van de toto staat overigens, dat prijzen be neden de rijksdaalder niet zul len worden uitgekeerd. „We hebben het in het vorig seizoen ook zo gedaan", zegt de heer Lut. Toen lag de prijs ook een keer beneden de 2,50. Ik geef het geld liever aan de mensen dan dat ik het hier hou. Hoe gering de prijs ook is, de mensen willen het geld toch graag hebben. Daarom hebben we met de notaris afgesproken de prijs in principe toch uit te keren". (ADVERTENTIE) in verschillende hippe dessins spaar mee voor Qra&s feaetpakkttten Nelissen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het rjjk zal in 1972 ongeveer 12.000 aanslagen opleggen op lozing van afvalstoffen in kanalen en rivieren in onder houd b« het rijk. De opbrengst zal naar schatting f30 miljoen bedragen. Dit heeft ministei Nelissen (Financiën) gisteren meegedeeld in ant woord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer. Voorlopig denkt hef rijk aan een heffing van vier gulden per inwoner equivalent, d.w.z. de hoeveelheid af val die een inwoner per jaar gemid deld produceert. Misschien zal dit bedrag nog iets hoger uitvallen i.v.m. de prijsstijgingen. De milieuvervuiling heeft gisteren geleid tot nog meer stappen van mi nisters, alsmede van de Europese Commissie en een NAVO-commissie. De ministers Stuyt (Volksgezond heid en Milieuhygiëne) en Langman (Economische Zaken), hebben een dringend beroep gedaan op alle in dustrieën en instellingen, die te ma- DOETINCHEM (ANP) Op 26-jari- ge leeftijd is gistermiddag in een zie kenhuis in Doetinchem Mia Versluis overleden. Het meisje is sedert april 1966 niet meer bij bewustzijn geweest, nadat zij niet was bijgekomen van een een voudige hieloperatie, verricht in een ziekenhuis in Enschede. (ADVERTENTIE) „„ja*0' ,\onö®V\ ori" ken hebben met de problematiek van moeilijk verwerkbare (chemische) afvalstoffen, om mee te werken aan een onderzoek ter inventarisatie van de hoeveelheid en de samenstelling van het chemisch afval. In een brief aan de betrokkenen wijzen de bewindslieden erop dat een aantal van de tot nu toe gebrui kelijke verwijderingsmethoden xan chemisch afval uit milieuhygiënisch oogpunt niet langer toelaatbaar is. Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek is ook van plan om gegevens over de afvalstroom te verzamelen. De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar verontreiniging met o.a. kwik van rivieren, in het bijzonder de Rijn. Zij heeft dit giste ren meegedeeld in antwoord op vra gen die het Tweede-Kamerlid Oele (P.v.d.A.) als lid van het Europese parlement heeft gesteld. Het Kamerlid had de commissie verzocht maatregelen te nemen tegen het jaarlijks lozen in de Rijn van ca. 110.000 kilo kwik dat wordt gebruikt bij de bereiding van natronloog en chloor door z.g. kwik-elektrolyse van keukenzout. De eerste internationale richtlij nen voor het bestrijden van de lucht vervuiling zijn gisteren aanvaard door een belangrijke commissie van de NAVO. x Deze hebben betrekking op de be scherming van het milieu tegen ver vuilde stoffen die niet gasvormig zijn en tegen zwaveloxyde. Deze worden voornamelijk geproduceerd bij de verbranding van kolen en van petroleumprodukten. Tegen het einde van 1972 zullen de richtlijnen gereed zijn voor de be strijding van de vervuilende stoffen die afkomstig zijn uit de uitlaatgas sen van auto's, zoals b.v. het kool- monoxyde. De richtlijnen zijn niet bindend in de 15 lidstaten, maar vormen een standaard waarop in verschillende landen wetgeving kan worden ge baseerd. Een commissie, ingesteld door de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven (VEWIN), is tot de conclusie gekomen dat centra le ontharding van het water door de waterleidingbedrijven grote voorde len biedt, zowel op milieuhygiënisch als economisch terrein. Het rapport van de commissie zal binnenkort aan de VEWIN worden aangeboden, zo werd gisteren be kendgemaakt. Het 19-jarige meisje Martha Doherty staat hier (foto boven) vastgebonden aan een lantaarn paal in de ka tholieke wijk Bogside in. het Noordierse Londonderry. Zij was door drie gemaskerde ka. tholieke vrouwen uit haar woning gesleurd, kaalge schoren en met teer en veren ingesmeerd, om dat zij met een Britse soldaat een avondje was uit gegaan. Het meisje is ook ka- -jf tholiek. Op de foto onder: Mar tha vóór de „be- handeling". KOBLENZ (DPA) Gisteravond waren de lijken geborgen van acht arbeiders die zijn omgekomen toen eerder op de dag een deel van ,een bij Koblenz in aanbouw zijnde brug over de Rijn instortte. Van minstens dertien vermisten werd aangenomen dat ook zij om het leven zijn geko men. Er zijn veertien zwaar en een twintigtal minder ernstig gewonden. De omgekomenen zijn meest Itah- aanse en Zuidslavische gastarbei ders. maar er zijn ook enkele Duit sers bij. De instorting vond plaats, toen een nieuw brugdeel zou worden ge plaatst dat was aangevoerd door een drijvende bok. Op het verst uitste kende vaste brugdeel bevonden zich toen 40 tot 50 arbeiders. Men had gisteravond nog geen verklaring voor het ongeluk. Naam Mm- Evenemervts- Reizen Postbus 7575 Schiphol-Centrum. DS TIEL (ANP) De politie van Ophemert (Gld) probeert de eigenaar te achterhalen van een hond die samen met enkele soortgenoten de laatste dagen in de weilanden rond Ophemert niet minder dan twintig schapen heeft verscheurd. De liond, waarvan men nu de eigenaar probeert op te spotten, is de enige die men tot nu toe van de bloeddorstige hondebende heeift weten te vangen De schapenhouders van Ophemert hebben er aan zienlijke verliezen door geleden. De prijs van de schapen wordt geschat op 250 gulden per stuk. Verschillende dieren waren bovendien drachtig. Van een schapenhouder werden niet minder dan elf schapen gedood. ROTTERDAM (ANP) Co-op Nederland heeft gisteravond meege deeld dat een versnelde doorvoering van een reorganisatieplan moet lei den tol de afvloeiing van 284 perso neelsleden, vooral in het westen en noorden van het land. Voor een belangrijk deel kan de afvloeiing plaatsvinden door natuur lijk verloop, aldus Co-op. Het gaat om personeelsleden van zes regionale kantoren die worden gesloten en van zestien te sluiten winkels in de z.g. niet-levensmidde- len-sector. DEN HAAG (ANP) De salaris sen van ministers en staatssecretaris sen gaan in 1972 niet omhoog. Dit heeft het ministerie van Binnenland se Zaken gisteravond meegedeeld. De bewindslieden ontvangen over 1972 geen reële inkomensstijging en ook geen compensatie voor prijsver hogingen. Het besluit van de regerjng bete kent dat de salarissen worden ge fixeerd op de situatie per 31 decem ber, n.l. ƒ9710 per maand voor de - ministers en 7980 per maand voor de staatssecretarissen. Deze salaris sen zullen dus het gehele jaar 1972 gelden. DEN HAAG (ANP) Koningin Juliana en prins Bernhard gaan op uitnodiging van koningin Elisabeth en de hertog van Edinburgh, van 11 tot 14 april 1972 naar Groot-Brittan- nië. Hiermee wordt het staatsbezoek be antwoord, dat koningin Elisabeth en haar echtgenoot hen in het voorjaar van 1958 hebben gebracht. IN SOEDAN zullen 151 politieke ge vangenen, die sedert de mislukte staatsgreep gevangen zitten, worden vrijgelaten. Enkele weken geleden werden er 132 in vrijheid gesteld. (ADVERTENTIES) winkelinterieurs Loetestr. 2-4, Spaanse Polder ^Rotterdam Tel. 010-154322 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De grote transport bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen, die geregeld op Brabant, de Rand stad en Midden-Nederland rijden, hebben besloten de Westerschelde- veren voortaan links te laten liggen. Oorzaak: de door de Kamer aanvaar de verhoging van de Westerschelde- veren met 35 pc-t. De grote transporteurs geven nu de voorkeur aan de rome via Antwerpen en Breda. Deze route wordt na 15 ja nuari a.s. zelfs bijzonder aantrekke lijk omdat dan een nieuwe snelweg tussen Antwerpen en Breda in ge bruik geno-mien Wordt. Eén en ander is gisteren meege deeld door de heer A. Verbrugge, di recteur van een grote transporton derneming in Zeeuwsch Vlaanderen, tijdens een vergadering van de Ka mer van Koophandel in Terneuzen. D heer Verbrugge wees er op dat de nieuwe snelweg Amtwerp'en-Breda een tijdsbesparing van ongeveer een half uur zal opleveren. De x-oute via de Westerscheide (wachttijd-en en duurdere veren) moet het nu tegen de omweg via Antwerpen afleggen. „Vooral voor de ondernemingen, die in het bezit zijn van een zogenaamd kustp-aspoort, een doorgangsbewijs voor België, zal de route via Ant werpen, in tijd en geld uitgedrukt, belangrijke voordelen opleveren, al dus de heer Verbrugge. ROTTERDAM (ANP) Unilever meldde gisteren: uitzicht op hoger slotdividend, recordwinststijging in derde kwar taal, voor vierde kwartaal echter min der winststijging verwacht. De geconsolideerde winst van Unilever is in het derde kwartaal 1971 ten opzichte van het vorig jaar met bijna 33 procent van 178 tot 236 miljoen gestegen. Over de eerste negen maanden van 1971 is deze wins-t met 30 proaent gestegen van 516 to-t 668 miljoen. \/rï n vai 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1