BROMMER BELASTING NOG NIET IN DE PEN p IBf IHBBb Zuiveringsacties in Noord -Ierland bant Opstand in Huis van Bewaring Groningen „Katerwaterlucht" in Roode Vaart ontstond door toevallig samenspel Paus pleit voor Europese eenheid Aardgas duurder voor de industrie Minister Van Veen: schoolgeld gewone zaak Jm Fractievoorzitters overleggen over bevriezing kamersalarissen Damhert in Kloetinge gevangen NEDERLANDER KOOPT MINDER BOEKEN Rechtbank president heeft zijn zit niet een vertrouwd **rtre& h Drees zal er in 1972 op gaan studeren Doorspoelen wordt deze week gestaakt LUCHTHAVEN RIJBEWIJZEN DOELWIT Hoogleraren Lyncli verliest meerderheid in parlement Hoofdeonducteur uit Roosendaal krijgt steek in de rug maar voelt niets België wijst 30 Russen uit VIJFENTACHTIG SPANJAARDEN NOG NIET AAN DE SLAG BIJ FRIKI Directeur: Dr. W. A. J. M. Harks Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. ZEEUW VRIJDAG 5 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8693 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem GRONINGEN (ANP) In het huis van bewaring te Groningen aan de Herenweg is gisteravond om streeks half negen een opstand uit gebroken. Een 40-tal gedetineerden heeft een aantal bewakers gegijzeld. In het gebouw zijn vernielingen aangebracht en de ruiten zijn voor een deel kapot geslagen. De Gronin ger politie heeft groot alarm gesla gen en is met een mobiele eenheid op dit ogenblik bezig de rust te her stellen. De uitbarsting van gisteravond zou het gevolg zijn van een al énige weken bestaande sfeer van onrust. Ongeveer een halfjaar geleden kwam het huis van bewaring in het nieuws doordat de gedetineerden protesteerden tegen o.a. de naar hun oordeel vaak te lange duur van het voorarrest en onvoldoende juridische bijstand. AAN DE wilde staking van onge veer 15.000, man grondpersoneel op de Londense luchthaven Heathrow is donderdag na vier dagen, een eind gekomen. DÈ 49-JARIGE juwelier H. Wa terman is in de lifthal va» zijn flat aan het Delftlandplein iti Amster dam overvallen door een circa 25- j arige man. De overval mislukte. HET CGLLEGE van ben w.- van Rotterdam heeft opnieuw opdracht gegeven om een pension voor bui tenlandse arbeiders in de Maasstad te sluiten. c UTRECHT (ANP) .Juist in de Nederlandse situatie vind ik het een heel gewone zaak dat ouders een bijdrage geven in de kosten van het onderwijs", al dus de minister van Onderwijs mr. C. van Veen (CHU) in het blad „Inzicht" van de vereni ging voor openbaar onderwijs. Minister Van Veen meent dat op die wijze een stukje par ticipatie tot uitdrukking wordt gebracht. Het schoolgeld vindt hij „zeker in een tijd waarin je graag aan honderdduizend wen sen zou willen voldoen" en de overheidsmiddelen beperkt zijn, niet onredelijk. ,,Dat leerplicht- onderwijs schooigeldvrij moet zijn, is een dogma dat niet meer in deze tijd thuis hoort. De over heid heeft de plicht te zorgen voor goed onderwijs voor ieder, een. Het is voor de burger (ouder en kind) een voorrecht dat onderwijs te mogen genieten. Vanuit deze twee uitgangspun ten moet je de problematiek rond het schoolgeld benaderen", zo meent de minister. Hij zou het betreuren als dat een financiële slag zou betekenen voor de groep die 't (financieel) toch al moeilijk heeft. „Ik zou de ophef fing van schoolgeld dan ook naar draagkracht willen toepassen. Daarvan vind ik dat het school geld een symbolische bijdrage moet zijn en dat de financiële offers nooit een belemmering mogen zijn voor het kind om onderwijs te volgen. Waarnog zoveel te doen valt, nog zoveel ontwikkelingen zijn die we el kaar belangrijk vinden, laten we dan elk stukje overheidsmiddel dat je kunt verkrijgen aangrij pen. Ook als het via schoolgeld- bijdrage moet." (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Drees (Verkeer en Waterstaat) is niet van plan op korte termijn te komen met een voorstel tot de invoering van een bromfietsbelasting. Hij deelde gistermiddag op de tweede dag van de behandeling van z\jn begroting aan de Tweede Kamer mee dat hü „er in 1972 wel eens op zal gaan studeren". (Van een onzer verslaggevers) BREDA/ZEVENBERGEN Drie factoren hebben destijds gezorgd voor het ontstaan van de „kater waterlucht" in de Roode Vaart. Dat waren: de bestaande verontreiniging door lozing van huishoudelijk afvalwater; temperatuursvcrhoging van het water als gevolg van de suiker campagne; lozing van mesityloxyde door de v.m. oleïne- en stearinefabriek N.V. Zevenbergen. Dit blijkt uit een tussentijds rap port dat is opgesteld door de werk groep Roode Vaart ten behoeve van het waterschap West-Brabant. In tussen wordt, zoals hekend, de Roo- de Vaart van de sluis tot Zeven bergen doorgespoeld met water uit het Hollandsch Diep. In totaal wordt driemaal de inhoud van dat kanaalgedeelte ingepompt. Omdat het water bij Zevenbergen door een 800 meter lang riool moet met een doorsnee van 70 cm kan maar met een beperkte capaciteit worden doorgespoeld. Eind van deze week wordt met pompen gestopt. De stankhinder zal dan niet helemaal verdwenen zijn, maar de toestand is intussen wel aanmerkelijk verbeterd. De ver wachting is, dat het komende re genseizoen en de lagere buiten temperaturen een gunstige invloed op de stankoverlast zullen hebben. De werkgroep Roode Vaart werkt nu aan een voorstel tot sanering van de waterkwaliteit van de Roo de Vaart. Het mesityloxyde van de N.V. Zevenbergen is een onschadelijke organische verbinding die naar pe permunt ruikt. Maar onder invloed van de milieu-omstandigheden is dat mesityloxyde gaan reageren met door rotting ontstaan zwavel- stof en daaruit ontstond een mer- captaan, welke in zeer lage con centraties een doordringende stank veroorzaakt. De stankoverlast, aldus het wa terschap West-Brabant, moet daar om beschouwd worden als het re sultaat van een ongelukkige samen loop van omstandigheden en zal zich in deze vorm waarschijnlijk niet herhalen. De stank als zodanig is niet gevaarlijk, maar wel zeer onaangenaam. De heer Drees liet de Tweede Ka mer nog eens duidelijk merken dat hij het wei redelijk vindt dat ook brom, fietsers moeten betalen voor het ge bruik van de weg. „Ik zie het verschil niet tussen een gezin met drie brom fietsen dat geen belasting hoeft te betalen en het gezin dat zich ternau wernood een kleine auto kan aan schaffen en daarvoor dan wel belas ting moet betalen", zo liet hij de ka mer weten. De oppositie en ook de liberalen bleken onvoldoende tevreden over het antwoord van de minister op de eerste termijn van de kamer. Zij vuurden in totaal zeven moties op de bewindsman af. Vijf van d!e appositie en twee van de liberalen. De socialist Van Thijn vroeg de re gering o.a. de plannen tot het sluiten yan eien aanital laad- en losplaatsen bij de NS op te schorten, zodat alsnog een toetsing van de economische be langen kan plaatsvinden. Deze motie was mede ondertekend door de PPR en D '66. De heer Dijkstra (D '66) diende een motie in waarin hij erop aan dringt dat voorlopig wordt gewacht met de aanwijzing van het vliegveld Welschap bij Eindhoven tot vlieg veld voor de burgerluchtvaart. Van de socialist Oele kwamen eveneens twee moties. In de eerste eist hij van de regering dat zo snel mogelijk be kend zal worden gemaakt waar de tweede nationale luchthaven geves tigd zal worden, zodat tijdig begon nen kan worden met maatregelen te gen de overlast van het luchtverkeer. In de tweede motie dringt de heer Oele er op aan dat in afwachting van nadere steunmaatregelen voor de pe riodieken voorlopig geen verhoging van de posttarieven voor deze perio dieken zal worden ingevoerd. Minister Drees liet weten dat hij aan beide moties geen gevolg kan ge ven. Eerder heeft hij al uiteengezet dat over de tweede nationale lucht haven pas in 1973 mededelingen van de regering te verwachten zijn. De liberalen mr. H. Koning ep me vrouw Smit-Kroes dienden beiden een motie in. De heer Koning wil dat er een beroepsmogelijkheid komt te gen het doen intrekken van rijbewij zen. De bewindsman deelde mee dat hij een desbetreffend wetsontwerp zal indienen. Mevrouw Smit vroeg de mi nister met de uitvoering van een tweede verordening voor de hammoni satie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer te wachten tot er in EEG-verband in dat opzicht een verbetering zal zijn gerealiseerd. Regeringspartijen DS '70 uitgezonderd en oppositie von den dat zijn betoog over het open baar vervoer voldoende gestalte heeft gekregen. Mevrouw Smit sprak van een anti climax. De heer Van Thijn zei: „De kleine autobezitter is het doelwit van deze minister". Hij doelde daarbij op Drees' halsstarrige houding inzake de verhoging van de opcenten op de mo torrijtuigenbelasting. Zoals bekend wil de oppositie niet de opcenten verhogen, maar de benzineaccijns en de autokostenfictie. Over deze zaak zal volgende week woensdag een spe ciale vergadering van de verkeers commissie in de Tewede Kamer wor den gehouden. Het ziet er namelijk naar uit dat een groot deel van de AR-fractie en van de KVP het eens is met de oppositie op dit punt. Be lamgrijkste pleitbezorger van de rege ringsfracties voor de verhoging van benzineaccijns en autokostenfictie is de heer Schakel. Over de moties wordt volgende week gestemd. Verwacht wordt dat ze alle zullen worden verworpen. DE ITALIAANSE staat moet een schadevergoeding van 80.300.000 lire (ongeveer een half miljoen gulden) betalen aan een gewezen marechaus see, die ten onrechte ruim twintige- neenhalf jaar in de gevangenis heeft doorgebracht. v;l 1villli MlBHLiaMiiniliiii i ii i ilil I i!l II 1 IB in mWm ISreinA: tiiiuiiiiiii'ir i i! IP1 lil IPP1 iii! il'iP P W ii i 'i:v wammmg ~WW,. i'i 'liipjlè1 Br jaF jpi^jJhI| i j.' V'j- (Van onze redactie buitenland) ROME Paus Paulus meent dat Nederland de taak heeft een stu wende rol te spelen bij de totstand koming van de Europese eenheid. Hij heeft donderdag, bij een audiën tie die hij minister Schmelzer ver leende (foto), een beroep op de Eu ropese staatslieden gedaan, met groot elan en vertrouwen verder te werken aan de eenwording, niet alleen in het belang van de Europese volkeren zelf maar ook met het oog op de taak van Europa in de wereld. De minister die een gesprek van veertig minuten met de paus had, verklaarde na afloop dat paus Paulus zijn „respect en bewondering" tot uiting had gebracht voor de wijze waarop de vorige Nederlandse ka binetten zich voor de Europese zaak hebben ingezet, ook ten aanzien van de toetreding van Engeland en de an dere kandidaatleden. De minister die tevens een half uur heeft gesproken met de staats secretaris van het vaticaan, kardi naal Villot, neemt vrijdag deel aan het politieke overleg van de zes ministers van Buitenlandse Zaken van de gemeenschappelijke markt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de loop van de volgende week komen de fractievoor zitters in de Tweede Kamer bijeen om zich te beraden over het voorstel van waarnemend fractievoorzitter van de KVP, mr. F. Andriessen, de kamersalarissen te bevriezen. Negenentwintig hoogleraren van de Technische Hogeschool Twente heb ben minister Nelissen van financiën laten weten, dat bij salariscorrectie alleen maar de prijsverhoging be hoeft te worden verwerkt. In een- brief, ondertekend door prof. dr. P. Mars, hoogleraar in de afdeling dei- chemische technologie, zeggen ze hiermee een bijdrage te willen leve ren aan de inflatiebestrijding. (Van onze redactie buitenland) BELFAST/DUBLIN Britse militairen hebben gisteren in Ulster eenenvijftig mensen gearresteerd bij overvallen in Belfast en Londen- derry. (Van onze correspondent) KLOETINGE Donderdagmiddag is in de boomgaard van de firma Trimpe Burger aan de Zomerweg te Kloetinge een damhert gevangen. Het dier werd geschoten door de heer Timmermans uit Zierikzee inet een verdovingspistool. Daarna is het overgebracht naar Oostkapelle waar het hert is losgela ten. Men heeft het hert evrmoedelijk ook gezien in de omgeving van Rei- merswaal, Kapelle en andere plaat sen. Alle gearresteerden staan op een lijst van mensen, die ervan verdacht worden leden van het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) te zijn. In Belfast werd weinig verzet ge boden bij de razzia's. Weliswaar werd met stenen gegooid en werden ver wensingen geuit, maar er werd niet geschoten toen de gearresteerden werden weggevoerd. In Londonderry echter werd wel hevig verzet geboden. Een paar hon derd vrouwen en kinderen, die zich achter een bus hadden verschanst, bestookten de militairen met stenen. De militairen gebruikten traangas en schoten met rubberkogels. Tijdens de arrestaties vuurden sluipschutters op de militairen maar troffen hen niet. De Ierse premier Jack Lynch heeft gisteren de meerderheid in het par lement verloren doordat een van de leden van de regerende Fianna Fail partij zijn ontslag indiende. Volgende week woensdag zal worden gestemd over een motip van wantrouwen te gen de minister Wan landbouw. Men neemt aan, dat als Lynch dan geen duidelijke meerderheid krijgt, hij het parlement zal ontbinden. AMSTERDAM (ANP) In 1970 werd er door de particuliere con sument in totaal 50.6 miljoen boeken gekocht voor totaal 380.4 miljoen gul den tegen in 1963 44.5 miljoen boe ken voor 169.2 miljoen gulden. Reke ning houdende met de geldontwaar ding en de bevolkingstoename sinds 1963 betekent dit dat van 1963 t.m. 1970 de „consumptie" in aantallen boeken per gezin met 5 pet. is afge nomen en de geldomzet met 60,5 pet. is toegenomen. Aldus een rapport „boekenmarkt 1963-1970" over een consumentenon derzoek over boeken dat het NIPO heeft uitgevoerd voor de stichting speurwerk betreffende het boek. School- en kleurboeken en tijdschrif ten werden niet in dit onderzoek bè- trokken. De schoolboekenomzet be droeg in 1970 circa 100 miljoen gul den en de totale omzet aan boeken kan volgens het rapport voor dat jaar op ruim een half miljard worden ge steld. UTRECHT (ANP) Een hoofd- conducteur van de Nederlandse Spoorwegen, de heer J. de Bruin uit Roosendaal, is gisteravond met een mes gestoken zonder dat hij het heeft gemerkt. Hij zette omstreeks half zeven in Leiden drie mannen uit de sneltrein Den Haag-Amsterdam, omdat zij zich volgens hem onheus gedroegen en geen kaartje bij zich hadden. De trein reed na enkele minuten weer door en vlakbij Amsterdam vertel den reizigers de heer De Bruin dat zijn rug bloedde, hij werd door col lega's naar het binnengasthuis in Amsterdam gebracht, waar bleek dat hij een flinke maar niet gevaarlijke vleeswond had. Vrijdagmorgen mag hij waarschijnlijk weer naar huis. De drie mannen hebben in Leiden tien minuten later de stoptrein naar Amsterdam genomen. Ze kochten, naar later bleek, in de trein een kaartje naar Sloterdijk. De politie en de spoorwegrecherche hebben hen gemist bij het uitstappen, omdat zij in Amsterdam stonden te wachten. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven, heeft de Belgische regering besloten meer dan 30 Russen het land uit te wijzen. De ze Russische burgers zouden volgens Anatal Tsjebotarev een handels- attaché d'ie eerder overliep en asiel heeft gekregen in de VS betrokken zijn bij spionagewerk. (Van elen onzer verslaggevers) GRONINGEN/DEN HAAG De industrie zal straks meer voor haar aardgas moeten betalen. De Gasu nie in Groningen is van plan de induatrieprijs vóór haar aardgas te ver hogen. Een voorstel om „de olieprijs flexibeler te volgen" is naar het minis terie van economische za ken gezonden. De minis ter heeft nog niet geant woord. Ook de NAM heeft een prijsverhoging in de zin. Ze wil het aardgas dat ze naar het buitenland ex porteert duurder maken. Dit in verband met de stijging van de energie kosten zoals die zich een half jaar geleden al mani festeerde. Over de orde van grootte van de prijsverhogingen valt momenteel door de betrokken instanties nog niets te zeggen. Een en ander zal géén in vloed hebben op de prijs die de huisvrouw betaalt voor het aardgas dat zij afneemt. Die prijs blijft buiten schot, zo liet de Gasunie weten, na de recente prijsverhoging. ?5 (Van onze rechtbank verslaggever) BREDA. Nu de boel in de grote zittingzaal van het Bredase gerechtsgebouw overhoop wordt gehaald voor de langverbeide restauratie en de rechtbank tij delijk zijn toevlucht moet zoeken in de kleine zittingzaal, zijn er mensen, die van hun stuk zijn geraakt. Ze zijn hun door de ja ren heen vertrouwd geworden omgeving kwijt. De president van de rechtbank, mr. A. Stemfoort b.v. gaf daar donderdagmorgen bltj/c van. Dat het hem op een raadselachtige wijze steun en houvast biedende prullenmandje onder de groene tafel en de ver maarde inktpot met kroontjespen waren meeverhuisd, betekende geenszins dat daarmee alles was zoals het zijn moest. Om te beginnen verzocht hij de deurwaarder te zorgen dat er een vloeiblad voor hem op tafel kwam. Dat was gauw genoeg ge vonden. Maar vervolgens gingen hem waterkaraffen, drinkglazen etc., die op de groene tafel ston den, blijkbaar irriteren en ze werden, op zijn verzoek, verwij derd. Toen iedereen dacht, dat nu alles wel geregeld zou zijn, miste mr. Stemfoort plotseling de vertrouwde klok in het zitting zaaltje. „Wilt ge zorgen," zo sommeer de hij de deurwaarder, „dat hier ene klok komt." Maar een klok bleek op staande voet niet te kunnen worden aangedragen, waarop de deurwaarder, vriende lijk en behulpzaam zoals altijd, mr. Stemfoort zijn polshorloge aanbood. Maar de rechtbaud-pre sident wees dit aanbod met iets in zijn stem van: lioe-is-het-in- 's hemelsnaam-mogelijk! van de hand. „Maar dat is toch geen waarachtige klok, deurwaarder,' zei hij. In de middagpauze kwam iedereen, die maar iets van doen heeft met klokken in het ge rechtsgebouw in touw om de kleine zittingzaal op te sieren met „ene waarachtige klok". Maar het is overigens niet al leen mr. Stemfoort, die zijn „zit' niet heeft in de kleine zitting zaal, waar men zo ongeveer bij elkaar op schoot zit. Ook de nooit op de publieke tribune ontbre kende „vaste klant" vond giste ren zijn draai niet. Hij keek al leen maar even binnen in het zit tingzaaltje en vertrok ijlings weer. „Nee, da's niks," mopperde hij. „Sta ik de hele winter wel mooi op straat." Ja, daar ziet het wel naar uit. Want rijksgebou wendienst heeft voor de restau ratie van de grote zittingzaal vier maanden uitgetrokken. (Van onze correspondent) BOXMEER Van de 350 Spaanse gastarbeiders die enkele dagen ge leden in staking zijn gegaan by de Fri-Ki-kippenslachterij in Boxmeer, zijn er gisteren 165 weer aan het werk gegaan. De directie had de Spanjaarden bevolen gisteren weer aan het werk te gaan op straffe van ontslag op staande voet. De 85 an dere Spanjaarden hebben, aldus de Friki-directie, „met wederzijds goed vinden", hun dienstverband bij de slachterij beëindigd. De directie heeft hen meegedeeld dat zij altijd weer bij het bedrijf mo gen terugkomen, als zij elders niet aan de slag kunnen komen. De heer Lino Calle van het N.V.V., zelf Span jaard, die in het conflict had bemid deld, noemde deze oplossing van het conflict „zeer redelijk" en vond dat het voor de Spanjaarden slechter had kunnen aflopen. (ADVERTENTIE) -mm - Grote markt 25, Breda,Tel. 01600-30650

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1