Rijksdaalder met sticker baart banken zorgen „lange broek past niet bij rechtbank" per 1 november; na 1 januari nieuwe verhoging Autoverzekering stuk duurder AKKOORDNIEUWE CAO BIJ PHILIPS „Drees inderdaad niet gebonden aan Reimerswaal" echte dieren- postzegels gratis Winkel dicht uit protest Amerikaanse zangeres slachtoffer vliegramp bij Gent Ontslag dreigt voor 435 man in Hengelo Reële verbetering 2% Oud-bewindsman kabinet-De Quay een vertrouwd **dres Man verdacht van poging tot gifmoord Daf dringt giftige uitstoot terug VEEL TE WEINIG TANDARTSEN Koninginnen voor Rembrandt „De Liefdesbrief" vandaag terug in Nederland NIEUW PRIORITEIT Man (63) maaki dodelijke val Veel verzet tegen komst Hirohito Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 25e Jaargang No. 6669 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers). ROOSENDAAL De nieuwe (re clame) rage: het beplakken van een rijksdaalder met een sticker begint een zodanige vorm aan te nemen, dat banken en andere nauw bij de munt betrokken instanties, zich ern stige zorgen beginnen te maken. „Wettelijk is er niets tegen te doen, omdat de munt niet beschadigd wordt. Maar dit beplakken is wel een vorm van onmaatschappelijk ge drag", aldus een woordvoerder van het minsterie van Financiën. De rage is voortgekomen uit het probleem, dat de nieuwe rijksdaal der in grootte niet zo erg veel ver schilt van de gulden, waardoor dui zenden minder prettige vergissingen voorkomen. Bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam maakt men zich nog meer zorgen nu ontdekt is, dat zo'n sticker ook geplakt wordt op bij voorbeeld een Antilliaanse gulden (waarde ƒ1,60), en een Belgisch 30 frank-stuk, die bijna even groot zijn als een rijksdaalder. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Door gebrek aan tandartsen krijgen veel Ne derlanders geen gebitsverzorging die is gericht op behoud van de tanden. Van georganiseerde kleu terzorg en verzorging van het melkgebit is nauwelijks sprake, daarom moeten de universiteiten hun tandartsenopleiding dras tisch uitbreiden. Dit staat in een rapport van de gezondheidsraad over de tand artsenbehoefte. (Van onze rechbankverslaggever) BREDA. Dc dames, werkzaam op de griffie van de Bredase rechtbank, zijn ontstemd. De aanleiding tot de gramschap vormt een vriendelijk maar wel zeer dringend verzoek, namens de griffier van de rechtbank, mr. A. H. Boscher, via de bureelchef ter kennis van de dames gebracht, voortaan niet meer te verschijnen in lange broek. De lange pantalon wordt niet in overeen stemming geacht met het decorum, dat bij de rechtbank past. „Het is niet meer dan een vriendelijk verzoek," zo werd van de zijde van de griffier toegelicht. Maar de dames van de griffie menen, dat het broekpak een algemeen erkend, modieus kledingstuk is. Opmerkelijk is overigens, dat de op de griffie ook niet onbekende mini-rokjes niet schijnen te zijn opgevallen. De mini-rok past blijkbaar wel in het decorum. Het verzoek om niet meer in lange pantalon te verschijnen, steekt de griffiedames te meer, omdat de parketdames niet met eenzelfde verzoek zijn benaderd. „Dat is meten met twee maten," menen de dames van de griffie. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De premies voor de verzekering van personen- en bedrijfswagens zullen na 1 november drastisch worden verhoogd. De automobielassuradeuren zeggen hiertoe genoodzaakt te zijn als gevolg van de sterk gestegen schade-uitkeringen, die op hun beurt weer voortvloeien uit prijsstijgingen. De premieverhoging bedraagt voor personenauto's 20 tot 25 procent en voor bedrijfsauto's 15 procent. De premieverhogingen zijn uitgedrukt in een toeslag in guldens op de basispremie. Voor personenauto's varieert de verhoging van de w.a.-premie van 32 gulden voor auto's met een cataloguswaarde van 4.500,— tot 56,— voor auto's met een cataloguswaarde van 20.000,De all risk-premie verhogingen variëren van 96,tot 218, Voor bedrijfswagens varieert de verhoging van de w.a.-premie van 32,— tot 60,— en van de all risk- premie van 80,tot 152, (Van een onzer verslaggevers) HENGELO Voor het 435-man tellende personeel van de Konink lijke Weefgoederenfabriek C.T. Stork en Co. N.V. en de N.V. Stork-Meije- rink-verkoopmaatschappij te Henge lo, beide dochterbedrijven van het textielconcern Nijverdal-Ten Cate te Almelo, dreigt ontslag. De direktie heeft het personeel gis teren -meegedeeld, dat wordt overwo gen de fabricage van bontweefsels voor de kledingsector over enkele maanden te st-a-ken. Dit besluit is genomen, omdat in de afgelopen jaren belangrijke ver liezen zijn geleden. Gehoopt wordt nog, dat het Amsterdamse bedrijf de N.V. Utermöhlein, waarvoor sedert een jaar oip bescheiden schaal ver- bandstof bij de KWF te Hengelo wordt geweven, zich in Hengelo zal vestigen. Een deel van de werkgelegenheid zou dan kunnen worden gehand haafd. De Groningse vestiging van het Amsterdamse installatiebedrijf. Heem stede Obelt Mijnssen gaat binnen af zienbare tijd dicht. Met deze slui ting worden ongeveer 50 mensen werkloos. Het ingenieurs- en architecten bureau Van Hasselt en De Koning in Nijmegen heeft bij het gewes telijk arbeidsbureau ontslag aange vraagd voor 30 man personeel uit Nijmegen. De ijzergieterij nv Vulcaansoord ln Terborg heeft voor 280 van de 350 personeelsleden werktijdsverkor ting van 40 en 50 procent aa-nge- vragd. De drukkerij Thieme nv in Nij megen heeft voor 35 wenkne'mers een verplichte werktijdverkorting inge voerd van zes weken. (Van een onzer verslaggevers) BRÜSSEL/ZÜNDERT. Staats secretaris Vonhoff van CRM zal van morgen persoonlijk bij de grenspost Wuustwezel het weer teruggevonden schilderij „De Liefdesbrief" van Ver meer in ontvangst nemen. Om 10.15 uur zullen Belgische auto riteiten het doek overdragen. Toen „Tijl van Limburg" het schilderij stal, was het uitgeleend door het Rijksmuseum. Tijl, die gisteren heeft bekend, heeft 'bij zijn verhoor verklaard dat hij uit idealisme heeft gehandeld. EEN MILITAIRE aanklager heeft in Istanboel de doodstraf geëist tegen zeven van de elf beklaagden die er van beschuldigd worden terreurdaden te hebben gepleegd, zoals ontvoering, bankovervallen, bomaanslagen, wa pendiefstallen en afpersingen. Bij de elf beklaagden zijn twee meisjes. Het is vrijwel zeker, dat de pre mies van de verplichte w.a.-verzeke- ring na 1 januari nog eens extra zul len moeten worden verhoogd. De re gering zal namelijk binnenkort be sluiten dat het minimum-bedrag waarvoor een w.a.-verzekering dek king moet geven, verhoogd moet worden van 400.000,tot 1 mil joen. Deze maatregel zou per 1 ja nuari 1972 moeten ingaan. Ook de nieuwe assurantiebelasting (4 pro eent van de premie) komt ten laste van de verzekerde. De verzekeringsmaatschappijen ver wachten daaruit aanzienlijk hogere schade-uitkeringen, die premieverho ging noodzakelijk maakt. Berekend is, dat de premies daardoor gemid deld met ƒ30,— zullen moeten wor den verhoogd. Voor bromfietsen zal deze verhoging 3,60 bedragen. De premieverhoging wegens geste gen schade-uitkeringen zal op 1 no vember ingaan voor nieuwe verzeke ringen. Voor de bestaande verzeke ringen zal de premieverhoging pas worden berekend op de eerste pre mie-vervaldag na 1 maart 1972. De assuradeuren ramen dit jaar per 100,premie voor een auto verzekering 24,50 verlies te zullen lijden. In 1970 was dat nog 15, De Nederlandse verzekeraars had den in 1970 van de drie miljoen auto's die ons land telt een premie- omzet van 1 miljard. Het totale verlies bedroeg daarop 150 miljoen. Daar voor de verhoging geen vast percentage wordt gebruikt, maar een bedrag in guldens, zal de premiever hoging voor automobilisten die kor ting genieten wegens beperkt ge bruik of no-claim minder zijn. Vol gens de verzekeraars is 18 procent van de verzekerden „brokkenma kers", de rest rijdt no-claim. (ADVERTENTIE) -HESFTÜ i MIJN P0ST2SG&' -At 9 Plak die op de leuke, lange wandkalender. Tijdelijk 25 ct! 0 Koningin Juliana en koningin Fabiola tijdens de rondgang in het Brus selse paleis voor Schone Kunsten, waar de tentoonstelling „Rembrandt en zijn tijd" wordt gehouden. Koningin Juliana bracht een bezoek aan Brussel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het BelgischNederlands cultureel verdrag. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN Na enige maan den van moeizame onderhandelingen hebben de vakbonden gisteren over eenstemming bereikt met Philips over een nieuwe cao, die zal gelden van 1 april 1971 tot en met 31 maart 1972. Dc voornaamste afspraken, die o.a. nog door de vakbondsleden moe ten worden goedgekeurd, komen op het volgende neer: Er is een reële salarisverbeteijng van twee procent overeen gekomen. Dit wordt bereikt via een loonsver hoging van vier procent per 1 oktober j.l. en een uitkering ineens in okto ber van één procent van het jaarin komen. Voor werknemers van 23 jaar en ouder zal deze tenminste 120 gul den bedragen. De twee procent reële loonsverbe tering wordt gegarandeerd door een bijsturing tegen 1 april 1972. Bij stijging van de kosten van levenson derhoud met (jieer dan 7 procent wordt via een loonsverhoging en een uitkering ineens bijgestuurd. De vakantietoeslag wordt met één procent verhoogd tot zeven procent. Voor de werknemers van 23 jaar en ouder gaat deze toeslag tenminste 850 gulden bedragen, met ingang van de vakantie 1972. Aan het einde van dit jaar zal voor het eerst een zg. eindejaarsuitkering uitbetaald worden. Deze bedraagt 250 gulden voor de medewerkers van 23 jaar en ouder en 200 gulden voor de overige medewerkers. Per 1 januari 1972 komt er een nieuw salarissysteem. Een direct ge volg hiervan is een extra-salarisver betering voor vele jeugdige werkne mers. Door de minima in de uitkeringen ineens en de jaaruitkeringen, alsmede door de invoering van het nieuwe sa larissysteem, ontvangen de lagere in komensgroepen naar verhouding meer dan de overige werknemers bij Phi lips. De vakbonden zullen in het con tractjaar over 1971 gezamenlijk één en een kwart miljoen gulden ont vangen ten behoeve van voordelen voor georganiseerden. (Van'een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Een regeringsbesluit om het Reimerswaalplan uit te voeren is er nooit geweest. De toenmalige minister Korthals van Verkeer en Waterstaai l -"ft Brabant in mei 1963 alleen regerings steun vooi lleiincmvu^ '<5ég<ëzegd. Dat gebeurde nadat het project uitvoerig in de ministerraad was besproken. Woordelijk heeft minister Korthals toen verklaard „dat het Reimerswaalplan de instemming van de regering had". De huidige minister van Verkeer en Waterstaat is daarom niet gebonden ook moreel niet aan de uitspraak van zijn voorganger". Dit verklaarde gisteren tegenover ons een oud-bewindsman uit het kabinet De Quay, die in mei 1963 de discussie in de ministerraad heeft meegemaakt. De oud-bewindsman, die zijn naam per se niet in de krant wil hebben, reageerde op de verklaring van de huidige minister van Verkeer en Wa terstaat, dr. Drees jr., dat hij zich met betrekking tot Reimerswaal „niet ge bonden acht aan uitspraken, die zijn voorgangers over de aanleg van deze zeehaven hebben gedaan". Deze uit lating heeft, zoals bericht, het col lege van Gedeputeerde Staten van Brabant de teleurstelling van het jaar bezorgd. De vroegere bewindsman voegt èr nog aan toe: „De verklaring vin Drees kan vervelend zijn maar ze is wel redelijk. Brabant lag met zijn Kreekrakplan, dat het in 1959 lan ceerde, voor op Zeeland, dat toen in dustrieel nog niet zoveel te betekenen had. Nadien heeft de industrialisatie van Zeeland een geweldige vlucht genomen. De opmerking van minister Drees, dat nagegaan moet worden hoe Reimerswaal past in de nationale zee havenontwikkeling, is zeer begrijpe lijk. Wat moet namelijk prioriteit hebben? De industriële uitbreiding dicht bij zee (Sloegebied of kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen) of in Reimerswaal, dat een stuk verder landinwaarts ligt? Past de toezegging van Korthals nog wel in deze tijd? Moet je met de industrialisatie op de huidige manier doorgaan?" Volgens de oud-collega van Kort hals waren die vragen 15 jaar geleden niet aan de orde, maar nu per se wel. (Vervolg op pag. 3) SLEEN (ANP) De 63-jarige H. Grit uit Diever heeft gistermorgen een dodelijke val gemaakt. De man was werkzaam bij het viaduct in de nieuwe rijksweg 34 bij het plaatsje Erm (in de buurt van Sleen). Door dat een stuk betonijzer afknapte, verloor hjj zijn evenwicht en viel vijf meter naar beneden. (ADVERTENTIE) Grote markt 25, Breda, Tel. 01600- 30650 (Van onze redactie binnenland) ROSMALEN De rijkspolitie te Rosmalen heeft de 36-jarige J. H. R. uit Den Bosch aangehouden. De man wordt verdacht van een poging tot gifmoord op de 27-jarige mej. A. V. uit Rosmalen, met wie hij samen woonde. De vrouw werd op 28 sep tember j.l. opgenomen in het zieken huis te Den Bosch, waar een thalium- vergiftiging werd geconstateerd. De verdachte, chef-monteur in Den Bosch, die vroeger gehuwd is geweest, werd gearresteerd op last van de Bos sche officier van justitie mr. J. Boos ter. Het slachtoffer van de vermoede lijke poging tot gifmoord is thans buiten levensgevaar. De politie tast wat het motief hiervoor betreft nog volkomen in het duister. (Van een onzer verslaggevers) BREDA. „Uit protest tegen de komst van Hirohito zijn wij vandaag de hele dag gesloten. Wij herdenken in stilte alle gevallenen uit de Twee de Wereldoorlog, die mede door zijn schuld zijn omgekomen." Deze mededeling staat te lezen op een affiche, dat de heer R. Harting heeft neergehangen in de etalage van zijn magazijn „De Tropen" aan de Halstraat in Breda. De heer Harting heeft, na veel om zwervingen door Azië, destijds ge werkt aan de Birma-spoorweg, maar gelukkig alle ellende die hij daar heeft ondergaan, overleefd. Met het sluiten van zijn zaak wil hij uitdruk king geven aan zijn afkeer tegen de komst van de Japanse keizer. Wim Kan heeft gisteren nog ge probeerd opnieuw voor de televisie te komen om zijn plannen te ont vouwen over zijn geweldloze actie tijdens het bezoek van de Japanse keizer. Hij had het verzoek om zend tijd gericht tot minister Engels van CRM, die de cabaretier aanraadde contact op te nemen met de omroep verenigingen. De VPRO en de TROS kregen evenwel geen verzoek om zendtijd. Kamerlid Koekoek heeft de Am sterdamse officier van Justitie mr. Hartsuiker een telegram gezonden, waarin hij hem verzoekt tegen „de heer Hirohito, keizer van Japan, een strafvervolging in te stellen en hem terstond na aankomst in Nederland in verzekerde bewaring te stellen we gens de dood van 19.000 Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen." In de protesten tegen het bezoek van de Japanse keizer hebben zich gisteren ook het Nederlands Ausch witz Comité, de Nederlandse zionis tische studenten organisatie, een aan tal Amsterdamse jongerenorganisa ties, de Asva en het PSP-partijbe- stuur geschaard. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN. De auto's, die in de DAF-fabrieken van de lopende band komen, hebben sinds kort een giftige uitstoot met een volume van nog maar 4,5 procent. DAF voldoet daarmee aan dc nieuwste EEG-voor- schriften, die in oktober 1972 van kracht worden. Zo reageert de DAF-directie des gevraagd op de vraag wat deze Ne derlandse autofabriek doet aan de be strijding van de luchtvervuiling. DAF zal proberen het percentage van 4,5 nog verder terug te dringen, aldus de directie. DAF streeft er tenslotte naar om alle eigen dealers zo spoedig moge lijk uit te rusten met apparatuur waarmee de giftige uitsoot gemeten kan worden. De DAF-directie wijst er op dat er, over de hele linie ge nomen, in Nederland nog maar heel weinig garages zijn die deze meet apparatuur in bedrijf hebben. (Van een onzer verslaggevers) AARSELE. Van de vijfenvijftig bij de vliegramp te Gent omgekomen passagiers en de acht bemannings leden heeft men er achtenveertig kunnen identificeren. De overigen zullen voor de bergingsploegen altijd onbekenden blijven. De niet-geïden- tificeerde slachtoffers worden maan dag op het kerkhof van Aarsele be graven, waar de Britse luchtvaart maatschappij een stuk grond heeft gekocht. Er zijn ook plannen om een monument op te richten. Over de oorzaak van het ongeluk is de onderzoekcommissie nog nauwe lijks iets wijzer geworden. Er wordt nog wel steeds rekening gehouden met de mogelijkheid van sabotage, maar aanwijzingen daarvoor zijn vol gens officiële mededelingen nog steeds niet gevonden. Ook de „flying recor der", een stevig verpakt toestel dat alle vluchtgegevens automatisch re gistreert op een band, heeft geen uit sluitsel over de mogelijke oorzaak kunnen geven. Het apparaat is tussen de wrakstukken ongeschonden terug gevonden, maar kort voor de ramp moet de recorder stilgevallen zijn. Het toestelletje heeft namelijk niets geregistreerd van onregelmatigheden aan boord of mankementen in tech nische onderdelen. Alleen op het vliegveld van Zaventem heeft men in de verkeerstoren gemerkt, dat er met het toestel iets mis was. Vlak voor de Vanguard neerstorte heeft een van de piloten over de boordradio geroepen „We are coming down!" (we vallen), daarna volgde een kort onsamenhangend betoog, dat eindigde in een stilte. Inmiddels is ook de herkomst te recht van 'n stapeltje partituren, dat Britse verslaggevers zaterdag tussen de wrakstukken ontdekten. Het is eigendom van de zangeres Carla Hul- linger. Ook zij behoort tot de omge komen passagiers van de Vickers Vanguard. Men heeft de zangeres kunnen identificeren aan de hand van de partituren en een aantal grammo foonplaten uit haar bezit.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1