■1 ZWEMCOMPETITIE GESPLITST Reizen groot probleem Kijk cn vergelijk. FLINK WAT VOETBALSTRAFFEN HONTENISSE: ZWARE OPGAVE voetbal De Lachende Derde onder de computers. KMS-cross bij Westduin ZAALVOETBAL COMPETITIE F.van Lanschot KNVB voelt niets voor plan van „Apollo5 Standen 5% sy4% 53/4°/O 6VI% 7% 7%% sport Tfz% C tJ IVI r3 UI T E R 010-149866 (Van onze sportredactie) TERNEUZEN De Westerschel- de en de mist die in de winter de veerdienst maar ai te vaak in de war schopt, zijn er de oorzaak van dat de kring Zeeland van de Konink lijke Nederlandse Zwem Bond heeft besloten deze winter de zwemcompetitie in twee delen te scheiden: een Zeeuwsch-Vlaamse competitie die zal worden gehouden in de baden van Terneuzen en Oost burg en een competitie voor de clubs boven de Westerschelde die verzwommen zal worden in de over dekte baden van Vlissingen en Mid delburg. De twee aparte competities bete kenen overigens niet dat deze win tercompetitie niet betwist zal wor den door alle Zeeuwse zwemvereni gingen. Het bestuur gaat er name lijk van uit dat zo mogelijk de wedstrijden in Zeeuwsch-VIaande- ren en op Walcheren in hetzelfde weekeinde zullen moeten worden gehouden, zodat de tijden in de verschillende baden gezwommen vergeleken kunnen worden en de uitslagen samen gebracht, die dan weer worden omgezet in een pun tentelling. Zo blijft de Zeeuwse wintercompetitie in tact. Voorwaar de is dan wel dat in beide plaatsen: waar wedstrijden worden gezwom men hetzelfde programma wordt af gewerkt. Het besluit om tot deze regeling over te gaan werd op de jaarvergadering van de kring met 19 tegen 8 stemmen aangenomen. Het bestuur had dit uitgewerkt omdat er klachten waren dat in de winter de jongste zwemmers en zwemsters soms veel te laat thuis kwamen van een wedstrijd door het feit dat de veerdienst gestaakt was. Naast de wintercompetitie zullen er deze winter ook nog enkele top wedstrijden gehouden worden. Dit om het- contact tussen de Zeeuwse topzwemmers niet helemaal verloren te laten gaan. Want juist in de wedstrijden die de topmensen in Zeeland tegen elkaar zwemmen worden uiteraard meestal de records gebroken. Het is dan de bedoeling dat juist alleen die topzwemmers dan in actie zullen komen. De eerste wedstrijd staat daarvoor al vast, want op 20 november organiseert de Scheldestroom uit Breskens zo'n topper in het nieuwe overdekte (Van onze sportmedewerker) GOES In de Goese zaalvoetbal- competitie kon, zoals werd verwacht 's Heer Arendskerke het in groep A niet klaren tegen het Goese S.S.V. en verloor met 4-0. P.T.T. boekte een ruime 5-1 zege op Wolphaarts- dijk terwijl ook Kloetinge uit zijn slof schoot (5-2 zege op Lebo) en daarmee de eerste winstpunten inca seerde. Uitslagen: B-groep: Inter Scald'is-Luctor 31; Politie Goes- S.V.D. 5-3: Col. plaatse Boys-Inter, viola 5-1. Stand Groep A: S.S.V. 3-4: P.T.T. 3-4; Labo 33, Rdbur 2—3. Goes 2-3; Wemeldipge 2-2; Bevelan ders 2-2: 's Heer Arendskerke 3-2; Kloetinge 3-2: Wolp. dijk 3-1. Groep B: Politie 3-6; Col. Boys 3-6; Luctor 3-4: Inter Scaldis 3-4: Schelde Inter 2-1: S.VD. 3-1: Inter Viola 3-0: Keu ringsdienst 2-0. (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN De afdeling atle tiek van de sportvereniging Zeeland Sport uit Vlissingen houdt zaterdag een KMS-cross-prestatieloop over een afstand van negen kilometer bij Westduin. Inzet van de cross, waar voor het startschot vait om half twee, is de fraaie KMS-wisselbeker, die vorig jaar werd gewonnen door Cas Mulder van Dynamo. Verder zijn er diverse prijzen in natura. De prestatieloop begint om half drie. Iedereen die de afstand binnen de daarvoor gestelde tijd aflegt, ont vangt een herinnering en een finish- kaart. Westduin is vanaf Vlissingen het gemakkelijkst te bereiken door de President Rooseveltlaan geheel af te rijden, voor de oprit naar de bou levard rechtsaf te slaan en vanaf daar richting duinen te nemen, waar pij len de startplaats zullen aangeven. zwembad van Oostburg, Verder ligt iiet in de bedoeling om zo'n ontmoe ting in Middelburg te organiseren, terwijl nu al vast staat dat dit jaar voor het eerst de Zeeuwse winter kampioenschappen zullen worden „verzwommen" en wel in Middel burg. En mochten de Zeeuwse verenigingen dan nog van mening zijn dat er onderling niet genoeg contact meer is nu de competitie in twee delen is gesplitst dan hebben ze de mogelijkheid om meer kam pen te organiseren waarop ook clubs van boven of onder de Westerschel de kunnen uitkomen. De Schelde uit Terneuzen is bijvoorbeeld van plan om deze winter in de Honte drie van zulke meerkampen te houden. Daarvoor zijn ook Belgische vereni gingen uitgenodigd. Een tegenvaller voor het kringbestuur is dat de trai ning van de adspiranten-selecties, die elke winter in Middelburg en Terneuzen werd gehouden, deze ko mende winter hoogstwaarschijnlijk geen doorgang kan vinden, omdat de baden geen uren meer vrij heb ben. Een overzicht van het zwembad „De Honte" in Terneuzen waar zich deze winter een belangrijk deel van de Zeeuwse zwemcompetitie zal concentreren. (ADVERTENTIE) \Wjheid, blijheid, èn meer rente. opzegtermijn direct beschikbaar inleg vanaf rente 2 weken - f 1.000,— f 100,— 3 maanden f 1.000,— f 100,— 6 maanden f 1,000,— l"\ rente jaarlijks f 250,— 1 jaar vast 1 O O O r» V- 2 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— 3 of 4 jaar vast renie jaarlijks f 1.000,— 5 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— bankiers Kanforen: 's-Hertogenbosch, Hoge Steenweg 27-31, te!. (0410G}-22321, postgiro 1117570. Brede, Veemarlrfstmat 44, tel. (01600)-25844, postgiro 2275570. Eindhoven, Keizersgracht 17 en Limburglaan 20A, tel. (040)-27442, postgiro 1130570.Tilburg, Stationsstraat 17,tek(0425(y)-38745, postgiro 1140570. Vnght) Van Voorst tot Vooretstraatl, tel. (04100)-61662, postgiro 1104500. Affiliaties: Amsterdam, Vermeer4Co,Bankiers, Herengracht 199-201, tei. (0201-248486, Pauius Potterstraat 30a, tel. (020)-762801, postgiro 3656, gemeentegiro A13656, Den Haag, Bankierskantoor Staal 4 Co N.V„ Lange Houtstraat 8, tel. (070)-183340, postgiro 473 501.Roosendaal, J.Luykx Bankiers N.V, Molenstraat 8, tel. (01650)-34994, postgiro 1065831, Etten-Leur, Markt 21, tel. (016Ö8J-2494, postgiro 1990800. Spaaragentschappen in meer San 30 plaatsea. Spaaragentschappen o.a. te: Vkxel, Kanaalkade 92, tel. (01155)-1443, postgiro 1559100 Dongen, Julianastraat 43, tel. (01623)-2490, postgiro 810992 (Van onze sportredactie) TERNEUZEN De strafcommis- sie van de afdeling Zeeland van de KNVB heeft weer eens druk werk gehad. In de officiële mededelingen van de afdeling van deze week zijn niet minder dan 25 strafzaken opge nomen, waarvan hieronder de zwaarste gevallen volgen: M. W. Broekhoven lid van Corn. Boys ingaande 23 september ge schorst voor zeven bindende wed strijden van Corn. Boys 4 waarvan de laatste wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Th. de Poorter lid van IJzendijke in gaande 23 september geschorst voor zes bindende wedstrijden van IJzen dijke 1 waarvan de laatste twee wedstrijden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. J. Portrei lid van Breskens in gaande 22 oktober geschorst voor acht bindende wedstrijden van Breskens 4 waarvan de laatste wed strijd voorwaardelijk met een proef tijd van een jaar en verder het recht ontzegd om gedurende vijf jaar aanvoerder te zijn bij voetbal wedstrijden. J. Verlinde, lid van Zaamslag in gaande 8 oktober geschorst voor vijf bindende wedstrijden van Zaamslag A 1 waarvan de laatste twee wed strijden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar en verder gedurende een jaar het recht ont zegd om aanvoerder te zijn bij voet balwedstrijden. L. P. de Feijter, lid van Hoek, geschorst ingaande 8 oktober voor acht bindende wedstrijden van Hoek 2 waarvan de laatste wedstrijd voor waardelijk met een proeftijd van een jaar en verder gedurende drie jaar het recht ontzegd om aanvoer der te zijn bij voetbalwedstrijden. G. J. Provoost, lid van Groede, ingaande 8 oktober is de voor waardelijke schorsing van 15 januari van dit jaar omgezet in een onvoor- waardelijke. Daarbij komt een schorsing van zes bindende wed strijden van Groede 2, waarvan de laatste twee voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar, zodat G. J. Provoost ingaande 8 oktober nu ge schorst is voor acht bindende wed strijden van Groede 2 waarvan de laatste twee voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. E. Borckhout, lid van Breskens, ingaande 8 okto ber 1971 tot 1 september 1972 ge schorst waarvan de laatste maand voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. DOOR ROB VAN DEURSEN (Van onze sportredactie) In de derde klasse d van het amateurvoetbal staat Hontenisse, dat afgelopen weekeinde zo'n knappe prestatie leverde door HVV te kloppen, weer voor een uiterst zware opgave. Zondag moe ten de mannen van trainer Ronny Bouchat het opnemen tegen lijst aanvoerder Dosko tot nu toe uit negen wedstrijden dertien punten vergaarde tegen Hontenisse negen uit acht. Hontenisse.dat tegen HVV meer dan voortreffelijk middenveldwerk liet zien is voor deze ontmoeting volledig. Dat betekent dait George van Daim nog immer de plaats inneemt van de gepasseerde Assel- man en dat Eddy Pauwels als cen trale verdediger zal fungeren op de plaats van „veteraan" Paul van Waterschoot, die nog steeds last heeft van een achiïïespeesblessure. Van Waterschoot speelt wel, maar in het tweede waar hij zijn gebles seerde been niet zo zwaar hoeft te belasten. In de derde klasse d is Terneuzen door de nederlaag tegen Vosmeer een beetje in de verdruk king gekomen. Weliswaar hebben de Terneuzenaren twaalf punten uit negen wedstrijden - een punt aohter op leider Dosko - maar Vosmeer speelde tot nu toe acht wedstrijden en heeft eveneens twaalf punten en staat dus wat tpmifcal verliespuimten betreft eigen lijk bovenaan in de derdie klasse. Maar niet alleen door het feit dat Terneuzen is achterhaald door Vosmeer zit de ploeg van Cas Hu- bregtse in de verdrukking, ook door het feit dat het achter elkaar spelers moet missen wegens ernsti ge blessures. Willy Verhage brak zoals bekend zijn enkel in de wedstrijd tegen Breskens en nu is vleugelverdediger Maarten van der Staal ook nog geblesseerd. In het treffen met Vosmeer van afgelopen zaterdag kwaim Van der Staal zo ongelukkig ten val dat de kap selbanden van een v.an zijn schou dergewichten afscheurden. Tegeno ver het verlies van Maarten van der Staal staat echter dat Frans Kolijn in de wedstrijd tegen NSV weer mag worden opgesteld. Zijn schorsing van twee duels die hij opliep in het belangrijke treffen met Dosko, zit er op. Vogelwaarde dat ver over het dieptepunt Ineen lijkt, de laatste plaats werd zelfs overgedaan aan Zierikzee, is een van de weinige clubs in de derde klasse die Breskens op eigen ter rein heeft kunnen bedwingen. Zondag werd het een doelpuntloos gelijk spel en dat getuigt van kracht. Zondag staat Vogelwaarde Zeeland Sport op het programma. In deze thuiswedstrijd, waarvan voorzitter Rob Dobbelaar hoopt dat die nu niet in de war wordt ge stuurd door iemand die de tegen partij per telefoon waarschuwt dat de wedstrijd niet doorgaat, kan Ie club van Bert van der Meijden steeds nog niet beschikken over Vonck en Cappendijk. Het Hulstse HW is voor het treffen met Meto wel op volledige sterkte. Secretaris Reijns deelde mee, dat het elftal waarschijnlijk in dezelfde samen stelling zal opereren als afgelopen zondag, hetgeen betekent dat Wal ter naessens en Peter van der Wiiele de spitsen zullen zijn. Spit sen die zullen moeten worden aan gespeeld door zwerver Rudi Neefs. Breskens is ook volledig voor het duel met RCS, waarvan trainer Henk Versluys wel grote proble men heeft. Zijn sterspeler Wasapy kan door persoonlijke omstandig heden niet spelen en RCS-doelman Dijkhuizen is nog steeds niet her steld. In de tweede klasse b gaat het met de Zeeuwse vertegenwoor digers niet zo goed. Goes staat op de een na laatste plaatss met vijf punten uit aoht wedstrijden terwijl Alliance en RAC een punt meer vergaarden. En juist tegen PAC moet Goes zondag aantreden. Een wedstrijd die Goes beslist niet mag verliezen volgens trainer'Jan Meesters die over zijn volledige selectie kan beschikken. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Naar aanlei ding van het plan van de voet balvereniging Cortgene om te komen tot de aanstelling van b- scheidsrechters die speciaal ju niorenwedstrijden zouden moe ten gaan leiden, heeft „Apollo" bij het bestuur van de KNVB afdeling Zeeland het volgende amendement ingediend: Naar aanleiding van het voor stel van VV Cortgene om te komen tot het aanwijzen van een of twee man per vereniging om junioren-wedstrijden te flui ten zouden wij het voorstel wil len wijzigen. In die zin dat het verplicht fluiten buiten eigen vereniging vervalt. Met andere woorden doen wij het voorstel om de verenigingen twee b- scheidsrechters te laten aanwij zen die alle juniorenwedstrijden van deze vereniging zullen flui ten. Het bestuur van de afdeling Zeeland van de KNVB zegt >n een preadvies aan de Zeeuwse voetbalvereniging die morgen op de jaarvergadering in Goes zullen moeten vergaderen over deze plannen dat het afwijzend staat ten opzichte van het .amendement van Apollo. Het bestuur motiveert die houding met de mededeling dat er dan bijna niets zou veranderen, want bij juniorenwedstrijden zijn nu ook de thuisclubs ver plicht voor een scheidsrechter te zorgen. Trainer Versluys (RCS)man met problemen rond de samenstelling van zijn elftal. Vogelwaarde-voorzitter Dobbe laar: „Ik hoop niet dat er weer een of andere fantast opbelt ZATERDAGVOETBAL AFDELING ZEELAND EERSTE KLAS Kloetinge 1 Wemeld. 1 Veere 1 Heink.z. '1 WIK 1 Zaamslag 1 .9-14 9-13 9-12 9-10 9-10 9-10 Meeuwen 2 MEVO 1 Arendsk. 1 Arnem. 2 Middelb, 5 Waarde 1 TWEEDE KLAS A SKNWK l Col.pl. B. 1 Oostkap. 1 Seroosk. 1 Borssele I 9-17 Bruse B. 1 9-15 Brouw.h. 1 9-13 ZCS 2 9-12 Kloetinge 2 9-11 Wolf.dijk 2 Duiveland 1 9-11 Beveland. 1 TWEEDE KLAS B SSV 1 8-14 Tern. Boys 2 8-11 Sluis 1 8-11 Yerseke 2 8-10 Vlissing. 6 8-9 Kruining. 1 8-8 VCK 2 Apollo 1 Spui 1 Rillandia 1 Kapelle 2 DERDE KLAS A Hoed.k. 1 8-16 Apollo 2 8-10 Wemeld. 2 8-10 Krabbend. 2 8-9 Schore 1 8-9 WIK 2 MEVO 2 Kloetinge DFS 3 Bruse B. 9-8 9-8 9-8 9-7 9-6 9-2 9-10 9- 5 9- 5 9- 4 9- 3 9- 2 9-8 8-7 8-6 8-3 9-3 8-8 8-8 8-5 8-5 8-0 DERDE KLAS B Arnemuid. 3 8-15 Nieuwland 2 9-8 GPC 1 9-15 Wissenk. 2 7-6 Kloetinge 3 8-10 Middelb. 6 7-4 Meeuwen 3 9-9 Arendsk. 2 8-4 Oostkap. 2 8-8 Apollo 3 7-1 DERDE KLAS C Nieuwdorp 2 7-13 AZW 2 8-13 Steen 3 8-12 GPC 2 7-10 SVD 1 8- 8 Tern. B. 3 Borssele 2 Zaamslag 2 Hoek 2 Sluis 2 VIERDE KLAS A SKNWK 2 Duivel. 2 Seroosk. 3 Col.pl. B. 2 Veere 2 8-16 8-13 8-11 9-11 7- 9 SKNWK 3 Brouwersh. WIK 3 Mevo 3 ZSC 2 VIERDE KLAS B VCK 3 8-16 Domburg 3 GPC 3 8-13 Meeuwen 4 Beveland. 2 8-10 GPC 5 Nieuwland 3 6-9 Oostkap. Seroosk. 4 6-7 Veere 4 8-6 6-5 8-5 9-3 7-1 8-7 9-5 9-4 7-3 7-1 7-7 8-6 6-2 7-2 8-0 VIERDE KLAS C Seroosk. Vlissing. Heink.z, VCK 4 SVD 2 8-14 7-10 7-10 6- 8 9- 9 GPC 4 6-6 Veere 3 7-5 Nieuwdorp 4 9-4 Borssele 3 7-0 VIERDE KLAS D Nieuwdorp 3 8-15 Arnemuid. 4 8-14 SSV 3 9-14 Kruining. 3 8-11 Hoed.k. 2 8-8 Kapelle 4 8-8 Wolf.dijk 3 \8-6 SSV 4 7-2 Heinkensz. 3 8-1 SVD 3 8-1 VIERDE KLAS E Wemeld. 3 SSV 2 Kapelle 3 Yerseke 3 Cortgene 2 8-16 7-11 7-10 7- 8 7- 6 Kloetinge 5 Kruining. 4 Kruining. 5 Apollo 4 7-5 7-4 7-3 7-1 VIERDE KLAS F AZW 3 7-14 Yerseke 4 5-3 Kruining. 2 6-9 Kloetinge 6 6-3 Waarde 2 6-7 Krabbend. 3 6-2 Rillandia 3x7-7 Spui 3 5-1 (x 2 winstpunten in mindering) VIERDE KLAS G Spui 2 Zaamslag 3 Tern. B. 4 Oostburg 4 Tern. B. 5 8-15 Hoek 3 9-12 Hoek 4 Corn B. 4 Corn B. 5 AZW 4 8-11 8-10 8- 9 9-8 8-6 8-5 8-4 8-2 (ADVERTENTIE) HHHHIiHHHiHHHI Vraag nu wat dat voor uw bedrijfswelzijn Nn jw mmm mm kan betekenen aan I U W1 K Nixdorf in Rotterdam. Nixdorf Computer N.V.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5