ZA DERS rees w neven In twee dagen 23 woon wagens in de as KERK ULSTER VERBREEKT STILZWIJGEN Steeds meer irritatie door internering MORGEN IS HET WOORD AAN U Autohandelaar uit Wassenaar met zwaard gedood CITIZEN BRANDWEER VAN KATWIJK AAN ZEE MACHTELOOS BAALHOEK Applaus voor Luns na kerkdienst ANK VECHTPARTIJ OP CAMPING Moeder van tien ra en Diolen, EK; I pr ff.A. J- M. Harkx JSTUS het I DIPLOMA Nederlandse student in Madrid gearresteerd Musicus King Curtis doodgestoken OVERLEDEN NA RUIM TWEE MAANDEN BEWUSTELOOSHEID V '9 - tunieks enz. bij 24 - KIELDRECHT N: 03-75.47.17 n vaan 9 tot 21 r. 'oor groepen tot fabriek jaar. Sas van Gent en ry °p straat ^geschoten Muurrampen Chili VERSTERKT Protest tegen duiven- mishandeling Luidruchtig Dreigend Japanse precisiefechniek WINAND KOTTE STELT EIGEN PAROCHIE IN GEBRUIK L. Leijendekker I qdministratie-adres K Terneuzen, tel. (01150) 79 20 rijs13.™ per kwartaal; Pf 480. Losse nummers 15 cent, t B.T.W. VRUE ZEEUW MAANDAG 16 AUGUSTUS 1971 No. 6624 25e Jaargang Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels t 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagr. timmer: Vrijdag tot vm. 11 uur. iool Zandstraat ne) Rijk - Zandstraat 34 - Sas van iurg - Tel. 01170-2219 24 - Schoondijke Tel. Oil73-496 - Hoek - Telefoon: 01154-427 re eisen zal stellen is het NU nog Het middenstandsdiploma blijft een bewijs van algemene ontwik- licitaties naar winkel- en kanfoor- rentrale kas op het hoofd- lorkomende gevallen, be- antwoordelijkheid en zelf- wij ionae mensen van wij oleiding jonge mensen van met succes heb- schappen, vermogen. lover, alsmede bijzonder onder een pensioenvoor- tie, reis- en studiekosten- regeling, de Coöp. Raiffeisenbank DE STEM. Kostbaar gezin niet 11' (en onzer verslaggevers) DELBl'RG/DEN HAAG me minister van Verkeer iterstaat heeft het voorne- |e rijksbijdrage in de ex- Öe van de Westerschelde- yeer in evenwicht te met de gestegen kosten ge veerdiensten. Dit komt neer, dat de veertarieven 15 procent zullen moeten m verhoogd. is de tweede forse verho- in ruim 3 jaar tijds. In 1968 stegen de veertarie- iveneens doordat het rijk (indeel in de exploitatie- bijstuurde" met 30 pro- lariefverhoging, indien zij doorgevoerd, zal de kos- an één overvaart tegen nor- lirief op 3,25 brengen. In- van Zeeuwsch-Vlaande- juuien, voorzover zij een lezitten, reductie krijgen, minister heeft omtrent de ig van de veertarieven :en definitieve beslissing n. Hij heeft wel zijn voor- daartoe aan het college S. van Zeeland bekendge- en gedeputeerden ge- hun mening te geven, college van G.S. wil in in Zeeland uitermate tere geen eigenmachtig oordeel Het ligt in de bedoeling liale staten eerst tot een uit te nodigen, aldus rdvoerder van de pro- Zeeland. rijk stelt zich bij het deel- in de exploitatiekosten veerdiensten op 't stand - dat van de kosten van de aisten 40 procent door de it van veergelden moet in gedekt. Bij de huidige Hing, in het bijzonder na ienststelling van twee dub- eerboten, is dit niet iegelijk. rijk droeg in 1968 bijna ioen gulden in de exploi- en bij. In 1969 werd het 11 miljoen en in 1970 be- het rijk ruim 13,5 miljoen aan het onderhouden van Tiensten over de Wester- Volgens een woord voer- in de provincie willen G.S. land eerst de gevolgen m „zekere verhoging van rtarieven en de wijze deze zou kunnen worden oerd" in studie nemen, mkort zaj er tussen het ie van G.S. van Zeeland en genwoordiger van de M overleg plaatsvinden, voor reacties pag. stad en 2). KF0RT (DPA) Een meis- ifo* maanden is gisteren in Pop straat in de armen van Tjootmoeder doodgeschoten. fen r Wer^ ^°°r iemalld r geweer vanuit een dakraam e grootmoeder raakte ge- °P een woning b mow"! gevuurd, is er MhI Zandoor gegaan. L ini-u-J et moordwapen I^Weretage van het bewuste W. iiarresteerde elf jonge- pk en verhoor0'6"'118611 beW°" van een ,°i vermist als Pen dverstrnm' uitbar" P» Chilh ln het zui' ^ftCzhichVTndonderdae °P vrü- Nk gebied iJT moeilijk toa" PKveer 20nn t .pr0vincie Ay- pfdstacl Sant' zuiden van ^barstinS v^ag°^ een vulka™" l110 'nwoners Ef" dorp P8 verdwenen emaal onder Nn^sterke1?'6" u deze P »eden en d°°'buit<m hun 16 bieden onriB uitg,e" onder water gezet, (Van onze redactie binnenland) KATWIJK AAN ZEE. De brandweer van Katwijk aan Zee kon zaterdag middag niet verhinderen, dat 13 woonwagens van het woonwagenkamp op het plaatselijke industrieterrein ,,'t Heem" in vlammen opgingen. De brandweer lieden konden zich slechts bezighouden met de nablussing. In totaal zijn vrij dag en zaterdag 23 wagens uitgebrand, één ernstig beschadigd en twee per sonenauto's vrijwel geheel vernield. De politie staat vrijwel machteloos tegenover deze branden, die volgens haar zijn aangestoken door de bewoners zelf. Alleen de bewijzen ontbreken De politie noemt de huidige situatie ernstig. De gemeente Katwijk heeft onlangs het terrein op het industriegebied aan gewezen als standplaats voor eventuele woonwagenbewoners, die op de ter reinen in Leiden en Hoofddorp niet meer terecht konden. Het -rnta wagens in Katwijk aan Zee bedroeg begin deze week bijna 100. Een klein aantal woonwagenbewoners is evenwel zaterdagmorgen met onbekende bestemming vertrokken. Zoals gemeld wordt de gemeente Haarlemmermeer de laatste tiid ook ge confronteerd met branden in woonwagens. De gemeente was de vorige maand genoodzaakt voor bijna anderhalve ton aan nieuwe woonwagens caravans en onderdelen te verschaffen. Een woordvoerder van de gemeente Katwijk aan Zee verklaarde, dat met name de sociale diensten moeilijk zitten. „De be woners van de afgebrande woonwagens melden zich bij deze diensten dat ze geen dak meer boven het hoofd hebben. Deze zijn dan wel genoodzaakt nieuwe wagens te verschaffen." (Zie voor de gebeurtenissen in Zierikzee pag. stad en streek 2). ENISSE om de toekomst van zeeuwsch-viaanderen Politiemannen hebben de toegangswegen tot het woonwagenkamp in Kat wijk aan Zee, waar in twee dagen meer dan 20 woonwagens zijn uitgebrand. Volgens de politie zijn de branden door de bewoners zelf aangestoken. De bewijzen ontbreken evenwel. (Van onze redactie buitenland) BELFAST/LONDONDERRY In Noord-Ierland neemt het verzet tegen de interneringsmaatregelen toe. De Ierse r.-k. primaat, kardinaal Conway, verbrak het stilzwijgen van de officiële kerk. In een verklaring zei hij gistermorgen dat de afschuw van de internering, en speciaal van haar eenzijdige toe passing, diep en wijdverbreid was onder de katholieke minderheid van Ulster. Voorts beschuldigde hij de Engelse veiligheidstroepen ervan onschuldige mensen uit hun huizen te hebben gehaald en onderworpen aan een vernederende en brute behandeling. Overigens beleefde Noord-Ierland een tamelijk rustig weekeinde. Het ern stigste incident deed zich zaterdagavond voor waarbij een Engelse militair om het leven kwam. Hij maakte deel uit van een patrouille die in Belfast een menigte wilde verspreiden toen hij door een sluipschutter doodgescho ten werd. Het aantal Britse militairen dat vorige week is gesneuveld steeg daarmee tot drie. Het Noordierse Lagerhuislid, de 23-jarige Bernadette Devlin, riep za terdagavond het Noordierse volk op om vandaag het werk neer te leggen. Zij deed dit op een bijeenkomst in Londonderry die door ongeveer dui zend belangstellenden werd bijge woond. De bijeenkomst was georganiseerd door het „officiële" Ierse Republi keinse Leger (IRA) waarvan „staf chef" Cathal Coulding, de bijeen komst bijwoonde. Bernadette Devlin verzekerde ondeir het gejuich van de menigte: „Er is niets wat wij niet kunnen doen. Ze kunnen ons niet al lemaal interneren." Na de bijeen komst ontstonden schermutselingen. Groepen deelnemers bekogelden Britse soldaten met stenen. De troe pen verweerden zich met traangas granaten en rubber kogels. Engeland heeft zijn troepensterkte in Noord-Ierland gisteren op 12.500 man gebracht. Het hoogste aantal sinds de onlusten twee jaar geleden begonnen. De versterking bestond uit 150 militairen en een aantal pant servoertuigen. De Britse militaire inlichtingen dienst verhoorde gisteren een 17-ja- rige soldaat die vrijdag door de IRA gevangen was genomen en ter dood veroordeeld als spion, maar later werd vrijgelaten. De soldaat, Thomas Moore was zaterdag op een klandes- tiene persconferentie door IRA-le- den aan journalisten getoond. Het leger is furieus over de publiciteit die de IRA heeft gekregen door de gevangenneming van de jongen, die vorige week in Engeland was gede serteerd uit het regiment van de Royal Irish Rangers. De militante „provisionele" vleu gel van de IRA is van plan op grote schaal in Britse steden sabotage te plegen, zoals de organisatie dat ook kort voor de tweede wereldoorlog heeft gedaan. Dit heeft John Kelly, voormalig voorzitter van het rooms- katholieke „Comité voor de verdedi ging van de burgers van Belfast", verklaard in een vraaggesprek met het blad Evening Herald. Overigens is in de leiding van het IRA grote onenistvnd aan het licht gekomen over de wijze waarop de strijd voortgezet dient te worden. De staf-chef van het „officiële" IRA, Ca thal Coulding, distantieerde zich van de plannen van Kelly. Volgens hem zouden dergelijke acties de Ierse zaak schade berokkenen. Gistermorgen is de voordeur van het militaire recruteringscentrum in Holloway, in Noord-Londen, door een bomontploffing verwoest. Drie mensen werden licht gewond. Iemand die zich lid noemt van „De brigade der gramschap" heeft een persbureau telefonisch het volgende meegedeeld: „Wij zullen de oorlog naar hier overbrengen". „De brigade der gramschap" heeft de afgelopen maanden al enkele aan slagen gepleegd, waarvan een op de woning van de Britse minister van werkgelegenheid, Robert Carr. Zij schijnt thans haar hulp aangeboden te hebben van het „Comité voor verdediging yam de burgers van Bel fast". "V/Torgen vindt u in uw krant een formulier afgedrukt, waarop u ■L'-l uw mening kunt weergeven omtrent de plannen die betrekking hebben op de aanleg van het Baalhoekkanaal. Wij stellen niet alleen de vraag aan de orde:: „Met welk tracé voor dit kanaal stemt u in", maar ook: „Is de aanleg van dit kanaal naar de mening van onze lezers wel wenselijk en/of verantwoord". De binnenkomende antwoorden zullen onder toezicht van notaris I. van Dam te Hulst worden verwerkt. Binnen een week hopen wij de volledige uitslag van het referendum onder onze lezers te kunnen publiceren. Kort daarna zal in Hulst en Reimerswaal een hoorzitting plaats vinden, waar degenen die schriftelijk bezwaar tegen een of ander tracé van het Baalhoekkanaal hebben aangetekend, hun bezwaren kunnen toelichten. Wij verwachten dat alle lezers die de toekomstige ontwikkelingen in het Westerscheldebekken van belang voor zichzelf en hun kinderen achten, aan het referendum zullen meewerken. Door middel van huis-aan-huis-verspreiding in het gebied dat ten nauwste bij de Baalhoekplannen betrokken is, kunnen wij er nage noeg zeker van zijn, dat het referendum indien het tol een duidelijke meerderheidsuitspraak leidt inderdaad de mening van „de bevol king" in het gebied waar de dingen moeten gebeuren, weergeeft. ALKEMADE (ANP) De 33-jarige autohandelaar H. G. Jansen uit Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een ernstige twist tussen een groep van zeven mensen (3 vrouwen en 4 mannen) en een bewoner van een caravan. Bernadette Devlin, het Noordierse parlementslid roept op lot verzet. BUENOS AIRES, (EFE) Een meisje van amper tien jaar heeft za terdag in een ziekenhuis in Pilar, na bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, het leven geschonken aan een kindje van zes pond. De jonge moeder, van wie alleen de voornaam Mirta werd meegedeeld, was woensdag met haar moeder uit de provincie Misiones, ongeveer 1400 km ten noorden van Buenos Aires, naar het ziekenhuis gekomen. DEN HAAG (ANP) In Madrid zou gisteravond de 19-jarige student geschiedenis Dick van Galen Last uit Amsterdam zijn gearresteerd bij een betoging tegen de gevangenzetting van dienstweigeraars op gewetens- gronden in Spanje. Twee medebeto gers, een Fransman en een Span jaard zouden eveneens zijn aange houden. AMSTERDAM (ANP) de Sophia-vereniging tot bescher ming van dieren heeft het ge meentebestuur van Amsterdam een telegram gestuurd, waarin wordt geprotesteerd tegen de dierenmishandeling op het dak van het paleis op de Dam. Het dak is volgens de vereniging sinds kort ingesmeerd met een afwerende stof ter voorkoming van duivenoverlast. De duiven komen in de substantie vast te zitten en raken in nood, aldus Sophia. De vereniging verzoekt het gemeentebestuur dringend andere maatregelen ter bestrij ding van duivenoverlast te ne men. De verontrusting van de Sophia-vereniging neemt, vol gens het telegram, nog toe, door dat haar bekend is, dat diverse bedrijven en instellingen in de hoofdstad voornemens zijn de gewraakte vorm van bescher ming tegen duivenoverlast even eens toe te passen. NEW YORK (Reuter) De 36- jarige negermusicus King Curtis is zaterdag voor zijn woning in New York tijdens een twist doodgestoken. De leider van Rhythm and Blues Groep King Curtis and the King pins kreeg verscheidene steken in de borst. De 26-jarige John Monta- nez, die tijdens het gevecht eveneens messteken opliep, is door de politie gearresteerd en beschuldigd van moord. ZWOLLE (ANP) Na ruim twee en een halve maand buiten bewustzijn te zijn geweest is de 27-jarige M. Wes- tra uit Espel (Noord-Oostpolder) za terdagnacht in een ziekenhuis in Zwolle overleden. Hij liep 25 mei j.l. ernstig hersenletsel op toen hij met zijn bromfiets kwam te vallen over een voetbal, waarmee enkele jongens aan het spelen waren. Deze laatste, de 32-jarige particu lier chauffeur J. van K. uit Kat wijk, manipuleerde tijdens de ont stane vechtpartij op de camping van het Kaageiland op dusdanige wijze met twee zwaarden, dat hij de heer Jansen in de hartstreek raakte. Deze raakte zwaar gewond en over leed tijdens het transport naar het Academisch ziekenhuis in Leiden. De particulier chauffeur en de 26- jarige autohandelaar W. P. uit Rijs wijk zijn aangehouden. De 3 vrouwen en 4 mannen wa ren omstreeks half twee uit café „De Bonte Koe" in Kaag vertrokken. Ze gingen toen naar de camping, aan gezien er tevoren in het café met een jonge vrouw was kennis ge maakt, die het zevental had uitge nodigd „straks nog even in haar ca ravan iets te komen drinken". Vrij luidruchtig kwam het gezel schap op de camping aan. Er werd bij tal van caravans aangeklopt, maar de juiste wagen kon men niet vin den. Een van de bewoners, de chauf feur, ergerde zich echter aan het gedrag van de volgens de rijkspolitie niet aangeschoten groep mensen. Er ontstond een woor denwisseling, die uitliep op een twist. De chauffeur was toen ge noodzaakt zijn caravan in te vluch- Zijn achtervolgers bonkten ver volgens hevig op zjjn deur en daag den hem uit naar buiten te komen. De chauffeur bedacht zich niet lang, greep twee zwaarden, die hjj als cu riositeit in zijn cavavan bewaarde, en kwam naar buiten. De autohandelaren uit Wassenaar en Rijswijk kwamen dreigend op de in iedere hand met een zwaard ge wapende chauffeur af. Bij de scher mutselingen die volgden, werd P. aan zijn linkeroor gewond, maar de heer Jansen (vader van twee kinderen) werd in de hartstreek geraakt en viel op de grond. (ADVERTENTIE) Heren Automatic Juweliersgarantie vanaf 109,50 Verkrijgbaar bij de erkende horlogier. jfABc» O Importeur: J. Hart N.V. Amsterdam. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Met een twee uur durende plechtige hoogmis heeft gistermorgen pater drs. Winand Kotte de in het hart van de stad gelegen Willibrordkerk weer voor de katholieke eredienst opengesteld. De kerk, vier jaar geleden voor de sloop bestemd, was nu tot aan de laatste staanplaats afgeladen vol met leden en sympathisanten van de „Willibrordvereniging". Voor deze groepering zaj de kerk voort aan gebruikt worden als een cen trum van katholicisme „oude stijl". Onder de aanwezigen bevonden zich ook oud-minister Luns en diens echtgenote. Pater Kotte hield een preek die het feest van Maria Tenhemelopne ming tot onderwerp had, maar „zo als Maria in volle glorie verrezen is, zo zal ook de kerk van Nederland verrijzen, ontwakend uit een diepe slaap". Hij riep de gelovigen op de handen ineen te slaan bij de strijd tot het behoud van de ware leer, maar waarschuwde tevens voor een te negatieve opstelling. „Niet in haat en verachting voor anderen, maar uit liefde voor de waarheid moeten wij werken" zo zei hij. Pater Kotte uitte het volste vertrouwen in de steun van Rome in deze zaak, al moest hij toegeven dat zijn groep „juridisch in een vacuum verkeert". De waarschuwende woorden van kardinaal Alfrink tegen het optre den van de Willibrordusstichting noemde Kotte „woorden die niet terzake doen". Kotte's sobere toespraak werd met een langdurig applaus beantwoord. Applaus kreeg ook oud-minister Luns bij het verlaten van het kerk gebouw. Hij werd bestormd door handtekeningeniagers die al'en hem een exemplaar van het maandblad Kerkklokken, een uitgave van pater Kotte, ter tekening voorhielden. Hij was daar in groot gedrang goed een half uur zoet mee. „Ik ben hier naar toe gekomen omdat ik ervan overtuigd ben dat wat hier gebeurt volgens de oude leer is", zo zei de heer Luns ons. Hij geloofde niet dat de acties van pater Kotte polariserend zouden werken. „De preek van pater Kotte getuigde van een grote christelijke charitas. Ik stond er volkomen ach ter", zei de heer Luns. Bewust van de morele steun die zijn aanwezigheid in de kerk voor de verzamelde gelovigen betekende, wilde hij niettemin nadrukkelijk stellen als privé-persoon gekomen te zijn. Niet namens de paus of (via di plomatieke weg) namens de nun tius. .Ik heb in deze geen enkel ge zag" zo zei hii. <k heb zelfs niet 4e kleinste wijding ontvangen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1