unstgrepen voorlopig topgezet OON DRUK MET SCHILDEREN EIGEN SHOW VOOR AD LANGE8ENT Slauerhoff Racisme UEDELPRIJS 7 NUL GOED 5 televisie r ÏERRE JANSSEN NOG IN DUBIO In de ijskast FILMPRIJS VOOR FRANS ZWARTJES ARAM: De liefde van de Rode Bloem Winkel in ambtswonin St. .lansteen Terhole 16 augustus 1971 een onzer verslaggevers) VERSUM Pierre Jans- ,lopi voorlopig met „Kunst- om tijdens het komende g zijn „artistieke accu" op den. De AVRO heeft hem gevraagd twee films over ,t (e maken, maar daarover It Pierre Janssen nog geen kiit genomen. O-voorlichter Becu onderstreept roordje „voorlopig". „Er is geen kt van dat „Kunstgrepen" niet terugkomt. Het programma t nu ruim tien jaar. Daarom M we in een gesprek met Pier- pssen gevraagd om te bekijken ja formule nog goed is". ir.dere reden was, dat we een Her per week zendtijd minder i We moesten toen selectief Jt gaan om een aantrekkelijk pakket te krijgen". rel men officieel in pais en tot de slotsom is gekomen dat Bigrepen" dit jaar in de ijskast t lijkt er wat wrijving over ast te zijn. Pierre Janssen heeft h „Ze hadden nog wol een voorstel: mij gewoon door te 10 wel zou doen. Dat is natuurlijk te onzinnig om over te praten". De AVRO: „Dat doorbetalen is ken nelijk slecht overgekomen. We kun nen iemand toch niet betalen voor niet geleverde prestaties, dat be grijpt u toch zelf wel. Op basis van die twee films komen wij met de heer Janssen tot een andere financië le overeenkomst". HILVERSUM De KRO-pro- grammaleiding bestudeert op het ogenblik de mogelijkheid voor een eigen show van Ad Langebent. Er zijn op dit moment nog volop be sprekingen gaande, zodat de KRO nog niet kan vertellen wat het pre cies wordt. Wel is zeker dat het geen personalityshow wordt, geen imitatie van de programma's met Koos Postema, noch een imitatie van hetgeen Frits van der Poel het laatst voor de KRO heeft gedaan. Een andere omschrijving is er volgens een KRO-woordvoerder nog niet te geven. Als het nieuwe programma er komt, gaat het in het aanstaande winterseizoen al van start. Pierre Janssen in een voor hem karakteristieke houding. lo-lroost ►ERSUM Het KRO-radio- jlmma „Van twaalf tot twee" een zogenaamde poedelprijs Iteld voor mensen die op hun formulier een rijtje met nul hebben. Het idee is afkomstig toto-uitslag-presentator Frits Turenhout. die dit Van-twaalf- Xee-onderdeel samen met de I presentator Tedde Braak zelf de microfoon zal gaan brengen Ie uitzending van vrijdag zal Turenhout meer bijzonderheden spel bekendmaken. Poedel- innaars zullen door de KRO kaartjes voor een belangrijke lwedstrifd worden beloond, a alsof ik die presentatie nog Ad Langebent. De Franse etnoloog Michel Leiris geeft in het boek „Racisme en de derde wereld" meer dan grondig, wetenschappelijk en daarbij zeer bevattelijk gefundeerde argumen ten tegen elke vorm van racisme. Hij zet ook overtuigend uiteen hoe en waarom het in onze wereld op vele plaatsen tot meer of minder scherpe vormen van racisme is ge komen. Het verband tussen koloniali- satie en rassehaat of rasseideo- logie bijvoorbeeld komt in dit bock (waarin sommege bijdragen helaas verouderd en daarom moei zaam te „reconstrueren" zijn) zeer duidelijk uit de verf. En daarmee het verband tussen de (kapitalisti sche) economie en racisme. Leiris is (dan- ook. zou men kunnen zeggen) geen steriel wetenschapsbedrijver, hij wil als etnoloog niet alleen folk lore bestuderen, maar de reeds zo uit hun verband gerukte samenle vingen in de derde wereld. Want het Sa®t hem om mensen die toch vanuit hun eigen cultuur, of de res ten daarvan, moeten leven. Het gaat niet om speren, potten en dodenmas kers op zichzelf, Leiris is onmisken baar maatschappijkritisch, en wekt zijn collega's op dat ook te zijn, in hun werk. M. Leiris: Racisme en de derde wereld; vijf etnologische studies. (Uitg. Meulenhoff, Nederland - Kri- tiese Bibliotheek Amsterdam, f 9,90) Het is een goede gedachte geweest van de auteur dit boek, dat in '59 verscheen en al lang uitverkocht was, te herschrijven in een wat beknoptere vorm. Het tragisch-dyna mische leven van Slauerhoff wordt in dit boekje door Kelk op een directe en prettig leesbare wijze verteld, sober In commentaar en analyserende opmerkingen. Toch geeft het een goed beeld van deze dichter en prozaschrijver, die als arts bijna alle wereldzeeën bevaar de, overal en nergens zijn woon plaats vond en literair erg produk tief was. Waarschijnlijk zou hij levend in deze tijd zich erg verwant gevoeld hebben met de on rustige jongeren, die als „hippe vo gels" over de wereld vliegen. Zijn bonte leven bracht hem vrienden en vijanden, moeilijkheden in zijn per soonlijke liefdesleven en met de maatschappijen, waarvoor hij voer maar zijn directe proza en romanti sche poëzie objectiveerde zijn ont goochelde en gespleten bestaan. Dit lezenswaardige boekje vertelt ons daarvan en kan een aanleiding zijn nog weer eens wat van Slauerhof te lezen. C.J. Kelk: Leven van Slauerhoff Uitg. Nijgh en Van Ditmar f 12,90) DEN HAAG (ANP) Bij het in juli jl. gehouden filmfestival van Adelaide (Australië) is de tweede prijs in de sectie korte speelfilms toegekend aan de Nederlandse korte film „Spare Bedroom" van Frans Zwartjes. STRICHT Toon Hermans 'or ziekte gedwongen is lang- 'e rusten zodat hij tot 1 bw reeds alle voorstellingen moeten afzeggen, schijnt zich ontspanning" op het schilderen >n te hebben. Bary. Maastrichts CC-direc- l~e een tentoonstelling van n)en van Toon Hermans in ?IIChtse cc"galerij aankon- vertelde dit bij de bekendma- »an het nieuwe culturele pro- a van Maastricht. „Je weet niet wat je ziet", zegt Wim Bary, „Toon is vol van zijn schilde ren, ook nu hij dringend rust be hoeft. Zijn schilderijen hebben wel licht door deze inzet enorm gewon nen aan kwaliteit. Hij schildert heel anders dan we van hem gewend zijn". Toon Hermans zou aanvankelijk de eerste expositie van zijn schilderijen voor een liefdadig doel brengen op 1 september in Galerie Huesstege te Haaren in Noord-Brabant. Deze ex positie is wegens Toons ziekte uit gesteld. Maandag 16 augustus NEDE1LAND I 18.45: (K) Pip en Zip. 18.55: (K) Nieuws. 19.05: (K) The Flaxton Boys, serie Sir Tarquin en Jacklin Flaxton hebben elkaar vaker ontmoet; het lijkt er op dat ze compagnons zijn. Is Jacklin een bedrieger 19.30: (K) Netsilik, documentaire over de Eskimo's. 20.00: (K) Journaal en weeroverzicht. 20.21: Doek Green, verhalen over de gebeurtenissen op een politiepost in Londen. 21.05 Met liedjes het land in, vanuit het Shetland Pony Park in Slagharen treden o.a. op Gert Timmerman, Ronnie Tober, Willy Alberti, Connie Baars. 22.45:Ander nieuws. 22.55: (K) Laatste nieuws NEDE ILAND II 18.45: (K) Pip en Zip 18.55: (K) Nieuws 19.05: (K) Kunstsignalering, rubriek waarin toneelpremières, nieuwe uitgaven en nieuw geopende tentoonstellingen behandeld worden. 19.30: (K) Coronation Street, serie Volgens Annie zouden de vrouwen van Coronation Street best hun wil door kunnen drijven zoals de Atheense vrouw Lysistrata. 20.00: (K) Journaal en weeroverzicht 20.20: (K> IJsselmeervisserij documentaire. 21.00: Dantes Inferno, tv-film over Gabriel Rosetti, geboren in Londen, 1828. Hij was de voorman Van een proteststroming in de beeldende kunst, de Pre-Raphaelitite Brotherhood. 22.30: (K) Laatste nieuws. DUITSLAND I 18.00: (K) Programma-weekoverzicht met aansluitend Hamburg Transit. 18.30: (K) Voor de kleintjes. 18.40: (K) Hier und Ileute. 19.25: (K) In het kielzog van een zeevaarder 20.00: (K) Journaal en weerbericht. 20.15: (K) Report Miinchen, actualiteiten. 21.00: (K) Californische Melodie, film over nieuwe mogelijkheden van massa-recreatie in Californië 21.45: (K) Televisiediscussie. 22.30: (K) Journaal, commentaar en weeroverzicht. 22.50: (K) O Alienista, speelfilm, een jonge pater, Simao, sticht in Serafin, Brazilië, een asiel voor de vele geesteszieken, die door de grootgrondbezitters worden uitgebuit. Een conflict met de machthebbers is onvermijdelijk. 00.10: (K) Journaal. DUITSLAND II 18.05: (K) De draaischijf. 18.40: Zij en hij in kruisverhoor, quizprogramma. 19.10 (K) Lucky Linda, serie. In een test wordt uitgemaakt wie de nieuwe luchtvaartdiensten mag vliegen. 19.45: <K) Journaal, thema van de dag, weerbericht. 20.15: (K) Man zonder schaduw, biografie van een schilder Ernst Ludwig Kirchner. 21.00: The Lawless, film. Een jonge Mexicaan, Paul Rodriguez, wordt buiten zijn schuld vogelvrij verklaard. 22.15: (K) Nieuws, weerbericht en commentaar 22.30: (K) Filmforum, reportage over de film in Afrika BELGIë (Nederlands) 18.55: (K) De Fabeltjeskrant. 19.00 (K) Poly in Venetië, serie Popo gaat naar Venetië om Angelo te halen. 19.25: (K) De toverbal, tekenfilmserie. 19.38: Weeroverzicht; mededelingen. 19.45: Journaal. 20.10: Sporttribune. 20.30: Muizen en mensen, toneelstuk van Steinbeck. Twee mannen, George en Lenr.ie, trekken als losse arbeiders door het land. Hun plan is ooit samen een boerderijtje te bezitten, doch Lennie verknoeit het. 22.05: Sterrenkunde, 'i'eleac-serie. 22.35: Laatste nieuws. Coronation Street Programma over Eskimo's Nederland I 19.30 uur. Nederland II 19.30 uur..., BELGIë (Frans) 18.05: Nieuws. 18.10: Francis au pays des grands fauves. 18.25: Le monde sauvage. 18.55: Bcbé Antoine. 19.00: K.-k. uitzending 19.30: Sportuitzending. 19.45: Journaal 20.10: Les anges de la nuit, serie. 21.10: Belgische kastelen: Corry. 21.50: Ersatz et Commandeur, film 23.15: Nieuws. FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 Le service des affaires classées (3). Afl.: „La poudre aux yeux". Feuilleton naar het werk van Koy Vickers. 13.00 Journaal. 13.35 - 13.45 Je voudrais savoir. 14.30 Le roi des resquilleurs. Film van Jean Devaivre. 18.25 Nieuws. 18.30 Voor de kinderen. 19.00 Connaissance des bêtes. De egel. 19.15 Simple Discussion. 19.20 Mededelingen en weerbericht. 19.25 Rien que la vérité. Spelprogramma. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.10 Mededelingen. 20.15 Du tac au tac. 20.30 Arguments (4). 21.20 La sorcière. Film van André Michel. 22.50 - 23.05 Journaal. Maandag 16 augustus HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 (S) Badinerie: klass.- en semiklass. muz. (7.30 Nws.; 7.32-7.40 Act.; 8.00-8.10 Nws.) 8 25 Overwe ging. 8.30 Nws. 8.32 V.d. huisvr. (9.00- 9.10 Gymn. vd huisvrouw) 10.00 (S) Muz. op maandagm.: mod. muz. NOS: 10 15 De komende week in het Ned. muz. leven. KRO: 11.00 Nws. 11.03 Voor de zieken. 11.30 Bejaar- denprogr. 11.55 Med. NCRV: 12.00 Los-Vast: gev. progr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Med. t.b.v. land- en luinb.; 12.30 Nws.; 12.41 Hier en Nu: act. 12.58 Rebus.) 14.00 Liedjes uit Friesland. 12.41 Piano- ree.: mod. muz. 15.00 Herv. middagd NOS: 15.30 Zoeklicht op Ned.: rep. en comm. en veel muz. (16.00-16.02 Nws.) Overheidsvoorl.: 17.20 Suri naamse luchtpost. Tjark Petzoldt in gesprek met drs. H.E. Lamur. NCRV: 17.30 NCRV en Bloc. (18.30-18.41 Nws.) (18.30-18.41 Nws.) EO: 19.00 Wij hebben een woord voor de wereld: gewijde muz. 19.25 reformatie en re veil, 1-ep. van de toogdag. 19.35 Vi oolree. 19.40 Het woord aan het woord 19.55 Med. NCRV: 20.00 (S) Limb. Symf. Ork. en solist: klass. en mod. muz. 21.35 Do kerk vandaag. 21.55 Jazz-Time. 22.20 Avondover denking. 22.30 Nws. 22.40 Literama: radiokroniek. 23.00 (S) Vocaal En semble: mod. muz. 23.30 (S) Klank juwelen: klass. muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtend- gymn. 7.20 (S) Spitsuur A'dam. (7.33-7.38 Van de voorpag.) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws, 8.11 Act. 8.23 Spitsuur A'dam (verv.) 9.10 (S) Terwijl de was draait: ver- zoekpl. progr. vd huisvr. (9.35-9.40 Waterst.) 10.00 (S) Terwijl de was droogt: progr. vd huisvr. 11.00 Nws. NOS: 11.03 (S) Repertorium: Radio Kamerork.: muz. van Ned. comp. VPRO: 12.15 VPRO-Maandag: klass. en mod. muz, met tussen 12.15 en 13.00 uur ANP-nws en inf. over muz. NOS: 14.50 Zomerweek voor onvolledige gezinnen: versl. van een cursus. 15.20 (S) NOS-Jazz - Euro- jazz. AVRO: 16.00 Nws. 1603 Mika- doo - uit de tent gelokt: kindershow. 17.00 (K) 0: jongerenprogr. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door... praatje. 18.30 (S) Hoogtepunten uit musical en operette. 19.30 Nws. RVU: 19.35 ls wereldvrede bereikbaar? Spreker: dr. S.W. Couwenberg, mr. Pb. P. E- verts, dir. Inst, v Int. Studiën en prof. dr. B. Landheer. NOS: 20.15 Kóntakt met de bal, klankb. 20.45 (S) Weer es wat anders: minder De- kend buitenl. repertoir. 21.40 Gam ma van alpha en bèta: progr. over recente vorderongen in de wc- tensch. 22.10 (S) Licht ork.: JAZZ- MUZ. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 AVRO: Radiojournaal. NOS: 22.55 (S) Metro's Midnight Music: licht muz. progr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III NCRV: 9.00 Nws. 9.03 Popstation. (10.00 Nws. TROS: 11.00 Nws. 11.03 Suzie Cream Cheese en de nat. top tien. 12.00 Nws. 12.03 Jam on Radio. KRO: 13.00-18.00 KRO-op-Drie: pop mixture. (Ieder heel uur: nws.) BELGIë 324 m (Nederlands) 12.00 Nws, med. en SOS-ber. 12.08 Kroniek vd landb. 12.15 Licht muz. 12.55 Buitenl. persoverzicht. 13 00 Nws, toneelagenda en med. 13.20 Dansmuz. 13.55 Beursber. 14.00 Nws. 14.03 Gev. progr. (15.00 en 16.00 Nws en beursber.) 16.05 Oude muz. 17.00 Nws en med. 17,15 Muz. progr. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws en med. 18.03 Voor de soldaten. 18.43 Paardesportber. 18.45 Intermezzo. 8.55 Taalw 19.00 Nws en act. 19.40 Keurig Frans. 19.43 In- term. 19.45 Openb Kunstbez. 19.55 Interm 20.00 Operamuz. 22.00 Nws. 22.15 Stemmige muz. 23.00 Nws. 23.10 Lichte muz. 23.40-23.45 Nws. 11-31 Als de rookspiraal boven de bomen ziet uitstijgen, stuurt Aram haastig de kano naar dc oe ver. Behoedzaam, zonder geluid te maken, lopen zij in de richting van de rook. Hoewel hij erop voorbereid is, gaat er toch een schok door Aram heen, als hij op een opei plek, een drietal zeelui om een hout vuurtje ziet zitten. Het is voor het eerst sinds anderhalf jaar, dat hij, afgezien van Agua, Tim en Presto, blanken ziel. Maar daar holt Tim Tyler al, juichend naar de drie zee lui toe. „Jenkins!" schreeuwt liij tegen een dikke matroos, terwijl hij hem bij de schouders grijpt, „ouwe zeerob, herken je me niet meer?" „Tylerü Tim Tyler!! Is het moge lijk?" roept de ander verheugd. Maar niemand merkt, dat de enthou siaste begroeting, die nu volgt, op een afstand gadegeslagen wordt. Het zijn Black en Webster de twee ma trozen, door wier toedoen Aram en zijn vrienden bij de vorige zeereis in het land der indianen zijn achter gebleven. 12-31 Na het enthousiaste weer zien raken de drie matrozen van Jean Cabot in levendig gesprek met Aram en zijn vrienden. Ze hebben elkaar veel te vertellen en niemand heelt er een vermoeden van, dat zij vanuit de struiken door Black en Webster worden bespied. Nittum, Arams indiaanse gids, die het in het Engels gevoerde gesprek niet volgen kan, grijpt zijn hoog..Ik zal probe- reb een paar boskippen te schieten, dan kunnen mijn blanke broeders hun ontmoeting met een feestmaal vieren, zegt hij tol Aram en zonder een antwoord af te wachten loopt hij het bos in. Spoedig heeft Nittum dc open plek in het bos, waar de blanken zitten, achter zich gelaten. Maar dan springt plotseling vanach ter een boom Webster op de niets vermoedende indiaan toe. De kolf van zijn pistool treft Nittum met volle kracht op de kruin en zonder een kik te geven, zakt de oude indiaan in elkaar. (Van ojze correspondent) SINT JANSTEEN De ambtswo ning van de gemeente St. Jansteen die bij de herindeling eigendom werd van de gemeente Hulst en laatst werd bewoond door burge meester J. I. M. Reuser, werd in het openbaar verkocht. Men is nu begonnen met het inte rieur van deze woning te verbouwen en deze zal gedeeltelijk ais winkel in gebruik worden genomen door de heer C. A. van Deijk, die in de Visserijstraat nu een juwelierszaak exploiteert. Riolering Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het gemeente bestuur van Hontenisse meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de uitgave van 66.675 gulden voor de verbetering van de riolering in Ter hole. De riolering van dit dorp vormt al lange tijd een heet hangij. Ij eer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 13