'digheid Fonds betaalt ,pil' niet HELE KLINIEK OP STELTEN OM ZOEKGERAAKT DOSSIER Belgen Etna weer aan 't werk Rampboot te zwaar geladen Overheid moet het voorbeeld geven bij prijsverhogingen et in ONVERWACHTE WENDING en uw haar krult iETORlCA Rood cent Nrder Lenny Kuhr: Pools succes :NTIER-SHOW Ijtfoort. ROKKEN it deze advertentii ISCHE TAPIJTEN „SHIRAZ" Ldels,,oorlog" I Uruguay ITLEVERINGS- GENTSCHAP Betreurt Redelijkheid InaJomflj importeerde voor Zeer pijnlijk misverstand Reorganisatie: 70 man ontslagen Twee mannen Water in kanaal T erneuzen-Gent afgekeurd voor zwem-ronde dood in zomerhuisje Bankbediende gaf cijfercode door KAPITEIN GEARRESTEERD BMW DUURDER U KUNT 800 BANKSTELLEN EN FAUTEUILS RECHT STREEKS IN HET FABRIEKSMAGAZIJN KOPEN VOOR HOOGUIT DE HELFT VAN DE PRIJS LIFA ZITMEUBEL- INDUSTRIE N.V.Havend,ik13 ONDERNEMERS IN TELEGRAM AAN BIESHEUVEL: I jj W.A-J' M Harkx l. Lei) en dekker J(i0im9tratie-adres 5:; Ie7neuzen, tel. (011 50) 79 20 I «iis7 per kwartEial; 4 80. Losse nummers 15 cent. VRIJE ZEEUW DINSDAG 31 AUGUSTUS 1971 25e Jaargang No. 6637 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusie! 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen bandels- advertenties) 5 regels 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, ol Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer; Vrijdag tot vjn. 11 uur. - Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem Jrdag te 20 u. Iedere zondao It gratis reuze tombola. Zon. met het gekende SALa' nITIER en zijn solisten Vaar showman STAF WEZEMBEFk' brkest LOU LOGIST RMENTIER. ■vond ui, moer u in de SalamandJ ■raat te Breda elke zaterdagavond ETTEN-LEUR I echt op 5% EXTRA KORTING I Is uit Perzië voor sensalionet, l. Keuze uit honderden tapijten, pien van garantie-certificaat een half jaar. c 50 55,Herez 150 x 51 ïkka 125 x 75 155,—; Tafel- 160 x 110 van 400,voor lalonmaten 2Ö0 x 150 van >r 399,Kussens v.a. 45,—; c 210 1375,Kaslikay 300 r -; Berber 300 x 200 f 690,-; x 230 1475,—; Thcbriz 300 x Darjassin 370 x 270 van tor 2475,enz. enz. UITSLUITEND: morgen dins- tot 5 uur in geb. „De Nobclaer", i Goghplein 1, Etten-Leur. 1EEN RISICO, KOOP GEEN RIEURE KWALITEITEN. In kunnen elk kwaliteitsonder- laan engegarandeerd 30 tot |liger. RZISCH TAPIJTHUIS sinds 1938. i wèl de juiste woorden weten dens vergaderingen, verkoop reken in onverwachte situaties, geen gave, maar een techniek JS heids- en Carrièrevorminö kursus (zonder huiswerk) voegt Op elk terrein verbetert u glashelder uw gedachten kunt kursus, bestaande uit 16 les' en heren. Ze worden in hee' aats of direkte omgeving, voW :au en uw leeftijd. n u voor deze kursus belang* it om één van onze instructie* tus in rest. "De Beurs", Gr0" ptemher in het "Oranje Hotel in rest. "De Hol/andsche Tuin'. minus", Fr. den Hollanderlaan 37 jebouw "De Pannehoef", Wilhe'* el "Goderie", Spoorstraat 6 "Rotterdam Grand", West*0111' Aanvang 20 uur toegang vrij- unt er alleen maar bij winnen. gel 21, tel. (01850) 37283 I chemisch reinigen Breda Telefoon f ook maandags gt'ofej en bezorgen tn Breda en oin het bezit bent van 6000- telegenheid om met ca. 3 uur'v If 1500,per maand te verdien, bijvullen van door de maatschd Imaten. Ihrijf nu voor informatie, met Jw telefoonnummer, aam keizersgracht 376, Amsterdam j verslaggever) Uam-den haag. uur gisteravond heeft ue ,jse ambassadeur in mdea 6r. H. van Blan- ,jii tekst en uitleg moeten I over de „nationale bele- welke Uruguay werd door een voetbalclub, renaamd. 'zoals een woordvoerder ei ministerie van buiten zaken in Den Haag laat „Nederland mag de zaak maai serieus nemen, delen haar in elk ge- serieus." ig neemt „buitenlandse aan, dat de „nationale ag" geen politieke of gevolgen heeft. Maar ;men er van doordrongen voetbalaffaires iin Zuid- ia heel wat gevoeliger dan in West-Europa, men toch de nodige voor leid in acht. (ual in de verklaring, die r Van Blankenstein heeft .1 bij de Uruguese minis- n buitenlandse zaken José lOttero, staat dan ook dat Bederlandse regering de Éjkheden welke zijn cmt- i doordat Ajax weigerde |t wereldcup te voetballen de Zuidainerikaanse kam- INacional uit Montevideo, ■terste betreurt, maar dat ■haar geen mogelijkheden fn een privé-onderneming, voetbalclub Ajax is, de dot te schrijven, lie heer Van Blankenstein (informatie te kunnen ver- pen èn omdat de Uruguese ing blijkbaar vooral valt j de bewoordingen waarin ►voorzitter Jaap van Praag weigering tegen Nacional te verpakte, heeft het mi- |tie van CRM (waaronder ressorteert) op verzoek buitenlandse zaken gisteren opgenomen met Van kens ons," zegt een woord- van CRM, „treft Ajax (enkele blaam. Die indruk p wij althans overgehou- »an ons contact met de Jaap van Praag heeft de I van zaken voor ons op gezet. En naar onze me- P er niets beledigends ge- Wél is het zo, dat Van Bg is opgebeld door een jJKe journalist, die gebrek- Jngels sprak. Misschien dat poor de kwestie daarginds pukkig in de kranten is ge- Pn. Maar wij vinden, zoals P. dat Ajax geen blaam F® dat de vereniging vol- Jde zakelijke argumenten '„om niet naar Uruguay te hele Uruguese maatrege ™en afhankelijk zijn, liet itiandse zaken in Den Haag Pen weten, van de mate P) ambassadeur Van Blan- r® de zaak aannemelijk L maken: „De ambassadeur overbrengen, dat in ons i een voetbalclub geen ver- K ,,van de natie is. Als ze f Montevideo begrijpen, en Lf.fnen op grond van de |jC aan dat ze dat zul- looen, verwachten we geen Pjkheden." - de verhouding p Uruguay en Nederland F vertroebeld door e gwontmoetinig welke met tv gespeeld, zullen de gevol- niet zozeer l« Politieke vlak komen J - fci.!r,wel in dat van 1 borwl Het vorige jaar U e Nederland voor «jiia.. mili?en gulden naar buitenlandse *a- -misschien wordt de soep isdiend "Ct gege'en als ze Naar de za| m. ~3"ci 'jsncntmg mede- ïtembe- van maandag Hen verhoog pri3s met 1 cent 'SaltV - Na fakkerijstichting v' incana van ma UTRECHT (ANP) De ziekenfondsraad heeft zich met zestien tegen vijf tien stemmen uitgesproken tegen het opnemen van de pil in het ziekenfonds pakket. De „pilkwestie" was teruggewezen naar de (advies) commissie verstrekkin gen. Deze commissie handhaafde echter haar opvatting, dat alleen een keus mogelijk is uit twee alternatieven: de ziekenfondsverzekerden blijven de pil zelf betalen of de pil wordt helemaal „vrij"gegeven. Volgens de commissie is het namelijk onmogelijk, indicaties te stellen voor „evallen waarin de pil wel of niet voor ziekenfondsrekening zou moeten komen. Als men de pil in het pakket opneemt, zou men naar het oordeel van de commissie ook alle andere anticonceptiemiddelen die onder medische bege leiding worden gebruikt, door het ziekenfonds moeten laten verstrekken. Dat zou voor de fondsen neerkomen op een kostenstijging van naar schatting veertien a vijftien miljoen gulden per jaar. De raad heeft gekozen voor handhaving van de bestaande situatie. De „voor's" en ,,tegens" liepen dwars door de verschillende groeperingen heen. AMSTERDAM (ANP) Een 24-jarige monteur ontstak zon dagnacht in hevige woede, toen hij zag dat twee mannen bezig waren zijn op de Oudezijds Voor burgwal in Amsterdam gepar keerde auto onder de geopende motorkap te starten. De ene man, een 24-jarige gla zenwasser. gaf hij een klap op de kaak. de andere, diens 19-ja- rige collega, gooide hij in het water. Even later ontdekte hij echter tot zijn ontsteltenis, dat hij zich vergist had en zijn auto even verderop stond. Beide wagens zagen er precies hetzelfde uit. (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN In de kliniek van prof. dr. W. Penn, hoogleraar in de radiodiagnostiek, aan de Nijmeegse universiteit, is donderdagmorgen jl. een zodanige situatie ontstaan na het zoekraken van een dossier dat de cheffin van de receptie op staande voet haar ontslag heeft aangeboden. Momenteel is men in druk beraad om dergelijke rellen in de toekomst te voorkomen, al dus de voorlichting van het Rad- boudziekenhuis. Aanleiding tot de „uitval" van prof. Penn was het niet meteen bij de hand hebben van een dossier van een patiënt. De hoogleraar had dit dossier onmiddellijk nodig. Toen het niet op de juiste plaats aanwezig bleek, mobiliseerde hij de hele kliniek om te helpen zoe ken. Alle vijftig tot zestig mede werkers. artsen, verpleegsters enz. werden in het oog van de wach tende patiënten aangemaand deel te nemen om het dossier zo snel mo gelijk boven water te brengen. De cheffin van de receptie, veront waardigd over het feit dat de an dere patiënten onnodig moesten wachten en dat een hoogleraar zich in het bijz-n van zijn patiënten zo liet gaan, diende onmiddellijk haar ontslag in. Personeelszaken is mo menteel met haar in bespreking het ontslag in te trekken. Ook wordt er beraad gevoerd in de toekomst dergelijke uitbarstingen te voorkomen. De „rel" efe en half uur geduurd heeft is nit doorgespeeld naar de raad van curatoren. Men be schouwt de affaire als een interne kwestie die door personeelszaken behandeld kan worden. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De moeilijkheden met de Belgische werknemers bij de Etna zijn zeer onverwacht voor een groot deel opgelost. Giteravond zijn de onderhandelingen afgesloten met de Nederlandse vakbondsvertegenwoordigers en hebben dc Belgische stakers besloten, vanochtend weer aan het werk te gaan. Dit besluit viel op een ru moerige vergadering in Turnhout, waar 163 stakers stemden over het voorstel van de Belgische vakbonden, die het advies gaven om weer aan het werk te gaan. 105 stemmen waren tegen dit voorstel, 56 vóór. Vooraf was echter afge sproken, dat de staking slechts dan voortgezet zou worden, wanneer 66 pro eent van de stakers dit zou willen. Het aantal van 163 maakte 64,3 procent uit (1,6 procent was ongeldig), zodat de vakbondsleiders aan het slot van de avond meedeelden, gezien de vakbondsstatuten, niet meer voor eventuele stakers te kunnen ijveren. 0 Een van de noviteiten op de ln- dro-parfumeriebeurs in Utrecht is de twee-in-één-pruik, die aan de bezoekers wordt gedemonstreerd door de wereldkampioen dameskap pen, de Engelsman Colin Lewis (op de foto's in actie). Deze pruik wordt in 'verschillende variaties gemaakt. Een ervan kan binnenstebuiten worden gekeerd, zodat de draagster kan kiezen tus sen een eenvoudig glad, vrij kort kapsel aan de ene en langer, wat wildere lokken aan de andere kant. Er is ook een exemplaar dat achter stevoren kan worden gedraaid waar bij door de val van het haar ook een totaal ander kapsel ontstaat. 0 Dat exemplaar wordt hier ge toond. Links glad haar met slagen, rechts hetzelfde haar, maar nu „ach terstevoren" en hevig krullend. De heer A. Greshof, directeur van de Etna, reageerde gisteravond posi tief op dit bericht. Hij deelde oms mee, dat alle Belgische stakers weer van harte welkom waren op de fa briek. Ook zei de heer Greshof ver heugd te zijn met heit afsluiten van de onderhandelingen met de Neder landse vakbondsvertegenwoordigers. Volgens zijn zeggen zouden diie vol ledig akkoord zijn gegaan met de suggesties die die directie van de Etna vorige week heeft gedaan (zie De Stem van vrijdag). Op de vraag of de stakers nog fi nanciële nadelen van de staking zouden ondervinden, antwoordde de heer Greshof dat de stakingsdagen niet zouden worden uitbetaald. Tijdens de vergadering in Turn hout ging het er overigens bijzonder heet toe. Vakbondsleiders M. Cle ment (ABBV) en F. Peeters (ACV), toonden zich bijzonder verbolgen over de ontvangst bij de Etna, maan dagochtend. „De hele manier van doen was een regelrechte demonstra tie tegen ons", verklaarde de heer Clement, die het betreurde dat het resultaat van de onderhandelingen nog steeds nul komma nul was. Toch had hij nog hoop dat hier in de toe komst verandering in zou kunnen komen.. „De directie van de Etna stelt ons echter alleen in de gelegen heid om te praten wanneer jullie werken", zo betoogde hij. „Ze hebben ons gezegd dat het in Nederland niet normaal is om een directie zo onder druk te zetten. Door dlit standpunt vain Etna was het voor ons onmogelijk om werke lijk overleg te voeren". Nadat de vakbondsleiders er bij herhaling op gewezen hadden dat de stakers bij de stemming een verantwoordelijke beslissing hadden te nemen, kwam de aap uit de mouw. Op de voorge drukte stembiljetten stond een dui delijk Ja en Nee. flet aankruisen van Ja betekende het eens te zijn met het voorstel van de vakbonden, om het werk te hervatten. Na de vergadering vroegen we aan de heer Clement hoe de vakbonden er toe gekomen waren bovenstaand AMSTERDAM (ANP) De con fectiefabriek Gebr. Konersmann n.v. in Amsterdam heeft een reorganisa tie van haa,r algemene en commer ciële afdelingen bekendgemaakt, als gevolg waarvan aan 70 medewer kers ontslag moest worden aange zegd. Met de vakbonden is overeen stemming bereikt. adivies te poneren. „Het is eigenlijk de meest tactische oplossing", ant woordde de Belgische vakbondsleider. „Reken maar dat er, juist door die staking, heel wat spanningen bij de werknemers van de Etna zijn ont staan, denk maar eens aan de ko mende verhouding tussen Nederlan ders en Belgen. Om de sfeer een beetje rustig te houden, zal de di rectie heus wel wat moeten onder nemen. En dat geeft ons wellicht weer de mogelijkheid tot onderhan delen". De stemming onder de stakers was na afloop van de vergadering zeer matig. Het resultaat van de stem ming had velen overdonderd, maar zo op het eerste gezicht schikte men zich in het onvermijdelijke. (Van een onzer verslaggevers) OUDESLUIS Twee mannen, va der en zoon, zijn in de nacht van zaterdag op zondag in een zomer huisje te Oudesluis zeer waarschijn lijk ten gevolge van zuurstofgebrek overleden. Het zijn de 51-jarige P. van der Weijden uit Eindhoven en zijn 22- jai-ige zoon C. van, der Weijden uit Aalsmeer. De politie veronderstelt dat een brandende geiser niet goed heeft ge functioneerd en dat er bovendien on voldoende ventilatie in het zomer huisje is geweest. SOUTHEND (AFP) De Britse eerste minister Edward Heath heeft bij een tocht met zfjn zeiljacht Mor ning Cloud in de monding van de Theems twee jongelui opgepikt, van wie de kano was omgeslagen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Ook het water in het kanaal van Terneuzen naar Gent, waar zaterdag aanstaande in Sas van Gent de traditionele „Ronde van Sas" zou worden georganiseerd, is afge keurd. Evenals de „Kreekrace" zal ook nu worden getracht de „Ronde van Sas" te verplaatsen naar de Braakman. Het water in het karaaal door Wal cheren blijkt ten onrechte door de gemeente-arts te zijn afgekeurd. Bij monsters, die op verzoek van de zwemsportverenigiing De Stormvogels door de waterleidingmaatschappij Zeeland werden genomen, bleek, dat het water voldoet aan de door TNO gestelde normen voor zwemwater. De Stormvogel heeft deze aangele genheid opnieuw aan B. en W. van Vlissingen voorgelegd en verzocht voor deze wedstrijd alsnog toestem ming te verlenen. NIJMEGEN (ANP) Een negen tienjarige bediende van de Boeren leenbank in Zetten blijkt de sleutel figuur te zijn in de beroving vorig weekeinde bij die bank, waarbij een bedrag van rond S 100.000.ver dween. De jongeman heeft bekend, dat hü de cijfercode van de safe heeft geno teerd voor enkele vrienden. In totaal heeft de rijkspolitie zes arrestaties verricht. Enkelen van hen hebben bekend maar het verdwenen geld is nog niet terecht. (Van onze redactie buitenland) BRINDISI Volgens het veilig- heidscertificata van de veerboot „Heleanna", dat op 27 mei in Piraeus is afgegeven, mocht het schip niet meer dan 620 personen, inclusief de bemanning, vervoeren. Maar tot nu toe zijn er al 1150 gered en 24 omge komen. Volgens de havenmeester van Brindisi zal dit document als juist worden aanvaard, totdat bewe zen is dat er een ander document is afgegeven, waarin toestemming wordt verleend meer mensen aan boord te hebben. Het certificaat kwam uit een tas, die kapitein Demetrios Antypas aan zijn vrouw had gegeven na de ramp. Mevrouw Antypas overhandigde op haar beurt de tas aan een matroos. De kapitein heeft gezegd dat de „He leanna" wël 1500 passagiers kon ver voeren. Kapitein Antypas is zondagnacht gearresteerd aan boord van een an dere veerboot, waarmee hij naar Griekenland trachtte te ontkomen. Hij wordt beschuldigd van meervou dige dood door schuld (maximale straf in Italië 12 jaar gevangenis), het niet verlenen van hulp aan in nood verkerende passagiers, het niet aan boord hebben van afdoende red- dings- en nooduitrustig en te zware belasting van het schip. Gisteren brachten drie sleepboten de geblakerde romp van het ramp schip de haven van Brindisi binnen ten aansehouwe van honderden woe dende overlevenden. De boot braak te 55 uur na de ramp nog zwarte rookkolommen uit. Inmiddels is nog steeds niet duide lijk hoeveel slachtoffers de ramp in totaal heeft geëist. Het zoeken naar mogelijke overlevenden is gisteren voortgezet, zonder succes overigens. De Griekse regering heeft de Raad voor de Scheepvaart opdracht gege ven een onderzoek naar de oorzaak van de ramp in te stellen. MüNCHEN Bayerische Motoren Werke ag heeft gisteren bekendge maakt, dat de prijzen van haar per sonenauto's met ingang van 1 sep tember a.s. met 2,6 tot 3,2 procent worden verhoogd. De prijsverhoging houdt verband met de stijging van loonkosten en grondstoffenprijzen (ADVERTENTIE) VAN 3 T/M 18 SEPTEMBER lees a.s. vrijdag de grote aankondigings advertentie Oostelijke De Nederlandse deelnemers aan het Ue internationale songfestival van Sopot, een badplaats aan de Poolse Oostzeekust, hebben enige fraaie successen weten te boeken. Lenny Kuhr, Bonny St. Clair en Euson vertegenwoordigden ons land op het festival, dat dagelijks door ca. 10.000 mensen werd bijge woond en integraal in alle Oosteuropese landen op de televisie werd uitge zonden. Lenny Kuhr veroverde de tweede plaats met haar vertolking van het Poolse liedje Jasiuterwijl het publiek haar zelfs voor deze uitvoering de prijs van de populairste artieste toekende. Ook Euson verwierf een tweede prijs. Hier Lenny Kuhr gisteren bij haar terugkeer op Schiphol, waar zij werd afge haald door haar verloofde. Jaap Stobbe. DEN HAAG (ANP) Het Ko ninklijk Verbond van Ondernemers heeft er in een telegram aan minis ter-president Biesheuvel en de raad van ministers op aangedrongen ver hogingen van tarieven achterwege te laten, die worden vastgesteld door landelijke, provinciale of lokale overheid en overheidsbedrijven (on der meer de PTT). Het telegram, dat werd verzonden tijdens een gisteren te Utrecht ge houden algemene vergadering van het verbond, zegt o.m.: „Het kabinet heeft het bedrijfsleven opgeroepen tot matiging in loon- en prijsverho gingen. De organisaties hebben haar leden daartoe ook aangespoord". Volgens het koninklijk verbond zou het voorbeeld van de overheid een gunstige invloed hebben op de door overheid en bedrijfsleven voor gestane bestrijding van de inflatie en is dringend noodzakelijk om ver trouwen bij het bedrijfsleven te wekken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1