aterlandkerkje wint tienkamp Veel van vergissingen Scheldevliegers "eeuw aan Philips Nederlai in half jaar 3500 man mini Deelname groot bij zeilrace ïssers vort ,rvuihng i Mm stad streek 1 Wit-Gele Kruis van Ovezande vergaderde Kermis Goes gestart Stropers gepakt Zaamslag Goes Breskens Vlissingse wandelclub won wisselbeker bij tocht in Halsteren Aardenburg Oostburg Verf molen geopend Jacht vermist KVP-Oostburg bijeen Sas van Gent Verkiezing LnEUZEN Kr is zater- jacht gemaakt op de tien in het Terneuzense lier- imp Overigens met vreed- docleinden. Om de dieren enten tegen TBC werden en voor een beschoten met iniectiepatroon waarin een ovingsmiddel zat. D3 uit- w van het slaapmiddel oj lieren was verschillend. En L ringen na vijf minuten lig- f anderen wankelden langer Vwaren ze dronken door het ',n. Na bijna twee uur kon- alle herten door dierenarts Cysouw uit Axel met het im worden ingeent. l en Kon. Tuinbon ii o}) excursie tauiLSii armer en droog Vandweer Maandag 16 augustus 1971 Burgemeester Schipper reikt de overwinningstaart aan de ploeg van Waterlandkerkje uit. 0 Tienkamppret is kennelijk altijd pas volledig als er veel Water gebruikt wordt. (Van onze correspondent) OVEZANDE Tijdens een slechts matig bezochte openbare le denvergadering van het Ovezandse Wit-Gele Kruis werd onder andere gesproken over het subsidiebeleid van de gemeente Borsele. De subsi die op de vervoerskosten naar het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters van het Groene Kruis te Ellewoutsdijk is vervallen. Er werd voorgesteld aan de twee belangheb bende artsen om de 2 maandelijkse zittingen van het consultatiebureau om beurten te houden. Begin janurai werd dit schriftelijk aan de beide artsen voorgesteld. De' heer Wörtsman arts in Ovezande ging hiermee accoord maai' de heer Gel dof uit Driewegen heeft hier tot nu toe niet gereageerd. Het bestuur werd herkozen, be halve de voorzitter die door vertrek uit de gemeente zijn functie niet meer kan vervullen. De heer M.M. Rijk werd bij acclamatie aangeno men als bestuurslid. Voorts zal het bestuur trachten een der jongere leden te vinden als adspirant be stuurslid. Besloten werd een contri butieverhoging uit te stellen tot 1972. (Van onze correspondent) GOES De Goese kermis, die zaterdag begon, mocht zich op deze eerste dag ondanks het onbestendige weer, in een grote belangstelling verheugen. Zowel 's middags als 's avonds heerste er een gezellige drukte op de Grote Markt, waar alle exploitanten goede zaken deden. De kermis is ook vandaag en morgen nog geopend. Gisteren was het een rustdag. (Van onze correspondent) VLISSINGEN In de Bijleveld polder te Vlissingen zijn twee Grie ken aangehouden op verdenking van stroperij. Het zijn A.S. en K.P. van de in de Sloehaven afgemeerde coaster Araya. De heren hebben be kend in deze polder te hebben ge stroopt. Zij hebben twee eenden ge vangen. De politie heeft beslag ge legd op het jachtgeweer. Tegen hen is procos-verbaal opgemaakt. SCHIETING De schutterssocië teit „De Vrede" te Lamswaarde hield in café Heijens te Lamswaarde een schieting op twee wippen met een deelname van 64 schutters. De uitslagen waren: wip een: hoge vo gel, R. Herrewegh, eerste zijvogel, Th. Vereecken, beiden te Lamswaar de. Tweede zij vogel L. Claessen, Kloosterzande. Tweede hoogvogel, P. de Schepper, Lamswaarde. Wip twee: hoge vogel en tweede zijvo gel. A. Mahu, Lamswaarde. Eerste zijvogel, Th. Pauwels, Kloosterzan de. Tweede hoge vogel, J. Duprez, Lamswaarde. Het grootste aantal kleine vogels over de gehele schie ting werd afgeschoten door Jo. Boogaart (7 stuks) te Kloosterzan de. Voetbalwedstrijd Op het ge meentelijk sportterrein speelden de elftallen van Zaamslag en Terneu- zense Boys een oefenwedstrijd ter voorbereiding van de nieuwe com petitie. In een aantrekkelijk duel won de thuisclub met 21. Schieting De schutterssociëteit Vrede 2 te Lamswaarde hield in oafé Claessen een schietimg op de liggende wip. Op wip twtee wist de heer P- Claessen zowel de hoogvogel als de beide zij vogels af te schieten. Zijn plaatsgenoot L. Roeland uit Lamswaarde schoot de meeste klei ne vogels op deze wip (5 stuks). Op wip één was de uitslag: hoogvogel H. Claessen, eerste zijvogel: P. Roe land, beiden uit Lamswaarde; twee de zij vogel: L. Beerens, Limburg. Grootste aantal kleine vogels: J. van Dijk met vijf stuks uit Boschkapel- le. Het aantal schutters was 27. Concert De muziekvereniging De Volharding te Zaamslag verzorg de op de kiosk een populair zomera vondconcert, dat ondanks de minder gunstige weersomstandigheden door velen werd bijgewoond. Traditiege trouw waren ook uit de omliggende plaatsen talrijke muziekliefhebbers naar Zaamslag gekomen om de har monie te beluisteren. Brandje Een korte brand, heeft zaterdag een eind gemaakt aan de kermispret van de heer J. de Jong uit Kapelle. Toen hij zijn motorfiets, wilde starten vloog deze in brand. Omstanders probeerden nog de brand te blussen maar de brommer brandde geheel uit. openbare te Bres- Benoeming Aan de kleuterschool Wilhelmina kens is benoemd tot leidster in tij delijke dienst mejuffrouw W. Key- mei te Breskens. (Van onze correspondent) HALSTEREN Aan de wijn- feesttochten die zaterdagmiddag ge lopen werd, hebben ondanks minder gunstige weersomstandigheden een groter aantal wandelaars deelgeno men dan het vorig jaar. In totaal gingen 258 deelnemers van start, waaronder de 85-jarige opa Kruif die al 25 keer de vierdaagse in Nijmegen heeft gelopen. Er waren veel individuelen die meelipen, on der hen bevonden zich zelfs sport- wandelaars uit Duitsland en België. De wisselbeker kwam dit jaar in handen van de wandelsportvereni ging „De vrolijke tippelaars" uit men door „De vrolijke stappers" uit Huijbergen, de wandelsportvereni ging „Vlug" van Vrederust en de wandelsportvereniging „Moerstra ten". Het parcours was uitgezet door de heer Wermuth. De organisatie berustte bij sportvereniging Olym- pus'69. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De kleinste kern van de gemeente Oostburg, het nauwelijks 600 zielen tellende Waterlandkerkje, is de grote overwinnaar geworden in de tienkamp, die drie avon den lang letterlijk en figuurlijk een bruisend middelpunt van Oostburg heeft gevormd- Na acht nummers bleek de ploeg van Waterlandkerkje van de vier finalisten die zaterdagavond tegen elkaar uitkwamen de sterkste. Na een zeer enerverende strijd die pas in het laatste nummer werd be slist kwam Waterlandkerkje op een totaal van 39 punten; IJzendjjke legde met één punt minder beslag op de tweede plaats, Oostburg met 34 punten op de derde plaats, terwijl Breskens met 33 punten de rij sloot. Na het bekendmaken van de eind stand door speaker en animator Wim Hendriks deden zich op de markt wilde tonelen voor waarvan de ploeg van Waterlandkerkje de centrale figuren waren. Spandoeken en spreekkoren als bij een Europa- cupfinalie, het rondhossen van de winnaars en het kwistig uitdelen van zoenen en sohouderklopjes. Het was er allemaal bij. Tussen de vier en vijfduizend toeschouwers hebben op de markt van een meeslepende en tot het laatst met hoogspanning geladen strijd kunnen genieten. Na vier nummers hadden de witte strij ders van Waterlandkerkje met 20 punten een lichte voorsprong op de concurrenten opgebouwd. Aanvanke lijk leek het vooral tussen de klein ste en de grootste kern, Oostburg, te gaan. Maar door een sterke eind sprint van de IJzendijkenaren, die in de twee laatste nummers het maximale aantal punten behaalden, terwijl Oostburg wat terug viel, en ook Waterlandkerkje kostbare pun ten verloor, moest het laatste num mer beslissen of IJzendijke dan wel Waterlandkerkje de eindzege zou behalen. Dat laatste nummer het watertan ken per tandem, toonde de IJzen- dijkse ploeg in topvorm. Door Bres kens achter zich te houden haalde Waterlandkerkje de 4 punten nog net binnen die het nodig had om voor de andere ploegen onbereik baar te zijn. De Oostburgse winkeliersvereni ging heeft de organisatie van deze tienkamp een beste beurt gemaakt. Burgemeester Schipper stak zijn lof over deze activiteit bij het uitreiken van de prijzen dan ook niet onder stoelen of banken. „Hulde aan de organisators en hun medewerkers voor dit grootse spektakel. Dit moet herhaald worden", aldus de burge meester. Veel waardering was er ook voor de heer De Munck van de gemeentesecretarie die in de organi satie van de tienkamp een belang rijk aandeel heeft gehad. Rondwandeling fanfares de ko ninklijke Aardenburgse Fanfares, de drumband en het maj orettenpeloton maakten een rondwandeling door de meest afgelegen wijken van Aarden burg. Bezocht werden o.a. Smede- kensbrugge en het Beatrixplein en Herenweg, om ook deze buurten eens muzikaal aan hun trekken te laten komen. Benoemd In de rang van schrijver op de gemeente secretarie van Oostburg, bureau financieel be heer, is benoemd mej. L. Veraart uit Eede, als typiste op bureau ruimte lijke ordening, is benoemd mej. B. de Coninck uit Breskens en mej. M. v. Rie uit Eede is benoemd als typiste op het bureau post en ar chief. (Van onze correspondent) GOES Zaterdag werd in Kloe- tinge een kunstgalerij geopend. Het is het atelier de Verfmolen, waar Connie Boot en Jaap Trimpe eigen werk tentoonstellen, verkopen vervaardigen. Zowel de sieraden van Connie -als de metaalplastieken van Jaap, onder vonden veel belangstelling van de talrijke bezoekers op deze open dag. (Van onze correspondent) ARNEMUIDEN Gistermorgen vroeg is uit Antwerpen vertrokken het Belgische jacht Tanja met vier personen aan boord. Vader, zoon en twee jongens van 24 en 25 jaar. Zij zijn onderweg naar de jachthaven te Arnemuiden. Half elf gisteravond waren zij daar nog niet aangekomen. Tevergeefs werd door de politie bij de Sluis te Kats en Wemeldinge informatie ingewon nen. Daar was niets bekend van het passeren van het jacht. Nadere in- lichtingen worden ingewonnen. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE De KVP-fractie van de gemeente Oostburg houdt vandaag maandag, een openbare fractiebijeenkomst in het Hofzicht theater in IJzendijke. Tijdens deze bijeenkomst die om half 8 begint zal de agenda voor de komende raadsa- genda worden besporken. (Van onze correspondent) YERSEKE Aam de Oosterschel- derace 1971 werd in totaal door 68 jachten deelgenomen, waarvan 42 ongemeten en 26 gemeten. Het zicht was goed en het was best zeüweer. Uitslag gemeten jachten: tot een lengte van zeven meter: 1. J. Frima, 2 H. Flipse, 3 H. Germing, 4 H. Bol. Lengte tot acht meter: 1 A. Jumelet, 2 B. van Lierse, 3 J. Quartel. Lengte tot negen meter: 1 H. vam Pagee, 2 W. van Oeveren, (plus v. d. Meys- prijs voor het snelste ongemeten jacht van de vereniging), 3 W. Kal- denboc. Lengte tot tien meter: 1 J. den Hollander, 2 J. Coppens. Lengte tot elf meter: 1 H. van Hemeldonk, (plus wisselcoupe van de midden- standsvereniging Yerseke). Afdeling platboms: 1 H. de Cock, Marijke I.O.R.: 1 A. Birkhof, kap. J. v.d Werff; 2 J. vjd. Plasae met Bounty Klasse 4: 1 Den Hollander met Goe- ree plus wisselprijs Roem van Yerse ke, 2 J. de Klerk met Sea Star. Klas 5: 1 C. de Ruyter met Zoetighijt. Klas 6: 1 N. Versehuure, met Aure Maris. Klas 7: 1 De de Groot met Tiana, 2 T. v.d. Have met Ellen, 3 plus eenmalige v. d. Meysprijs voor snelste IOR-jacht van de vereniging, 3 A. Ampt met Groentje. Klas 8: 1 K Dekker met May Be. Slippartij Zaterdagmorgen is omstreeks elf uur in de Molenstraat te Westdorpe de bestuurder van een personenauto, de heer M.P. uit Westdorpe geslipt en tegen een door de gemeente geplaatste bank tot stilstand gekomen. Auto en bank waren beschadigd. De slip was het gevolg van een glad wegdek. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. (Van onze correspondente) ARNEMUIDEN De eerste na oorlogse Scheldcvluclit die de vlieg club Midden-Zeeland zaterdag vanaf het vliegveld Midden-Zeeland orga niseerde is een groot succes gewor den. Een zwerm van 21 motorvlieg tuigjes hadden zich voor de start gemeld. De wedstrijd was eigenlijk meer een puzzelvlucht dan een ral ly. De deelnemers waren niet aan tijd gebonden maar kregen daaren tegen wel opdrachten in de 180 kilo meter lange tocht die met eigen vindingrijkheid uitgevoerd moesten worden. De start was aanvankelijk zater dagmorgen om 11 uur gepland. Maar om tien uur zag het vliegveld grauw van de regen, zodat de wedstrijdlei ding het ergste vreesde. Het klaarde echter op en om half twaalf ging de eerste deelnemer van start. Elk vliegtuig had buiten de piloot en de navigator een of twee passagiers aan boord. De vlucht begon meteen al met een addertje onder het gras. De deelnemers moesten zich oriënteren aan het hoogste obstakel in het Scheldegebied. In dit geval de tv- toren te Goes. Verschillende deelne mers dachten dat een dergelijk punt in Antwerpen moest zijn gelegen. Het tweede oriëntatiepunt moest precies op de plaats liggen waar het kanaal in Zuid-Beveland uitmondde in 'n nog af te sluiten zee-arm (de Oosterschelde). Van de Zeelandbrug moesten de pijlers geteld worden. En van daaruit kreeg de vlieger opdracht naar een kunstmatige zee wering te zoeken (De Veerse Gat- dam), om daarna naar Middelburg door te gaan. De afstand werd in graden aangegeven. Dit werd door de meesten, op een na, niet goed gelezen. 20 Deelnemers trokken naar Zeelands hoofdstad, terwijl de wed strijdleiding Middelburg in het Bel gische Vlaanderen bedoelde. Eén deelnemer, ir. Odink van de vliegclub Teugen had het allemaal wel begrepen. Hij was de laatst binnenkomende maar werd toch algeheel winnaar. Samen met zijn navigator ir. Nijenhuis sleepte hij de zilveren Scheldemeeuw ter waar de van f. 3.000,- in de wacht. Twee de werd piloot Ures met navigator Monchy. Er waren ook twee vrou welijke deelnemers de Engelse me juffrouw Y. Crocker uit Rotterdam behaalde de beste resultaten bij de dames. Ze deed vanwege haar natio naliteit buiten mededinging mee, maar zij mocht uit handen van de ere-voorzitter van de vliegclub Mid den-Zeeland een boekwerk in ont vangst nemen. Deze race was voor de oorlog al zes maal eerder gehou den en het ligt in de bedoeling hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te maken. BROUWERSHAVEN Stadswaag, expositie van poppen en beeldhouwwerken van Dries de Jonge en schilderijen en tekeningen van Anneke van Santen e.a. Ma. t.m. zat. van 9-17 uur (Lm. 23 aug.) GOES Grand 20 uur: De zoete zonden van Sexy Suzanne 18 j. Museum v. Z.- en N.-Beveland. Kerkplein „Wat de zee teruggaf", expositie over scheepsbouwhistnrie en scheepvaartgeschiedenis van het huishoudelijke materiaal van het schip (t.m. 1 okt.) GROEDE Voorm. gemeentehuls, Kunst- en antiquiteitenexpositie. Ma. Lm. zat. van 10-12 en 14-18 uur (t.m. 3) aug.) HULST Bioscoopgebouw 20 uur: De avonturiers 18 j. Boekhandel Van Geyt, Steenstraat 20. Oude kaarten en plattegronden van Zeeland en Vlaanderen (t.m. 31 aug.) Werkd. 8-12 en 13-1" "ur. KLOOSTERZANDE „Willem Teil" 15 uur: Schie ting. MIDDELBURG City 20 uur: Midniglht-comboy 18 j- Vleeshal Stadhuis, expositie Neha- lennia, de Zeeuwse Godin (Lm. 29 aug.) Ma. tm. zaL van 10-17 uur: zond. van 13-17 uur. Rijksarchief expositie „Van centrale kern tot kerncentrale", geslacht en land van Borssele (t.m. 28 aug.) Ma. Lm. vrijd. van 9.30-12.30 uur en 13.30- 17.30 uur; zat. van 9.30-12.30 uur. Galerie Roggeveen, Gerbrandy- laan. Expositie van Piet Bulthuis Dagelijks geopend van 10-12 en 14- 17 uur (t.m. 31 aug.) Molenwater, miniatuur Walcheren. Dagelijks geo pend tot en met 30 september. OOSTBURG Ledel Theater -» 20 uur: Mira 14 j- ROTTERDAM Schouwburg 20.15 uur: The To kyo Kid Brothers met de Japanse rock-musical „The s dogs". ST. ANNA TER MlllDft Voorm. gemeentehui, en beeldhouwwerken Li en baron meester D, - (t.m. 14 sept.) Da» van 10-12 en 14-1T uur TERNEUZEN Luxor 20 uur J- VLISSINGEN Alhambra 20 op Orly 18 j. IJZENDIJKE Cultureel Centrum, beelden en tekeningen ij Minne en Dolf Jespeo| sept.) Ma. t.m. vrijd 14-16 uur. ZaL en uur. ZIERIKZEE Fa. Lokker, 6traat, fototentoonstelL thema „Delta Foto" Z van 9-18 uur (Lm. 31 aug j ANTWERPEN Rubenshuis, expositie zijn tijd tekeningen verzamelingen, o.a. tel Rubens, Van Dyck (Lm. 15 okL) positie 11e Biënnale vat se sculptuur uit Arge Canada, Mexico en de 1 Staten alsmede beelden t land en werken v. d. den kunstenaar Oscar 3 oktober). Geopend uur. BRUGGE Hallen, tweede Plastische Kunst in sept.) Dagelijks van lij vinciaal Hof, Vlaamse schilderkunst li; De Boeck, Malfait, Wolvens (Lm. 14 sept), lijks van 10-18 uur. GENT Centr. van Ktmstamtad Pietersplein 9, Zeehave r leden, heden, toekomst au-g.) „Kunst na IMS" okt.) De personeelsbezetting van de in Eindhoven gevestigde bedrijven daalde in mei en juni jl. met drie honderd. Uitgaande van de verwachtingen voor 1972 zal de zgn. directe sector in ons land tot het einde van het jaar in totaliteit op hetzelfde niveau kunnen blijven gehandhaafd. De marktontwikkeling moet uiteraard nauwlettend worden gevolgd. In de zgn. indirecte sector zal de perso neelsbezetting nog moeten worden verminderd. De kostenontwikkeling, ook op het gebied van de lonen, blijft zorgelijk, aldus drs. P. L. Dronkers. Op 17 augustus zal het bericht over de gang van zaken in het tweede kwar taal van 1971 van het concern ver schijnen. De heer Donkers heeft opgemerkt dat in geen enkel land van de EEG in de periode april 1964 tot oktober 1970 de Ionen zo sterk zijn gestegen als in ons land, nl. met tachtig procent, terwijl de stijging van koopkracht in ons land in dezelfde periode het laagst was, nl. tweeën dertig procent. Deze ongunstige ont wikkeling wordt nu in brede kring onderkend, zo zei hij. De ondernemingsraad voor de in Eindhoven en omgeving gevestigde bedrijven van Philips is van mening dat een verder uitstel van de ver kiezing van 5 leden van kernen onjuist en onverantwoord is. Dit blijkt uit een verslag van de op 4 augustus jl. gehouden vergadering van deze ondernemingsraad dat in het nummer van vrijdag 13 augustus is gepubliceerd in de „Philips Koe rier". Deze vergadering van de onderne mingsraad, de eerste na de vakantie, behoefde geen informeel karakter te dragen zoals de vorige, aldus het verslag, omdat het vereiste tweeder de gedeelte van de leden aanwezig was. In de vergadering van 5 mei jl. had de grootst mogelijke meerder- [oewel alle herten kernge- ■d zün wil het gemeentebe- „r van Terneuzen geen enkel co nemen dat de tliren met C besmet zouden kunnen zoals met de herten in B het geval was, aldus ir. H. A. Tirion, directeur van ibare Werken, la drie of vier dagen kan de rerking van de tuberculine- op de herten woeden na- «n. Tot het verdoven van leren werd besloten om hen langdurige en vreesaanja- Je klopjacht in het lierten- ip te besparen. EINDHOVEN/MIDDELBURG/BREDA (ANP) - In ons li personeelsbezetting van het Philips-concern (o.a. vestiginga delburg, Terneuzen, Breda en Roosendaal) in het eerstel 1971 met vijfendertighonderd verminderd, van wie veertien vijftig in de maanden mei en juni. Dit heeft drs. P. L. 1 recteur der afdeling sociale zaken van het concern mees een vergadering van de ondernemingsraad voor de in F omgeving gevestigde bedrijven van de onderneming. In l halfjaar van 1971 verminderde de personeelsbezetting vac i tigingen van het concern in de wereld met ruim tienduizend heid van de raad de I geadviseerd de verkieini1 van kernen voor i te stellen. Een aantal vakorganisatiar destijds is gemeld, zijn king aan de kandidaat' leden van kernen en raden) opgezegd naar van de moeilijkheden in *1 over een nieuwe CAO I* 1971. Aangezien de ondermr voor de in Eindhoven ffl' gevestigde bedrijven va cern voorshands, bbjkoi slag geen verkiezingen t houden zonder medewerk»! organisaties, verwacht nij ondernemingsraads- en J dat zij hun invloed saw de medewerking van de saties te bereiken bij diet stellingen. Het zal echter geen aldus het verslag verf» verkiezingsdatum vast:JU niet tevens de ze'te.r!!5L bij eventuele moeilijk#» volgende onderhandeling® CAO, het interne overm nieuw als wapen worl)'J, Dit principiële punt worden geregeld, alduso° nemingsraad. anders W gevaar dat het interne elk moment kan won» legd. (Van onze correspondent) bllDELBURG Het besti I de afdeling Zeeuwsch Vlaan I van de Kon. Ned. Mij. «uw en plantkunde heeft ag 21 augustus een reis ge ieerd naar Walcheren en Scb Duiveland. Walcheren wordt een bezc Icht aan het land- en tuinbol jijf „Loverendale", waar gi ptische meststoffen of chei niddelen worden gebruikt, ds staat er een wandeling «srijke duingebied bij Ha; en Burgh op het program] |bij zal de opziener van de lie duinen op Schouwe», [ser als gids fungeren. Tenslc het gezelschap een bez gen aan Zierikzee. rgen dinsdag 17 aug. Bergen 024 en 13.10, Hanswt Terneuzen 11.47, Vlissin, en 23.56, Wemeldinge 0.14 De voorzitter van de»? i-eL VUUlLRtti mingsraad, drs. P. vens leider der onderra# gatie van Philips 0,tI. heeft in antwoord op leden van de ondern«™ meegedeeld dat j, grond van de wet "P mingsraden door leder gedwongen kernycm™" houden onafhankelijk werking van vakorga»* derneming zou het f L betreuren ails verin®"r medewerking van a® ties zouden worden De heer Dronkers gedeeld dat er nog rjj vastgesteld voor hem*', met de vakorganisatie" CAO met een loOjW jaar. I mg Vooruitzichten v I jr dinsdag en woer JÉL^ dag, opgesteld d CiCTk. het KNMI op 7 dag om 18.00 uu vrij zonnig, hijni overal droog en temperaturen ov Idag in het alge IJ hoven normaal. ?®rsv°oruitzichten in cijfers eld over Nederland: ■dinsdag: al uren zon: 5 tot 12. Min. ter paden onder normaal. van ongeveer normaal to P boven normaal. Kans op focoM10^6 Van minstens 12 1 tl- 00 Kans °P een geheel di «i. 'JO procent. 'woensdag: fcn,ZOn: 5 tot 12- Min. tei graden onder normaal, h lei, ongeveer normaal tg Se Period" normaal- Kens op P Periode van minstens 12 uui aai 7n ans °P een geheel di '0 procent. F-Frankri^gebied kn^t Sr. VaÏTrti3 "]eer invloed °P Xneei Z0ng dl'°0& met gek Rise ,L °n' en een zwakke Eria» 0ngplnd- Temperatuur 1graden 6r 20 graden, ^atimr*eer zon en stiJging| ir ze<

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2