IclQtrD geeuwen en Belgen aan samenwerken Vederlan jaar in minde hsfn:5'ot i2-Min- VIJFTIEN DODEN IN HET VERKEER BRESKENSE VISSERIJWIMPEL VOOR HENK FENIJN VAN BR 5 Rustige reacties op duurdere veren Stadhuis Zierikzee onder politiebewaking 0S vormen front tegen: Ruiling van visgronden EVA-appeltje geschild Jubilea in Kwaden- damme stad streek KEM B TBC Ben Kon. Tuinbouw op excursie finer en drooe H zeewhH een zwakke tot Mi ongeveer 2enmPeraitUUr in de Auto tegen paal Niet-verzekerde chauffeur loopt weg Lozingen l6 augustus 1971 pen de sen t.m, den ind af •jne het het en zat. 3) De :aat den 31 iie- r 18 ha- 29 lur: hief tot ran _m. .30- dy- uis. 14- ter, eo 14 To- nse roek-musical dogs". ,The story c T. ANNA TER MUIDEn I Yt I 'ft n baron gjl en uvuiuiiuuwwerKeu v - en baron meester De - {t.m. 14 sept.) Da„ van 10-12 en 14-1T uur. TERNEUZEN Luxor 20 uur VLISSÏNGEN Alhambra 20 Orly 18 j. UUr: OU op IJZENDIJKE Cultureel Centrum, e beelden en tekeningen'vV Minne en Dolf j|s sept.) Ma. t.m. vriii 14-16 uur. Zat en zond uur. uu- ZIERIKZEE Fa Lokker, NieuWe straat, fototentoonstellins thema „Delta Poto" J van 9-18 uur (t.m. 31 aug ANTWERPEN Rubenshuis, expositie zijn tijd", tekeningen uit verzamelingen, o.a. tekei Rubens, Van Dyck en i (Lm;. iSokt.) MiddelheiJ positie 11e Biënnale van hSl se sculptuur uit Argentinië Canada, Mexico en de V» Staten alsmede beelden uit) land en werken v. d. onlaJ den kunstenaar Oscar Jes 1 3 oktober). Geopend uur. BRUGGE Hallen, tweede Triennaii Plastische Kunst in BelhH sept.) Dagelijks van 10-18 nl vinciaal Hof, Markt, 3 Vlaamse schilderkunst 1920-3 De Boeck, Malfait, Wolvens (tm. 14 sept.). i lijks van 10-18 uur. GENT Centr. van Kunstambacht! Pietersplein 9, Zeehaven Ge leden, heden, toekomst (t aug.) „Kunst na 1945" okt.) /BREDA (ANP) In ons land) ïilips-concern (o.a. vestigingen ii ïoosendaal) in het eerste halfja erminderd, van wie veertiental uni. Dit heeft drs. P. L. Dronkl aken van het concern meegedtt temingsraad voor de in Eindhort van de onderneming. In het l de personeelsbezetting van all», wereld met ruim tienduizend. heid van de raad de bedriji geadviseerd de verkiezing vaaj van kernen voor onbepaalde f te stellen. Een aantal vakorganisaties t destijds is gemeld, zijn i king aan de kandidaatstelk leden van kernen en onder raden) opgezegd naar van de moeilijkheden in het over een nieuwe CAO per I 1971. Aangezien de onderiei voor de in Eindhoven «r, w, gevestigde bedrijven van net) cern voorshands, blijkens 1 slag geen verkiezingen z°u I houden zonder medewerking djf organisaties, verwacht hij aj ondernemingsraads- en ""1 dat zij hun invloed aanwen de medewerking van de va) saties te bereiken bij die stellingen. Het zal echter geen zin_ aldus het verslag verder verkiezingsdatum vast te niet tevens de zekerheid oe bij eventuele moeilijk™8® volgende onderhandelingen CAO, het interne overleg nieuw als wapen wordt f® Dit principiële punt worden geregeld, aldus «e nemingsraad, anders loopt gevaar dat het interne,l it elk moment kan worden legd. De voorzitter van de« mingsraad, drs. P. I vens leider der onderhands gatie van Philips over heeft in antwoord op v leden van de onderneming' meegedeeld dat de onder grond van de wet op j» mingsraden door leden i gedwongen kernverki® J houden onafhankelijk van p,j werking van vakorgaiusai derneming zou het betreuren als verkiezwe medewerking van alle ties zouden worden êe([ouft I De heer Dronkers hwi gedeeld dat er nog gee" vastgespeld voor hernied met de vakorganisaties ,.t CAO met een loopöf jaar. jpVEI'ZEN Er Ls zater- fjacht gemaakt op dc tien i in het Terneuzense lier- m Overigens met vrced- doeleinden. Om de dieren enten tegen TBC werden n,n voor een beschoten met linjectiepatroon waarin een Vingsnuddel zat. Dl uit- van het slaapmiddel op Eeren was verschillend. En- Vgingen na vijl minuten lig- 1 anderen wankelden langer [waren ze dronken door het |p. Na bijna twee uur kon- falie herten door dierenarts [ysouw uit Axel met het B worden ingeënt. L-el alle herten keroge- 1 ziin wil het gemeentebe- i van Terneuzen ),?en enkel d nemen dat cie diren met besmet zouden kunnen zoals met de herten in j het geva! was, aldus ir. H. IA. Tirion, directeur van Ibare Werken. ia drie of vier dagen kan de Jerking van dc tuberculine- j op de herten wo'den na- un. Tot het verdoven van Jeren werd besloten om hen J langdurige en vreesaanja- ide klopjacht in het lierten- ■p te besparen. ItVan onze correspondent) pDEXBURG Het bestuur Ide afdeling Zeeuwsch Vlaande- 1 van de Kon. Ned. Mij. voor (ouw en plantkunde heeft voor lag 21 augustus een reis geor- eerd naar Walcheren en Schou- puireland. I Walcheren wordt een bezoek pit aan het land- en tuinbouw- ..Loverendale", waar geen Rische meststoffen of chemi- piddelen worden gebruikt. ts staat er een wandeling in «rijke duingebied bij Haam- j en Burgh op het programma, fi] zal de opziener van de do lde duinen op Schouwer, dhr. N als gids fungeren. Tenslotte het gezelschap een bezoek p aan Zierikzee. sgwater- P" dinsdag 17 aug. Bergen op 1-4 en 13.10, Hansweert I' rerneuzen 11.47, Vlissingen ei 23.56, Wemeldinge 0.14 C Vooruitzichten voor dinsdag en woens dag» opgesteld door het KNMI op zon dag om 18.00 uur: vrij zonnig, bijna overal droog en temperaturen over- kbnvo» (las in het alge- P°°^n normaal. p^rNe'deSni" Cijt<!rS ge" ■dinsdag: E vf„den oneler normaal. Max. bnv0Sngevecr normaal tot 3 b n-, normaal. Kans op een fcriMr VM minstens 12 uur: M prMent°P gSheel dl'°°Ê Woensdag: |5lS„z°n: 5.tot 12. Min. temp.: k: van nno° r norm£>al. Max. Pen loven er normaol tot 4 {operiode normaal- Kans op een Rnetvan minstens 12 uur: 95 1:70 procem.ee" geheel dr00g landweer tó^geblecl k"3St via f Vandaag Ter invlo«d °P het meer zon ^00S' met geleide- f8 graden graden, zeewa- Pl'tttCHTlSN (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS/OOSTBURG Om verdere vervuiling van de visgronden op de Noordzee en Westerschelde tegen te gaan zullen de Zeeuwse beroepsvissers gaan samenwerken met hun Belgische collega's De maatregelen tegen de verontreiniging van het water die een dode lijke bedreiging voor het milieu vormt, zijn volgens de voorzitter van de vereniging tot behartiging van de Zeeuwse visserij belangen Zevibel volstrekt onvoldoende. „We stinken erin met onze dikke wel vaartsportemonnee op zak", zei de heer A. L. S. Lockefeer op de zaterdag in Oostburg gehouden reünie van de vissersvereniging. Zevibel wil met de Belgische vis serij wereld het probleem grondig bestuderen waarna bezien zal wor den welke stappen ondernomen zul len moeten worden om de vervui ling van de visgronden tegen te gaan. Ondanks de bedreiging van de viswateren door de industrie zag de heer Lockeveer toch ook enkele lichtpunten voor Zeeuwse vis serij. Namelijk een stijging van de aanvoer van schol, tong, de moderni sering van de visserijvloot en verbe teringen aan wal- en havenaccommo daties. De Zevibel-voorzitter zei niets te rug te nemen van zijn bezwaren tegen een te ver doorgevoerde in dustrialisatie in Zeeland en de af sluiting van de Oosterschelde. Hij vroeg zich af, of de overheid zich niet te sterk bemoeit met het invoe ren van maatregelen op visserijge- bied zoals sanering van de garnalen visserij, het pousseren van de spoel- sorteermachine waardoor de schud- zeef vissers gediscrimineerd wor den. Vraagtekens zette de heer Locke veer verder achter de maatregelen tegen de palingvisserij op het IJs- selmeer en het tegenhouden van de Waddenzeemosselen op de markt terwijl de Duitse Waddenzeemosse len wel toegelaten worden. Bepaalde maatregelen van de scheepvaartin spectie noemde de voorzitter van Zevibel te stringent en ongenuan ceerd. Ook het overleg tussen over heid en visserijorganisatie zou te wensen over laten, een feit waaro ver ook de Belgische vissers kla gen. De heer Lockefeer wees op de groeiende betekenis van de Skandi- navische visserij als concurrent van Nederland op de EEG-markt. „Het Nederlandse visserijonderwijs maakt een moeilijke tijd door omdat de interesse voor het vissersvak sterk terugloopt; met name de visserij- school in Vlissingen verkeert in nood." Als wensen voor Breskens noemde de heer Lockefeer een veel ruimere strekking voor de vismijn in EEG- verband, uitbreiding van de bedrij ven aan de wal, de oprichting van een ijsfabriek en van een machinale garnalenpelierij. Tenslotte beschouwde de Zevibel- voorzitter de motie die de Zeeuwse staten hebben aangenomen met be trekking tot een diepgaand onder zoek naar de gevolgen van een af sluiting van de Oosterschelde van weinig waarde. „Wij wachten met ongeduld op een openhartige en N?urmeei 20n en stijging van (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Zaterdagmor gen bleek omstreeks tien uur op de kruising Driekwart gemeente Sas van Gent een personenauto tegen een betonnen paal van de brug gere den te zijn. De auto was zwaar beschadigd doch er bleek geen be stuurder aanwezig te zijn. Nadat de politie de auto in beslag had genomen meldde zioh later in de middag de eigenaar-bestuurder op het bureau te Sas van Gent. Bestuurder M. B. K. A. uit Middel burg was op onverklaarbare wijze van de weg geraakt, en er tussen uit •geknepen, omdat hij niet verzekerd was. De auto hield men na zijn verklaring toch nog op het politie bureau. openbare uitspraak van vooraan staande biologen. Men draait nu om de hete brij heen. Er zullen sterke argumenten moeten komen tegen het openhouden van de Oosterschel de dan dat bij niet afsluiting van de Zeelandbrug er aan zou gaan. Wij verwachten van minister Drees een nieuw geluid," aldus de heer Locke feer. Drs. A. Wittevrongel, directeur van de Belgische rederscentrale, merkte op dat de Belgische regering in veel gevallen de plaatsen geheim houdt waar industrieën hun afval in zee mogen storten. Hij verklaarde geen voorstander te zijn van ophet makende publikaties over dergelijke lozingen. „Hoe meer er over ge schreven wordt, hoe groter de anti- reklame voor het produkt uit zee." De reünie van Zevibel in „Du Commerce" werd ook bijgewoond door gedeputeerde van Poelje het tweede kamerlid drs. Dusarduijn en het voltallig college van b en w van Oostburg. Nadat de reünisten en genodigden met plezier gekeken hadden naar een kleurenfilm van de heer J. Boekhout uit Breskens over de vis serijhaven werd het gezelschap in het Oostburgse raadhuis ontvangen door het gemeentebestuur. Burge meester A. Schipper sprak de hoop uit dat nu eens eindelijk duidelijk heid zal komen in de kwestie van de visserijconcentratie in Zeeland. „Ik hoop dat de Zeeuwse nuchter heid het zal winnen van het over dreven sentiment. De visserij heeft er recht op te weten waar zij aan toe is", aldus de heer Schipper. (Van onze correspondent) KWADENDAMME De muziek vereniging Con Affezzione uit Kwa- dendamme vierde zaterdag haar 60- jarig bestaan. Dit ging gepaard met een druk bezochte receptie in café De Kroon. Er was een groots feest programma opgezet waaraan zeven fanfarekorpsen meewerkten. Tijdens de receptie sprak burge meester G. van Waes zijn bewonde ring erover uit dat in zo'n kleine dorpskern (Kwadendamme heeft, slechts 700 inwoners) zo'n bloeiende vereniging kan bestaan. „Con Affez zione telt namelijk 70 leden. Dit betekent dat tien procent van de bevolking lid is. Ook onder de jeugd is er grote belangstelling. Dit blijkt wel uit het jeugdtamboerskorps dat met een goede bezetting werkt". De heer A. Welleman uit Kortge- ne reikte als ondervoorzitter van de koninklijke Nederlandse federatie afdeling Zeeland vijf gouden en vijf zilveren eremedailles uit. Voor resp. 40 jaar en meer en 25-jarig lidmaat schap. Daarbij behoorde ook de eer ste dirigent de nu 88-jarige H. Ver meulen. Na de receptie trokken alle deelnemende gastkorpsen met hun gezamenlijk gespeelde mars door het met vlaggen versierde dorp. Waarna om vier uur tot s avonds tien uur verschillende korpsen on derling optraden in de muziektent die achter de bejaardenwoningen op een grasveld stond. AARDENBURG. Tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van de kerkvoogdij der n.h. Sint Baafskerk en het dagelijks bestuur van de kunstgroep „Sincfala" is dc in de laatste jaren ontstane conflict situatie uit de wereld geholpen. Zoals bekend zijn er regelmatig moeilijkheden gerezen met betrekking tot in de voorkerk der Sint Baafskerk ten toon te stellen kunstwerken. Deze moeilijkheden bereikten een hoogtepunt, toen de kerkvoogdij in juli j.l. verzocht een schilderij ,„Eva" genaamd, van de tentoonstelling van „Sincfala" te verwijderen omdat dit aanstootgevend zou zijn. De kunstgroep heeft daarop het plan opgevat in het vervolg voor tentoon stellingen een andere ruimte te zoeken, een beslissing die door velen in Aardenburg zou worden betreurd, omdat men van mening is dat de veelbelovende kunstgroep zoveel mogelijk van de prachtige expositie ruimte in de Sint Baafskerk zou moeten profiteren. Thans heeft de kerkvoogdij zich opnieuw bereid verklaard de kunstgroep faciliteiten te verstrekken, terwijl in het vervolg overleg zal worden gepleegd ten einde moeilijkheden te voorkomen. Het gesprek vond plaats op initiatief van burgemeester M. G. M. van Berckel van Aardenburg. De politiebewaking bij het stadhuis van Zierikzee moet naar de mening van het gemeentebestuur vandaag nog worden uitgebreid. (Van onze correspondent) ZIERIKZEE Het stadhuis van Zierikzee, anders een toeristische attractie, was zaterdag gesloten en onder politiebewaking gesteld. Dit betekende dat ook het gemeentemuseum, dat hierin is ondergebracht, niet voor het publiek toegankelijk was. Het gemeentebestuur was toe deze maatregel overgegaan omdat men vreesde dat woonwagenbewoners vernielingen zullen aanrichten. Al veertien dagen bestaan er zoals ge meld grote moeilijkheden tussen ge meente en woonwagenbewoners in verband met een grote achterstand bij het afhandelen van aanvragen voor bijstandsuitkeringen. Vrijdagavond stonden 42 woonwa gens op de Havendijk bij Zierik zee. Het hoofd van sociale zaken, afde ling Zierikzee, de heer J. Gelder blom deelde ons desgevraagd mee: „Vrijdag had men 42 aanvragen te verwerken. De normale bezetting van sociale zaken is vier man. Reeds voordat Zierikzee werd aangewezen als bijstand verlenende gemeente voor woonwagenbewoners per 1 au gustus 1971 was een personeelslid van de afdeling ziek geworden. Daarna werd door de gehele situatie een lid van personeelszaken over spannen. Het resultaat was dat twee personen een overvloed van aanvra gen kregen te verwerken". Van de zijde van sociale zaken uit Vlissingen heeft men een man voor vandaag, maandag, ter beschikking gesteld om te assisteren. Dit blijkt te meer nodig te zijn aangezien het aantal woonwagens in Zierikzee is toegenomen van 42 tot 52. Zondag middag waren het er nog 50, gister avond waren het er reeds 56 en naar het zich laat aanzien zal dit aantal zich nog wel uitbreiden. Het gemeentebestuur van Zierik zee heeft gisteravond contact opge nomen met de commissaris van de koningin in Zeeland, mr. J. van Aartscn, en met de minister van Binnenlandse Zaken. Er werd geeist dat er versterking zou komen van politie en andere ambtenaren om de woonwagens te kunnen verspreiden. De woonwagenbewoners maakten het plan kenbaar vanochtend, maan dag om negen uur gezamenlijk een wensenpakket aan te bieden op het gemeentehuis. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - BREDA Op een beveiligde overweg bij Geffen is zaterdagmiddag een personenauto uit Geffen tegen de trein Nijmegen- Den Bosch gebotst. In de auto zaten een grootvader met zijn drie klein kinderen. Een van de kinderen Jo hanna van der Doelen (3) uit Geffen overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto. de 69-jarige C. P. van der Doelen uit Geffen, is zwaar gewond in het St. Annaziekenliuis te Oss opgenomen, evenals de 3-jarige Hendrina van der Lee uit Oss en de 4-jarige Johannes van der ).ee, eveneens uit Oss. Zaterdagmiddag is in het St. The- resiaziekenhuis te Raamsdonksveer de 54-jarige A. Hoeken uit Geertrui- denberg overleden aan de verwon dingen die hij dinsdag j.l. had opge lopen bij een ongeluk met zijn bromfiets in Hank. Het slachtoffer kwam toen door onbekende oorzaak op de rijksweg met zijn bromfiets ten val. Twee kinderen zijn zaterdagavond in Tholen aangereden door een per sonenauto, bestuurd door J. van A. uit Tholen. De kinderen maakten met hun vader een wandeling, toen zij plotseling de weg overstaken. De 12-jarige W. de Loof is zondag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis te Zierikzee overleden. Het 7-jarige dochtertje. D. de Loof, is ernstig ge wond en verblijft ook in het zieken huis te Zierikzee. In de Gelderse gemeente Steen deren is zaterdagavond op de Lu- doldijk ter hoogte van de Emmerik- seweg een uit de richting Doetin- chem komende personenauto fron taal op een tegenligger gebotst. De bestuurder, de 33-jarige fotograaf E. W. Huisman uit Enschede, is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer moest uitwijken voor een man die met zijn fiets en aanhangwagentje plotseling de rij weg overstak. Op de Helledoornseweg in de ge meente Raalte is in de nacht van zaterdag op zondag een personenau to tegen een boom gereden. De be stuurder, de 25-jarige G. W. Willem- sen uit Raalte, was op slag dood. De bestuurder reed met een te hoge snelheid door een bocht in de weg en verloor daarbij de macht over het stuur. In Vollenhoven is zaterdagavond de 74-jarige E. Winter uit Vollenho ven verongelukt. De man stak met zijn bromfiets de weg over en werd door een auto aangereden. Hij was op slag dood. De 30-jarige mevr. A. H. van der Beek-Rijkeboer uit Wognum (N.-H.) is zaterdagmiddag in het ziekenhuis te Hoorn overleden aan de verwon dingen, die zij enkele uren tevoren had opgelopen bij een verkeersonge luk in de gemeente Zwaag (bij Hoorn). De heer Van der Beek, die de personenauto bestuurde raakte door onbekende oorzaak met de wielen van zijn wagen in de berm van de weg en botste tegen een boom. Hijzelf en zijn 2-jarig zoontje bleven ongedeerd. Zijn vrouw moest met inwendig letsel in het zieken huis worden opgenomen, maar over leed later aan haar verwondingen. Zondag is in een ziekenhuis te Leiden overleden de 18-jarige meu belmaker A. T. van Egmond uit Valkenburg (Z.-H.). De meubelma ker reed zaterdagavond met zijn scooter in Rijnsburg, toen hij uit de bocht vloog. Via een vangrail reed hij tegen een lichtmast. In zorgwek kende toestand werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS De jaarlijkse vis serij wimpel in Breskens is voor 1970-1971 ten deel gevallen aan schipper Henk Fenijn van de Bres kens 5. De wimpel wordt uitgereikt aan schipper en bemanning van het schip waarmee van alle aangevoerde vis de hoogste gemiddelde prijs per kilo werd behaald. Tijdens de Bres- kense visserijfeesten werd de blauwwitte wimpel door het tweede kamerlid drs. W. Dusarduyn in de mast van de Br 5 gehesen. Aan het hoofd van de gepavoi- seerde Breskense vissersvloot voer het winnende vissersschip de haven uit voor een ereronde op de Wester schelde. Andere onderdelen van de Breskense visserij dag waren boeg sprietlopen en roei wedstrijden in de vissershaven. EHBO-demonstraties met medewerking van de reddings boot Javazee, een voetbalwedstrijd tussen Breskense vissers en be roepsgenoten uit het Belgische Heyst, een iampionoptocht en tot besluit een volksbal in de vismijn. Al met al kan de visserij vereniging „Ons Belang" op een bijzonder ge slaagde visserijdag terugzien. FOTO RECHTS Een van de attracties van de vis serijdag te Breskens die aanleiding tot veel hilariteit gaf was het boeg sprietlopen. In dit geval was het meer boegsprietzitten. De 68-jarige M. D. Gooyer uit Utrecht is zaterdagmorgen om het leven gekomen toen hij in Groene- kan met zijn bromfiets tegen het laatste rijtuig van de trein Hilversum- Utrecht botste. De automatische halve bomen van de overweg waren gesloten, maar de lieer Gooyer is waarschijnlijk afgeleid door een groep jongelui die bij de overweg stond. Hij reed eerst tegen de over wegboom en kwam vervolgens tegen de zijkant van de trein terecht. De machinist en de conducteur van de trein hebben niets van het ongeluk gemerkt. Bij een aanrijding in Utrecht is de driejarige Willem Alexander Land zaat uit Utrecht zaterdagmorgen ge dood. Zijn vijfjarig broertje Frederik werd zwaar gewond. De jongetjes waren uit de auto van hun vader gestapt om bij een schutting aan de overkant van de weg een plasje te doen. Toen ze naar de auto terughol den kon een personenauto, die juist langs de geparkeerde wagen reed, hen niet ontwijken. De broertjes werden tegen het wegdek gesmakt. Een toevallig passerende arts bracht hen in zijn auto naar het ziekenhuis, waar Willem Alexander kort na aankomst is overleden. De 29-jarige Turkse mevrouw L. Buyuknacar uit Almelo is zaterdag middag verongelukt, toen zij te voet de rijksweg bij Almelo wilde over steken. Het slachtoffer werd aange reden door een passerende personen auto. Zij was op slag dood. De vrouw had daarvoor in het Prinses Ireneziekenhuis te Almelo haar zie ke echtgenoot bezocht. De 77-jarige mevrouw W. H. Meerbeek is zaterdagmorgen in haar woonplaats Woudenberg veronge lukt. De bejaarde vrouw werd ge grepen door een personenauto bij het oversteken van de Stationsweg. Ze overleed ter plaatse aan de ver wondingen. De 19-jarige loonwerker G.T. Tuen- ter uit Terborg is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen. Hij verliet in Wisch een café, dat aan de Twente-route ligt en liep de weg op. Hij werd aange reden door een auto en is ter plaatse overleden. (Vervolg van pag. I) De fractieleiders van de belang rijkste partijen in provinciale sta ten hebben zich in hun eerste reac tie op het nieuws nogal op de vlakte gehouden. Drs. W. Dusarduyn, fractieleider van de KVP in de staten, gaf als commentaar: „Het komt natuurlijk niet onverwacht. De geldontwaai- ding is doorgegaan, de loonkosten zijn sterk gestegen, en het is ieder een bekend dat het rijk aan een bepaalde verhouding tussen de rijksbijdrage en de normale op brengsten van de veerdiensten vast wil houden. Wij zullen de kwestie in het beraad van de fractie bespre ken. Zoals de zaken nu liggen, is het nog moeilijk een standpunt te bepalen. Ik mis nog een voorstel van G.S. met een motivering en zo mogelijk een alternatief voor het geval de staten „neen" zouden zeggen". De heer J.A. van Bennekoin (A.R.) zegt: „Voor ik commentaar geef wil ik eerst eens afwachten hoe G.S. het voorstel betreffende tariefs verhoging voor de veerdiensten pre cies in het vat gieten, wat de ach tergronden zijn, en in welke orde van grootte de tariefsverhogingen liggen". Dr. E. Prins (PvdA): „Dat is geen best nieuws. Er is in Zeeland con stant verzet geweest tegen verho ging van de veertarieven. De tunnel onder het Noordzeekanaal kost de Noordhollanders ook niets extra's. De veren over de Westerschelde zijn eenvoudig broodnodig. De gebrui kers leveren op het ogenblik een bijdrage, die alleszins redelijk is. Ik sta zeer gereserveerd tegenover de plannen van de minister. Maandaga vond hebben we toevallig fractie vergadering. De zaak zal daar zeker aan de orde komen". CH-fractielei- der C. van der Peijl tenslotte: „Er is vanuit Zeeland altijd geweldig te gengestribbeld tegen verhoging van de veertarieven maar we hebben er nooit veel aan kunnen doen. Des tijds is er een interpellatie-Wester hout in de Kamer geweest, die ge steund werd door alle Zeeuwse Ka merleden. Minister Bakker is echter rustig doorgegaan met de uitvoering van zijn voornemen. Het probleem is dat er een principiële beslissing ligt, die ervan uitgaat dat het rijk 60 procent en de gebruikers van de veerdiensten 40 procent van de kos ten dragen. Die verhouding is voor het rijk kennelijk weer scheef ge groeid. Voor ik een definitief stand punt bepaal zou ik toch eerst over meer gegevens moeten beschik ken".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3