INTRACO Informatie-avond Operators Machine monteurs Elektra monteurs elektromonteurs I topge; Goed nieuws voor de Concordia- polishouders OON E KETJEN CARBON -rre jans [villis lt .voorlf Toekomst waar groei in zit HOECHST-VLISSINGEN N.V. CENTRALE-VERWARMINGS MATERIALEN uit voorraad te leveren accurate medewerkster voor de filiaal-administratie. HEMA jOEDEf,PRIJS IJ NUL GOED VRACHTWAGEN CHAUFFEUR Transportondern. Blommaert machinebankwerkers kantoormachine- monteur v.d. GRAAF BROKKEN VERTEGENWOORDIGER Acaciastraat 110-116 Breda Telefoon 01600-43488 maandag 16 augustus a.s. woensdag 18 augustus a.s. Akzo „S.P.D. - M.O. cursus van 1957" Fa. Locar N.V. AUTOGEEN- en ELECTRISCH LASSERS AVONDONDERWIJS ROOSENDAAL 7 i UithetConcordia-jaarverslag 1970 blijkt dat opnieuw een groter winstaandeel aan de verzekerden is toegekend! In cle ijskas Maandag 16 augustus 1971 GEVRAAGD: IIULSTERLOOSTRAAT 103, NIEUW-NAMEN TEL. 01144212 Voor onze afdeling Centrale Verwarming te Goes vragen wij op korte termijn le MONTEURS, MONTEURS, 2e MONTEURS en HULPMONTEURS Tevens voor de afdeling Prefab Telefonische of schriftelijke sollicitaties te rich ten aan Stigter Messemaeckers Rotterdam N.V. Magdalenastraat 11 te Goes. Tel.: Goes 01100-8923 of 4339, Zierikzee 01110-3467. Voor spoedig gevraagd Aanmelden of bij telefonische afspraak KANTOORINSTALLATIES Magdalenastraat 4 Goes Tel. 01100-7107. BETER CHEMISCH REINIGEN Hal straat 17 Breda Telefoon 38829 Onze zaak Is OOR - MAANDAGS GEOPEND Gratis iialen en bezorgen In Breda en omgeving Heeft u eigenlijk genoeg van uw huidige werk? Wordt het voor u soms een enorme sleur? Zoudt u weieens iets heel anders willen doen? Heeft u een redelijke algemene ontwikkeling? Zoudt U d.m.v. een provisieregeling uw eigen salaris willen bepalen? Wilt u daardoor een salaris verdienen, dat zeer ver boven het gemiddelde ligt? Is uw leeftijd tussen de 18 en 25 jaar en heeft u enig kommercieel inzicht? Dan bent u wellicht één van onze medewerkers voor de functie van in het rayon N.-Brabant Zeeland Dit betekent werken met gerenommeerde pro- dukten, goede soc. voorzieningen. Bezit van auto strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Bent u geïnteresseerd in een dergelijke zelfstandige funktie, bel dan: Wesseling, Aernt Bruunstraat 52, Rotterdam-14, tel. 010 - 208625, dan kunnen wij wellicht een afspraak met u maken voor een persoonlijk onderhoud. Bellen tussen 9 en 12 uur v_m. RADIATOREN fabr. VeHa type nedo (voor 200 woningen direct te leveren) GASGESTOOKTE C.V.-KETELS MOEDERHAARDEN LUCHTVERWARMERS RADIATORKRANEN RADIATORKOPPELINGEN EXPANSIEVATEN TERMOSTATISCHE KRANEN ONTLUCHTINGEN CONSOLES SOLDEERFITTINGS KNELFITTINGS GIETIJZEREN FITTINGS C1RCULATIEPOMPEN KAMERTERMOSTATEN GASPIJP C.V. PIJP ROOD KOPEREN PIJP ISOLATIE MATERIAAL ALUMINIUM ROOKGAS AFVOER ALUMINIUM DUBBELWANDIGE DAKDOORVOER Advies Berekening Bruikleengereedschap Garanties Bezoek vrijblijvend onze showroom ook op maandag-, woensdag- en vrijdagavond na 19 uur Ketjen Carbon n.v., gevestigd te Rotterdam bij Rozenburg, heeft op haar terrein drie fabrieken van uiteenlopend karakter: een zwavelzuurfabriek, een luchtsplitsings- installatie die uit lucht zuurstof en stikstof produceert en een carbon-black fabriek. Carbon-black is een belangrijke grondstof o.a. voor autobanden. In elk van deze drie fabrieken en in onze onderhoudsdienst zijn plaatsings mogelijkheden voor gediplomeerde scheeps- werktuigkundigen, landmachinisten, alsmede voorervaren vaktechnici met een LTS- Bemetel-of V.E.V. sterkstroomopleiding. Geplaatst kunnen worden: in volcontinudienst voor de bediening van een deel der produktie installaties. en U bent van harte welkom op:. in Hotel DELTA - vanaf 20.00 uur G. Buskenstraat 6, VLISSINGEN en op in Hotel DES PAYS BAS - vanaf 20.00 uur Nieuwstraat 13, TERNEUZEN in onze onderhoudsdienst. Over het werken bij Ketjen Carbon n.v., arbeids voorwaarden, huisvestingsmogelijkheden, verplaatsing- kosten etc. willen wij u graag informeren. Ketjen Carbon behoort tot Akzo Chemie nv KETJEN CARBON N.V. Botlekweg 171, Rotterdam-Rozenburg Telefoon 010-163311 Op maandag 30 augustus 1971 beginnen in Roosen daal onze nieuwe opleidingen voor: - Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministra tie (M.B.A.) - Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadmini stratie (S.P.D.) AANMELDEN NIEUWE CURSISTEN BIJ: Drs. L Mariens, Stationsplein 12, Roosendaal, telefoon 01650 - 3 53 BS. vraagt voor direct Telefonisch aanmelden 010 -233917 b.g.g. 010 - 247781 MAVO-4 ULO-B Middelbare Handelsavondschool 3-jarige en 5-jarige cursus Praktijkdiploma Boekhouden Associatiediploma Handelscorrespondentie: Nederlands, Frans, Duits en Engels Schoolopleiding: Nederlands - Engels - Duits - Frans. AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR BOVEN STAANDE OPLEIDINGEN: Drs. L. Martens, directeur, Stationsplein 12, Roo sendaal, telefoon 01650 - 3 53 85 - H. Vergou wen, onderdirecteur, Valeriuslaan 42, Roosen daal, telefoon 01650 - 4 04 60 - F. Hack, onder directeur, Laan van Vlaanderen 7, Roosendaal, telefoon 01650 - 3 61 29 HAVO-ATHENEUM AANMELDEN BIJ DE CONRECTOR: R. J. J. Rijpma, Parklaan 121, Roosendaal, tele foon 01650 - 3 44 86 Er bestaat ook gelegenheid voor ALLE OPLEIDINGEN zich persoonlijk aan te melden op MAANDAG 16 AUG. A.S. en WOENSDAG 18 AUG. A.S. tussen 19.00- 21.30 uur bij de school LYCEUMLAAN 10 tc R'daal. Hoechst-Vlissingen N.V. is een dochteronderneming van Hoechst uit Frankturt, een bedrijf met meer dan 200 vestigingen verspreid over de hele wereld. Hoechst betekent chemie. Het aandeel van de chemie in het dagelijks leven wordt steeds groter. Hoechst Is een groeiend bedrijf. Dat betekent goede kansen voor ieder die er werkt. Uitbreiding heeft o.a. tot gevolg: meer werk voor de elektro technische afdeling. Daarom zoeken wij op korte termijn In dagdienst. Zij zullen werkzaam zijn in de laagspanningsafdeling van onze elektrotechnische dienst, waar zij met een grote mate van zelfstandigheid worden belast met het aanbrengen van wijzigingen in bestaande installaties, het verhelpen van storingen, het uitvoeren van kleinere nieuwbouwprojecten en met preventief onderhoud. Opleidingseisen: LTS-elektro aangevuld met een voortgezette opleiding VEV-sterkstroommonteur Naast deze opleiding is ervaring op het gebied van elektrotechniek in de industriële sector gewenst. Leeftijd vanaf 24 jaar. Bij Hoechst profiteert u van gunstige arbeidsvoorwaarden: 7% vakantietoeslag, een dertiende maand salaris, een gunstige bedrijfsspaarregeling, goede pensioenverzekering en vrij vervoer naar en van het bedrijf. Bij het vinden van een passende woongelegenheid verlenen wij onze medewerking. Graag zouden wij van u een brief ontvangen met gegevens over levensloop, opleiding en ervaring, vergezeld van een recente pastoto. Wilt u in de linkerbovenhoek van uw brief de letters EM vermelden? Adresseer uw briet aan: Hoofd Sociale Zaken Hoechst-Vlissingen N.V, Postbus 65 te Vlissingen. 16 augustus 1971 in de Hema Breda "-i hebben wij plaats voor er MULO-opleiding en een type-diploma strekken tot aanbeveling. Gezellige werkkring met uitstekend salaris en goede sociale voorzieningen. Voel je er iets voor? Schrijf of bel dan even voor een afspraak met de bedrijfsleider van de itf.V. HEMA, Ginnekenstraat 38, Breda. Tel. 01600-35684. O/ mi Voor elke duizend gulden verzekerd Zelfs als de winstdeling in de komende kapitaal komt er nu f 14,- bij. tijd gelijk zou blijven, stijgt het verzekerd Vorig jaar was dat f 12,-. bedrag in 30 jaar toch met ruim 40%! Dit betekent op een individuele polis van Want naast het polisbedrag van f 40.000,- bijvoorbeeld f 40.000,- een bijschrijving komt er dan ook een winstaandeel van over 1970 van 40 x f 14,- f 560,-. f 16.720,- over die jaren bij. Samen dus En over 1969 was dit ook al 40 x f 12,-=^, f 56.720,-. En wat uitermate belangrijk is. f 480,-. In 2 jaar derhalve al een waarde^9biJ Concordia delen ook de risico stijging van f 1.040,-. verzekeringen in de win^ Wenst u ook zo'n winstdelende polis? Verzeker u dan bij Concordia. Alle Concordia-polissen zijn winstcVelend en wel terstond vanaf de eerste dag. Ongeacht de grootte van het verzekerd bedrag. En de premie is lager dan u wellicht verwacht! Vraag eens inlichtingen bij: CONCORDIA Coöperatieve Levensverzekering-Maatschappij u.a. Oudenoord 10, Utrecht. Tel. 030 ran een onzer verslaggevers) „LVERSUM Pierre Jans- I stopt voorlopig met „Kunst- Len" om tijdens het komende Ln zijn „artistieke accu" op laden. De AVRO heeft hem J gevraagd twee films over L (c maken, maar daarover jft Pierre Janssen nog geen jjuit genomen. ■0-voorlichter Bécu onderstreept t woordje „voorlopig". „Er is geen van dat „Kunstgrepen" niet a terugkomt. Het programma nu ruim tien jaar. Daarom in we in een gesprek met Pier- ■nssen gevraagd om te bekijken |jn formule nog goed is". I andere reden was, dat we een [tier per week zendtijd minder »n We moesten toen selectief >rk gaan om een aantrekkelijk «kket te krijgen". rel men officieel in pais en t tot de slotsom is gekomen dat. Btgrepcn" dit jaar in de ijskast l lijkt er wat wrijving over lest te zijn. Pierre Janssen heeft [d- „Ze hadden nog wel een voorstel: mij gewoon door te Dto-troost ERSUM Het KRO-radlo- jfamma „Van twaalf tot twee" een zogenaamde poedelprijs Ikbcld voor mensen die op hun 'ormulier een rijtje met nul hebben. Het idee is afkomstig toto-uitslag-presentator Frits Turenhout, die dit Van-twaalf- I .'-onderdeel samen met de presentator Ted de Braak zelf de microfoon zal gaan brengen, de uitzending van vrijdag zal i Turenhout meer bijzonderheden het spel bekendmaken. Poedel- iwinnaars zullen door de KRO kaartjes voor een belangrijke alwedstrijd worden beloond. alsof ik die presentatie nog iSTRICHT Toon Hermans door ziekte gedwongen is lang- lg te rusten zodat hij tot 1 smber reeds alle voorstellingen moeten afzeggen, schijnt zich ontspanning" op het schilderen irpen te hebben. Bary, Maastrichts CC-direc- a d!e een tentoonstelling van Uaerijen van Toon Hermans in lastrichtse CC-galerij aankon- le, vertelde dit bij de bekendma- van het nieuwe culturele pro- ma van Maastricht. IM;

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12