hina kant zich tegen Rusland 8 Israëlisch blad: Roemeense troepen in staat van alarm v SlEHPE AANVAL OP BALKAN-POLITIEK VAN MOSKOU KONINGIN IN BANGKOK AANGEKOMEN DE KOCK Middenstandsbond boos over uitsluiting van voorzittersoverleg Fabriek zoek na vakantie ■oels (PvdA) dringt aan op overleg met België WOONWAGENWEE IN ZEELAND EN BRABANT Zierikzee: aftocht geblazen VEERTIEN JONGEREN IN ARREST EERSTE KAPVERBOD UITGEVAARDIGD Ion gestolen uit bank te Zetten 75 k legen hogere helden m Haag kan mie rwaclilen \n Zeeuwsch- mingen EERSTE KEIK-KLAK WEDSTRIJDEN Zeven Alpinisten op Mont Blanc omgekomen f afvallozingen in zee zonder toestemming van beide regeringen BEKENTENIS MOORD OP DOMINEE Huijbergen wassen in raadhuis In Terneuzen p-vertegenwoordi, >ge (Van onze redactie buitenland) IEKAREST/peking/tel AVIV - China iris tere ti een felle aanval gedaan op de jsche Balkan-politiek. errïeragoüt igc alfsrag-oüt iic blik 400 gramJUQA X. olognaise apolitaine Cf) nt-en-klaar Carlovo Vermouth M Vermouth 998 egazeuse Qfl ht en wij n 198 119 |na 119 reiniger 150 smiddel IQ Zere been 'erzachter I rip Sleutels bij de kluis 0t f lu'~7 u- BiJverdiet js aanbod. Geen bezor; I Dr W. A. J. M. Harkx tI. Leijendekker administratie"adres W -ei f 13,70 per kwartaal; L:9 admin|suduc aulC3 Terneuzen, tel. (011 50) 79 20 WS! Losse nummers 15 cent KRT.W. V. tatsen. Beroep en wonmu" V| chrijf brief met adres l antwoord. "id nder nr. LG 103750 E bur Ul- van d liner 1945433. WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1971 No. 6632 25e Jaargang Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm 11 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem !fii niet mis Je verstane toespraak van de Chinese waar- Ld minister van buitenlandse zaken, Tsji Peng-Fei op een Lie van de Roemeense ambassade in Peking blijkt dat ja zich achter Roemenië zal scharen, als Rusland (en zijn bond- Lten) het land zou overrompelen. juna de onafhankelijke politiek van Roemenië steunt en daarmee [jrezjnev-doctrine (een beperkte, door Moskou gecontroleerde ■vereiniteit van Moskou's bondgenoten) scherp veroordeelt. Duidelijk zinspelend op Rusland deed Tsji Peng-Fei een aanval op „degenen die een politiek van hege monie" voeren „en de laatste tijd opnieuw spanning teweegbrengen in de Balkan". Hij vervolgde: „Ze hebben er her haaldelijk militaire oefeningen ge houden om via dit machtsvertoon druk uit te oefenen op andere lan den in een wilde poging hun uitein delijke doel te bereiken". Minister Tsji verklaarde verder, dat „de Roe meense kameraden zich bij de op bouw en verdediging van hun land verzekerd kunnen weten van de vastberaden steun van het Chinese volk". Hij voegde er aan toe: „De tijden zijn veranderd. Landen willen onafhankelijkheid, volken willen be vrijding en de mensen willen revo lutie. De wandaden van het imperia lisme van elke soort kunnen de volken van de verschillende landen slechts aansporen tot nog groter ver zet en zijn eigen vernietiging". -blik 400 gxamlsSS blik 185 gram-l-rUT -blik 185 gram ,08 3» en_1/1 blik nu te JiAK it klapstuk .rdappelen, gehakt _2r43T n .aardappelen, vlees 2t42" Igaars fles 0.72 literJJï&5 Bulgaarse tafelwijn OEI] L. .fles 0.75 liter.5r75 fles 1 literJütTTX Lt 75 liter 37 3 flessen nu fles 1 literiïi-vD .fles 2 literXJoT 1« i zak 500 gramA-r43 zak 1500 gram4<08^ biik 430 gram-G-irtf _pakJr-r40*« fles 1 liter-W?!) fles 1 liter 'ui een onzer verslaggevers) ISK1L Den Haag kan nog bet einde van dit jaar een van Zeeuwsch-Vlamingen ihtcn, tenminste wanneer het siasmc van het gisteravond in >allinga te Sluiskil gevormde lité overslaat op dc automo- eit het beroepsvervoer, i bekend is de door minister voorgenomen verhoging van rgelden met 35 procent nogal aangekomen. De man die in de bekende „mars op Den organiseerde, waaruit onder de „pasjesregeling" voor 'scli-Vlamingen voortvloeide Sertdien is blijven ijveren voor veren en onlangs nog voor een tunnel", heeft gisteravond de it overgedragen. Voor de laat- »aal heeft de 85-jarige Honoré ffi een protestbijeenkomst be- Zijn werk zal, onder zijn voor- schap, worden voortgezet door Riinité van 10 personen, die in het werk zullen stellen de ■Eing ongedaan te maken. Het ;bit Sluiskil: de heren A. J. de ft. C. Bleijenberg, C. van Aer- voerman en H. Mobach. Uit turen: P. Wolfers, J. Loof en J. slier. Uit Hulst: W. Warnier en 'ermaete en uit Stoppeldijk: J. srders. ZIE VERDER PAGINA 3 IISSCHOPPEN van Zuid-Afrika. ;t-Afrika, Rhodesië, Botswa- «sotho en Swaziland hebben hunregionale bisschoppcn- pntie in meerderheid uitge- ®j voor de priesterwijding aan jannen. Zij willen overi- tel als regel het celibaat hand- (ADVERTENTIIE) ■straat 107. Tel. 01150-4255 TERNEtZEN De Chinese reactie volgt op bet sabelgekletter van Rusland, Jat in de laatste weken Roemenië duide lijk te verstaan heeft gegeven, dat het niet gelukkig is met de onafhan kelijke koers van Boekarest. Ook het geflirt van Ceausescoe met Pe king (hij ging er kortgeleden op bezoek en ontving een Chinese mili taire delegatie in Boekarest) is dui delijk tegen het zere been van Mos kou. Ceausescoe heeft zich tot dusver weinig van Moskous wensen aange trokken, ofschoon gisteren een Israë lisch dagblad zoals bekend onder houdt Roemenië goede relaties met Israël uit betrouwbare bron meld de, dat het Roemeense leger en de volksmilitie in staat van alarm zouden zijn gebracht om - aldsu het blad - „elke Russische poging tot invasie of inmenging in de binnenlandse aangelegenheden te voorkomen Reizigers zo meldde het blad verder die van een bezoek aan Roemenië in Israël waren terugge keerd hadden bevestigd dat de Roe meense strijdkrachten in staat van paraatheid zijn. Volgens Roemeense zegslieden omvatten de Roemeense strijdkrachten en volksmilitie 600.000 man. (Van een onzer verslaggevers) HEERLE Het klik-klak-spel met de tikkende balletjes is tot volle wasdom gekomen: de eerste kampi oenschappen erin worden al georga niseerd. Zaterdagmiddag beginnen ze in een café in het VVestbrabantse dorpje Heerle, dat daarmee be houdens tegenspraak een wereld primeur op zijn naam brengt. Er zijn al twee wisselbekers beschikbaar ge steld en een echte jury is al ge vormd. Wel is de wedstrijd alleen voor dc plaatselijke jeugd bedoeld. Die van het naastliggende Wouw mogen wel meedoen, maar ze krijgen geen prijzen. Zodat voor het eerste klik-klak-couflicl ook al een basis is gelegd. Koningin Juliana en prins Bern- hard zijn dinsdagmorgen in Bang kok, de hoofdstad van Thailand, aan gekomen. Op de luchthaf»». Don Mu- ang werd het koninklijk Mrir welkom geheten door prins Dani irwat (foto midden), voorzillvi aan' de kroon raad, die koning Bhoemibol Adoei- yadej vertegenwoordigde, de minister zonder portefeuille, generaal Swaeng Senanarong, namens de regering, en de Nederlandse ambassadeur, mr. W, Thorn Leeson. Rechts drs Schmelzer, minister van buitenlandse zaken. (Van onze parlementaire redac tie) DEN IIAAG liet Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) een middenstandsorganisatie heeft zich gisteren erg opgewonden over het feit, dat het niet uitgeno digd is voor een vergadering van de zogenaamde „zeven voorzitters" Het verbond heeft de voorzitters van de Stichting van de Arbeid, de heren Bakkenist (werkgevers) en Ter Heide (vakcentrales) telegrafisch gezegd, dat uitsluiting van dc mid denstand het herstel van het overleg tussen regering en bedrijfsleven niet ten goede komt. Het zogenaamde „zeven-voorzit ters-overleg" is een onofficieel insti tuut. In het verleden werd het in het leven geroepen als het officiële overleg in de Stichting van de Ar beid tussen werkgevers en werkne mers vastgelopen was en er aan beide zijden behoefte was de zaken weer in het goede spoor te brengen zonder gezichtsverlies. Van dat vol strekt informele overleginstituut maakten steeds de voorzitters van de industriële werkgeversorganisa ties en de vakcentrales deel uit. In het verleden waren dat er in totaal zeven, na fusies in werkgeverskrin gen zijn het er nog vijf, maar de oude aanduiding is blijven bestaan. De vertegenwoordigers van midden stand en landbouw hebben nooit aan het overleg deelgenomen. Gisteren is het voorzittersoverleg gehouden over het vinden van een regeling voor de scholing en vor ming van ondernemingsraadsleden. Met dit onderwerp hebben midden stand en landbouw helemaal niets van doen, zo stelde men in de omge ving van de verzamelde voorzitters, omdat men in die sectoren (nage noeg) geen ondernemingsraden kent. Het K.V.O. heeft kennelijk zo fel gereageerd vanuit de gedachte, dat in het voorzitters-overleg de alge mene economische situatie onder de loep zal worden genomen, vooraf gaande aan het te verwachten over leg van de Stichting van de Arbeid met minister Boersma van Sociale Zaken. Deze minister heeft onlangs aangekondigd, dat hij deze maand hog met het bedrijfsleven wil spre ken over het in concreto te voeren loon- en prijsbeleid. Opvallend is echter, dat minister Boersma de stichting nog geen invitatie heeft gezonden. In bevoegde kringen verluidt, dat de organisaties van werkgevers en werknemers de minister onders hands te kennen hebben gegeven, dat zo'n gesprek op dit moment niet erg zinvol zal zijn. Over verschillen de onderwerpen, die met dat toe komstige beleid te maken hebben, is door de regering advies gevraagd aan officiële adviesinstanties en zo lang die adviezen niet binnen zijn, heeft het bedrijfsleven (dat overi gens zelf aan die adviezen bijdragen levert) niet de neiging om zich te genover de minister rechtstreeks uit te spreken tijdens een overleg. Het gesprek tussen overheid en bedrijfs leven zou dan te vrijblijvend wor den om zinnig te zijn. MILAAN (AFP) De 47-arbei- ders van een meubelfabriek in Mi laan keken wel op toen ze, terug van vakantie, weer aan het werk wilden gaan: de fabrieksgebouwen stonden volkomen leeg. Tijdens hun afwezigheid had de directie eenvou dig weg besloten het bedrijf te ver plaatsen naar Foligno. Pas na hun vakantie kregen de arbeiders daar schriftelijk bericht van. Ze zullen wel naar een andere werkgever gaan omzien, want Foligno ligt in Midden-Italië, ongeveer 400 km van Milaan. CHAMONIX (AP) Bij dc be klimming van de Mont Blanc zijn in de afgelopen 36 uur zeven Alpinisten om het leven gekomen en een ern stig gewond. In Chamonix wordt vermoed, dat dit hoge aantal slachtoffers het ge volg is van de plotseling ingevallen weersverslechtering na anderhalve maand zonneschijn. fles 1 literV-75" J 'Duchess" .spuitbus* 16 oz4<0o TAtft Haagse redacteur) Ni P „C Het Tweede-Ka- Kchriftfi'-i ls (PvdA) dringt er Waan n V?gen bi> de rege- teneinSr.' te "penen met toestem hereiken dat zon- '!(n SXtn'a?f T" de beide rege" !(n olaaLva""zmSen in zee Plaatsvinden, indien daardoor het water voor zowel de Belgische als de Zeeuwse kust verontreinigd wordt. De heer Roels stelt zijn vragen aan de ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Landbouw en Vis serij en Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van de verontrusting on der Zeeuwse en Belgische vissers over de toenemende vervuiling van het viswater voor de kusten van Zuidwest-Nederland en België. Hij vraagt of het juist is, dat de Belgische regering een vergunning heeft verleend aan een Belgisch fi liaal van de koninklijke Nederlandse gist- en spiritusfabriek om in Zee- brugge grote hoeveelheden afval, waaronder enzymen en zwavelzuur, in zee" te storten. Dat is zaterdag ont huld op de Zevibel-reünie in Oost burg (men zie dit blad van 16 augus tus). De heer Roels noemt lozing van deze stoffen een gevaar voor de visserij en de kustrecreatie in zowel de Belgische als Zeeuwse kustwa teren. GRONINGEN (ANP) De 21 jarige J. van S.uit Ten Boer, die maandag in Hamburg werd gearres teerd tegelijk met de even oude L.E. heeft bekend een aandeel te hebben gehad in de moord op de 8)-jarige ongehuwde dominee W.R. Diephuis, die zaterdag in zijn woning in Ten Boer dood op zijn bed werd aange troffen. L E„ die bij de ouders van Van S. als kostganger inwoonde, is nog niet verhoord. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Dinsdagavond heeft de gemeentepolitie te Terneu zen 14 jongeren, onder wie twee Duitsers, een Belg en vier meisjes, allen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar gearresteerd. De beschuldiging luidt liet kraken van het jeugdhuis Diana (liet voormalige „Kotje") aan dc Markt, dat onlangs op last van de centrale stichting voor jeugd- en buurthuiswerk was gesloten in ver band met onderlinge moeilijkheden. DEN HAAG (ANP) De staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heer H. J. L. Vonhoff en de minister van Landbouw en Visserij ad interim, drs. J. Boersma, hebben, voorlopig tot 31 december 1972 een kapverbod opgelegd op bomenrijen, die staan ter weerszijden langs de weg Nee deHaaksbergen en Neede Diepenheim. Deze bomenrijen omvatten ruim 1050 berken en eiken. De bewindslieden hebben met deze beslissing voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid, die de boswet van 1961 biedt, eén verbod uit te vaardigen, bepaalde bomen te kappen. De gemeenteraad van Neede wilde deze bomenrijen laten vellen, omdat zij meende dat deze bomen een gevaar vormen voor de verkeersveilig heid. Deze voorgenomen velling heeft het college van b. en w. van Nede op grond van de boswet gemeld bij het staatsbosbeheer. De bewindslieden hebben bij hun beslissing overwogen, dat de laanbc- planting met eiken en berken van de Haaksbergseweg een eigen karak ter heeft met grote zeldzaamheidswaarde; de velling zou zware schade toebrengen aan het natuur- en landschapsschoon. (Van een onzer verslaggevers) ZIERRIKZEE De versterkte rijkspolitie heeft dinsdag met zach te drang een groep van vijftien woonwagenbewoners uit het stadhuis van Zierikzee moeten verwijderen. Het waren de „woonwagenwarmweerwerkwillieen" die een dag eerder liet door de gemeente aangeboden karwei hadden gesaboteerd door de stenen die zij moesten versjouwen overal neer te gooien, waar dat juist niet moest: on de tenen van de gemeente-opzichters, op belendend akkerland en in een sloot. Toen zij vandaag om uitkering kwamen vragen, werd hen te verstaan gegeven dat zij hun financiële aanspraken door hun gedrag verspeeld had den. Hiermee nam de „groep van vijftien" geen genoegen. Net als enkele weken geleden dreigden zij de inventaris van het stadhuis kort en klein te slaan als zij geen geld zou krijgen. Er werd alvast begonnen met een fikse scheldkanonnade, die de ambtenaren voldoende angst inboezemde om ver sterking te bestellen voor de enkele, in dagen constant bij het stadhuis aanwezige politiemensen. De paniek was zelfs zo groot dat in enkele na burige gemeenten, waaronder Goes, het aanwezige politiekorps in paraat heid werd gebracht. Op eigen kracht lukte het de Zierikzeese rijkspolitie echter toch om de dreigende groep woonwagen-klanten naar buiten te werken. In de loop van de middag zijn daarna verscheidene woonwa gens naar andere oorden vertrokken. Overigens had zich gisteren weer een andere, kleine groep woonwagenbe woners voor werk bij het arbeidsbu reau gemeld. Dezen vertelden uit drukkelijk dat zij wél bereid waren tot constructieve arbeid. Na overleg tussen de directeur van het geweste lijk arbeidsbureau en de burgemees ter werd besloten de zes vandaag een kans te geven. Burgemeester De Meester: „Het is niet bewezen dat zij niet in staat zouden zijn tot normale arbeid. Daarom moeten wij ze een kans geven. Het is een proef. Slaagt die niet, dan krijgen ook zij geen uitkeringen meer". Gisteren is er in het geheel geen werkproject open gesteld. Het Zierikzeese gemeentebe stuur verwachtte dat eind deze week de „woonwagenwaanzinweken" in de annalen van de geschiedenis kunnen worden bijgeschreven. Stonden maandag nog twintig wagens op het kamp aan de Westhavendijk, gister middag waren dit er nog maar elf. Gistermorgen werd het raadhuis van Huijbergen voor de tweede keer als wasplaats en kleedkamer gebruikt door twee gezinnen waarvan de woonwagens vorige week vrijdag door onbekende oorzaak in vlammen waren opgegaan. Nauwelijks waren de deuren van het gemeentehuls geopend of een paar gezinsleden glipten naar binnen om daar uitgebreid toilet te maken. Burgemeester Van Achtmaal liet de deuren prompt weer sluiten om een verdere invasie te verhinderen en slaagde er vervolgens in de was- en kleedpartij te bekorten en de onge node gasten de deur uit te werken. Veiligheidshalve bleef die de hele dag op slot. Het was de tweede keer dat dc gemeente-ambtenaren van zo'n to neel getuigen konden zijn, want maandag was het maar dan met de voltallige families net zo ge gaan. De woonwagenbewoners waren ontevreden over hun tijdelijke huis vesting in auto's en caravans. Na overleg met Roosendaal en Den Haag stelde het gemeentebestuur een grote tent ter beschikking, maar ook dat gebaar werd niet voldoende gevon den, zodat de beide families liet ge meentehuis bezet bleven houden. Pas nadat er 5 tweepersoons luchtbedden en dekens waren aangedragen, gaven de gezinshoofden het sein tot ver- I i ^|s y to(. jg 're*{' aanschaf van een BONTMANTEL wilt overgaan, waarom zou U dan wachten tot de winter, als U NU 10°/o voordeliger koopt! Tot eind Augustus ook voordeelprijzen op alle omwerkingen of reparaties! (Van onze correspondent) ZETTEN (Gld.) Naar dinsdag morgen door de justitie bekend is gemaakt, is uit de Boerenleenbank tc Zetten in de Betuwe een bedrag van niet minder dan ongeveer 100.000 gulden ontvreemd. Het personeel van de bank ontdekte dc diefstal maan dagochtend toen de bank voor het publiek werd opengesteld. De wijze waarop in het gebouw, dat kort geleden met moderne alar- meringsapparatuur werd uitgerust, de sleutels werden bewaard, wordt door de Arnhemse officier van justitie, mr. A. W. Holstijn, „onbegrijpelijk non chalant" genoemd. Ze hingen prak tisch voor het grijpen bij de kluis. De bezoeker hoefde toen alleen nog maar de juiste cijfercombinatie te draaien, maar hij kan dat hebben afgekeken van het personeel. Hoe de dader het gebouw is bin nengekomen, is nog niet bekend. Mis schien heeft zelfs de voordeursleutel ergens voor het grijpen gelegen. AD VERTENTIIE Tilburg Breda ketiveHiraai M Eindmaat 14 Tel.TmS0.U620 Tel.'01600.3108< Den Botch,, >SCHAPENmarl<« 17 T«l. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1