Nixon naar Mos- kou m LAAT DE MENSEN MAAR PR A TEN Regeringspartijen één front met kabinet Reductie voor ambtenaren blijft In meer dan honderd auto's naar Den Haag „BOM" IN BREDAAS GERECHTSGEBOUW LOOS ALARM Hond levend begraven in een droge sloot Inwoonster van Vlissingen gaat buurvrouw met mes te lijf Nederland biedt Japan excuses aan TEGENBEGROTING OPPOSITIE: 8Ö0 MLN. EXTRA ONDANKS DUURDERE AUTOVERZEKERING Benzineprijzen vandaag omlaag RADIO DE K0CK Dreigende afbouw kinderbijslag Politie èn „Rode Jeugd": Geen grap NA BEZOEK AAN PEKING Harde eisen vakbonden voor lonen laagst betaalden WOENSDAG 13 OKTOBER 1971 MET PIJN KINDERBIJSLAG Indira Gliandi niet naar Nederland 25 t/m 29 oktober PROTEST VERHOGING VEERTARIEVEN EERST BEWUSTELOOS GESLAGEN Bezoek Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse hummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW 25e Jaargang No. 6673 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem tVan onze redactie buitenland) WASHINGTON Voor de tweede keer in korte tyd heeft president Nixon de wereld ver rast. Als een bom sloeg gisteren het nieuws in, dat hij volgend jaar mei naar Moskou zal reizen voor overleg met de Russische leiders. Dit bezoek volgt dan op zijn reis naar Peking. Evenals dat het geval was met de aankondiging van zijn Chïna- reis, werd dit nieuws gelijktijdig in de betrokken hoofdsteden be kendgemaakt. Nixon deed de aankondiging in Washington persoonlijk en verzeker de dat noch zijn reis naar Peking, noch zijn bezoek aan Moskou be doeld is om profijt te trekken uit welke tegenstellingen dan ook tus sen de beide communistische lan den. Hoofddoel van de twee reizen is betere wederzijdse betrekkingen te verkrijgen tussen de V.S. en de beide landen. Volgens de (volkomen onverwacht in de perskamer van hel Witte Huis verschenen) Amerikaan se president werden Peking, de Amerikaanse bondgenoten in Europa en Japan tevoren van zijn bezoek aan Moskou od de hoogte re- bracht. In de officiële aankondiging van bet Russische persbureau Tass staat, dat de leiders van de Sovjet-Unie en de Ver. Staten bij een uitwisseling van meningen in de loop van het laatste jaar zijn overeengekomen, „dat een ontmoeting tussen hen wenselijk zou zijn nadat bij ge sprekken op lager niveau voldoende vooruitgang is geboekt". Volgens de verklaring van Nixon zullen bij de gespreksthema's in Moskou onder andere ook de huidi ge Saltbesprekingen tussen beide landen en de kwestie van het Mid den-Oosten behoren. De uitnodiging voor het bezoek aan de Russische hoofdstad was VO' rige maand uitgegaan van de Russi sche minister van buitenlandse za ken Gromyko tijdens een ontmoe ting in het Witte Huis. DEN HAAG (ANP) Nederland lieeft Japan zijn verontschuldigingen aangeboden voor het verbranden van Japanse vlaggetjes bij het Okura ho tel in Amsterdam. Dit heeft de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Reeds eerder had de Nederlandse regering excuses gemaakt en scha devergoeding aangeboden voor het ingooien van de ruiten van de ambts woning van de Japanse ambassadeur in Wassenaar. Dit is gebeurd door de chef van de directie kabinet en protocol, te vens plaatsvervangend secretaris-ge neraal, jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland. Wat doe je als jong koebeest in een weiland, ook als pal langs dat weiland de beruchte, naar „kattepis" ruikende Roode Vaart stroomt? Dan graas je gras en drink je water. En ais dat water je in zo'n keurig bakje wordt geserveerd, drink je het met volle teugen, al komt het regelrecht uit de belendende kattebak, die Roo de Vaart heet. En bovendien het smaakt nog ook! Laat de mensen maar praten. Boeh.' (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet-Bieshekvel heeft van de kant van de regeringspartijen in de Tweede Kamer (vporlopig) geen gevaren te duchten. De versomberende economische situatie en de precaire fi nanciële positie van ens land hebben-'dc'^ndpuhten van regering en regeringspartijen in grote lijnen op een noemer samengebracht. On danks kritiek op onderdelen zullen de plannen van het kabinet, ook die op fiscaal gebied, globaal de parlementaire eindstreep wel halen. Dat is de conclusie die tijdens de algemene politieke beschouwingen te trekken viel uit de redevoeringen van de fractieleiders Andriessen (KVP), Wiegel (VVD), Aantjes (AR), Mellema (CHU) en Berger (DS 7'0). De oppositiepartijen in de Tweede Kamer de zgn. progressieve drie: PvdA. D '66 en PPR, legden de Kamer een tegenbegroting voor. Hierin is 800 miljoen gld extra ruimte gescha pen voor collectieve voorzieningen. Fractievoorzitter drs. Den Uyl (PvdA) deelde mee dat deze begro ting mikt op een verlaging van de uitgaven, een iets hogere belasting druk, een betere dekking van de uit gaven en een betere aanpak van de knelpunten. Tevoren had hij het ka binet-Biesheuvel op niet mis te ver stane wijze laten weten dat het naar zijn mening de prioriteiten verkeerd legt, te veel geld uitgeeft voor defen sie. te weinig voor woningbouw Van Mierlo (D'66) noemde de „fi nanciële puinhoop" ongekend groot Hoewel met pijn zijn de regerings fracties bereid de lastenverzwaringen die het kabinet voorstelt en het leeu wendeel van de aangekondigde be zuinigingen te aanvaarden, als daar mee de financieel-economische situa tie weer in goede banen kan worden geleid. De confessionelen gingen daarbij echter niet zo ver als de heer Wiegel, die verklaarde de bezuinigin gen op de begroting-1972 niet als eenmalig te zien, maar als „een eerste stap tot verdere afremming in de ko mende jaren". Mr. Andriessen zei dat de zorg over het begrotingstekort voor dit jaar de KVP doet heenstappen over de noodzakelijke extra stijging van de belastingdruk (0,8 pet i.p.v. 0,5 pet) om het begrotingstekort voor 1972 binnen meer aanvaardbare grenzen terug te dringen. „Cijfermatig zijn we daarmee misschien ontrouw aan ons program, maar inhoudelijk, van uit wat wi.i voor ons volk wijden, beslipt niet" Mr. Andriessen merkte ten aanzien van de drukverzwaring wel op, dat hij aan het opgeven van de inflatie correctie op de loon- en inkomsten belasting de voorkeur zou hebben gegeyen boven verhoging van de wiebeltax van 3 naar 5 pet. De KVP vindt echter dat nu voor verhoging van de wiebeltax gekozen is, er niet verder aan de teruggave van de infla tiecorrectie getornd mag worden. Een standpunt dat alle regeringsfracties delen. Moeilijkheden zouden er in de toe komst wel kunnen rijzen tussen KVP, AR en CHU enerzijds, en VVD en -DS'70 anderzijds over de kinderbij- slagpolitiek. (Zie hierover ook elders op deze pagina). Mr. Andriessen vroeg premier Biesheuvel een uit drukkelijke tegenspraak te geven van de „gegroeide indruk", als zou reeds besloten zijn tot een bevriezing van de kinderbijslag voor het tweede kind. Indien het er toch van zou moeten komen,dan zou als compen serende maatregel voor de laagstbe taalden en kleine zelfstandigen t.e denken zijn aan een structurele ver hoging van de kinderbijslag voor derde en volgende kinderen De WD-er Wiegel daarentegen vroeg zich nu reeds af. of het kabinet zou moeten volstaan met een bevrie zing van de kinderbijslaguitkering voor het eerste en tweede kind. Een verdere afbouw van de kinderbijslag regelingen zou zijns inziens zeker on der ogen moeten worden gezien. De heer Andriessen, die de rege ring prees voor het afzien van de kleutergeldverhoging, uitte voorts bezwaren tegen uitbreiding van schoolgelden voor kinderen die nog leerplichtig zijn. Hij vroeg binnen de begroting naar een ander,e oplossing te zoeken. De verhoging van de col legegelden vindt hij op zichzelf aan- (Van een onzer verslaggevers) BREDA Ondanks liet feit dat de verzeke ringsmaatschappijen gedwongen zijn de premies voor autoverzeke ring drastisch te verhogen, zuilen zij de premiereductie voor ambte naren, leraren, onderwijzers en agrariërs voorlopig nog wel hand haven. Dit werd ons gisteren desgevraagd door een aantal verzekeringsmaat schappijen meegedeeld. De afgelo pen dagen, na de publicaties over de op handen zijnde premieverho gingen, werden we door een aantal lezers gebeld met de vraag wat nu eigenlijk de ratio is van van deze premiereductie. Geen enkele ver zekeringsmaatschappij kon ons daarop een exact antwoord geven. Bij de contactcommissie motorrij tuigenverzekering in Den Haag sprak men van een historisch ge groeide situatie. Indertijd was het zo aldus een woordvoerster van deze commissie dat mensen met een overheidsbaan voor wat men noemde „een goed risico" zorgden. Ze waren goed voor een vast sala ris, ze reden over het algemeen een beperkt aantal kilometers per jaar en hun financiële situatie was vaak minder labiel dan die van andere particulieren. De reductie die over het algemeen 10 proeent bedraagt van het basistarief van de toch al gereduceerde premie bij het beperkt gebruik van de auto (minder dan 20.000 kilometer) be perkte zich tenslotte niet tot perso nen in overheidsdienst. Dezelfde verzekeraar merkte over igens op dat naar zijn mening de premiereductie voor overheidsper soneel in de loop der jaren wel een erg kunstmatige zaak is ge worden. „Inderdaad historisch ge groeid en daardoor moeilijk terug te schroeven Men verwacht in 1972 gereed te komen met de studie over de her structurering van de verzekerings tarieven. Wellicht dat er dan ook voorstellen tot verandering komen. Vóór die tijd echter verwacht jnen bij de contactcommissie motorrij tuigenverzekering niet dat er .iets zal gebeuren. vaardbaar, mits er o.m. verwerking in de studiebeurzen plaatsvindt. De heer Andriessen noemde voorts de voorgestelde verhoging van de ben zineaccijns gemakkelijker te aanvaar den dan de verhoging van. de mo'or- rijtuigenbelasting. Hij suggereerde als andere mogelijkheid een tijdelijke hogere benzine-accijns en op langere termijn een belasting voor luxe jach- ,ten en bromfietsen. (Vervolg op pag. 11). ROTTERDAM (ANP) Met In gang van vandaag zullen de prijzen aan de pomp van super-benzine met 0,3 cent en de normale benzine met 0,5 cent per liter worden verlaagd. De officiële prijs van zware stook- olieën zullen worden verlaagd mei 3,60 per 1000 liter-kilogram. Een en ander is gisteren door de gezamen lijke oliemaatschappijen meegedeeld DEN HAAG (ANP) De Indiase premier Indira Ghandi, zal tijdens haar Europese reis, later deze maand, geen bezoek aan Nederland brengen. De Nederlandse regering had haar uitgenodigd. (ADVERTENTIES) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De plannen van de regering met de kinderbij slag, gaan er toe leiden dat de vakbonden harde eisen op tafel zullen leggen voor wat de lonen van de minstbetaalden betreft. Dit werd ons aangekondigd door een woordvoerder van het NKV, de heer Frans van Bakei. Naar de mening van de drie vakcentrales komen de laagst betaalden volkomen in de knel te zitten wanneer de aangekon digde studie over het verdwij nen van de kinderbijslag voor het eerste kind, zoals wordt ge vreesd, er toe zal leiden dat er inderdaad een afbouw van de bijslag zal plaatshebben. Ook het reeds door de regering aangekondigde besluit de uitke ring voor het eerste kind op het huidige peil te bevriezen stuit op weerstand van de vakcentra les. al is men er van doordron gen dat de strijd op dit punt reeds zo goed als verloren is. aangezien deze beslissing een onderdeel vormt van het re geerakkoord. De vakcentrales zullen er voor pleiten de bevriezing van de bijslag voor het eerste kind te beperken tot dié personen met een inkomen boven een nog na der te bepalen grens. Als sug gestie voor die grens noemde de hem- Van Bakei een bedrag van 25 mille per jaar. Aan dit pleidooi, zal nog' scher per de hand (vorder gehouden, wannco- eer -ngg» van de regering in :een adviesaanvrage van de SER gerealiseerd wordt. Deze suggestie stelt voor te overwegen ook de uitkering voor het tweede kind te bevrie zen wanneer de kosten te zeer stijgen. In vakbondskringen zijn stem men opgegaan die in een en ander een voorbereiding zien (welke visie wordt gestaafd door het aangekondigde onder zoek) de kinderbijslag geheel op te doeken. De regeringsplannen met be trekking tot de maatregelen rond de kinderbijslag zijn inge geven door de wens de AOW- en AWW-uitkeringen te verho gen. De vakbonden zijn hier ook voorstander van, maar wil len het hiervoor benodigde geld putten uit het niet teruggeven van de inflatiecorrectie. CHESTER CONKLIN, een bekend vertolker van komische rollen in de tijd van de stomme film, is in Holly wood overleden. Hij werd 83 jaar. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het actiecomité Westerscheldeveren-Zeeuwsch-Vlaan deren verwacht dat meer dan honderd vracht- en personenauto's aanstaande zaterdag zullen deelnemen aan de tocht naar Den Haag uit protest tegen de voorgenomen verhoging van de veertarieven. Donderdag en vrijdag zal het comité per geluidswagen door Zeeuwsch- Vlaanderan rijden oim iedereen nog eens op te wekken aan de rit naar Den Haag deel te nemen. Dan zullen ook stencils verspreid worden over dé te volgen route en nadere instructies voor de karavaan. De autots zullen zaterdag vanaf half acht in drie golven met de dubbel deksveerboot van Perkpolder naar Kruiningen oversteken. De stoet vertrekt om half tien uit Kruiningen naar Den Haag. Er zal zoveel mogelijk in een lange file gereden worden. Motoragenten van de rijkspolitie uit Middelburg zullen de karavaan tot aan de Zeeuwse grens escorteren. De rijkspolitie neemt daar de begeleiding tot aan Dordrecht over. In Wilhelminadoa-p zullen politiemannen uit Den Haag de optocht naar deze stad vergezellen. Verwacht wordt dat de stoet omstreeks half twee zaterdagmiddag bij het Haagse Malieveld zal aankomen. De betogers tegen de verhoging van de veertarieven gaan dan te voet naar het Binnenhof, waar minister Drees jr het bestuur wan het actiecomité zal ontvangen. Op de grond de kleine vliegtuig bom, zoals hij gisterochtend gevon den werd in het gerechtsgebouw in Breda. (Van een onzer verslaggevers) ST.-WILLEBRORD In St.-Willebrord is in de nacht van maandag op dinsdag of dinsdagmorgen vroeg een hond levend begraven nadat het dier bewusteloos geslagen was. De hond, een Mechelse herder, overleefde de ern stige mishandeling. Maar in verband met zijn zeer slechte conditie moest het dier later toch worden afgemaakt door dierenarts C. Meeuwissen uit Sprun- uel. De rijkspolitie heeft de eigenaar van de hond nog niet kunnen vinden. Het dier werd begraven in een droge sloot tussen de Hoge Donk en de Irenestraat, een stille buurt Waarschijnlijk heeft de dader niet diep gegraven of de grond boven het graf slecht aangetrapt want in zijn doodsnood wist de hond een deel van zijn kop boven het zand uit te werken. Het dier zette het daarna op een klagend janken en werd daardoor ontdekt door een omwonende. Die groef de herder uit voor hij de rijkspolitie alarmeerde. De herder, die ongeveer 10 jaar oud was, had een diepe bloedende snede over het' hoofd, was broodmager en zat helemaal onder de schurft. De hond had een touw om zijn nek, maar er zijn geen sporen van wurging gevonden. De rijkspolitie, de buurtbewoners en dierenarts Meeuwissen waren gisteren zeer onder de indruk van dit geval van zeer ernstige dierenmishandeling. De rijkspolitie te Sint-Willebrord (tel. 01653 - 2234) verzoekt iedereen, die inlichtingen over de hond en zijn eigenaar kan verstrekken, zich met haar in verbinding te stellen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Bredase afdeling van de Rode Jeugd heeft zich ver antwoordelijk gesteld voor de plaat sing van de onschadelijk gebleken bom, die in de nacht van maandag op dinsdag werd gevonden in de hal van het gerechtsgebouw te Breda. Pas om half elf gistermorgen kwam vast te staan, dat de bom ongevaar lijk was. Tot tien uur was de directe omgeving van het gerechtsgebouw op de hoek van de Kloosterlaan en Sophiastraat afgezet geweest en had liet gerechtelijk apparaat niet kun nen draaien. De Bredase gemeentepolitie be schouwt de zaak „beslist niet als een grap maar als een zeer ernstige zaak", zoals commissaris H. van Goèthem gistermorgen tijdens een persconferentie zei. „Want dit soort zaken stellen de verantwoordelijke mensen voor grote moeilijkheden. Ze kosten bovendien veel tijd en geld. Men móét er nu eenmaal reke ning mee houden, dat er catastrofa le dingen kunnen gebeuren", aldus de commissaris. Volgens de officier van justitie te Breda, mr. E. Bauwens, hebben de mensen die de bom plaatsten zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, „ondanks de onschadelijkheid van het projectiel". In een schriftelijke verklaring, die gistermiddag werd uitgegeven, 'zegt de Rode Jeugd overigens ook geen grap te hebben willen plaatsen. „Po litie en justitie hoeven zich voorals nog geen ernstige zorgen te maken, tenzij het werk van de Rode Jeugd wordt bemoeilijkt door neofascisti- sche straatrovers in uniform. Zo dit in het vervolg wel het geval zal zijn, zal be geen sprake meer zijn van een gedemonteerde vliegtuig bom. Want wie een bom kan demon teren kan hem ook weer monteren", zo luidt de verklaring. Tijdens de persconferentie liet commissaris Van Goethem weten er echt nog niet zeker van te zijn, dat de Rode Jeugd de plaatsing van de bom op zijn geweten heeft: „Er zijn nog wel andere mogelijkheden, die we niet willen uitsluiten". Toen had een onzer verslaggevers al een bezoek gebracht aan wat men het hoofdkwartier van de Bredase Rode Jeugd zou kunnen noemen; in ieder geval huizen er twee belang rijke figuren uit de gelederen van de Rode Jeugd, Evert van de B. en Jan W. Zij lagen op het moment van de binnenkomst van onze verslag gever te slapen. In een van de ver trekjes zag hij een gedemonteerde vliegtuigbom, die veel leek op de in het gerechtsgebouw gevonden bom en naar hij meende enkele on derdelen van soortgelijke projectie len. Van de B. en W. wilden geen verklaring afleggen: „Want wij wer ken niet als individuele personen maar als een collectief". Zij kondig den wel de gistermiddag verschenen verklaring van de Rode Jeugd aan. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Gistermiddag rond vijf uur heeft zich in Vlissingen een steekpartij voorgedaan, waarbij de 29-jarige mevrouw A. E., geboren S., door haar eveneens 29-jarige ach terbuurvrouw, mevrouw G. van der P.-K., met een mes in hoofd en rech terborst werd gestoken. Mevrouw S. kon, na in het zieken huis te zijn behandeld, naar huis terugkeren. Haar tegenstandster, me vrouw van der P., was zodanig over stuur dat zij na door de politie te zijn verhoord, in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De steekpartij vormde de climax in een vijandschap die al geruime tijd duurt en waarin mevrouw E. betrok ken is geraakt door haar zuster, die naast mevrouw Van der P. woonf en in conflict met deze leeft. De aan leidingen voor de herhaalde ruzies tussen de buurtgenoten vormden in hoofdzaak ruzies tussen de kinderen van beide dames. Gistermiddag kreeg het zevenjarig zoontje van mevrouw Van der P. het aan de stok met het zevenjarig dochtertje van mevrouw E. De laatste ging haar beklag doen bij de moeder van het jongetje. Deze voelde zich bedreigd en raakte in paniek. Ze greep een mes en stak in het wilde weg op haar overbuur vrouw in. De verwondingen die me vrouw E. opliep, waren van minder ernstige aard. ,v De Vlissingse recherche heeft van het geval procesverbaal opgemaakt. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1