Nieuw havenkantoor voor Terneuzen Milde straffen van politierechter ONDERDAK VOOR VIJF DIENSTEN A. H. van der Lee stapt uit gemeenteraad Axel A V fijne horloges PONTIAC horloges, stad streék Belangstelling voor expositie Vogelvrienden is groot Elopak trakteerde brandweer Terneuzen op feestavond LEIDERS Lezingencyclus voor Zeeuwscli-Vlaamse ondernemers vereniging INDELING Inschrijvingen in handelsre gister Terneuzen Oostburg Vrijdag 5 november 1971 N De verkeersleiding in het havenkantoor. (ADVERTENTIE) Hoge ogen gooit u door onae katalogus aan te vragen. intern transport- materiaal ggg magazijn bedrijfs Bi jmrcRtingen ploegstraat108 breda tel,5585Ö Bel voor nadere dokumentatie (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Enthousiast deelt het bestuur van de Terneuzense vo- gelhoudersvereniging „De Vogel vrienden" mee dat voor de door haar te houden internationale vo gelshow een record aantal inschrij vingen is binnengekomen. Op de laatste dag van inschrijving bleek dat 545 vogels door hun eigenaars waren aangemeld. Het bestuur is vooral verheugd over het feit dat onder meer de wereldkampioen grote parkieten heeft ingeschreven. Twee Neder landse kampioenen en meerdere af- delingskampioenen zullen op de show te bewonderen zijn. De show wordt gehouden in de zalen van „La Belle Vue" en lunch room „Van Assche", beide gelegen aan de Noordstraat. Burgemeester mr. J.C. Aschoff van Terneuzen zal op vrijdagavond 19 november om acht uur de tentoonstelling officieel openen. De tentoonstelling is daarna voor het puibliek geopend en zondag- ajvorad om zes uur wordt de show beëindigd. Het bestuur maakt de kantteke ning dat de tendens van vorig jaar om meer tropische vogels in te schrijven dan kanaries, zich dit jaar heeft voortgezet. „Dit zal zeer zeker de belangstelling van de zijde van het publiek ten goede komen" zo laat het bestuur van „De Vogel vrienden" ons weten. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Met een zeer ge slaagde feestavond, die werd bijge woond door burgemeester J. C. Aschoff, de wethouders Lindenberg en Ramondt, hoofdinspecteur-korps chef Hubregtsen, de vrijwillige brand weer van Terneuzen en de bedrijfs brandweer van Philips met hun da mes heeft het melkkartonbedrijf Elo pak het Terneuzense brandweerkorps dank gebracht voor de wijze waarop de brandweerlieden in mei van dit jaar zijn opgetreden tegen de grote uitslaande brand bij Elopak. De president-directeur van het Noorse concern, de heer Sunde, was speciaal uit Noorwegen gekomen om zijn waardering uit te spreken over het onvermoeibare werk van het Ter neuzense brandweerkorps. „U allen hebt in feite onze Terneu. zense vestiging voor een grotere ramp behoed", zei de heer Sunde, die daarbij de nadruk legde op het- feit, dat het Terneuzense korps geheel uit vrijwilligers bestaat. De ongèveer 220 aanwezigen vulden de avond met spelletjes, dansen en luisteren naar het orkest van Jan Kelder uit Hilver sum, dat voor een uitstekende stem ming zorgde. Applaus was er pok voor mevrouw Dingemanse, de vrouw van een van de brandweerlieden, die een kleurenfilm van goede kwaliteit over de Elopak-brand had gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Na jaren van schipperen met werkruimte en technische apparatuur hebben vijf diensten, wier werkter rein de scheepvaart is, hun intrek genomen in een eigentijds gloednieuw havengebouw bij de ingang van de zeesluis in Ter neuzen. Dc gelukkigen zijn de rijkshavendienst, het loodswezen, de douane en de rijkspolitie te water waarbij straks ook nog de koninklijke mare chaussee zich zal voegen. Rijkshavenmeester K. Groenhof en zijn staf en de andere bewoners van het havenkantoor zijn in hun nopjes met de nieuwe aanwinst van het sluizencomplex. Vanuit het ge bouw heeft men naar alle kanten een prachtig uitzicht. Het van buiten met zijn strakke vormgeving tame lijk nuchter-zakelijk aandoende ha vencentrum maakt van binnen een bijna „hippe" indruk door de toe passing van veel rood, zwart en paars in trappenhuis, gangen en werkruimten. Wat de ligging van het havenkan toor betreft had men geen gunstiger strategische positie kunnen vinden. Havenmeester Groenhof: „In verge lijking met ons oude onderkomen bij de westsluis hebben we hier een veel beter visueel contact met de scheepvaart". Een belangrijke aaniwinisit voor de communicatie tussen wal en schip is het team van vijf scheepvaartver keersleiders, dat met radioverbin dingen, radar en andere apparatuur voor een veilige begeleiding van in- en uitgaande schepen zorgdraagt. Alle verkeersleiders zijn van origine stuurman op de grote vaart en ken nen derhalve de specifieke moge lijk- en moeilijkheden van een in- of uitgaand schip uit eigen erva ring, „Doordat we hier te maken heb ben met getij deverschillen is een strenge programmering voor de scheepvaart naar en vanuit de slui zen nodig. Grote zeeschepen die bij voorbeeld een uur te laat voor de sluis aankomen en daardoor het gunstige tijdstip om binnen te ko men missen zullen de wachtkamer in de put van Terneuzen moeten opzoeken of terug moeten naar de rede van Vlissingen", aldus de heer Groenhof. Een andere karakteristiek van het sluis- en kanaalverkeer tus- (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het bestuur van de Zeeuwsch-VIaamse ondernemers vereniging heeft het programma van lezingen voor het seizoen 19711972 bekendgemaakt. Uiteraard staat de onderneming in deze lezingen cen traal. De lezingen worden al gehou den in de foyer van het Zuidland- theater en beginnen telkens om acht Het programma ziet er als volgt uit: 8 november: drs. C.G. Cohlst over „Ondernemingsvormen";- 13 decem ber: ir. J.P. Korbee „Het belang van verdergaande industrialisatie; 21 ja nuari: drs. L.A.R. Sturm „Fiscale problemen in de onderneming"; 21 februari: drs. M.C. Verburg „Actuele problemen in de onderneming''; 27 maart: A. Korstanje en H.K. Veling „Financieringsmogelijkheden en kredieten"; 24 april: F. de Vos „Hoe kan de huidige ondernemer zich thans opstellen bij verdergaande in dustrialisatie?". sen Terneuzen en Gent is de wan verhouding tussen het aanteil zee schepen en binnenivaaTitschepen. Tegenover 10.000 zeeschepen die jaarlijks het kanaal bevaren staat maar liefst zeven maal zoveel bin nenschepen en die drukke binnen vaart vraagt de grootste oplettend heid van de verkeersleiding'. De scheepvaart via Terneuzen naar Gent laat in groeiende mate het beeld zien van in aantal dalende schepen, maar die in grootte toene men. Het nieuwe complex Q al gedeeltelijk in gebruik. Het nieuwe havenkantoor telt vier verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich twee vertrekken van de rijkspolitie te water, een douane post, een kamer voor de marechaus see, een wachtverblijf voor de lood sen, de administratie van de rijksha vendienst, een kamer voor de chef -van de administratie en een kamer voor de adjunct-havenmeester. Op de eerste verdieping zijn tien slaapkamers en een reservekamer voor de loodsen plus een werkkamer voor de commissaris van het lood wezen. Op de tweede verdieping hebben de havenmeester en de ver keersregelaars hun werkruimten. Het gebouw wordt bekroond door de uitkijkpost van het loodswezen. Op alle verdiepingen zijn ramen met zonwerend glas aangebralsht. In de kelder bevinden zich een gemeenschappelijke keu/ken en berg ruimten. De gehele inrichting van het havenkantoor en met name het meubilair ademt een sobere sfeer. (ADVERTENTIE) Rijkshavenmeester Groenhof op het terras van het havenkantoor. zo'n mooie Pontiac maakt u gelukkig vele jaren iang gouden Pontiac Pontiac Simpatica wijzerplaat en band in diverse kleuren, doublé f 89,- Pontiac Simpatica met verzonken kroon, doublé f 97,- Pontiac tijd - juiste tijd (Van onze correspondente) MIDDELBURG Voor de Middel, burgse politierechter stond doderdag- morgen een man terecht die in zijn vrije tijd als automonteur de auto van zijn vriend had nagezien en op gespoten voor de prijs van f250; De monteur, K. P. van de B. uit Wis- senkerke had de zaak keurig voor elkaar gemaakt, maar toen het op betalen aankwam gaf zijn vriend uit Goes niet thuis. Met het idee in het hoofd: „Ik geen centen, jij geen auto", toog verdachte op een avond naar Goes. Overgrondde het pronkstuk van zijn vriend met afbijtmiddel waardoor het autootje als bij toverslag zijn oude gedaante weer had. De officier begreep niet dat verdachte zoiets had kunnen doen. „U had andere maat regelen kunnen nemen, maar dit kan niet", aldus de officier die f 100,- boete eiste. „Kan het niet voor de helft van de prijs", vroeg verdachte in een poging de strop wat te beper ken. „Geen sprake van", aldus de po litierecliter en vonniste conform de eis. „Als ik tot twee keer toe vraag of het geen gestolen goed is en ze zeg gen dan nee, wat moet ik dan doen?", zo vroeg oud-ijzerhandelaar A. G. uit Aardenburg zich af voro het hekje van de Middelburgse politierechter. Een paar maanden geleden had hij van vijf jongelui drie rollen kabel en een stuk aardleiding gekocht voor f350,Achteraf bleek dit zaakje van diefstal afkomstig te zijn. G. had het bedrag wel maar namen .van de verkopers niet in zijn register ver meld. De officier vond dat G. on voorzichtig had gehandeld en hij eis te f 400,boete tegen hem. Mr. H. de Mul, de verdediger, kon de vergissing van zijn cliënt wel begrijpen. Het ge beurt namelijk wel vaker dat een werkgever zijn werknemers oude rommel laat verkopen, zo meende hij. Bovendien was de waarde van het spul door een ingenieur van de aan nemersmaatschappij op hetzelfde be drag geschat waarvoor G. het had ingekocht. „En je moet", zo zei mr. Mul, als handelaar toch een zekere vrijheid hebben om een koop te kun nen doen". De politierechter halveer de de geldboete na dit pleidooi en hield het op f 200, De Belg T. G. S. thans woonachtig in Terneuzen had het helemaal fraai gespeeld. Hij deed bij de politie in Terneuzen aangifte van diefstal van zijn bromfiets. Achteraf bleek dat een caféhouder de vertering van ver. dachte op een grote lijst schrijvend, de brommer van verdachte ais on derpand had ingenomen, f 150,boe te was de eis. Deze straf kreeg de volledige instemming van de politie rechter. De mensen die op 6 juli de slacht offers van een auto-ongeval te hulp wilden snellen kregen van een der slachtoffers, F. van M. uit Sluiskil, de wind van voren. Deze weerspan nigheid werd veroorzaakt doordat het slachtoffer teveel geestrijk vocht tot zich genomen had. Getuigen van dit ongeval hadden het al lang zien aan komen. Van M. reed veel te hard. Het kon gewoon niet uitblijven. De gevolgen waren wonderlijk genoeg nogal meegevallen. De houding van verdachte was de volgende dag bij de politie dan ook heel anders geweest dan tijdens het ongeval. De officier eiste tegen Van M. een week gevan genisstraf en negen maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid. „Maar dat is negen maanden teveel voor een chauffeur", stamelde de jonge man ontzet. De politierechter bepaal de zijn uitspraak op een week gevan genisstraf, zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie eiste don derdagmorgen tegen W. W. uit Vlis singen vier maanden gevangenisstraf met aftrek. De man had op 17 sep tember geld gestolen uit een Vissings modehuis. Naderhand brak hij bij een woonhuis in en nam daar een stereo-installatie weg. Verdachte kon zijn gedrag zelf overigens ook niet goed verklaren. Mr. C. Mouthon trad op als verdediger. De uitspraak luid de vier maanden gevangenisstraf waarvan twee manaden voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. De serveerster E. R. uit Souburg zou tijdens een amoureus uitstapje f 275,van een zeeman hebben weg gehaald. Ze had het geld in haar lin nenkast verstopt. De officier eiste f 500,boete. De politierechter stel de van dit bedrag de helft voorwaar delijk. (Van een onzer verslaggevers) AXEL. De fractieleider van de groep Gemeentebelang in de raad van Axel, de heer A. H. van der Lee, heeft zijn functie als gemeenteraadslid neer gelegd. Hij heeft voorzitter M. K. van Dijke deze week schriftelijk van zijn besluit op de hoogte gesteld. De motieven voor deze ontslagaan vrage liggen, blijkens een mededeling van de heer Van der Lee, voor het be langrijkste deel in de persoonlijke sfeer. Er is geen sprake van, aldus het raadslid, dat hij de gemeentepoli tiek in een „kwade bui" de rug heeft toegekeerd. Desalniettemin geeft hij toe een aantal bezwaren te hebben tegen de huidige gang van zaken. De voornaamste reden van zijn voor de buitenwacht onverwachte besluit is tijdgebrek, waardoor een aantal andere werkzaamheden in het gedrang dreigden te raken. Op de eerste plaats heeft de heer Van der Lee zijn tandartsenpraktijk veilig wil len stellen. „Ik ben er nooit de man naar geweest om patiënten a( te sto ten en dat heb ik er ook nu niet voor over," aldus zijn commentaar gister avond. De fractieleider zegt zijn be slissing twee maanden lang te heb ben overwogen. Het is zuiver toeval, aldus de heer Van der Lee, dat hij zijn besluit deze week heeft bekend gemaakt. Onverbrekelijk aan zijn raadslid maatschap verbonden is de functie van voorzitter van het bejaardencen trum „De Vurssche". De heer Van der Lee heeft dertien jaar deel uitge maakt van de gemeenteraad van Axel, waarvan hij in 1958 lid werd en een aantal jaren wethouder is ge weest. De eerste ambtsperiode als wethouder liep van 1959 tot 1961 hij was toen wethouder van openbare werken. In 1969 nam hij de plaats in van de overleden wethouder van fi nanciën. De heer Van der Lee be heerde deze portefeuille tot de ge meentelijke herindeling. TERNEUZEN In het handelsre gister van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen zijn ingeschreven: Van der Schuyt-van den Boom-Stanfries n.v., Terneuzen. Verlengde van Steenbergenlaan 9. Scheepvaartrede- rij, expeditiebedrijf, reiswagen- en passagierbotenverhuur (is filiaal). Mode Academie Ida de Leeuw-van Rees, Axel, Stationsstraat 12. Geven van naailessen, opleiding tot coupeu se en coupeuselerares. Eigs. mej. A.L.A. Vonck. Hulster Luchtbode, Hulst, Nieuweweg 2. Cafébedrijf. Eig. W. P. Blommaert. Darneskapsa- lon Elegance, Terneuzen, Beethoven- straat 37. Dameskapsalon. Eig. W. van den Berge. E.J. Leenhouts-Maris (eigs.), Terneuzen, Beethovenhof 52. Pedicure. Botsing Donderdagmorgen stond de personenauto van M. H. op de Markt te Terneuzen geparkeerd. Toen J. de O. uit Axel daar even eens wilde parkeren. ree4 hij achter uit tegen de auto van eerstgenoem de en duwde hem daardoor op de rijbaan. Op dat ogenblik passeerde P. L. uit Terneuzen, die tegen de auto van H. botste, zodat deze totaal vernield werd. Dondermorgen ontdekte men dat in de afgelopen nacht werd ingebro ken in de levenschool op het terrein van het voormalige Petrus Hondius- lyceum aan de Markt. De dieven verschaften zich toegang via een niet goed afgesloten raam. Er werden flessen drank, sigaretten en tien gul den wisselgeld ontvreemd. Waarde- \'olle goederen werden onaangeroerd gelaten. Uitgebrand De auto van M. B. van der V. uit Terneuzen, die aan de Alvarezlaan stond geparkeerd brandde geheel uit, ondanks de spoedige aanwezigheid van de brandweer. De auto was niet tegen brand verzekerd. De eigenaar ver moedt opzet. Konijnen Door de konijnenhou- dersvereniging „Oostburg en Om streken" wordt vandaag en morgen een tentoonstelling gehouden in het Nederlands hervormd kerkcentrum. Deze clubtentoonstelling zal door burgemeester A. Schipper van Oost burg vanavond om 7 uur worden geopend. Zaterdag is de tentoonstel ling geopend van 10-18 uur. (Vau onze adverteerders NIEUWE VERLICH- OPENING TINGZAAK. TERNEUZEN Morgein opent „"Markies Verlichting" zijn vierde speciaalzaal in verlichtingsartikelen. Na maanden hard werken is het voormalige pand van De Gruyter aan de Noordstraat 37 verbouwd tot een moderne verlichtingszaak rnet een assortiment dat aan de eisen des tijds voldoet. Aan de zaak is ook een „cash and carry-afdeling" ver bonden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2