PPOSITIE IN KRITIEK OP TERINGSVERKEARING egvallen steun .w.-Nederland onbegrijpelijk" AOW OMHOOG TOT PEIL VAN NETTO-MINIMUMINKOMEN NOODWEER VEROORZAAKT IN ZEELAND TREINRAMP Lopen op de maan is 'n koud kunstje RADAR POSTEN IN DE WESTER- SCHELDE Botsing tegen losgeslagen stormdeur: 22 gewonden Hongerdood dreigt in O.-Pakistan (VB-'T.W. efd appla us pDEREEED IA rJ PLATA LEERGANGEN RADIO DE K0CK Scott en Irwin bewijzen: VONDELING LICHT GEWOND BIJ AUTOBOTSING Hagelkorrels Kraker krijgt volle laag Kakkerlakken liehben lak aan spui lm id delen ZUID-VIET.N AM Ky niet in strijd om presidentschap België bouwt Tweede rapport Criminaliteit in Limburg „zorgwekkend'' VROUW NA. KNIEVAL IN POLJTIE-AUTO Missie-conflict dreigt ook in Angola Dr W,A. J-M. Harkx cteur: L. Leijendekker administratie-adres q Terneuzen, tel. (01150) 79 20 Moriisf ,3'70 Per kwartaal: f,480 Losse nummers 15 cent, er 1945433. ZEEUW WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1971 No. 6614 25e Jaargang Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vin. 11 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering is van plan de AOW-uitkeringen voor gehuwden op te trekken tot het peil van het netto besteedbaar mini mumloon (het minimumloon bruto bedraagt sinds 1 juli 177,90 per week). De AOW-uitkeringen voor ongchuwden zullen in dezelfde ver houding stijgen. Deze verhogingen, aldus minis ter-president mr. B. Biesheuvel gis teren in zijn regeringsverklaring, zijn een gevolg van het feit, dat de nieuwe regering in haar sociale be leid een belangrijke plaats heeft in geruimd voor de verbetering van de levensomstandigheden van hen die niet aan het arbeidsproces kun nen deelnemen, zoals bejaarden en gehandicapten. Daarom zal ook: de uitkering voor oud-invaliden worden verhoogd en een volksverzekering legen ar beidsongeschiktheid in het leven worden geroepen. De premiedruk van de sociale verzekeringen zal in de komende vier jaar beperkt moeten blijven tot drie procent. Gestart zal wor den met de voorbereiding van een algemene pensioenverzekering. Een maatregel met een sterk so ciaal karakter noemde mr. Biesheu vel de verhoging van de belasting vrije voet in de inkomstenbelasting waarvan de mensen met lage inko mens profiteren. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de problemen van oudere werknemers, minder-vali- den, buitenlandse arbeiders en de mensen die van beroep moeten ver anderen. In de fiscale sfeer wil de rege ring de oudedagsvoorziening per 1 januari 1973 verbeteren. De maatregelen om tot schaal vergroting in het bedrijfsleven te komen, zullen worden voortgezet. Onderzocht wordt of het onderwijs en de vorming van zelfstandige on dernemers kunnen worden uitge breid. In de landbouw dienen en kele kanten van de ruilverkaveling nader te worden bekeken. (Van onze parlementaire redacteur) HAAG De oppositie heeft gisteravond enkele kritische gelui ten horen over de gistermiddag uitgesproken regeringsverkla- van minister-president Biesheuvel. Oppositieleider Den Uyl, die ae in de Kamer de regeringsverklaring zal openen, noemde het eerste reactie onbegrijpelijk dat het kabinet de steun voor het fsleven in Zuidwest-Nederland, midden-Brabant en in Twente vervallen. „Ik durf wel te voorspellen dat het kabinet gedwongen "n deze maatregel in te trekken", aldus PvdA-fractieleider Den t nieuwe kabinet, zo blijkt uit de regeringsverklaring, wil de steun t bedrijfsleven richten op het noorden en Zuid-Limburg en de pre- elingen voor de andere stimulerings- en herstructureringsgebieden n. Bij kamerleden uit het zuiden en het oosten van het land is deze fling met veel reserve ontvangen Essentiële punten uit de regerings verklaring (waarover meer elders in deze krant) zijn: imenfaar "vol plannen en ideeën staat regeringsverklaring, waar- inister-president mr. Biesheu- |n vijf-partijenkabinet in de _e Kamer aan den volke heef! nteerd. Dit kabinet is kenne- n plan met opgestroopte mou- n de stag te gaan. Dat zou rkwikkende gedachte kunnen ant er ligt heel wat werk te rn. de voornemens en mooie 'en betekenen echter in de po niet zo heel veel. Daar telt al- de daad. De raspoliticus Bies- I weet dat beter dan wie ook. 'It eerste optreden kan hij dan iet meer verwachten dan een id applaus van zijn politieke 'en en een kat-uit-de-boom- ding van de oppositie. 7t centrale thema van de rege- erklaring ligt in de voorgeno- leidsombuiging „over een front" - ten aanzien van de "idsuitgaven. Dit wordt een moeilijke (bezuinigings)opera- ant in de welige subsidiewei- an de rijksoverheid, grazen on- e stokpaardjes en heilige koei- esheuvel c.s. weten, dat zij dit i niet alleen kunnen klaren. m wordt enkele malen met na gezegd, dat het kabinet bereid t iedereen te overleggen en sa- te werken. Die beklemtoning de bereidheid tot samenwer- met anderen zou er op kunnen n, dat het kabinet-Biesheuvel 1 „dub van sterke mannen" wil J Heel verstandig. komende bezuinigingen ;'een breed front" - zal in heel [maatschappelijk leven en in ™isgezin merkbaar zijn. Dat d wat. Maar als wij dit offer elkaar opbrengen dan zal, zo mr. Biesheuvel, het inflatie- verdwijnen, de welvaart ver gestoord toenemen en zullen ^bleven groepen geholpen en Ook dat is heel wat. Zoals Srten [iggen zal de Tweede ongetwijfeld in meerderheid Biesheuvel en de zijnen min- ■inioinr, i 9eVen om aan hef be" ■L i if te be9'nnen. Of het EL", hele program onge il» blijken 9 W6rken' zal n°9 moe- n in (Reuter) Kin ase stad^ï?PS?Tiik van de Ar- Witie mth PLata huild«n toen CmafemUgLaean.hUiS het stadsguer- Vt%ldï n,de arme kinde" al W en efkomstig van een De overbcsteding moet terugge drongen worden om het econo misch evenwicht te herstellen. Ook de particulier moet het kal mer aan doen in zijn uitgaven. Speciale zorg voor zwakke groe pen als bejaarden en gehandicap ten. Een zo breed mogelijke herwaar dering van de overheidsuitgaven (w.o. subsidiebeleid). Een studentenstop is tijdelijk on vermijdelijk. Verder o.m.: meer woningen, aan pak milieuvervuiling, meer open baarheid in het bestuur. De eerste reactie van dns. De Uyl over de regeringsverklaring was ver der: „Geen nieuwe beleidspunten in vergelijking met het regeerakkoord". Nieuw was slechts de aankondiging van een studentenstop en het schor sen van de premieregelingen voor het bedrijfsleven in het zuiden en oosten. Ik had gedacht, aldus dra. Den Uyl, duidelijke cijfers te horen. Mr. Van Mierlo (D'66) had een heel korte eerste reactie. „De rege ringsverklaring is een buitengewoon ongeïnspireerd stuk. Ik kan ook niet helpen dat dit de naakte waarheid is. Er staat nauwelijks iets nieuws in. Ik heb me anderhalf uur lam zitten vervelen De regeringsverklaring heeft een overwegend positieve indruk ge maakt op het Verhond van Neder landse Ondernemingen (VNO). Het zijn vooral de „nuchtere visies" van het kabinet-Biesheuvel die het VNO aanspreken. Het VNO zal dan ook zoveel mogelijk meewerken aan de in de verklaring aangekondigde ma tiging van lonen en prijzen. De vakbeweging had gisteravond nog niet gereageerd. „Dat de regering bijzonder aan dacht zal schenken aan de bevorde ring van de actieve sportbeoefening, stemt v tot voldoening", aldus de Ne derlandse Sport Federatie in zijn re actie. De Nationale Woningraad betreurt het dat de regering jn haar verkla ring niet „verder is gekomen dan een initiële bereidverklaring om op het terrein van de volkshuisvesting tot een extra krachtsinspanning te ko men". De curatoren van Katholieke Leergangen in Tilburg spreken in eerste reactie op de regeringsverkla ring hun teleurstelling uit over het feit, dat de regering geen concrete mededelingen doet. over het tijdstip waarop de verantwoordelijkheid voor het beleid t.a.v. zowel het hoger be roepsonderwijs als het wetenschap pelijk onderwijs bij één en dezelfde minister komt te liggen. De Europese beweging in Neder land heeft in haar reactie op de rege ringsverklaring gezegd van harte toe te juichen dat de nieuwe regermg m haar buitenlands beleid voornemens is zich bijzonder te richten op de Europese eenwording. (ADVERTENTIE) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNE ITZEN Hier ligt, uit de rails gesmakt het bij de botsing zwaar beschadigde voorste treinstel. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON Lopen op de maan, waar de zwaartekracht globaal slechts éénzesde van die op aarde is, blijkt veel gemakkelijker te zijn dan tot nu toe werd verondersteld. Na een periode van aanpassing kunnen men sen zich met gemak op het maan oppervlak voortbewegen. Het zijn David Scott en James Irwin die de geleerden in Houston hebben verrast met een nieuwe looptechniek die veel minder energie kost en het maan- wandelen niet vermoeiender maakt dan een wandeling op aarde. Scott en Irwin, aldus dr. Joeseph P. Allen, die het radiocontact met de bemanning van de ApoHo-15 onder houdt, sprongen van de tenen van de ene voet over op de andere. Op het moment dat zij een stap maakten waren beide benen van de grond. „Het is dezelfde wijze van voort bewegen als een sprinter op aarde gebruikt, maar dan alleen van de knieën", zo zei Allen. Dat de astronauten tot deze wijze van voortbeweging zijn gekomen, wordt door dr. Charles Berry, de di recteur van de geneeskundige afde- ling van het Apollo-programma. toe geschreven aan het in verhouding tot vorige maanvluchten lange ver blijf op de maan. Hierdoor hadden de astronauten meer tijd zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. De vooruitgang die de astro nauten op het gebied van looptech niek boekten bleek ook pas tijdens de tweede maantocht. „Het was zeer indrukwekkend', zo zei dr. Berry die vo] bewondering was toen Scott één keer een zeker lijkende val wist te voorkomen. Het schijnt, volgens Berry, onge veer acht uur te duren voordat een mens zich aanpast aan de zwaarte kracht van de maan. Hoe langer hij op het maanoppervlak blijft, des te langer hij ook in staat is te blijven, zo zei Berry. Scott en Irwin hebben zich zó goed aan de maanomstandig- heden aangepast dat zij steeds minder zuurstof gingen gebruiken, zo voegde hij eraan toe. (Vervolg op pag. binnen/buitenl. 1) VONDELING (Van onze correspondent) MIDDENMEER Oud-minister Anne Vondeling is gistermorgen op de rijksweg E-10 nabij Middenmeer bij een verkeersongeval betrokken geraakt. Hij wend licht gewond. De heer Vondeling werd geen voorrang ver leend. {Van onze correspondent) SCHEEMDA Een daverend schot hagel, waarvan een aantal korrels zijn hoofd en rug raak ten, bezorgde de 24-jarige stu dent in de rechten R. W. uit Groningen de schrik van zijn le ven. H'ij was gisteren op zoek naar woonruimte en zag in Nieuw- Scheemda (gem. Scheemda) een leegstaande boerderij. De jonge man klom door het keukenraam naar binnen. Toen hij de deur van de keuken naar de kamer opende viel het schot. De eigenaar van de boerderij, de landbouwer L. G. uit 't Waar (gem. Scheemda) had een jacht geweer op zodanige wijze be vestigd. dat een ongenode gast door het openen van de deur het geweer zou laten afgaan. Een arts heeft de hagelkor rels uit het hoofd en de rug van de student verwijderd. De land bouwer kreeg een proces-vcr- baaL (Van een onzer verslaggevers! WESTERVOORT De kakker lakken die het de bewoners van Wes tervoort lastig maken hebben tot nu toe lak aan de bestrijdingsmiddelen. Het ziet er naar uit dat het eerst moet gaan vriezen willen de beestjes het loodje leggen. Nog duizenden ko men elke avond uit de plaatselijke vuilnisbelt te voorschijn om zich daarna in het dorp te verspreiden. (Van onze correspondent) GOES Het noodweer dat dins dagavond Zuidwest-Nederland teis terde heeft bij Krabbendijke een treinongeluk veroorzaakt, waarbij 22 personen licht werden gewond. Een losgeslagen, 3000 kg zware stormdeur in een polderdijk bij het gehucht Oostdijk, lussen Kruiningen en Krabbendijke. heeft de Intercity trein die om 17.58 uur uit Vlissingen naar Amsterdam was vertrokken, tot ontsporing gebracht. Het voorste rijtuig van het vier- wagen-stel vloog na de botsing met het ijzeren gevaarte uit de rails en maakte een ha-iv-e slag rechtsom keer, waardoor het iin een sloot belandde en met de bestuu-rderscabi ne weer in de richting Vlissingen kwam te staan. Daarbij werd het voorste draaistel van de met hon derd twintig kilometer per uur voort razende trein er finaal onderuit ge rukt, terwijl de bovenleiding totaal werd meegesleurd en vernield. De stroom viel uit, wat het gehele trein verkeer op de Zeeuwse lijn verlam de. De eerste die de ramp opmerkte, was de 33-jarige heer M. Harthoorn, die vlak bij de dijk woont. Deze man, in het bezit van een EHBO diplom-a, is direct op het hulpgeroep naar de onheilsplek gesneld om hulp te verlenen, nadat hij de rampen centrale had gewaarschuwd. Negen ambulances, vanuit Goes, Bergen op Zoom, en Roosendaal begaven zich onmiddellijk op weg. Drie gewonden zijn naar het St. Joanna- en het Bergzichtziekenhuis te Goes ver voerd. Onder hen bevindt zich de machinist van de ontspoorde trein, de heer M. van der Velden uit Vlissin gen. De overige negentien gewonden konden na een onderzoek in het zie kenhuis hun reis vervolgen. Bussen namen het vervoer waar. (Vervolg op pagina Stad/Streek 2) ROME (AP) De FAO, de voed sel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft gisteren in Rome de waraschuwing uitgespro ken, dat er voor miljoenen mensen in Oost-Pakistan de hongerdood dreigt, als men hen niet in de eerst komende maanden een half miljoen ton voedsel kan zenden. SAIGON (RTR) De Zuidviet namese vice-president Ngoeyen Cao Ky heeft gisteravond besloten zijn kand'datuur voor de presidentsver kiezingen, die op 3 oktober worden gehouden, in te trekken. Dit is uit welingelichte kringen in Saigon vernomen. Zoals gemeld komt Ky twintig handtekeningen te kort, doordat Thieu er niet mee akkoord gaat dat provinciale be stuurders die zich eerst voo-r zijn kandidatuur hebben uitgesproken, nu de partij kiezen va.n Ky. De zegslieden zeiden dat Ky van daag op een persconferentie zijn be sluit officieel zal bekendmaken. Als kandidaten voor het presi dentschap blijven nu nog over presi dent Ngoeyen Van Thieu en het voormalige staatshoofd Doeong Van Minn, (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG België zal in hef oostelijk deel van de Westerscheldc, op Nederlands gebied, twep onbe mande radarposten bouwen ten be hoeve van de scheepvaart op Ant werpen. De Nederlandse regering heeft reeds haar toestemming daar voor gegeven. Een en ander blijkt uit de ant woorden, die minister Drees van verkeer en waterstaat heeft gegeven op schriftelijke vragen van het ge wezen Tweede Kamerlid Spaander man (DS'70). Deze stelde zijn vragen medio ju ni, nadat in de nacht van 4 op 5 juni een aanvaring had plaatsgevonden tussen d-e Belgische tanker Termo 6 en het Engelse schip Resurgence, waarbij een lading vloeibare asfalt in de rivier stroomde. De heer Spaanderman drong bij de bewindsman aan op organisatori sche maatregelen. Die acht de mi nister niet nodig, zo zegt hij. Bij scheepso-ngelukken als die tussen de Termo en de Resurgence is direct contact aanwezig tussen de dienst van het Loodswezen en de Rijksha vendienst over de te nemen maatre gelen. Bij ongevallen van ernstige aard, aldus het antwoord van minister Drees, wordt op het kantoor van de rijkshavendienst een centrale ver- bindingspost bezet voor de contacten met alle betrokken instanties. Deze werkwijze heeft tot dusverre vol daan. (Vervolg op pag. stad-streek). (Van onze correspondent) MAASTRICHT Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief is de agressieve criminaliteit in Lim burg landelijk bezien hoog. Dit is de conclusie van het tweede rapport van het criminologisch instituut van de rijksuniversiteit te Groningen dat in opdracht van het provinciaal be stuur van Limburg een onderzoek instelde naar de agressieve crimina liteit in Limburg. „Zelfs wanneer we de minst ern stige vormen van agressie geheel buiten beschouwing laten, dan nog is de agressieve criminaildteit in Limburg hoog vergeleken met de rest van Nederland", aldus het rap port. Het grootste aandeel aan de agres sieve criminaliteit in Limburg leve ren de ongeschoolde jongeren. De delicten, die zij plegen, worden in het rapport het meest zorgwekkend genoemd, omdat hiet vooral delicten zijn die zonder een duidelijk motief gepleegd worden. AMSTERDAM (ANP) De 63-ja- rige verkoopster P. M. van W., kwam maandagavond in Amsterdam te val len, precies op het moment dat een surveillancewagen van de politie passeerde. De twee agenten zagen de vrouw de val maken en sprongen uit hun wagen om de helpende hand te bie den bij het opstaan. Bij de val echter sprong de tas van de vrouw open. De agenten zagen toen een groot aantal gouden sieraden, aanstekers en hor loges schitteren. De vrouw Is wegens heling aangehouden. PARIJS (KNP) Een soortgelijk verzet van missionarissen tegen hun bisschoppen als onlangs in Mozambi que is voorgekomen, tekent zich nu af in de andere Portugese kolonie Angola. Dit onthult het orgaan van de paters van de H. Geest „Copula", dat in Frankrijk wordt uitgegeven. Het verschil is echter hier, dat niet de buitenlandse missionarissen tel werken o.a. 80 Nederlanders in An gola) hpt initiatief tegen de houding der bisschoppen hebben genomen, maar 21 Portugese priesters.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1