IGEN LAAR 'akistan rntkent litstel NEGENDE MARBON- DODE SOLTSJENITZIN PROTESTEERT BIJ HOOFD GEHEIME POLITIE COMPLOT TEGEN SADAT ONTDEKT lOCES MOEDJIBOER voetbal schoenen costbaar bezit trainings pakken )psinjoorke Mechelen ;estolen Pas ontdekt Viroide mogelijk kanker verwekker STERILISATIE EN ABORTUS SAMEN GEVAARLIJK JJSs.1 emeente Oostburg ente Goes SCHRIJVER of SCHRIJVER A binnenland buitenland 1 WEERSLAG VRIENDSCHAP Aanzienlijk groter verlies verwacht hij Van Gelder RODE JEUGD NIET BANG VAN BLAUWE BATALJON Arrestaties in Cairo Proef met Franse waterstofbom Tubbergen verlost van gifvaten N T 0' „Bij na-verdronken" Duitser overleden Gymnastiek voor de huisvrouw mag met weg Provincie betaalt Grolwerknemers extra-uitkering S.A.S.-CARAVELLE MIST TSJECHISCHE STRAALJAGER OP EEN HAAR NA kerspaniels r i met nraov,. u'Cf tenl waterier re aanbieding: in >ruikte caravans, mberton, Astral, eland. Seashore, .E. met voortent ird met voortent uwe Stacaravan mers al vanaf f n gespreide be- mnd. mogelijk J uit voor een ijvend bezoek re showterrein ordrecht. Cara- uneeteman. tel 5. leester der gemeente Oostbur,, maakt bekend; yldoening aan artikel 15 d een afdruk van het in de nL01)1® ■ant van 23 juni 1971, nr n» ®rli rninklijk Besluit van 10 'juni ide aanwijzing van een pereii eigemng ten algemenen nutt. 1 de verbetering van de Wa vest- en de zuidzijde van de k t bijkomende werken, jn de van 18 augustus tot en met 7 ;r inzage van een ieder is nedem ine van de gemeente. 81 12 augustus 1971 AeS"erV00^ etarie, afdeling PERSONEET 37a n geplaatst een A Bij het bezit van het dipl0ma (mavo) of 3-jarige hbs (havo) aanstelling plaats in de nu» schrijver (salaris minimum ito en maximum 906,— per 1 Bezitters van het diploma 5-it hbs (havo) worden aangesteld rang van schrijver A (salaris i mum 785,— en maximum ioij] per maand). Beneden de 21 jaar wordt jeusdi trek toegepast. De a.o.w.-a.w.w.-premie komt rekening van de gemeente. Vakantietoeslag 6,5 procent van k jaarsalaris. Welvaartsvaste pensioenvoorzienia Voorts z(jn van toepassing prs spaarregeling ambtenaren en 1 communale Ziektekostenre«eli' Ambtenaren (I.Z.A.). binnen 10 dagen na het verschijn! ad te zenden aan burgemeester i van Goes, Oostwal 31 te Goes C rief en enveloppe in linkerbova lden vacaturenr. 302 het dan misschien iets minder dik dan et doet altijd nog natuurlijk aan, het iugdiger. heeft een beperkte levensduur. Komen n elk haar is dus een natuurlijk proces, male geleidelijke uitval moet er weer ontstaan. Maar een thans veel id verschijnsel is ABNORMALE VAL. In het begin haast onmerkbaar, spanningen, hardnekkige roos en ook :ing uw haardos. Speculeer er niet op u wel wat zal meevallen. Zorg, voor* r haren gaan dan komen, dat u houdt ebt. iet het regelmatig gebruik van de ctieve serie (Van onze redactie buitenland) ASTJI/NIEUW DELHI Het proces tegen sjeik Moedjt Kachman, de leider van de Oostpakistaanse Awami-liga ds 26 maart in West-Pakistan gevangen zit, zou volgens éten die in Karatsji de ronde doen, zijn uitgesteld- itistaanse autoriteiten hebben dit bericht niet willen bevestigen. Zij -n naar het afgelopen maandag gepubliceerde communiqué waarin het proces woensdag zou beginnen. Volgens geruchten uit dezelfde het proces worden gehouden in de gevangenis van Lyallpoer in isjaab. ,.n van Bangla Desj heeft berichten zijn gebeurd kort voor de aj Trikha, advocaat bij het totstandkoming van een soortgelijk J- verdrag tussen India en de Sovjet- Unie. De woordvoerder verwees naar een recenite verklaring van president Khan dat er met China geen formeel verdrag bestaat daar de Chinezen in het verleden ai eerder hun vriend schap hadden getoond en Pakistan steun hadden toegezegd. hooggerechtshof, verzocht de voor de Pakistaanse raad op zich te nemen van sjeik ijiboer Dit heeft het Franse reau AFP in Nieuw-Delhi ver- fBalraj Trikha heeft de zaak i met de Pakistaanse hoge jissaris in India, die de toezeg- Iheeft gedaan hierover contact Islamabad (Westpakistaanse d) te zullen opnemen. :an heeft zaterdag bij secre- leneraal Oe Thant geprotes- naar aanleiding van diens op- igen over de berechting van Pakistaanse leider. Met name lts verklaring, dat hij de gevoe- Ean vele vn-vertegenwoordi- ideelde, dat het lot van de sjeik dag zal hebben buiten Pakistan, [deergernis van de Pakistaanse ling te hebben gewekt. Volgens ota heeft de secretaris-generaal razen van de menslievende he lheid en de competentie van de verschreden. Hieraan wordt toe- sgd, dat Oe Thant zich vroeger' t heeft uitgelaten over een even- weerslag van „vonnissen na miere processen tegen politieke irs in verschillende landen". emier Indira Gandhi heeft zater- m het Indiase parlement een be- van de New York Times tegen- roken volgens hetwelk er in het tag tussen India en de Sovjet- i een clausule zou voorkomen in- het niet-erkennen van de on- flkelijke regering van Bangla in Oost-Kakistan. Indiase minister van Defensie, (ivan Ram, verklaarde dat er in 'erdrag met Moskou helemaal geheime clausules voorkomen, i woordvoerder van de Paki- nse regering heeft zaterdagavond persberichten tegengesproken dat ussen Pakistan en de Chinese srepubliek een verdrag van ndschap en samenwerking zou gesloten. Dit zou volgens deze iten, bestaande uit haartonieum, massage-olie en haarcréme. dhr. Valkenburg, Jac. Catsstr. 47 te Blerik. n aan haaruitval en roos in meer of stige mate. Toch hebben zij dankzij s prachtig succes: weer een gezonde id advies? Ga eens naar een onderstaande adressen Drog. N.V. Th. Lannoye-BosnWV s. Wilhelminastr. 44, Drog. H. Dob-e' 3.A.Drog, E. Lockefeer, Zeestr» 4** igold, Weststr. 23. J. B. Baart, Gravenstr. 281. Biemen, Klokstr. 4, D.A.Drog. iassae'- 6, Drog. J. M. den Herder. Grotekaoe 6e Jong, Beukenhof 6 (Winkelcentra j Liberty, Lange Vorststr. 9. Drog. Ge«- erkstr. 17, Pharm. Zaak A. C. v.d. R» 2. fil. Lange Vorststr. 75. D: Drog. 't Poortje, Dorpsstr. 61- ig. G. de Bi-uijn, Houtmarkt 5. I DE: D.A.Drog. J. Buijsrogge, Cloo1--- j Damen" Drogisterij. K. Noordstr. 66 I Gaper", Lange Delft 13-15. Drog- e, L. Noordstr. 70, Drog. de Vijs» er), de Ruijterstr. 21. Parf. I Drog. Schulte Thieme, Lange De«- ,De Ster". Vlasmarkt 17, Drog. elc. Welsinge J. W. Thibautstr. 43. VDrog. Th. Huisman, Raadhuisplein n, Markt 12. D.A.Drog. H. Titu'laer, Westkade I Th. Huisman. Kapellestr. 18. k onig, Kaai 7, Drog. N.V. Th. LanW8 irkstr. 28. ).A. Drog. F, Bleyenbergh. Molen6r', >.A.Drog. Dingemanse, Axelsesth Drog. A. Koster, Axelsestr. 59a, Dt tn,, Noordstr, 59, Drog. J. Vc|inC 55 [JCHELEN (Belga) In de v?n vrijdag op zaterdag heb- onbekenden een schilderij van *rii "Vhristus aan het kruis" «tellende, en „Opsinjoorke", een ;,le on£eveer twintig jaar gele- eens door Antwerpse studen- *erd ontvoerd, gestolen uit het tonseom van Mechelen. Het 1J ls ecn Rubens van kleiner «ntimentireer 1 meter Mj taCh" Idde ,B'anssPrekertde jongeman cvfin a®entschap Belga zater- S UUr' dat de P°P «T anJ.en van Rubens van ontvreemd. Bij navraag bleek Si°°rke" en één doek van verdwenen waren. verdwenen schilderij werd wi m ug ,ln struikgewas naast Volsenc Ller teruêgevon- kolgens omwonenden hadden mannen m een auto het daar l'tiePdenHhter nog spoorloos. De ^Y'StoWgrap" UU d£ hand u% overleden b«neradstePA/tR?R> en van kb, Walter rv uwers ter we- Bentley, is op ikinï hiiV' a m Cen rusthuis in In 1922 iL den «verleden. liter In 5.® een tahoud van »ere]'rinr,-i„-.Jaren tussen de bie- ^WBemWge^W°nnen de êr°te 1 k 24 uur I- 'ahv'J'te wedstrijden. "«0 achtereenanirNmans waren ze een met te verslaan. AMSTERDAM (ANP) De 24- jarige Marbon-employe Hendrikus Brood uit Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Wil- helminagasthuis aan zijn verwondin gen overleden. Hij is het negende slachtoffer van de explosie, begin deze week, bij het chemische be drijf Marbon in Amsterdam. De heer Brood is de vierde Mar bon-employe die is bezweken. Bij de explosie verloren ook vijf brand weerlieden het leven. Zij werden zaterdag begraven of gecremeerd. Er bevinden zich nog negen ge wonden in Amsterdamse ziekenhui zen. Een der gewonden zou er vol gens de politie nog steeds ernstig aan toe zijn. AMSTERDAM Het bestuur van koninklijke papierfabrieken Van Gelder zonen n.v. verwacht, dat in 1971 een aanzienlijk groter verlies zal worden geleden dan het negatie ve saldo van f 3,7 miljoen ,dat 1970 te zien heeft gegeven. Dit komt door de nog steeds stij gende kosten en de geringe moge lijkheid om deze kosten door te berekenen, alsmede de produktiebe- perkingen, waartoe ook in 1971 in verband met de zwakke marktsitua tie moest worden besloten. Een ver betering van de resultaten als ge volg van de door te voeren sanering en herstructuering zal eerst na 1971 geleidelijk kunnen worden bereikt, aldus blijkt uit het met veel vertra ging verschenen jaarverslag over 1970. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het landelijk be stuur van Rode Jeugd heeft ver klaard, dat de acties in Eindhoven, waarbij onder andere burgemeester Witte werd bedreigd, wel degelijk zijn gevoerd onder supervisie van het landelijk bestuur. Berichten, die het tegendeel heb ben gemeld worden als nonsens aan gemerkt. Rode Jeugd, verklaart verder de bedreigingen van het zogenaamde Blauwe Bataljon niet serieus te ne men. Tenslotte kondigt Rode Jeugd nieuwe acties aan. MOSKOU (RTR) De Russi sche schrijver Alexander Soltsjenit- zin, aan wie vorig jaar de Nobel prijs voor letterkunde werd toege kend, heeft in een open brief aan het hoofd van de Russische geheime politie, Joeri Antropov, scherp ge protesteerd tegen het mishandelen van een zijner vrienden in zijn buitenhuis. Volgens de brief, waar van de tekst aan westelijke corres pondenten in Moskou beschikbaar werd gesteld, was de vriend, Alexander Gorlov, naar het tuinhuis van Soltsjenitzin in een dorp bij Moskou gegaan om iets te halen. De schrijver was zelf wegens ziekte kort daarvoor naar de stad teruggekeerd. Gorlov trof in het huisje enige mannen in burger aan, wie hij naar hun papieren vroeg. De mannen grepen hem daarop aan, bonden hem en sleurden hem naar buiten waar hij werd afgetuigd. Toen omwonenden tussenbeide wilden komen, toonde een van de mannen een rode identiteitskaart. Tegenover Gorlov, wiens gezicht verwondingen vertoonde, verklaarde hij: „Wij zijn hier met een opdracht en dan kunnen we alles doen. Naar Soltsjenitzin schrijft, pro beerden de mannen, die volgens hem agenten van de geheime politie waren, later Gorlov te dwingen een verklaring te tekenen, dat hij niets over het gebeurde zou zeggen. Ook hadden zij hem bedreigd, dat zijn loopbaan als wetenschapsbeoefenaar anders gevaar zou lopen, maar Gor lov had zich niet laten intimide ren. In zijn brief zegt Soltsjenitzin tot Antropov: „Vele jaren heb ik in stilte de wetteloosheid van uw on dergeschikten gedragen: het inspec teren van al mijn correspondentie, het in beslag nemen van de herlft ervan, het aftappen van mijn tele foongesprekken, het plaatsen van opname-apparaten in mijn apparte ment in de stad en in mijn tuinhuis, maar na de overval wil ik niet langer zwijgen". SOLTSJENITZIN ik wil niet langer zwijgen. Jordaanse militairen bij Ramtha langs de Syrische grens waar het de afgelopen dagen tot gevechten tussen Jor daanse en Syrische troepen is gekomen. Gisteren echter bleven de schermutselingen uit. (Van onze redactie buitenland) CAIRO-AMMAN Een complot tegen het bewind van president An war Sadat is in het afgelopen week einde in Cairo verijdeld. Het is de tweede keer dat tegenstanders van de Egyptische president een poging hebben gedaan zijn bewind omver te werpen. Het gezaghebbende blad EI Achram meldde gistermorgen dat 118 men sen zijn gearresteerd. Op korte ter mijn zal de procureur-generaal be slissen wie van hen zullen worden vrijgelaten en welke arrestanten op gesloten zullen Wijven. Namen wer den niet bekend gemaakt. Egypte en Saoedi-Arabic hebben dit weekeinde getracht te bemidde len in het conflict tusisen de Jor daanse regering en de Palestijnse commando's. Het resultaat van de besprekingen die in de Jordaanse hoofdstad Amman door vertegen woordigers van Sadat en koning Fei- sal van Saoedi-Arabië werden ge voerd, was een soort „werkdocu ment". Volgens goedingelichte krin gen zou in dit document de soeve reiniteit van Jordanië worden er kend. Jordanië dient van zijn kant de Palestijnse commando's te erken nen en het „heilig recht" van de Palestijnen zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting van Arabisch grondgebied. Volgens het document wil de Jor daanse regering zich houden aan de vorig jaar gesloten overeenkomst van Cairo en Amman die een einde maakten aan de bloedige strijd tus sen het Jordaanse leger en de Pa lestijnse guerrilla. Inmiddels heeft het Palestijnse verzet zich met het „werkdocument" akkoord verklaard. Volgens radio Cairo heeft Jasser Arafat, de voor zitter van „de organisatie voor de bevrijding van Palestina" gezegd dat alle betrokken partijen nauwgezet de akkoorden van Cairo en Amman moeten naleven. De vertegenwoordigers van Sadat en koning Feisal hebben ook met de Jordaanse koning Hoessein bespre kingen gevoerd. Dit gebeurde in de Jordaanse havenstad Akaba aan de Rode Zee. Zij hebben na afloop daar van verklaard dat de moeilijkheden tussen Jordanië en de Palestijnse PARIJS (AFP) Frankrijk heeft zaterdagavond boven het atol Moe roeroa in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan een waterstofbom met een kracht van een megaton tot ont ploffing gebracht. Het was de vierde Franse proef op het gebied van de kernfusie. Aan de jongste waterstofbomproef zijn dit jaar vier proeven met lichte of middelzware kernwapens voora- gegaan, die moeten dienen als ontste kingsapparaat voor waterstofbom men. In beginsel zal de huidige reeks experimenten in september met twee proeven worden besloten. ANWAR SADAT. commando's uit de wereld geholpen zullen worden. In een poging de eenheid in het Arabische front te herstellen had de Egyptische president Anwar Sadat er zaterdag bij Syrië op aangedron gen de gevechten langs de grens met Jordaanse troepen te staken. Dit be richtte het Egyptische blad El Ach ram dat van mening was dat de in cidenten aan de Jordaans-Syrische grens de Arabische positie jegens Is raël in gevaar bunnen brengen. Overigens was het gisteren rustig langs de Syrisch-Jordaanse grens. De in Libanon gevestigde Middle East Airlines heeft zaterdag bekend gemaakt, dat zij haar vluchten naar Jordanië heeft opgeschort met liet oog op de moeilijkheden in het Sy risch-Jordaanse grensgebied. Eerder had de maatschappij een anoniem dreigement ontvangen. In een door „de Palestijnse revolutie" ondertekend vlugschrift was gezegd dat de veiligheid van de toestellen die op Amman zouden blijven vlie gen, niet kon worden gegarandeerd. TUBBERGEN (ANP) De 70 vaten met teerafval van Witco Che mical Nederland n.v. te Haarlem, die begin deze week in een put voor vloeibare teerafvallen in Vasse (gem. Tubbergen) waren gedepo neerd, zijn met mechanische hulp middelen een voor een uit de put gevist. Het tijdrovende en gevaarlij ke karwei geschiedde op dringend verzoek van het gemeentebestuur van Tubbergen. IN TEHERAN en in twee andere plaatsen zijn in totaal vijf personen, schuldig aan het handelen in verdo vende middelen, terechtgesteld. Hiermee is het totale aantal per sonen in Perzië om die reden ter dood gebracht in de laatste twee jaar opgelopen tot 101. IN DE Turkse provincie Erzincan, in OostrAnatolië, zijn door stortregens 17 mensen om het leven geokmen. IN DE Venezolaanse staat Bolivar is de noodtoestand afgekondigd als ge volg van een staking van 6400 arbei ders van het genationaliseerde staal bedrijf SIDOR. Leger en politie zijn versterkt. IN ATHENE heeft de buitenlandse persvereniging de nieuwe Griekse perswet „onaanvaardbaar" genoemd en in strijd met de „normale regels van het beroep van journalist". IN HET Beierse stadje Traunsteij ontstemd gisteren paniek toen in een ainoniem telefoontje werd aangekon digd dat er een kind ontvoerd zou worden. De „ontvoerders" eisten de invrijheidstelling van de gearres teerde bankrover Dimitri Todorov. IN PARAMARIBO heeft de officier van justitie tegen ex-minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, dr. R. M. Nanan Panday, tien maanden gevangenisstraf en vijf jaar ontzeg ging uit ambtelijke functies geëist. De advocaat van Panday heeft vrij spraak bepleit. NABIJ MILWAUKEE heeft een groep van 25 Indianen een ontruimd station van de Amerikaanse kust wacht bezet. De Indianen beroepen zich op een akkoord waarbij bepaald werd dat door de regering ontruimde terreinen aan de oorspronkelijke be woners moeten worden teruggege ven. INBREKERS hebben in de nacht van zaterdag op zondag bij het transport bedrijf Boerman in het Drentse Erica een bedrag van ongeveer 6000 gulden gestolen. DE NEDERLANDSE Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft minister Schmelzer erop altent gemaakt dat in Indonesië sinds de mislukte com munistische opstand in 1965 zes jour nalisten gevangen worden gehouden. De NVJ verzoekt de minister daar over bij de Indonesische regering zijn afkeuring uit te spreken. IN WEST-BENGALEN en de staat Himachal Pradesj tn het noorden van India hebben overstromingen aan ze ker 80 mensen het leven gekost. Dit heeft het Indiase persbureau PTI gis teren meegedeeld. HET WITTE HUIS heeft gisteren een bericht in een Japanse krant te gengesproken waarin werd gezegd dat president Nixon tussen 20 okto ber en begin november Peking be zoekt. DE CHINESE premier, Tsjoe En Lai, zou van plan zijn dit najaar o.a. Joegoslavië, Albanië en Roemenië te bezoeken. Dit berichtte het semi- officiële Hongaarse blad Magyar Hirlap. 5? 55 WASHINGTON (AP) Het Amerikaanse departement van land bouw heeft bekendgemaakt, dat een zijner wetenschappelijke medewer kers een nieuwe ziekteverwekker heeft ontdekt, die 80 maal kleiner is dan het kleinst bekende virus. De nieuwe ziekteverwekker, die „viroi de" wordt genoemd, speelt vermoe delijk een rol bij sommige ziekten. Het wordt tevens mogelijk geacht, dat de „virojde" iets te maken heeft met het ontstaan van kankergezwel len. De ontdekker, dr. Theodor O. Die- ner, een uit Zwitserland afkomstige patholoog, heeft acht jaar aan zijn ontdekking gewerkt in de laborato ria van de landbouwkundige studie dienst te Beltsville in Maryland. Dr, Diener is ervan overtuigd, dat vele ziekten van planten en dieren, waarvan de oorzaak nog niet door de wetenschap is opgespoord, ver moedelijk worden verwekt door vi- roïden. Dank zij het werk van dr. Diener wordt thans rekening gehouden met de mogelijkheid dat andere ziekten van de mens, zoals multiple sclerose, besmettelijke hepatitis en wellicht sommige soorten kanker door viroï- den worden verwekt. LEIDEN (ANP) De heer Horst Weid uit West-Duitsland, die op za terdag 31 juli als drenkeling bij Zandvoort uit zee werd gered, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Leidse Academisch Ziekenhuis aan een niervergifliging overleden. Hij is niet meer bij bewustzijn ge weest. Volgens een woordvoerder van het Academisch Ziekenhuis was de hersenschors toch al onherstel baar beschadigd. Nadat de 31-jarige Duitser uit zee was gehaald, gaf Jiij geen teken van leven meer. Twee artsen verklaar den daarop de drenkeling voor over leden. In het Haarlems ziekenhuis constateerde men bij het afleggen toch nog tekenen van leven. Hij is daarna naar het beademingscentrum van het Ledise Academisch Zieken huis overgebracht. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De vereniging van leraren en onderwijzers in de licha melijke opvoeding heeft in een brief aan de NOS met klem geprotesteerd tegen de voorgenomen opheffing per 1 oktober van het radioprogramma „Gymnastiek voor. de huisvrouw". Volgens de vereniging brengt het programma elke dag vele tiendui zenden vrouwen in actie. „Door het schrappen van het programma zal de bewegingsarmoede van ons volk opnieuw toenemen", aldus de vere niging. (ADVERTENTIE) GRONINGEN (ANP) Gedepu teerde Staten van Groningen zijn van mening, dat vanuit de provin- ciekas de werknemers van de Grol- vestiging in Nieuwe Schans een aanvullende uitkering tot 100 pro cent van hun normale salaris moet worden verstrekt in afwachting van verkoop van dit bedrijf. De werknemers van de vestiging in Nieuwe Schans krijgen op het ogenblik uitkeringen volgens een wachtgeldregeling tot een bedrag van 80 procent van hun gewone loon. G.S. besloten tot dit voorstel op verzoek van het overlegorgaan van de drie vakcentrales. Het provinci aal bestuur heeft de regering wel laten weten van mening te zijn, dat in feite de regering deze aanvullen de loonbetaling voor haar rekening behoort te nemen. KOPENHAGEN (DPA) Slechts door een bliksemsnelle reactie heb ben zaterdag de piloten van een ver keersvliegtuig van de Scandinavische maatschappij SAS in de buurt van Praag een botsing met een Tsjecho- slowaakse straaljager kunnen voor komen. Het toestel, een Caravelle, was met 60 passagiers op weg van Wenen naar Kopenhagen toen (op ruim 8000 meter hoogte) plotseling van links „uit de zon" de straaljager opdoemde. De tweede en derde piloot (de gezag voerder bevond zich op dat moment niet in de cockpit) rukten hun stuur- knuppels terug, waardoor de jager net kon worden ontweken. De afstand bedroeg niet meer dan circa 50 me ter. De passagiers, die toevalig allen op hun plaats zaten, bleven bij de bruus ke uitwijkmanoeuvre ongedeerd. Een stewardess echter liep een beenwond op en moest na de landing naar een ziekenhuis worden gebracht. Door een botsing tussen een lijn- vliegtuig en een militair toestel in Japan kwamen kortgeleden 162 men sen om het leven. De bond van Brit se verkeersvliegers verklaarde daar op, dat zich ook in West-Europa, met name boven West-Duitsland en Frankrijk, nogal wat „missers-op-het- nippertje" voordeden en dat militaire vliegers kennelijk verkeersvliegtui gen als oefendoelwit gebruiken. Een aantal piloten, aldus de bood, gelooft dat vee] van die mysterieuze vliegtuigen Oostduitse of Russische Mig-jagers zijn, vooral waar het de incidenten boven West-Duitsland be treft. In de eerste negen maanden van het vorig jaar kwamen er boven zeven Europese landen 283 „near- misses" voor, een derde daarvan bo ven het gebied der Bondsrepubliek. (ADVERTENTIIE) LONDEN (AP) Een Britse medische deskundige is van oordeel, dat vrouwen die zich tijdens een abortus laten steriliseren vijfmaal meer het risico lopen te sterven dan vrouwen, die het bij de abortus alleen houden. Dit staat in het nieuwe nummer van het vooraanstaande Britse medische tijdschrift „Lancet". Als sterilisatie wordt gecombineerd met abortus, stijgt het aantal doden van 8 per 100.000 naar 39 per 100.000. De schrijver van het artikel, Philip Kestelman, raakt gynaecologen aan te weigeren de twee medische ingre pen te combineren en stelt voor dat het verstandiger is, dat mannen zich Bij mannen sterft slechts 1 op de 100.000 als gevolg van een dergelijke ingreep.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5