Adviescommissie is tegen bevriezing Axelsestraat Weekmarkt voor Terneuzen-Zuid T oeristenbelasting voorgesteld voor Valkenisse libslle. TOEKOMSTWENS NUMMER EEN VAN MIDDELBURGINDUSTRIALISATIE Drempel in Schelde hindert scheepvaart voor Gent; pleidooi van kapitein: bagger die drempel weg NEGATIEF ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Ambts j ubileum Goese politie Winkelopeniiig op zondag twijfelachtig VERZOEK VAN MIDDENSTANDS COMMISSIE AAN B. EN W.: Zaamslag won biljartwedstrijd van Axel Hengelseizoen 1971 van Westerschelde- federatie afgesloten stad streek INBREKERS OP KANAALEILAND IN SAS VAN GENT BOTSING TUSSEN BROMFIETSERS ofwel de verrassende Mercedes Mercedes-Benz Diesels omwille van comfortabele zuinigheid ZWAARDEMAKER Vrachtauto vernielt tuin van burgemeester Gestolen auto snel terug gevonden Vechtersbazen in Bergen op Zoom gearresteerd Zaamslag Djfisdag 26 oktober 197] 5 (Van een onzer verslaggevers). TERNEUZEN Met ruime meer derheid van stemmen heeft de com missie voor het klein- en middenbe drijf te Terneuzen zich gekeerd ge- gen de door het gemeentebestuur voorgestane „bevrièzing" van de winkelstand in een deel van de Axelsestraat. De commissie zal dien overeenkomstig advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Met haar afwijzend standpunt ten aanzien van de bewinkeling aan de Axelsestraat gaat de commissie lijn recht in tegen het rapport van het centraal instituut voor het midden- en kleinbedrijf, dat de nadruk legt op het belang van een concentratie van winkels in de Terneuzense bin nenstad annex het saneringsplan Ja va. In de, in het Terneuzense stad huis, gehouden commissievergade ring vertolkte de heer J. den Toon der het negatieve standpunt van het Handelscentrum Terneuzen ten aan zien van een bevriezing van de win kelstand aan de Axelsestraat ten zuiden van de Kerkhoflaan. Wethou der A. Ramondt vroeg of het de bedoeling van het HCT is het cimk- rapport van de tafel te vegen, ter wijl dit rapport destijds juist door de winkeliers is geëntameerd. „Het huidige HCT-bestuur wil zich aan dit cimk-rapport niet op hangen", zei de heer Den Toonder. „Voor ons is het geen uitgangspunt voor de bevriezing van de Axelse straat". Burgemeester Aschoff merk te op, dat de winkelconcentratie- gedaehten wel de hoofdmoot vormt van het rapport en past in de toe komstige structuur van de binnen stad. Er worden drie winkelcentra in aangegeven: de oude binnenstad met een uitbouw naar het Java, de Zuidpolder en het wijkwinkelcen trum in de Serlippenpolder". Mevrouw Doppegieter-Thiel sug gereerde de winkeliers in de te bevriezen Axelsestraat toch toe te staan hun zaak in de breedte uit te breiden, maar burgemeester Aschoff meende dat dan het hek van de dam zou zijn. Burgemeester Aschoff voegde er aan toe dat indien Terneuzen een echt koopcentrum voor de streek wil worden men de bewinkeling niet moet verbrokkelen. De heer Den Toonder zag niet in waarom de Axelsestraat niet gelijk met andere winkelcentra tot ontwikkeling kan worden gebracht. Met betrekking tot eventuele schade die middenstan ders als gevolg van de uitvoering van het bestemmingsplan zuid zou den kunnen lijden zei wethouder Ramondt, dat de wet op de ruimte lijke ordening voor bepaalde geval len in de „planschade" voorziet. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) GOES Vrijdag 5 november zal in een bijeenkomst van het gemeen telijk politiekorps van Goes liet zil veren ambtsjubileum van de briga diers J. P. Lokerse en H. P. de Wit worden gevierd. De heer Lokerse trad op 1 januari 1946 als adspirant van politie in dienst bij de gemeentepolitie te Vlaardingen. Op 1 april 1955 kwam hij naar Goes. De heer De Wit startte op 13 juni 1946 zijn loopbaan bij de koninklijke marechaussee. Op 1 april 1950 werd hij aangesteld bij de gemeentepolitie van Tilburg, waarna hij op 5 juni 1957 in dienst trad bij het korps politie der Ne derlandse Antillen. Op 1 maart 1970 werd hij benoemd tot brigadier van gemeentepolitie te Goes. De korpsbijeenkomst wordt ge houden in één der zalen van de „Prins van Oranje" aan de Nieuw - straat te Goes. Na afloop daarvan (plm. 15.30 uur) is er tot 16.30 uur voor belangstellenden gelegenheid de jubilarissen geluk te wensen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In de vergade ring van de commissie voor het midden- en kleinbedrijf (is gebleken dat de middenstanders in de vier buitenkernen van de gemeente Ter neuzen geen voorstanders zijn van een winkelopening op zondagmid dag. De heer J. den Toonder, voorzitter van het HCT, zei dat een enquête onder de neringdoenden over deze zondagopening nog gaande is. Bur gemeester Aschoff merkte op dat alleen wanneer een grote meerder heid van de winkeliers zich voor een zondagopening verklaart van burgemeester en wethouders een voorstel daaromtrent aan de ge meenteraad is te verwachten. Wat is er vrouwelijker dan bloemen? Welke vrouw wordt niet graag met bloemen verwend? Welke vrouw legt niet iets van zichzelf in een boeket dat'zij schikt? Welke vrouw wil het zonder bloemen doen in haar huis? Daarom in Libellevaak aandacht voor bloem en plant, zoals nu het allerlaatste rozennieuws, bloemen die u nog nooit zag bloeien. Verder in Libel Ie o.a. is het so/dateneten ongezond Geboorteregeling: interviews met echtparen in verschillende omstandigheden. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In de commissie voojNie? midden- en kleinbedrijf heeft de voorzitter van het Handelscentrum Terneuzen, de heer J. den Toonder, b. en w. verzocht te overwegen in het zuidelijk stadsdeel op vrijdag een markt te houden, in de omgeving van de Alvarezlaan - Beethovenhof. Volgens de heer Den Toonder zouden marktkooplieden een dergelijke weekmarkt in zuid toejuichen. Burgemeester Aschoff wilde lie ver eerst de mening afwachten van de middenstanders in het in aan bouw zijnde winkelcentrum Zuid polder over een markt in hun naaste omgeving. De heer Den Toonder zei er niet aan te twijfelen dat het standpunt van deze winkeliers posi tief zal uitvallen, omdat zij de vruchten plukken van het marktbe zoek. Hij zegde toe aan de betrok ken winkeliers te vragen hoe zij over het marktplan denken. Het HCT is er voorts voorstander van dat alleen aan de oostzijde van de Axelsestraat geparkeerd mag worden en dat nabij de van Steen bergenlaan oversteekplaatsen wor den aangelegd. Het parkeren aan de oostzijde zou minder gevaar opleve ren voor het winkelende publiek, dat thans de auto alleen aan de westzijde van de Axelsestraat mag neerzetten. Ook het aanleggen van zebra's zou de veiligheid van voetgangers be vorderen. Burgemeester Aschoff zegde toe een en ander met ver- keersdeskundigen te zullen opne men. Dat is ook het geval met een suggestie om een betere parkeermo- gelijkheid te scheppen in de Dijk- straat. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Maandagmor gen kwam men op het Kanaaleiland in Sas van Gent tot de ontdekking dat er het afgelopen weekend was ingebroken. Men had de loods opengebroken en vervolgens van diverse toestellen drie elektromotoren en twee accu's ontvreemd. Het materiaal was van Van N. De «rijkspolitie stelt een onderzoek in. (Van onze correspondent) AXEL De bromfietser 3. L. uit Axel, die over de Herengracht in de richting Axelsedam in Terneuzen reed. kwam in botsing met een te genligger, B. uit Goes, die eveneens een bromfiets bestuurde. L. liep een gebroke pols en een gebroken rechter middenvinger op. B. had alleen schaafwonden. Beide bromfietsen werden flink bescha digd. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Het hengelseizoen 1971 is afgesloten, athans wat de toernooien betreft van de Wester- schelde-federatie. In totaal zijn dit jaar 13 internationale zeehengelwed- strijden door deze organisatie geor ganiseerd. Kampioen voor Nederland werd bij de heren: P. van de Berge uit Terneuzen met 3873 punten. Bij de dames: mevrouw De Munck uit Sluiskil met 2111 punten. Voor Bel gië: heren: H. van de Bussche uit Diksmuiden 2775 punten en bij de dames behaalde zijn echtgenote met 2096 punten de titel. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG In café „Het wa pen van Zeeland" te Zaamslag speelde de biljartvereniging ZBC een wedstrijd tegen het Axelse POP. De Zaamslagse biljarters won nen acht van de elf duels. De gede tailleerde uitslag was: J. van Cad- sand - A. Bolleman 20, J. Buijze - J. Oppeneer 2—0, J. Allaart - L. de Wit 02, A. van Kerkvoort - J. Schram 20, J. Stolk - B. Schram 02, P. Willemsen - J. de Leijzer 02, F. van de Velde - L. Dieleman 20, C. de Vos - J. Zegers 2—0, M. de Pooter - E. van Hijfte 20, M. Maas - P. Boeije 20, A. Buijze - E van Hijfte 20. Eindstand 166. (Van een onzer verslaggevers). MIDDELBURG Voor zijn toe komst denkt Middelburg in de eer ste plaats aan industrievestigingen, die gebaseerd zijn op toelevering en grondstoffenverwerking Het wer vingsbeleid van de Zeeuwse hoofd stad zal daar dan ook duidelijk op worden gericht. Dit wordt meege deeld hi de gisteren aangehouden be groting van de gemeente Middel burg, een stuk dat al van correcties werd voorzien, voor het goed en wel bij de ontvangesrs was gearri veerd. Het gaat in dit geval om prettige correcties. In de oorspronkelijke op zet van de begroting vonden b. en w. bet noodzakelijk teneinde de be groting sluitend te kunnen maken de straatbelasting, de rioolbelasting, alsmede de personele belasting niet onbeduidend te verhogen. Op het laatste nippertje ontvingen b- en w. echter de mededeling dat de uitke ringen uit het gemeentefonds dit jaar voor Middelburg wat hoger zul len uitvallen. Dat buitenkansje dankt de stad aan de onverwacht snelle groei van zijn inwonertal in de laatste paar maanden. Er zullen echter wel enkele ta riefsverhogingen moeten worden doorgevoeld. De vervoersdienst en de reinigingsdienst worden duurder (meeropbrengst f 20.000) de kolken- zuiger wordt tegen hogere vergoe dingen ingezet (meeropbrengst f 1500) en de hondenbelasting zal worden verhoogd (meeropbrengst f 8900). Behalve voor de hondenbelas ting, heeft de raad al toestemming tot tariefsverhoging zoals hierboven genoemd gegeven. In het beleid voor de komende jaren zien b. en, w. van Middelburg, ze 'schrijven zij in de nota van aan bieding van de begroting, een belang rijke plaats ingeruimd voor verbe tering van de communicatie tussen de plaatselijke overheid en de bur gerij. Er zijn op dit gebied al enkele veelbelovende experimenten uitge voerd. De nota van aanbieding spreekt verder de verwachting uit dat aan de huidige onderbezeting van het politiekorps uiterlijk op een januari 1973 een einde zal zijn ge komen. Wat .de ontwikkeling van de Mid delburgse binnenstad betreft, mer ken b. en w. op dat er binnen niet al te lange tijd een duidelijke lijn te zien zal zijn. B. en w. vinden het gewenst om met een grootscheeps verkeersonderzoek, te wachten tot de ontwikkelingen, in de binnenstad zich duidelijk hebben afgetekend. In 1972 zal, naar verwacht wordt, met de bouw van een complex voor de stedelijke scholengemeenschap in Klarenbeek kunnen worden begon nen. De restauratie van de Kuipers poort zal eveneens in 1972 zijn vol tooid. In 1971 zullen een kleine dui zend woningen gereed komen, waar van er 478 in de woningwetsector worden gebouwd- (Van een onzer verslaggevers) VALKENISSE/KOUDEKERKE De gemeente Valkenisse, een samenbun deling van diverse bekende badplaatsen als: Zoutelande, Biggekerke, Dishoek en Koudekerke, gaat met ingang van 1 januari 1972 de toeristenbelasting in voeren. B. en w. stellen dit althans voor aan de gemeenteraad die hierover dinsdag 2 november beslist. Tevens stellen b. en w. voor om naast de toeris tenbelasting de bestaande forensenb'elasting te handhaven. De nieuwe belasting zal worden geheven „terzake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet in het bevol kingsregister der gemeente zijn op genomen. Voor zover de belasting wordt geheven van hem die gele genheid tot verhhjf biedt, is deze bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene terzake van wiens verblijf de belasting verschul digd wordt". Valkenisse heeft niet zoals enkele andere gemeenten in Zeeland ge meend de mogelijkheid tot het in voeren van de toeristentax al vorig seizoen t? moeten benutten, „gezien het late tijdstip waarop deze .wet aan ons ito 'kenftirf rwerd gébracht. Immers op dat moment waren al afspraken gemaakt en prijzen vast gelegd. Een zodanige gedragslijn kwam onS minder elegant voor". Een van de argumenten dlie b. en w. van Valkenisse hanteren ter vef- dediging van de nieuwe taks, is het feit dat voor een groot aantal pro jecten op het gebied van de recrea tie in een recent verleden en dito toekomst hoge kosten zijn of worden gemaakt. In navolging van andere gemeenten op Walcheren vindt Val kenisse dat een bedrag van f 0,25 per overnachting redelijk lis. Belasting is men slechts verschul digd als tegen een vergoeding nacht verblijf wordt verstrekt. Gezien de voorlopige gegevens van de „gasten- statistiek" van 1970 mag verwacht worden dat de belasting een bruto- opbrengst te zien zal geven van 600.000 x f 0,25 ofwel f 150.000. Aan salaris (een extra ambtenaar) en administratiekosten zal echter wéér f 25.000 van de winst moeten wor den afgetrokken. Het belastingtijd vak loopt van 1 april tot en met 1 oktober. (ADVERTENTIE) Dies Een verbazingwekkender auto dan een Mercedes Diesel is nauwelijks denkbaar. U verwachtte misschien een apart model, een andere Mercedes. Maar niets daarvan. Hij wijkt in niets af van andere 4-cilinder Mer- cedessen. U rijdt in het originele Mercedes concept, ontworpen voor maximaal komfort en optimale veiligheid. Maar dan voor- zien van 'n wonderlijk soepele, actieve dieselmotor, verrassend stil en goed voor 130 km/u. Verrassend, niet? Even verrassend als uw eerste tankstop: voor rond de 15 gulden gaat de 65-liter tank vol. En u kunt weer zo'n 700 km voort. Dat is Diesel GT... van Mercedes! Geïnteresseerd? Een (lange!) proefrit is een kwestie van nu even bellen! N.V. GARAGE 'T WESTEN Oostburg, Breedestraat 23, tel. 01170 22 55 Nieuwe, eeulrale Mercedes-showroom Utrecht. Niet iedere dealer kan u alle Mercedes-Benz typen torien; hij zal u daar om desgewenst gaarne vergezellen naar onze nieuwe, centrale showroom in Utrecht. Daar kunt u kiezen uit vele typen en kleuren. U vindt de showroom aan de Reactorweg 25, langs de autoweg Utrecht-Amsterdam, afslag Lage Weide. U bent van harte welkom maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur. (Van een onzer verslaggevers) GENT - TERNEUZEN De zoge naamde „drempel van Borsele" (bij de splitsing van het „pas van Ter neuzen" en de „Everingen") vormt de enige hinderpaal voor alle aan het zeekanaal naar Gent gelegen havens. Door het üitbaggeren van deze drempel zou de beperkende diepte van 10,50 meter vergroot worden en zo de liaven van Gent beter toegankelijk maken. Aldus de heer André Dewilde, havenkaplitein van de haven van Gent, in het tijdschrift „Gent werkt". Momenteel is het zo dat dieplig gende schepen met bestemming Gent op de rede van Vlissingen moeten wachten tot dit soort sche pen met bestemming Antwerpen is vertrokken. Zoals bekend vaart men alleen met hoogwater de Wester- schelde op. De schepen voor Gent e.d. moeten wachten om te voorko men dat zij, als ze de havenmond van Terneuzen moeten invaren, de naar Antwerpen stomende schepen hinderen. Hierdoor wordt een moei lijke situatie geschapen voor Gent, aldus de heer Dewilde. De vraag om de drempel van Bor sele uit te baggeren wordt, aldus de heer Dewilde, ingegeven door een streven naar een optimale nautische benutting van de havenmogelijkhe den langs het kanaal naar Gent en een verhoogde veiligheid voor de scheepvaart op de Westerschelde. „Het probleem dat nu geschapen wordl voor de haven van Gent door de aanwezigheid van die drempel wordt steeds groter door het feit dat de industriehaven Gent vooral sche pen met grote afmetingen ont vangt". „Het deel van de Westerschelde tussen Vlissingen en Terneuzen be hoort niet tot het gevaarlijkste vaar water, zoals zich dat voordoet voor bij Ossenisse". Nautisch gezien, zo schrijft de heer Dewilde, lis Je scheepvaart met bestemming sluis van Terneuzen veiliger dan die doorvaart naar Antwerpen. De heer Dewilde stipt nog even de wens van Gent aan om schepen van 125.000 ton d.w.t. te kunnen ontvangen. Volgens hem is de Schel de tot Terneuzen hiervoor veilig be vaarbaar te maken mits men „het Scheur" (de vaarroute vanuit zee langs Vlisst'ngen) en de drempel van Borsele uitbaggert en onderhoudt. „Dit zal, samen met een sluis voor schepen van 125.000 ton dwt en een aangepast kanaal de haven van Gent op een vehige manier toegankelijk maken voor deze schepen", zo be sluit de heer Dewilde. (ADVERTENTIE) NEEMT VAKER zonder kleurstof en conserveermiddel (Van onze correspondent) •s GRAVENPOLDER Tijdens een zeer dichte mist reed gistermor gen een vrachtauto van de firma Smits uit Oosterland tegen een boom in de tuin van G. van Waas, burgemeester an de gemeente Bor sele. De auto Had een snelheid van 50 tot 60 kilometer. Er was slechts een zicht van circa twinlfig meter. De vrachtauto werd bestuurd door de 23-jarige C. van B. uit Zierikzee. De auto vernielde achtereenvolgens een richtingwijzer van de ANWB, een bordje „Westerschelderoute", een lantaarnpaal, en het tuinhek va» de burgemeester. Achter de vrachtwagen reden twee personenauto's. De eerste daar van reed op- de achterzijde van de vrachtwagen en de andere op zijn voorganger. De personenauto's wer den resp. bestuurd door P.J. yan G. en A.C.O., beiden uit Lewedorp. Persoonlijke ongelukken deden zich niét vóór. De tuin van de burgemeester heeft het de laatste weken vaker bij slecht weer moeten ontgelden. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Maandagmi- dag werd aan de Westkade in Sas van Gent de blauwe Simca van de heer V. gestolen. Na de politie ingelicht te hebben werd de desbetreffende auto een half uur later in Zelzate teruggevon den. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM Twee vechtersbazen zijn zondagavond op het Sint Catharinaplein in Bergen op Zoom inct veel moeite door de gemeentepolitie gearresteerd. D. en M. hadden daarvoor onder invloed al twee auto's gedeeltelijk vernield. J. van E. uil Terneuzen, die zijn wagen wilde beschermen,werd door D. en M. mishandeld. De ter assisten tie geroepen politie had alle moeite de mannen mee te krijgen. Zij wer den ter ontnuchtering ingesloten.Van E. heeft een aanklacht wegens mis handeling ingediend. Kaartcompetitie DVV In café De Vlasbloem is dit weekend de achtste ronde gespeeld van het kaartkampioenschap van DVV. De uitslag was: 1 G. van de Voorde, 2 H. Schoonakker, 3 J. de Koeijer, 4 D. de Putter) 5 P. Missu. Met nog twee ronden te spelen is de stand: 1 J. van Doorn 381 punten, 2 A. C. de Zeeuw 371, 3 P. Bakker (Axel) 366, 4 H. van de Voorde 361, 5 J. do Koeijer 360, 6 G. van de Voorde 350, 7 Jac. van Doorn 346, 8 C. van Doorn 342, 9 D. de Putter 336, 10 J. de Feijter 329.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2