iindhoven waarschuwt oonwagenbewoners BAALHOEK federland moet ;ts doen voor de ielgische zaak Man dood gestoken ruzie in bij snackbar TNO: NEDERLANDER NOG LANGER LUCHT VAART WACHT CRISIS p>BEWONERS IN ZIERIKZEE OPROERIG CRM springt Zierikzee bij Buit 10 mille bij bankroof Linne sag water branden IDIO DE KOCK BONTMANTELS vindt U in onze Speciaalzaak Pelterijenhuis Vermeulen t teL (0U50) 7920 Vat* saucijzebroodjes METBAKKERiy>] de MUL Gas- ^Warming Goederenvervoer bii NS duurder VERHUIZING SCHIPPERS AANVAL OP STADHUIS' Pamflet vraagt om correct gedrag in trein Ontsnapte L. in Breda gepakt NEDERLANDSE STARFIGHTER STORT NEER „Dagelijks sterven honderden kinderen in India" Miljarden verlies Maison de Pelterie1 Bontmode van '71 Nylon streepjes hemden voor [;Dr.ff.A.J.M. Harkx ^:LLeiiendekker ^ministratie-adres 13,70 per kwartaal; ""fflfl Losse nummers 15 cent a 10433. VRUE ZEEUW ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1971 No. 6623 25e Jaargang Adverienucp. v »*-• u**»« per advertentie 2,41), exciusiei -t o/ B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding- Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vin- 11 uur. Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem SENISSE lamsw ZEN^AAyW om de toekomst van zeeuwsch-vlaanderen A* SI (Van een onzer verslaggevers) VERPEN/HULST In de vierde aflevering van deze Baalhoek- [riek afgelopen donderdag, hebben we een alternatief voor Het hoekkanaal op Belgisch grondgebied gepresenteerd. Bij een ide gesprek in België met een havendeskundige werden we ge- ronteerd met een tweede alternatief, nu dichter bij de deur en (Ier kostbaar. ben een aantal jaren geleden in Antwerpen het eerste ontwerp teen kanaal op de linker-oever op papier werd gezet, kwam daar wnkelijk Nederland helemaal niet aan te pas. Het kanaal, dat de jen in gedachten hadden, liep van de linker Schelde-oever in de (ting van de Belgisch-Nederlandse grens, overschreed die niet, br boog af en liep vervolgens parallel aan deze landsgrens in de ping van de Westerschelde. Blijkbaar zou dit kanaal de Antwerpse temen even goed hebben opgelost als 't huidige Baalhoekkanaal. i minister De Saeger dit Belgische tracé zag, moet hij met een (tal ferme strepen, zo luidt het verhaal, het Belgische tracé tot over lerlands gebied hebben doorgetrokken en daarmee had Nederland I ontwerp-Baalhoekkanaal. De Belgen zelf noemen het een „bla- |ge voor de Benelux", als Nederland hen het Baalhoekkanaal zou iggen. Ze vinden dat we als noorderburen onszelf offers moeten losten voor de Belgische zaak. Als we zeggen, dat ze zich in het (den bij de industrialisatie van de rechter oever ook niet hebben immerd om Nederland, luidt hun antwoord: „Dat was wederzijds, Ut toen de Sloe werd aangelegd, werd ons evenmin gevraagd wat (ervan vonden". poals bekend houdt De Stem/De Vrije Zeeuw binnenkort een refe- kbm over de Baalhoekaangelegenheden. Wellicht dat daarbij enige pis over de huidige stand van zaken in Antwerpen kan |pen. Vandaar, dat u meer nieuws over de Antwerpse zaak op de "de streekpagina aantreft. 1 I HET woonwagenkamp te Kat- 1 zijn twee woonwagens uitge- I REGIONALE regering van Sl ender Mario Fasino heeft beslo- r ontslag in te dienen. (ADVERTENTIES) Warme btraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEÜZEN begrit voos •rkanO jMflttet wijkstraat 1-8 ®ERNEUZEN ROTTERDAM (ANP) In de Romeo snackbar aan de 's-Graven- dijkwal in Rotterdam is gisternacht de 21-jarige Surinamer Harold Puf- flek neergestoken door een landge noot. De 32-jarige R.U.H.O., zonder be roep, kreeg in de snackbar ruzie met het slachtoffer. Op een gegeven ogenblik trok O., aldus de politie, een mes en stak zijn landgenoot daarmee in de linkerborststreek. Het slachtoffer rende de snackbar uit en zakte dertig meter verderop in elk aar. Hij werd naar het Dijkzigtzie- kenhuis overgebracht, waar men de dood constateerde. Inmiddels had de dader het ha- zepad gekozen .De politie kon hem gistermorgen om zeven uur in ziin woning te Rotterdam aanhouden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Thans wordt bekend dat de al eerder aangekondigde ra dicale wijziging in liet NS-goederen- vervoer op 15 september inzet met een drastische wijziging in de vracht prijzen voor wagenladingen. Deze lopen uiteen van een verlaging van ongeveer tien procent tot een ver hoging met vijftig procent. 99 J99 (Van onze correspondent) EINDHOVEN Het Eindhovense gemeentebestuur ziet er geen gat meer in. Het \yoonwagenprobleem in de gemeente dreigt haar boven het hoofd te groeien. Na talrijke klachten over het gedrag van woonwagenbewoners heeft het een brief geschreven aan een vijftal families op het kamp. Het gemeente bestuur stelt daarin dat de families op korte termijn hun leven moeten bete ren. Gebeurt dat niet, dan zullen zij het Eindhovense kamp moeten verlaten. Het woonwagenkamp, dat ligt in het Eindhovense stadsdeel Tongelre bij de grens met Geldrop, gaat steeds meer lijken op een „vrijhaven", waar wetsovertreders zich volledig vrij wa. nen voor de sterke arm der wet. De politie durft het kamp niet te betre den. Bij een inval enige tijd geleden werd 500 man politie ingezet. Als men bewoners van het kamp betrapt op overtredingen en dat gebeurt nogal eens dan tracht men hen te verbaliseren, vóórdat ze het kamp kunnen bereiken. Ze rijden in auto's zonder verzekering, belasting en ook zonder rijbewijs, terwijl aan de wagens van alles en nog wat man keert. Daarbij komt dat de boetes in direct weer door de dienst Sociale Zaken worden terugbetaald. De politie en het gemeentebestuur hebben de indruk dat een vijftal fa milies de lakens in het kamp uitdeelt. Het kamp telt in totaal 80 wagens, waarin 87 gezinnen gehuisvest zijn. De hele kampbevolking telt in totaal ongeveer 500 personen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Wij. Nederlanders, blijven in de lengte groeien. Het proces is nog steeds niet tot stilstand gekomen. De Nederlander behoort al tot de grootste mensen in de geïndustrialiseerde wereld. Maar hij blijft rustig om hoog schieten. Wij hebben onze maximaal mogelijke lengte nog niet bereikt. Aldus tenminste het Nederlands instituut voor preventieve geneeskunde TNO. Zo iets belooft nog heel wat voor de toekomst en basketballclubs bijvoor beeld zuilen reikhalzend uitzien naar de lange Nederlanders. Niet dat TNO daarop wijst in haar jaarverslag 1970, maar het is wel duidelijk, dat onze Nederlandse lengte van pas kan komen in allerlei sportieve sectoren. Hoe dan ook, de volwassen Nederlander is al 10 centimeter langer dan zijn leeftijdgenoten in 1860. Maar dat is nog niets vergeleken met de 5-jarige van nu. Hij/zij is al 14)4 centimeter groter dan zijn of haar leeftijdgenoten uit 1860 en de 10-jarigen steken zelfs al 17',4 centimeter uit boven de lengte van de tieners uit 1860. De sterke groei dateert vooral van de laatste tien jaren. Volgens TNO is dit te danken aan de verbetering van milieufactoren als voeding, huisvesting en minder ziekte. Industrieën, die in de nabijheid van het kamp gevestigd zijn, verhuizen de laatste tijd steeds vaker. zo.ook de Technische, Dienst van Philips, waar men het aanvankelijk geprobeerd heeft nipt zware luiken en ijzergaas voor de '""Mn. Maai- niets hielp, ver- nietiijéii -h diefstal, waren aan de orde van de dag. Philips ontkent ove. rigens dat de verhuizing iets te ma ken heeft met het gedrag van de woonwagenbewoners. Een nabij gelegen sportcomplex vormt ook bijna dagelijks het doelwit voor vernielzucht, diefstal en getrei ter. Trainingen worden verstoord en voetbalwedstrijden moeten soms ge staakt worden, omdat een groep woonwagenbewoners mee begint te voetballen. Personeel van aannemers en de gemeente willen alleen op het complex werk verrichten, als zij ge- varengeld krijgen. Ook schippers, die het langs het kamp liggende Eindhovense kanaal bevaren, hebben veel last van het ge drag van de kampbewoners. Eén van hen, die zijn naam liever niet wil noemen, zegt: „Als ik langs het kamp moet, denk ik altijd: was ik er alvast maar langs. Soms staan er kinderen langs de kant met stenen te gooien, soms wordt er geschoten met wind buksen. Ik stuur mijn kinderen altijd naar beneden. Ik moet ongeveer zo'n drie- a vier honderd meter voorbij het kamp los sen. Ik krijg dan vaak zo'n stel kna pen aan boord, die alles vernielen wat los en vast zit. Ik durf er niet vee] van te zeggen, want dan krijg je nog meer last. De politie komt wel eens kijken, maar durft er ook niet veel'aan te doen." De schippers krij gen veertig cent per ton vrachtgoed meer. Anders zou er geen. enkele schipper meer naar Eindhoven varen. Het Eindhovense gemeentebestuur heeft anderhalf miljoen gulden ge ïnvesteerd in de bouw van het kamp. Alle wagens hebben een eigen schuurtje met toilet en aansluiting voor een wasmachine, en uiteraard, aansluitingen op de waterleiding. Al le kampbewoners krijgen bijstand. In 1970 kostte dat de gemeente ruim 754.000 gulden. Dit jaar is er nu al ruim 614.000 gulden uitgegeven. De school in het kamp wordt vrijwel niet bezocht; het kerkje is al enige keren in brand gestoken. (Van een onzer verslaggevers) ZIERIKZEE Onder de woonwa genbewoners die al enige weken de stad Zierikzee op stelten zetten en het gemeentepersoneel en de politie in een overspannen toestand hebben gebracht, is gisteren onroer uitg< broken. Na de arrestatie van een van hen (voor een straf die hij nog moest uitzitten) beraamden enkele tientallen „kameraden" een „aanval op het stadhuis". De politie kreeg een tip dat een groep woonwagenbewoners onder weg was naar het beroemde middel eeuwse stadhuis, dat zij „wel eens even kort en klein zouden slaan". Onmiddellijk werd politie verster king aangevraagd van de omringen de gemeenten. Toen de woonwagen bewoners bii het stadhuis aankwa men en de politie-overmacht zagen, droepen zij af. „Dit is nu een illustratie dat je voortdurend in onrust zit. Ik moet er toch niet aan denken, dat deze groep kwaadwillende mensen hier eens wraak komt nemen, als er geen politie bij is. Onze rijkspolitie-een- heid is veel te klein voor het nieu we probleem van de woonwagens," aldus gisteravond een bijzonder ont hutste burgemeester De Meester vin Zierikzee. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Overleg tussen de sporwegrecherche en de Molukse predikaat ds. Metiary heeft tot re sultaat gehad dat oudere leden van de Zuidmolukse gemeenschap in Ne derland in de hal van het Amster damse Centraal Station een oproep tot een correct treingedrag zullen uitreiken aan de Ambonese kopers van tienertoerenkaarten. De spoorwegen en ds. Metiary, die veel invloed heeft in de kring van zijn landgenoten, hopen dat deze pedagogische aanpak van de „trein- terroristen" die overigens slechts een lkein deel van alle op tienertoer kaarten reizende jongeren vor men meer resultaat zal afwerpen dan verscherpte controle. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Als de moeilijk heden met de woonwagenbewoners in Zierikzee zich blijven voordoen, mag het gemeentebestuur de komen de dagen op ambtelijke steun van het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk reke nen. De gemeente kan daartoe een beroep doen op het provinciaal bu reau van dit ministerie in Middel burg. Deze toezegging kreeg de burge meester van Zierikzee, de heer Th. de Meester, gisteren nadat hij in Rijswijk een langdurig gesprek over de Zierikzeese 'moeilijkheden had ge voerd met de heer P. Versteeg, hoofd van de afdeling bijstand bij zondere groepen van het ministerie. De toezegging betekent overigens niet, zo verklaarde de heer Versteeg na afloop van het gesprek met de neer De Meester tegenover ons, dat ambtenaren van het provinciaal bu reau nu de taak van de gemeente ambtenaren gaan overnemen. Wel zal zo nodig een ambtenaar van genoemd CRM-bureau naar Zie rikzee gaan om bij de hand te zijn voor het geven van adviezen, wat een aanzienlijke tijdwinst kan op leveren bij de verwerking van de bijstand-aanvragen van de woonwa genbewoners. Op het- ogenblik ver gen deze adviezen soms langdurige telefoongesprekken tussen Zierikzee en Middelburg. (Vervolg op pagina Stad/Streek l) (ADVERTENTIE) Als U toch tot de aanschaf van een BONTMANTEL wilt overgaan, waarom zou U dan wachten tot de winter, als U NU I0°/o voordeliger koopt! Tot eind Augustus ook voordeelprijzen op alle omwerkingen of reparaties! Tilburg Breda Heuveuiraat «4 Eindiirlai 14 Tel. O42S0-3162O Tel 01600-31086 Den Boith SCHAPENmirkc 17 Tel. 04100-39125 (Van een onzer verslaggevers) BREDA. Vijf rechercheurs van de Bredase politie hebben gistermid dag de 32-jarige ontsnapte gedeti neerde Wim L. onder een bed in een troning van een familielid te Breda aangetroffen. De man bood geen te genstand. Hij is direct overgebracht naar de Bredase strafgevangenis. Nadat Wim L. woensdagavond uit de handen van twee rechercheurs en via een sprong door een raam had weten te ontsnappen, had de recher che een aantal contactadressen van hem in Breda scherp in de gaten ge houden. Daarbij kreeg men sterk de indruk dat Wim L. in de woning aan de Klaverweide moest verblij ven. De politie vermoedt dat Wim L. na zijn vlucht woensdagmiddag, waarbij hij alleen in zwembroek ge kleed het Mastbos inrende, na enke le uren een taxi heeft kunnen krij gen. Daarmee is hij naar de woning van zijn neef aan de Polderstraat ge reden, waar hij 's avonds Iaat, zoals gemeld, de politie te snel af was. DE 43-jarige Turkse arbeider Nuri Uslu, wonende te Schiedam, is op de spoorwegovergang van het station Vlaardingen-west door de snel trein naar Hoek van Holland gegre pen. De man was op slag dood. (Va» een onzer verslaggevers) LINNE. De heer N. Voncken heeft in het Limburgse Linne een de monstratie gegeven van zijn speciale methode voor het verbranden van olieresten op water voor mensen van Rijkswaterstaat. De heer Voncken heeft indertijd zijn procédé ook toe gepast op de Amer na het leeglopen van een stookolietank van de PNEM De heer Smit van Rijkswaterstaat zei dat deze methode bruikbaarder was dan andere, chemische metho den. Hij vond alleen de enorme rook ontwikkeling een groot bezwaar. Op pompen leek hem nog altijd de meest ideale methode. DEN HAAG (ANP). Een star figther van de vliegbasis Volkel is gistermiddag nabij Bremerhaven neergestort. De piloot van de starfighter. de 31 Jarige P. Piepers uit Volkel, is bij het ongeluk om het leven gekomen Volgens de luchtmachtvoorlichtings dienst maakte het toestel een normale oefenvlucht. De oorzaak van het neer storten is nog niet bekend. I (Van onze redactie buitenland) CALCUTTA In de Oostpakls- taanse-vluchtelingenkampen in India sterven elke dag honderden kinde ren aan slechte voeding. De coördi nator van de Britse hulp-organisatie „Oxfam", Julian Francis, heeft dit vrijdag meegedeeld. De cijfers zijn gebaseerd op rap porten en indrukken van artsen en hulpverleners van de „Oxfam" en andere organisaties. De proteïne die zo hard nodig is om het leven van de kinderen te redden, is beschikbaar, maar het grote probleem is het vervoer en de distributie. HAA-kLEM (ANP) Gisteravond om zeven uur is op een filiaal van de Nutsspaarbank in Haarlem een bankoverval gepleegd, waarbij de buit 10.000,bedroeg. De overvaller had een kous over zijn hoofd en onder een lap of sloop een voorwerp, dat de indruk gaf van een pistool, waarmee hij het perso neel bedreigde. Hij kreeg toen het geld en verdween. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL De wereldlucht vaart staat voor de grootste crisis in zijn bestaan. De internationale vereniging van luchtvaartmaatschap pijen lata verwacht, dat de negen tien liegbedrijven die geregelde diensten onderhouden tussen Europa en Amerika, dit jaar een gezamen lijk verlies zullen lijden van 900 miljoen gulden op deze route. In 1972 voorziet de lata zelfs een verlies van bijna 1,3 miljard gul den. De klap zal des te harder aanko men omdat de Noordatlantische dienst de levensader van de burger luchtvaart is. In hun beste jaar, 1966. maakten de betrokken maatschap pijen hier een gezamenlijke winst van bijna 300 miljoen gulden. De catastrofale strop die dreigt, kan op de andere lijnen van de vlieg bedrijven niet worden goedgemaakt. Vaststaat dat de KLM in het im mense verlies zal moeten delen. Onze nationale luchtvaartmaat schappij neemt op de Noordatlan- tische dienst de zevende plaats in qua passagiers- en chartervervoer terwijl zij op 't gebied van vracht transport zelfs een vijfde plaats be zet. Het ligt voor de hand dat men ook bij de KLM met een verlies van minstens enkele tientallen mil joenen rekening zal moeten hou den. Het afgelopen boekjaar maakte de maatschappij nog een winst van 46,7 miljoen, in 1969 van ruim 73 miljoen. Voor een uitvoerige analyse van de crisis waarin de luchtvaart ver zeild is geraakt, zie pag binnen (bui tenland 2). (ADVERTENTIES) brengt u dé zelf gemaakt altijd beter grote sortering NU ZOMERPRIJZEN Ginnekenweg 35 Breda Molenstraat 43 Roosendaal 500 NU TEGEN STERK VERLAAGDE ZOMERPRIJZEN Als U nu een bontmantel koopt, bewaren wij hem deze zomer gratis voor U in onze bontkluis en U betaalt hem pas bij afhalen. Vismarktstraat 17-19 Breda - Tel. 01600-35230

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1