Yrouwenorganisatie kan kinderen van werkende vrouw opvangen Verhouding van 40 tegen 60 inzake veren is nooit overeengekomen Scherpe kritiek van Assmann °P Drees TE HEIKANT WIL MEER GELD CONSULENTE ARBEIDSVOORZIENING: Buiig „Kleinduimpje'5 geopend Mening van Staten over veertarieven belangrijk voor KVP-Kamerfractie Glastuinders hadden goed jaar stad streek 1 1 5 waterstanden hoogwater Over Reimerswaal Radio-astronomie op Walcheren? rook met Wereldbekend Aroma Vrijdag 5 november 1971 Kinderen van de openbare helft van de school tijdens een spelletje. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Burgemeester M. K. van Dijke heeft donderdagmiddag bij de opening van de gecombineerde katholieke en openbare kleuterschool in plan West, een pleidooi gehouden voor de bouw van meer van dergelijke gemeen schappelijke scholen. De Axelse burgemeester opperde het plan om in de toekomst bij de planning van nieuwe gebouwen naar zoveel mogelijk con centraties van openbare en bijzondere scholen te streven, ook bij basis scholen. Dat dit idee praktisch goed uitvoer baar is werd gisteren, bewezen met de ingebruikname van de nieuwe Vooruitzichten voor zaterdag en zondag, opge steld door het KNMI op don derdag om 18.00 uur. Enige daling van temperatuur en vooral aanvankelijk enkele buien. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor zaterdag: aantal uren zon: 0 tot 4; min. temp.: 1 tot 6 graden boven normaal; max. temp.: van on geveer normaal tot 3 graden boven normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 50 procent; kans op een geheel droog etmaal: 20 procent. Voor zondag: aantal uren zon: 2 tot 6; min. temp.: omstreeks normaal; max. temp.: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 80 procent; kans op een geheel droog etmaal: 60 proeent. Konstanz 262 (onv.); Rheinfelden 158 (-6); Straatsburg 124 (pl.6); Plittersdorf 261 (pl.6); Maxau 312 (pl.2); Plochingen 124 (-4); Mann heim 113 (pl-6); Steinbach 114 (pl.2); Mainz 137 (-4); Bingen 51 (- 2); Kaub 47 (-4); Trier 226 (-2); Koblenz 70 (onv.); Keulen 6 (-3); Ruihrort 159 (-1); Lobith 767 (-1); Pannerdense Kop 745 (-1); Nijme gen 569 (-1); IJsselkop 722 (-1); Eefde IJssel 238 (-2); Deventer 130 (onv.); Monsin 5448 (-4); Borgharen 3800 (onv.); Belfeld 1095 (pl.8); Grave beneden de sluis 501 (-3). Morgen, zaterdag 6 november. Bergen op Zoom 5.48 en 18.06. Hansweert 4.54 en 17.15, Terneuzen 4.14 en 16.36. Vlissingen 3.45 en 16.04, Wemeldinge 5.38 en 17.56. kleuterschool. Het katholieke en openbare onderwijs hebben er ieder een eigen lokaal. Dat is een unicum in de Axelse onderwijsgeschiedenis, waarover tijdens de opening met veel waardering is gesproken, zowel door vertegenwoordigers van het openbare als bijzondere onderwijs. Op het idee van burgemeester Van Dijke voor de toekomst werd meteen al positief gereageerd door de heer C. Blaakman van de stich ting katholiek onderwijs in Axel. Hij dacht, dat het bestuur voor dit plan zeker zou voelen mits de iden titeit van het bijzonder onderwijs gehandhaafd zou kunnen worden. De realisatie van de nieuwe Axel se kleuterschool noemde burgemees ter Van Dijke gisteren een unieke vorm van samenwerking tussen het gemeentebestuur en het bestuur van een bijzondere schoolvorm. Hij wees verder op de noodzaak om voorzich tig om te springen met de bestem ming van (schaarse) overheidsgel den. Tot slot van zijn betoog over handigde hij aan de twee hoofdleid sters, de dames M. de Smit (openba re school) en R. vanWaes een sleu tel van het schoolgebouwtje en een vaantje van de gemeente Axel. Ook de inspecteur van het kleuter onderwijs H. Verboom, sprfak waarderende woorden over dit initi atief. De kleuters van de school hadden hun eigen inbreng. Ze zorgden tij dens de officiële opening van het gebouw („Kleinduimpje" genaamd) voor enige afwisseling door twee liedjes ten gehore te brengen. (Van een onzer verslaggevers) GOES „Voor de vrouwenorgani saties zie ik een belangrijke taak in de opvang van kinderen van wer kende moeders. Ik zou zelfs zover wiljen gaan, in deze kring een balle tje op te werpen: zou het niet moge lijk zijn dat de vrouwenorganisaties een' dienst gaan organiseren, die bij voorbeeld (naast kinderopvang) bij springt als een van de kinderen ziek is?", aldus gooide mej. drs. J. M. Ap pel, consulente voor de arbeidsvoor ziening van vrouwen (ministerie van sociale zaken) een knuppel in het hoenderhok. Het hoenderhok was de provincia le studiebijeenkomst van de Neder landse bond van plattelandsvrouwen, afdeling Zeeland, gistermiddag in de Prins van Oranje te Goes. Het onder werp: „Werken buitenshuis ook iets voor u?" Volgens mej. Appel is er een toene mende behoefte van vrouwen aan werk buiten de gezinstaak. Dit valt samen met een behoefte van de maat schappij aan vrouwenarbeid: er is een ernstige stagnatie in de hulpverlening en er is economische behoefte aan wenkende vrouwenEr komt een ver lichting in die stagnatie als meer vrouwen zich beschikbaar stellen. Een recente enquête op de Beve- landen heeft uitgewezen dat het be drijfsleven behoefte heeft aan part time-krachten. voor produktiewerk, huishoudelijk, administratief, winkel, en verzorgend werk. Dit is misschien ook niet wat vele vrouwen zoeken. Aldus mr. J. S. P. Rietema, hoofd inspecteur-directeur van de arbeids voorziening in Zeeland. Hij wees nog eens extra op de studiemogelijkheden voor ongehuwde en gehuwde werken de vrouwen in Zeeland, via het ar beidsbureau. Er zijn hier vele moge lijkheden, dat is echt geen theorie. Het resultaat begint al te komen". Tijdens de drukbezochte studiebij eenkomst had de presidente, mevr. M. S. Evers-Pauw het belang van het bestudeerde onderwerp benadrukt en ervoor gepleit het besprokene uit te dragen. „Als plattelandsvrouwen gaan wij 'wt levensgrote probleem niet uit de weg, al betreft het misschien nóg maar een minderheidsgroepering". De arbeidsbureaus hadden stands in gericht en gaven, bij monde van di recteuren en personeel alle benodigde informatie en brochures met infor matie. Er was tenslotte een discussie, na dat 6 werkende vrouwen uit heel Zeeland en vanuit allerlei verschil lende situaties hun ervaringen op de „arbeidsmarkt" hadden uiteengezet. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Nimmer in het verleden is met de provincie Zeeland overeengekomen, dat 40 procent van de kosten van de veerdiensten over de Westerschel- de door de opbrengsten zou moe ten worden gedekt. De uitspraak: 40 procent voor de gebruikers van de veren en 60 procent voor het rijk is te herleiden tot een mede deling van minister Bakker in dec. 1967 toen het toenmalige PvdA- kamerlid Westerhout een interpel latie over de veertarieven hield. Mi nister Bakker heeft nooit officieel aan GS van Zeeland laten weten, dat er vaste verhoudingspercentages zouden bestaan. Het oordeel van het Zeeuwse college hierover is trou wens nooit gevraagd. Minister Drees de opvolger van drs. Bakker, heeft in een gesprek met GS van Zeeland toegegeven, dat er nooit een verhou ding 60-40 met Zeeland overeenge komen is. „Het is een term, zo heeft minister Drees tegenover GS ver klaard, die „Den Haag" intern ge bruikt, o.a. bij de departementen van financiën en verkeer en water staat". Hieruit volgt, dat er feitelijk geen historische achtergrond is, welke rechtens noopt tot het herhaaldelijk aanpassen van de veertarieven aan een vaste verhouding 60-40. Met eveneveel recht zou men zich dau kunnen beroepen op een kabinets beslissing van kort na 1945 welke inhield dat het vervoer over de Westerschelde kosteloos diende te zijn en dat Zeeuwsch-Vlaandercn zoveel mogelijk bij overig Neder land zou worden betrokken. Het voorgaande vormt het voor naamste materiaal waarmee de sta ten van Zeeland zich aanstaande maandag in een buitengewone ver gadering hun debat over de veer tarieven gaan beginnen. Het college van GS heeft een korte nota opge steld, waarin van de gang van za ken bij hel totstandkomen van de verhouding 40-60 en de ombuigza- me houding van minister Drees op dit punt wordt besproken. GS heb ben minister Drees tijdens een on derhoud op 28 oktober j.l., rekening houdend met de argumenten die in de regio zijn gebezigd, de volgende bezwaren tegen verhoging van de veertarieven geopperd. Zeeuwsch-Vlaanderen is een vol. waardig deel van Nederland Om overig Nederland te kunnen berei ken zijn de inwoners van Zeeuwsch- Vlaanderen verplicht van de veren gebruik te maken. Er is over land, tenzij via België geen alternatieve mogelijkheid. Dat ontbreken van een alternatief geldt in het geheel ten opzichte van het vrachtvervoer. Omgekeerd geldt hetzelfde. De niet in Zeeuwsch-Vlaanderen wo nende Nederlanders kunnen Zeeuwsch-Vlaandercn slechts be reiken met gebruikmaking van de veerdiensten. Door de kwetsbaarheid van de veerverbindingen wachttijden, op onthoud bij mist en dergelijke, geen nachtvaarten, is Zeeuwsch-Vlaande ren toch al moeilijk bereikbaar. Ho ge tarieven werken het isolement van dit deel nog meer in de hand. Enerzijds stimuleert de regering de industriële ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen en daarmee de werkgelegenheid, terwijl ander zijds door deze tarieven de indus triële ontwikkeling en daarmee de werkgelegenheid wordt afgeremd. Vooral nu er een kentering valt te constateren in de industriële groei in het algemeen is een verhoging van de tarieven voor de industrie en daarmee voor de verdere ont plooiing van dit gewest bijzonder ongunstig. G.S. besluiten hun nota aan de staten aldus: „Zeer tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij er tijdens het gesprek met de minis ter niet of onvoldoende in geslaagd zijn voor onze argumenten en onze standpunten begrip te krijgen. Hij bleef op het standpunt staan, dat een bijdrage van zijn departement ten bedrage van 60 procent van het exploitatietekort in voldoende mate tegemoet komt aan de bijzondere positie welke Zeeuwsch-Vlaanderen in ons nationale bestel inneemt". i (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Dat niet gisteren over de begroting van Verkeer en Waterstaat is gestemd moet een op luchting zijn geweest voor de Zeeuw se staten, die komende maandag in bijzondere vergadering bijeenkomen om over de veertarieven te praten. Zij kunnen nu nog net op tijd hun standpunt bepalen, voordat de Kamer dinsdag zijn oordeel geeft over het amendement-Roels, dat een verho ging van de rijksbijdi'age in de veren- explotatie (en bevriezing van de veertarieven) beoogt. Van KVP-zijde is bij monde van ir. P. A. M. Cornelissen al aangekon digd, dat deze fractie haar oordeel over de veertarieven mede zal laten afhangen van het standpunt, dat de Zeeuwse staten maandag innemen. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Het Tweede Ka- iqerlid W. F. <3- Assmann (KVP) heeft gisteren tijdens het debat over de begroting van Verkeer en Water staat scherpe kritiek geleverd op minister dr. W. Drees, die zich naar eigen zeggen niet gebonden acht aan eerdere regeringsafspraken met be trekking tot het Reimerswaalproject. Het gaat erop lijken, aldus de West brabantse afgevaardigde, dat dit soort toezeggingen door de minister wordt betrokken in wat hij zelf noemt: een nieuwe benaderingswijze. Dat is onzorgvuldig, en zorgvuldig heid moet het kenmerk zijn van elk beleid, vond de heer Assmann. Het Brabantse Kamerlid stond in zijn kritiek niet alleen. Ook VVD'er H. Koning lanceerde een soortgelijke aanval op Drees ten aanzien van het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan vo rige kabinetten hebben toegezegd dat het gelijk met de Rijn-Schelde-ver- binding gereed zou komen en waar van nu niets terecht komt. Het gaat hier, zo werd later nog bij interruptie gezegd, om keiharde afspraken en daarvan kan het huidi ge kabinet nu maar niet ineens af stappen. De Reimerswaal-kwestie kwam, zoals bekend, verleden week aan de orde toen minister Drees weigerde .antwoord te geven op schriftelijke vragen van de Kamerleden Assmann en Verdijk. Formeel stelde de minis ter zich toen op het standpunt, dat hij niet hoefde in te gaan op ver trouwelijke besprekingen, die hij met lagere bestuursorganen (in dit geval GS van Brabant) voert. Formeel, zo zei de heer Assmann, gisteren op de zaak terugkomend, hebt u daar wel gelijk in, maar dat neemt niet weg dat het van onzorg vuldig beleid getuigt als een minis ter terugkomt op door voorgangers gedane toezeggingen. Die toezegging betrof, de heer Assmann herinnerde daar tijdens een interruptie nog eens aan, dat Brabant alle mogelijke rijks- steun zou krijgen bij het verwezen lijken van het Reimerswaal-project, op voorwaarde dat de provincie het Kreekrakplan niet zou uitvoeren. Minister Drees zei in zijn antwoord grote waarde te hechten aan continu ïteit van beleid, maar zo voegde hij eraan toe het moet toch moge lijk zijn dat men op grond van nieu we opvattingen tot ander inzicht komt. (Van onze correspondent) KAPELLE De glastuinders uit Kapelle en omgeving hebben dit sei zoen redelijke bedrijfsresultaten ge boekt. Dit deelde de Voorzitter van de kring Midden-Zeeland van de Zeeuwse Groentetelers Organisatie, de heer A. J. Berman uit Kapelle mede tijdens de algemene vergade ring van deze kring. De heer Benman zei da-t de kas- aardbeien een vrijwel gelijke kilo opbrengst hebben gegeven als het vorig seizoen, 140 ton. Ook de gel delijke opbrengst lag vrijwel gelijk aan die van 1970, (ruim 500.000,-). De afzet van tomaten, die na de aardbeien in de kassen worden ge teeld, had eveneens een bevredigend verloop. Het tomatenseizoen loopt thans teneinde. Op deze bijeenkomst sprak de heer A. Nuyten, chef van de proef tuin voor de kleinfruitteelt in Breda, over de resultaten met het koelen van aardbeienplanten. Hierdoor kan de periode met aardbeien aanmerke lijk worden verlengd. Verder sprak de heer B. Bayense uit Tholen over wat er in de komende weken in de kassen moet gebeuren. Omstreeks begin december worden hierin na melijk weer al aardbeien geplant voor de volgende Oogst. (Van een onzer verslaggevers) HEIKANT De voorzitter van de algemene bejaardenbond, A. van der Knaap in Heikant, is van mening, dat er nog steeds te weinig geld beschik baar is voor het ontplooien van activiteiten voor de bejaarden van dit dorp. Hij zal er bij de gemeente op aandringen, zo heeft hij laten weten, er voor te zorgen, dat de bejaarden van Heikant in de toekomst de beschikking krij gen over een eigen verenigingsgebouw. De voorzitter vindt, dat de accom modatie waarover men nu beschikt, te kostbaar is of niet voldoet aan de eisen, die redelijker wijs gesteld mogen worden. De heer Van der Knaap onderneemt momenteel onder meer pogingen om het open bejaar- denwerk in Heikant van de grond te krijgen. De reacties daarop zijn po sitief, al heeft de voorzitter nog lang niet het doel bereikt, dat hij voor ogen heeft. Wekelijks komt een groepje vijf enzestig plussers in het vereni gingsgebouw bijeen om een kaartje te leggen. Daarnaast wil de algeme ne bejaardenbond in de toekomst nog meer activiteiten organiseren. Zaterdag 13 november wordt in Hei kant in het verenigingsgebouw (bij deze gelegenheid gratis beschik baar) een bazar gehouden, die om 10.00 uur door pastoor Van Leemput wordt geopend. De bazar duurt tot 16.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de ontspanning van de ouden- van dagen in dit dtorp. De heer A. van der Knaap wil, dat er de komende maanden nog meer op touw wordt gezeg, maar dan zal eerst het probleem van de huisvesting opgelost moeten worden. „Als we nu op een avond iets willen organiseren dan betalen we 75 gul den huur voor het verenigingsge bouw. Dat bedrag is nauwelijks op te brengen voor 65-plussers", aldus de voorzitter van de algemene bond. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De stichting Volkssterrenwacht Philippus Lands bergen te Middelburg heeft serieuze plannen om de optische waarnemin gen welke zij al gedurende enkele jaren verricht, uit te breiden met ra- dio-telescopische waarnemingen. De Middelburgse amateur - astronomen hebben de medewerking gekregen van de radio-sterrenwacht te Dwinge- lo, die niet alleen enkele apparaten heeft geschonken, maar ook belang rijk hulp biedt bij het verkrijgen van know-how door de Zeeuwse hemel bestormers. De volkssterrenwacht verwacht geen moeilijkheden bij het vinden van een geschikte plaats waar de radioteles coop, die voor sommige hts-leerlingen uit Vlissingen een eindexamenproject vormt kan worden opgesteld. Het be stuur van de volkssterrenwacht heeft het oog laten vallen op het waterwin gebied Oranjezon, waar men geen hinder van stoorvelden heeft. Over ruim 4 jaar hopen de amateur-astro nomen met hun radiowaarnemingen te kunnen beginnen. Het bestuur van de volkssterren wacht heeft intussen een beroep op de Zeeuwse Culturele Raad gedaan om een subsidie uit de provinciale middelen te krijgen. De gemeente Middelburg verleent reeds een niet- onaanzienlijke subsidie. (ADVERTENTIE) i rïo^r re (?V f.J fog* - nóftfix it-vr.-m hotr Plr&s Leef met plezier Rook de échte Pall Mali Export Wereldbekend aroma Pall Mali Export

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3