Stadsschouwburg van Antwerpen in de steigers Twee debutanten vragen terecht aandacht Vluchtte politieman bij inbraak in slachterij? kunst cultuur GAAT 35 MILJOEN KOSTEN Geld(t) voor de toekomst J. S. Bach op accordeon Theater over de grens Zeven merken tandpasta Reacties op het leven Dimitri nieuwe stijl Staatssecretaris kreeg lift Vrijdag 5 november 1971 17 iHr J. C. VAN SCHAGEN, schrijver en beeldend kunstenaar uit Dom burg ('s winters in Deventer) wordt 11 december 80 jaar. Er is een comité. Resultaten: Begin volgend jaar verschijnt een selectie van zijn literaire werk bijkan Oorschot; een tentoonstelling in Deventers Waag van 3 tot 16 januari; op 12 december een t.v.-portret door de NOS onder de titel „Ik ga maar en ben". UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, opvoeding, wetenschap en cultuur) bestond gisteren 25 jaar. Een foto tentoonstellingsmap. een zakkalen- dertje, een voorlichtingsfolder en een lesbrief voor de scholen horen o. a. bij dit jubileum. ANTIQUA AMSTERDAM is de naam voor een kunst- en antiek beurs door 14 vooraanstaande Ne derlandse antiqairs in het Amster damse Arti en Amicitiae; van 19 tot 28 november (14-22 uur). ANDRé v. d. Heuvel en Kitty Janssen, sedert de oprichting van Globe verbonden aan dit toneelge zelschap, gaan in het seizoen '72-'73 freewheelen in de vrije sector. Lo van Hensbergen, ook van Globe (re gie) doet mee met „Wie is er bang voor Virginia Woolf?" van Albee. JASPERINE op de versiertour, is de voorlopige titel van de nieuwe show van Jasperine de Jong, die op 15 december in Carré officieel pre mière krijgt. Het verbod van een toneelstuk van Arrabal in Gent (acteurs „opge bracht" door de politie) illustreert nogmaals, dat „censuur in België" allesbehalve een fabel is. Het ty peert ook de willekeur van de per soonlijke „morele" instelling van po litionele autoriteiten, waarvan je af hankelijk kunt zijn. In Brussel heeft hetzelfde stuk maandenlang zonder moeilijkheden gelopen. In geïnfor meerde Belgische theaterkringen hoorden we, dat het verbod in Gent „een politieke stunt" zou zijn met het oog op de komende verkiezin gen. Dat bevestigd dan ondubbelzin nig dat „immoraliteit" van een poli tiek, die Arrabal aan de kaak stelt. We kunnen niet blijven treuren over het wegvallen van Bouvigne als vormingsinstituut voor dit gebied noch over de afwijzende houding van Vonhoff om nog geld op dit terrein (sociaal-cultureel vormings werk) in reserve te houden. In een tijd, waarin we steeds meer gaan beseffen, dat de welvaart ons wurgf en het begrip „economische groei" in een wijder perspectief moet wor den geplaatst, blijft het zinnig om ook in Zuidwest-Nederland te blij ven zoeken naar vormen, die de bevolking geestelijk rijp maakt om de komende ontwikkelingen aan te kunnen. Bezwaren kunnen er ge weest zijn tegen Bouvigne, duidelijk is dat er niettemin met het wegval len ervan een leemte is ontstaan. Wethouder Mans van Breda gaat met Vonhoff praten. Dat is een goe de zaak. Maar hij zal pas sterk staan, wanneer er vanuit de bevol king zelf initiatieven blijken, die duidelijk maken dat de economische groei van dit gebied een ruimere interpretatie behoeft dan rokende schoorstenen. De industrie komt mo menteel steeds met het argument aandragen: als wij niet groeien, kan het sociaal-cultureel vormingswerk niet betaald worden. Jammer genoeg is dat zo, zolang wij nog geen ande re economische formule hebben le ren hanteren. Het zou zinvol zijn, wanneer juist vanuit het industriële kader en de -middelen een grote steun zou ui®ian naar de kleine initiatiefgroep, die momenteel bezig is om dit gebied mentaal een nieu we tijd en een nieuwe streek te leren hanteren. Het moge dan in trek zijn om „klassieke" componisten uit hun oorspronkelijke context te halen (s,edert de Ekseption-opmars) en Harry Mooten mag dan nog zo'n goede accordeonist zijn, persoonlijk zeg ik „nee" tegen de plaat BACH: TWO PART AND THREE-PART INVENTIONS; Harry Mooten. accor deon (Negram NQ-20.036). Een re denering als: indien Bach de accor deon gekend zou hebben, zou hij daarvoor geschreven hebben, snijdt uiteraard geen hout. Historisch zijn deze inventionen, kleine doorzichti ge'juweeltjes, zo vergroeid met het instrumentarium van Bachs eigen tijd, dat de accordeon-uitvoering al leen maar een verarming betekent. Daar komt nog bij, dat Mooten ze niet feilloos evenwichtig speelt. Bo vendien bezit de aanslag op de ac cordeon niet die „ziel", die met een pianotoets bijvoorbeeld is op te roe pen; het is veel vlakker. Die weg trekkende (decrescendi) klanken in de slotakkoorden zij o.a. zonder meer lelijk. Het is Bach op een „harmonium". Mooten mag dan nog zo „cantabile" spelen, het is jammer dat Bach daar zelf niets meer over kan zeggen. Kortom: de „bevooroor deelde" klassieke oren zullen nega tief reageren op deze plaat. Dege nen, die - terecht - bewondering voor Mooten hebben (in het andere genre) en van Bach balen hebben, krijgen op deze plaats een confron tatie met deze componist, die moge lijk de smaak naar meer en beter bevordert. De nieuwe stadsschouwburg van Antwerpen ziet er aan de buiten kant bijna voltooid uit. Maar ieder een, die een beetje thuis is in de bouwwereld, weet dat de inwendige afwerking (zeker met een techni sche outillage voor een schouwburg) dan nog wel enige tijd vraagt. Ver wonderd ben je echter wei als je van de directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS), Lode Verstraete, hoort: „De vol tooiing is gepland voor 1974, maar het zal wel 1975 of 1976 worden als de schouwburg in gebruik kan wor den genomen". Oorzaak: de subsi diëring in fasen door de Belgische regering. Dat lijkt een niet erg rendabele politiek. Er is nogal wat kritiek geweest op dit bouwwerk, dat begroot is op 360 miljoen Belgi sche franks, maar zeker 500 miljoen (35 miljoen gulden) zal gaan kosten. En ook Lode Verstraete heeft zijn bedenkingen tegen deze eerste mo derne schouwburg, die in België na de Tweede Wereldoorlog gebouwd wordt. Nederland heeft in die perio de al een ware hoos van nieuwe schouwburgen over zich gekregen. „De plannen voor deze schouw burg waren reeds klaar, toen ik directeur werd", aldus Lode Ver straete. Persoonlijk zou ik liever om de 20 jaar een noodgebouw zetten. Toch ben ik wel blij met die nieuwe schouwburg, want als instrument is hij niet te vergelijken met dit ge bouw". Iedereen, die in Antwerpen wel eens naar de schouwburg ging (gaat) kent „dit gebouw": in 1834 voltooid onder architectuur van Pierre Bourla. Oorspronkelijk was dit „Grand Theatre" of „Théatre Royal Fransais" een operagebouw. De installatie ervan is zelfs histo risch al uniek geworden, zodat men overweegt van dit gebouw een to neelmuseum te maken. Het zegt te vens iets over de huidige bruikbaar heid ervan; om nog maar niet te spreken over de thans geldende vei ligheidsnormen. De nieuwe schouwburg, die ligt 0 De schouwburg van Antwerpen begint vorm te krijgen. tussen twee hoofdverkeersaders, de Frankrijklei en de Meir, dicht bij het Rubenshuis en de bestaande KNS, is een ontwerp van de architecten Rie Haan, Mare Appel en Renaat Ver- bruggen (ja, de directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera). Zij hebben er geen architectonisch won der van gemaakt en ook de inwen dige geledingen van het gebouw zijn klassiek. „Experimenten waren niet mogelijk, vanwege de arbeidsvoor schriften van het ministerie", horen we vertellen. Er komen een grote zaal met 1000 zitplaatsen (21 meter hoog en verste afstand van het to neel 24 meter); een kleine zaal met 600 plaatsen (19 meter hoog); zaal voor poppentheater en een zaaltje voor experimentele theatervormen. Onder het gebouw zijn parkeergara ges (250 wagens) en de grote zaal wordt „bekroond" met een toneelto ren van 42 meter; de kleine zaal met een toren van 26,5 meter. Het moderne zit vooral in de technische voorzieningen. Sepp Nordegg, tech nisch adviseurr van het Wiener Burgtheater, staat garant voor een cylindervormig liftsysteem voor de corbouw in de toren; de kleine zaal krijgt een draaitoneel. Er komen verder een orkestbak voor 50 musici op vier liften, een technische cabine voor studiegroepen, aangepaste ruimten met lift voor gehandicapten etc. Aan de techniek zal het niet liggen. Lode Verstraete: „De uiter lijke vormen (théatre en ronde e.d.) doen er weinig toe; het moderne of verouderende zit in datgene wat er achter steekt; in de inhoud van dat gene wat er vertoond wordt". En: „Wanneer de bouw in particuliere handen zou zijn, zou de schouwburg veel sneller klaar zijn. Het gaat hier niet zoals in Nederland, waar een gemeentebestuur direct over het volledige bedrag kan beschikken om een dergelijk gebouw af te bouwen. De staatsadministratie (staat subsi dieert 60%) werkt met jaarlijkse fasen, zodat er per jaar maar een bepaald stuk van de bouw gereali seerd kan worden. De parkeergara ges onder het gebouw kunnen daar om bijvoorbeeld niet eerder ge bruikt worden (in de smalle binnen stad staat alles nu propvol), omdat de ventilatie ervan samenhangt met het hele systeem van het gebouw etc." Dat dit een erg dure wijze van bouwen en financieren is, daarvan is de directie overtuigd. Maar de staat, zie je Lode Verstraete, die behalve di recteur van de schouwburg ook nog artistiek en zakelijk directeur is van het KNS-toneelgezelschap (in Ne derland drie afzonderlijke functies)- hoopt de nieuwe schouwburg straks, in zijn totaliteit te laten draaien. De ouders in de grote zaal, jeugd in tet poppentheater, jongeren in de kleine, zaal of omgekeerd, zodat het een echt familietheater wordt. Dat de schouwburg ook voor- Nederlanders, een trekpleister wordt, verwacht hij Daarop zal zijn beleid ook afge stemd worden. KULTUURLEVEN-8-„Hoe kan men aan de Amerikanen zeggen dat ze niet vrij zijn, als ze bij liet binnen gaan van een supermarkt toch vrij. kunnen kiezen tussen zeven merken tandpasta....De vrijheid wordt spoe dig de vrijheid van de verbruiker, de vrijheid van eenieder om te leven waar hij wil, te kopen wat hij verkiest, te werken waar hij wil. De vrijheid lijkt hoe langer hoe minder als een teken van volwassenheid, van risico, van beslissing, van per soonlijkheid en van innerlijke groei; en ze vertoont meer en meer de ken merken van zekerheid om dingen te kunnen aanschaffen en zich ontspan ning te kunnen bezorgen", aldus M- Novak in „USA politiek in een con sumenten-democratie". F. Truyman- Guwy behandelt „Een alternatief voor het gangbare economische den ken", o.a. naar aanleiding van de tv- uitzending „Het land* der Dwazen" (Zeeuwse industrie) en gestoeld op Galbraith en de geboycotte dr. J. van Santen. Verder nog o.a. A. Wou ters: „De uitgeverij in Vlaanderen" Ivo Nelissen over het afgelopen filmjaar, waarin „het antitaboe door de behandeling van homoseksualiteit en incest zijn hoogtepunt heeft be reikt" en Eugene van Iterbeek over het verschil van inzicht tussen Vlaanderen en Nederland omtrent internationaal cultuurbeleid (Kui tuurleven; Justus Lipsiusstr. 18, Lewven). F.OTO-11-„We zullen er ook aan gaan wennen dat volgend jaar came ra's en trouwens de gehele fotogra- fie weer duurder gadn worden". Na deze verder toegelichte, opwekkende mededeling, in dit nummer o.a. de vertrouwde, en van mooie voorbeel den voorziene, verhalen van de vak mensen René v. d. Meulen, Dirk Buwalda, Sabine Renger Patzsch en Gerard Fieret. Verder technisch: test van film-ontwikkelaar en de Fuj ica ST 701. De professionele zwart-wit praktijk; elektronica in de fotografie en sprokkelnieuws maken dit nummer verder vol(Foto; post bus 26, Amersfoort) OP LEEFTIJD-10-: „Doodsconflic- ten zijn in feite onopgeloste levens conflicten" is een uitspraak geweest op een studiedag over euthanasie. Een ander uitvoerig verslag staat in dit nummer te lezen: over het Eer ste Nederlandse Congres voor Ge rontologie. De Kaboutersactie ,JIaast u naast u", krijgt aandacht en de begroting van erm- wordt aan een kritisch onderzoek onderworpen. Het blad heeft een redactieraad gekre gen (voorgesteld), die ongetwijfeld zijn invloed op dit tijdschrift zal hebben (Op leeftijd-informatie- en dokumentatietijdscivrift betreffende welzijnszorg voor de oudere mens, Boomsluiterskade 20, Den Haag). KRUISPUNT-39-: Een jubileum nummer. Het blad heeft het 10 jaar volgehouden. Dat is heel wat. Het interessantst is nog de informatie die gegeven wordt over een 25-tal Vlaamse tijdschriften. Verder staan er weer een aantal min of meer literaire bijdragen van jongeren in: kritische besprekingen met weder woord over nieuwe verschijningen en een persiflerend verhaal over de Groot Nederlandse Gedachte, waarin o.m. te lezen is: „Gaat Willem Duys in de houding staan wanneer hij het Wilhelmus zingt, ik. ga altijd in de houding staan als ik Willem Duys zie" Kruispunt-sumier (Doeffstr. 18, Arnhem). MORGEN-26-27: Medewerker van Kruispunt Fred de Swert krijgt van Leopold v. d. Brande een pak slaag in dit „Literair Kreatief Kri- ties en Polemies tijdschrift". Het tijdschrift bespreekt bovendien een aantal verschenen Vlaamse werken die je meestal in ons land tevergeefs moet zoeken; daarom informatief. Een aantal poëtische en prozaïsti- sche bijdragen uit het Vlaamse jon- gerenland is bovendien erg interes sant; niet zozeer om het gehalte als wel om de mentaliteit, die eruit spreekt. Voor „cultureel begrip" aan weerszijden van de grens van het Kutureel Akkoord daarom aanbevo len (Morgen, R. Dodoenstr. 31, Met chelen Belg.). Degenen, die geabonneerd zijn op Hollands Maandblad, hebben de ver halen van GUUS KUIJER al in huis. Daarin verschenen ze namelijk de laatste drie jaar. Anderen kunnen ze nu kopen in een bundel samenge voegd: ROSE, MET VROME WIM- „Werken moet de mens. Bezig zijn. Het verlengde weekend is een straf. En toch is stilstand angst, geloven in holle structu ren. Levenslang een fictie naja gen. Tenslotte onherroepelijk dood. Sukkelaar die met hoge doelstellingen in zijn armen ligt. Het leven is een aaneen schakeling van details, van klei nigheden. Daarin iets volmaakts te vinden, dat is de kunst. Vreugde is iets dat moet wor den verzorgd. Nu, niet later. Zielig is het de mensen te zien die altijd zo enorm hun best doen. Heel de week wroeten en zondags, dan mogen ze na nog wat verplichtingen toch hun zin doen, en dan zullen ze eindelijk in de zon liggen. Wedden dat het zondag regent", aldus Mo- nika van Paemel in „Amazone met het blauwe voorhoofd"- PERS (uitg. Meulenhoff) In boek vorm een debuut. Afgezien van het feit of de inhoudelijke kant van deze verhalen voor iedereen aan trekkelijk is, een hoek dat de moeite waard is. Op de kaft wordt hij betiteld als „een koele Wolkers". Wat sfeer betreft, doen zijn verha len daar inderdaad aan denken. De toon is echter wat rel ativerender en maatschappij-kritisch breder gericht, maar niet minder wreed. Het is een boek over mensen, gepersonifieerd in enkele vaste ty pen, die telkens weer opduiken: Karst, Adriaan, Edgar, Helene, Ma ria e.a. Zij staan model voor men sen, die kapot gaan aan elkaar en een maatschappelijk cultuurpatroon, dat de hypocrisie als wapen han teert. „Nergens zag hij de angst naar buiten breken, overal de kome die der dapperheid: verspreid geen onrust, wees waardig, weet te ster ven. En de pijn werd weggespoten", is een typerend citaat. De verhalen over echtgenoten, familietragedies, underdogs en dengelijken zijn koel objectiverend geschreven, maar vaak van een hallucinerende wer king en een symbolische geladen heid. Heel anders maar zeker niet minder is het debuut van de Vlaamse MONIKA VAN PAEMEL: AMAZONE MET HET BLAUWE VOORHOOFD. Het boekje ver scheen in de Elsevier Literaire Se rie, die onder leiding van Angèle Manteau tot stand komt; opvallende kwaliteiten gaat vertonen en zeker een geduchte concurrent wordt voor haar bloedeigen Manteau-fonds, dat de rug werd toegekeerd. Wanneer je Monika van Paemel naast Guus Kuijer leest stoot je op parallelen en verschillen. Is Kuijer de intellectualistische en koele ana lyserende Noordnederlander, die objectief de dingen rondom zich (op een afstandje dus) kritisch bekijkt, Monika van Pamel is de bloedwar me zuiderlinge, die niet minder kritisch mensen en dingen onder gaat, eraan lijdt, maar er met een poëtische levensdrang bovenuit groeit. De eerste zit als het ware bij de pakken neer, de tweede over stijgt het miezerige gevoel door tel kens weer de keerzijde van iedere medaille té willen zien. Geen vlucht, want „het is een levensnoodzake lijkheid te participeren, deel te zijn van levensvormen, van dingen, van mooie, krankzinnige, wanhopige, koele, stomme dingen". Voert bij Kuijer de bitterheid de boventoon, bij Van Paemel is het de verwonde ring: „Wat dwingt me in godsnaam te leven zoals ik niet wil....De vreugde en de liefde kunnen bedrog zijn. Maar de pijn slechts zelden". Monika van Paemel tevens moeder van twee kinderen schreef, in een krachtige poëtische stijl een aantal schetsen, die voort borduren op haar herinneringen („Mijn enige zekerheid is datgene wat voorbij is. Of ik mijn doden koester of vervloek, zij bepalen mij") Zonder deze te verloochenen schept zij zich „een werkelijkheid, die boven zich zelf uitklimt". Zij sluit zichzelf niet op in haar kriti sche houding, maar doet er iets mee. Daarom is dit een verademend boekje; een wijs (zander akelige bij klank) boekje. Voor f 7,90 bekoopt u zich daar niet aan. Integendeel. H. E. „Dat oorlog en overspel, slechts uitvindingen zijn van Koene, en van Endepols": een van de Dimitri van Toren kenmerkende fragmenten uit diens nieuwe liedjesprogramma, dat zijn première beleefde in het Goese café-chantant „De Vrijbuiter"; een etablissement van de jubilerende Zeeuwse muzikant Cees Hoogesteger (20 jaar „in het vak" en behalve een goede vriend van Dimitri ook een evenbeeld van hem: er is alleen een „bril-verschil"). Hij reageerde positief op het nieuwe repertoire, dat de thans in Oerle woonachtige oud-Bredanaar samen met zijn vaste begeleider Cees de Jonge (uit Goes) afkomstig) enigszins nerveus voor het eerst voor het voetlicht bracht. De nervositeit kon voor een deel gemakkelijk worden toegeschreven aan het feit dat hij zijn nieuwe nummers, die in december op een langspeelplaat worden uitgebracht, nog maar enkele keren in besloten kring heeft „uitgeprobeerd". Boven dien was het voor het eerst, dat Van Toren met een begeleider optrad. Cees de Jonge zorgt als multi-in- strumentaiist voor een ver-vol-ma- king van het geluid. Gezien de mo gelijkheden van de vele instrumen ten, en de grote vaardigheid waar mee de Goesenaar ze bespeelt, is het jammer, dat slechts spaarzaam van variatiemogelijkheden gebruik is ge maakt en dat oppervlakkig gezien alle liedjes hetzelfde patroon volgen. Er zit, althans in de muziek, weinig verrassing. Het duo was duidelijk nog niet geheel op elkaar inge speeld. De teksten zijn poëtisch als van ouds. Van Toren kenmerkt zich in zijn nieuwe liedjes meer als een dichter die van de muziek gebruik maakt om uit de anonimiteit te ko men dan als een zanger, troubadour of musicus. Zijn „Treinreis" is een fijn mijmerding en het enige num mer waarbij de muziek niet alleen melodiesteun is maar ook een eigen leven leidt. Jammer van het irrite rende en onnodige „gelailailai-de" laatste couplet. Een snier op zijn Bredase flatneurose-tijd geeft Dimi tri in een inleiding op „Terug naar teveel om op te noemen". „Als ik 's morgens in mijn flat in de lift stapte en de mensen goedemorgen zei, keken ze me aan alsof ik ze gebeten had. Dat zal me altijd bij blijven. In Oerle zegt iedereen ei kaar goedendag". Maarten Kersten eindredactie henk egbers NIEUWERKERK a. d. IJSSEL Een 27-jarige wachtmeester van de rijkspolitie te Nieuwerkerk aan de IJssel zou vier mannen rustig hun gang hebben laten gaan bij een inbraak in een exportslachte rij in die plaats. De politieman zou uit angst voor de numerieke meerderheid van de vijand rechts, omkeert gemaakt hebben met de opmerking dat hij zijn vrouw en kind te lief heeft. De commandant van het korps Nieu werkerk heeft een onderzoek naar de gang van zaken gelast, naar aan leiding van een klacht van de slach terij. Het verhaal heeft twee lezin gen. Volgens de eerste zou de wachtmeester in de nacht van 2 op 3 november door een veehouders- zoon opgebeld zijn met de medede ling dat er vier mannen met een lichtblauwe Ford bij het bedrijf ge stopt waren, waarna zij de gebou wen binnendrongen. De wachtmees ter beloofde te komen, maar deed dit pas na een herhaalde alarmering. Het onderzoek zou zich beperkt hebben tot het kritisch bekijken van de Ford en een tactische aftocht. Direct daarna zouden de inbrekers in alle rust met een buit van vijf tien gulden vertrokken zijn. De groepscommandant van de rijk- poiitie te Nieuwerkerk a.d. IJssel noemt dit verhaal overtrokken. „De wachtmeester", zegt hij, „is gewaar schuwd omdat er een paar mensen op verdachte wijze in een auto zou den zitten. Eigenlijk had hij toen de commandant moeten bellen, maar met de gedachte dat het wel weer een vrijend paartje zou zijn dat gebeurt hier nogal eens is hij gaan kijken". Toen de wachtmeester aankwam bleek er niemand meer in de auto te zitten en volstond hij met het note ren van het nummer. „Een denk fout", vergoelijkt de commandant, „maar dat mag wel eens een keer". Of de wachteester disciplinair ge straft zal worden kon hij niet mede delen, maar waarschijnlijk achtte hij dit niet. Op de vraag of het noteren van het nummer van de Ford ertoe bij zal dragen dat de inbrekers gepakt wor den antwoordde hij dat het in het belang van het onderzoek was hiero ver het stilzwijgen te bewaren. NIJMEGEN (ANP). Totaal anders dan werd verwacht, na melijk liftend, is staatssecretaris A. van Es van Defensie gisteren in Nijmegen gearriveerd voor een inspectie van de luchtmacht in structie en militaire opleidingen school. De helikopter, waarmee de staatssecretaris van Ypenburg was vertrokken, kon Nijmegen wegens de dichte mist niet be reiken en landde buiten de stad op het voetbalveld van „Oranje Blauw", waar vlaggen van dezelf de kleur wapperden als bij de kazerne. Een passerende automobilist bood de staatssecretaris een lift aan naar het kazernecomplex, waar alles in gereedheid was ge bracht voor een luchtlanding. EEN AANTAL Nederlandse mu sea heeft door een tekort aan finan ciële middelen niet de optimale be veiliging die, zeker gezien de recen te kunstdiefstallen, vereist zou zijn. Dit schrijft staatssecretaris Vonhoff (CRM) in antwoord op vragen. HET BUREAU van statistiek van de gemeente Amsterdam heeft bere kend dat aan het begin van 1971 ongeveer 15.000 Surinamers en An- tillianen woonden in de hoofdstad. (ADVERTENTIE) Onze kollekties hebben reeds vele talen gesproken. Maar omdat we veel exporteren hoeft u nog niet naar New-York, Wenen of Parijs. Hier in het hartje van brabant tonen wij u onze: exclusieve modellen uit eigen ateliers, 1 veelvoud van bontsoorten, ruime sortering in bonthoeden en sjawls. als het beste maar goed genoeg is. BREDA Eindstraat 14 Tel. O'óOO-aiOSé TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 04250-31621 DEN BOSCH Schapenmarkt 17-21 Tel. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 13