HOLERA- L VHM IN RANKRIJK Gastarbeiders beter onder dak Apoilo cirkelt om de maan w doden Een derde van bevolking wil hoge A.O.W. met kinderbijslag betalen UDINK GAAT BOUW VRIJGEZELLENFLATS SUBSIDIËREN PROTEST TEGEN EXECUTIES IN SOEDAN Alleen verzorgde VOETEN kunnen mooi zijn Enquête: meerderheid vóór verhoging premie SÜU&, UWDAM EEKT: IZEND I\ehalennia- expositie boekt twintig- duizendste Xoj geen gevallen geconstateerd Afghanistan: Yerseke I gegeven B««l»SdIVendVeee7rW0r- GEDETINEERDE IN BREDA ONTSNAPT RIJ BEZOEK AAN ZIEKENHUIS IN ALPHEN AAN DE RIJN Man uit Breskens bij oversteken gedood Uitzendburea ABC frezers draaiers aanbouwen h l ■FIRODAM - Rotterdam GOED CA# te koop compa^011 gezoek tweede of kokkin ek De Ta Ips^t>enuater- plunlsmi te nog niet Guerrilla's stelen rund vlees vooi krotbewoners Amerika schort s p iona gev 1 lichten boven China op Vanavond landing in maan gebergte Verzoek aan KLM- directie: schenk marihuana thee GUNSTIG RECORD Geplasticeerd voorraadrek. De drie manden geven extra opbergruimte in een verloren hoekje.Zowel hangend als staand t» gebruiken. 70 cm hoog. 10.50 afd.technisch perst vraagt: voor werk in Brabant sj leeftijd 23 jaar. Wekelijkse uitbetaling! kas, volledige sociale zieningen en nog ve»«r deze voordelen. Heeft U interesse? Ai* lichtingen worden U P verstrekt door: UITZENDBUREAU Hoogstraat 55. Roti™ Tel. O1O-149602-1WH LurrDr.W.A J M Harkx facteurE. Leijendekker »n administratie-adres A 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 "0 ..ntsorijs: I 13.™ Per kwartaal; 0 j 480 Losse nummers 15 cent ÈefVo BTW. VRIJE ZEEUW imer 1945433. VRIJDAG 30 JULI 197i 25e Jaargang No. 6610 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubuek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties by vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent ver hoging Inzending advertenties uiterlpk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagi.ummer: Vrydag tot van. 11 uur. Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem Elke Uig slechts cnitlt verzorging met Salmi Rodelt crème geeftc», ten een behaaglijk Uw voeten worden verM De huid wordt zacht»! Uw voeten worden tij en steviger. Saltraten; dell crème vlekt niet a niet vettig. Sal traten Rodell ere*, Kent U de weldoende a king van een krachtigij bad rijk aan zuurstof3 Saltraten Rodell zont:] een proef alvorens de 3 traten Rodell crème* passen. Verkrijgbaar bij Uw» ker en drogist. 'n HUIS??? 'n HYPOTHEEK?' 'n VERZEKERING' fan onze redactie buitenland) JmEI.IS/TOL'I.OUSE De 011- jstlieid in Frankrijk over een fcreidhig van de cholera-epi- Jiie die alle officiële gerust- Kngen ten spijt in Spanje en rokko lijkt toe te nemen jjt met de dag. .Met name va- «tiegangers richting Spanje |rd( - net als hier dringend (geraden zich te laten vacci- ftn in een van de tien Parijse lenhuizen of in een van de jalf wijkcentra welke voor dat (i van voldoende entstof zijn Ook buiten Parijs zij» jeral vaccinatieposten geopend, lendien bestaat de stellige in tik dal de epidemie in Saragossa [zeven officieel erkende geval- 1 overtreft, terwijl Spanje niet rer voldoende entstof lijkt te be- ikken. In Marokko, waar dui- IKl besmettingsgevallen zijn ge- lateerd, is de bevolking van jlblama landerhalf miljoen in kers) in een week tijd ingeënt, ker nog is het gesteld in de Saiiara-republiek Tsjaad, waar de epidemie tweeduizend doden heeft gemaakt en het Europese Ontwik kelingsfonds van de EEG-landen een financiële steun van honderd duizend dollar heelt verstrekt. De Franse minister van Volks gezondheid, Boulin. heeft gisteren overigens ontkent dat er in Frank rijk choleragevallen zijn of ziin geweest. De twee in Toulouse verdachte gevallen, waaronder dat van een Nederlandse toerist, ble ken na onderzoek door het Pas teur-instituut geen verband met cholera te houden. De Nederlan der had paratyfus en is inmiddels weer thuis. Toch blijven de Fransen op hun qui-vivë. Bij de maandwisseling komen immers honderdduizend vakantiegangers uit Spanje en Marokko en andere bedreigde streken terug en de kans is groot dat er zich vele bacillendragers onder zullen bevinden. Samenge vat: er is geen reden voor paniek, maar wel van zeer grote waak zaamheid. (ADVERTENTIE) KOM NAAR HET 1 FtROPAM VOOR 'N DOLFUNB SHOW.' I iet enige drijvende Dolfijnen- lion ter wereld met 1.000 zit- tsen ziet u een unieke show Meeuwen en dolfijnen in één iramma. Tijden: 10.00, 11.30, 14.30,16.00 en 17.30 uur. in centrum van B'* Br. ond. nr. SG 9'*"'' zo Gevraagd voor mogelijk Hotel - café - Rijksweg 138. (lirlll*' (bij Breda) 'fl LEUVEHAVEN 1 HJ METROSTATION BEURS TEL. 137800. (DPA) Een ramp bij uwdam m Afghanistan heelt «er duizend mensen het leven F Volgens berichten die donder- n de hoofdstad Kaboel zijn ont- is een stuwdam in het Hin- ^J-gebergte gebroken. De uil- in1 w?termassa's hebben een 1 uafr Seicgen dal hele- E bodem weggevaagd. Eni- 'bensen zijn dakloos De „Rode-Halvemaanor- het Afghaanse Rode bonnen" grootscheePse hull>- ""ze correspondent) «It'-vl heS'n van het ^fforden p'en »cexportcerd mo- m0gen de ^Bvoer.i Wadden worden Bi „it; V b e ver",aterP|aatsen ^Beeksron(len Al*tn de Zeeuw- "dg. binne,, 'ui(»n< ALPHEN AAN DE RIJN De 33- jarige Johan van W.. gedetineerde in de strafgevangenis in Breda, is giste ren in Alphen aan de Rijn aan bewa kers ontsnapt, toen hij een bezoek bracht aan een ernstig ziek familie lid. Johan van W., zonder vaste woon- of verblijfplaats, zat gevangen voor inbraken en moest nog anderhalf jaar in de cel doorbrengen. Hij ope reerde voor zijn veroordeling in Arn hem en omgeving. Van W. nog steeds voortvluchtig heeft hulp van een inwoner van Alphen aan de Rijn gekregen bij zijn ontvluchting, zo verklaarde de politie. Johan van W. heeft zich „door een bliksemsnelle actie" aan de bewaking kunnen onttrekken. Hij vluchtte het ziekenhuis uit, zwom de Oude Rijn over, sprong in een daar gereedstaan de auto en reed met grote snelheid in de richting Leiden. Zijn achtervol gers stonden machteloos, doordat een van de banden van hun auto leeg bleek te zijn. De politie vqn Alphen heeft in de plaats aangehouden, verdacht van namiddag een inwoner van deze medeplichtigheid aan de ontsnapping. BUENOS AIRES (Reuter) De staclsguerrillastrijders hebben in Bue nos Aires een koelwagen gekaapt en de inhoud acht ton bevroren rund vlees verdeeld onder de bewoners van een krottenwijk in deze stad. De politie die dit bekendmaakte, deelde mee dat de guerrillastrijders leuzen op muren gekalkt hebben en pamfletten hebben verspreid, waarin zij zeggen leden te zijn van het re volutionaire volksleger. WASHINGTON (AFP) De Ver enigde Staten hebben de vluchten met bemande of onbemande spiona- gevliegtuigen boven China opgeschort om elk incident te vermijden, dat het bezoek van Nixon aan Peking zou kunnen bemoeilijken. I)it schrijft de New Vork Times te hebben vernomen van vegeringsfunctionarissen in Wash- in; OU. (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT. De financiering van de AOW-uitkeringen tot bet niveau van liet netto-minimum loon dient slechts volgens 30 pro cent van de gezinshoofden en al leenstaanden in ons land te geschie den door beperkingen in de kinder bijslaguitkeringen. Een grotere groep (41 pet) kiest voor verhoging van de AOW-premie. Geen duide lijke opvatting komt voor bij 29 pet. van de bevolking. Dit is het voornaamste resultaat van een in opdracht van het over legorgaan van de drie vakcentrales (NKV, NVV en CNV) door de N.V. voorheen Nederlandse Stichting voor Statistiek in Den Haag onder de Nederlandse bevolking gehou den enquête. De vraag daarbij was of men eventueel bereid is de ko mende verhoging van de AOW-uit- kering te financieren door beper kingen aan te brengen in de sfeer van de kinderbijslag. Het resultaat van de enquête is gisteren aangeboden aap de vak centrales en de daarbij aangesloten vakbonden. Het zal binnenkort een punt van bespreking vormen in de beleidscolleges van de vakcentrales en in liet overlegorgaan van de drie vakcentrales. Uit het onderzoek is gebleke.., dat onder de leden van NVV, NKV en CNV de voorkeur voor de ver hoging van de AOW-premie nog sterker aanwezig is dan onder de totale bevolking. Van de vakbonds leden kiest 17 pet. voor verhoging van de AOW-premie, voor beper king van de kinderbijslag kiest 24 pet, terwijl 29 pet in de enquêle geen mening uitsprak. Het overlegorgaan van de drie vakcentrales tekent hierbij aan, dat bij een beoordeling van de resulta ten van de enquête dient te worden bedacht dat de vraagstelling naar beperking van de kinderbijslag vol ledig is toegespitst op de mogelijk heid daardoor de AOW-pcnsioenen te kunnen verhogen. Andere alter natieven zijn niet ter beoordeling voorgelegd. Dit verklaart volgens liet overlegorgaan wellicht voor een deel het betrekkelijk hoge percen tage „weet niet". In het onderzoek is ook gepoogd een beeld te krijgen van de wijze waarop de voorstanders van hepèr- king van kinderbijslag (30 peti dit willen doen. Zeventig procent gaf de voorkeur aan bevriezing van de kinderbijslag vOQr alle kinderen boven bevriezing alleen voor het eerste kind. Deze voorkeur neemt af tot 57 pet wanneer het alternatief is afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kind. Andere resultaten van de en quête: Zij die kinderbijslag genieten (en zeker degenen die voor twee kinderen bijslag krijgen) hebben betrekkelijk veel voorkeur voor verhoging van de AOW-premie, dit in tegenstelling tot niet-kinderbij- slagtrekkers. Het zijn vooral degenen in de leeftijdscategorie 3549 jaar die de voorkeur hebben voor een verho ging van de AOW-premie en zicli verzetten tegen een beperking van de kinderbijslag. De categorieën beneden de 35 jaar leveren een voorkeur voor beperking kinderbij slag op. Kleinere gezinnen hebben een voorkeur voor een beperking van de kinderbijslag, terwijl de grotere huishoudens een verhoging van de AOW-premie bepleiten. Naarmate de schoolopleiding ruimer is, neemt de voorkeur voor een beperking van de kinderbijslag toe. De gezinnen met kleine kinde ren hebben betrekkelijk veel voor keur voor een verhoging van de AOW-premie. HOUSTON De Apollo-15 met de astronauten David Scott, James Irwin en Alfred Worden cirkelt om de maan. Een ontbranding van de hoofdmotor remde gisteravond kort na negen uur het ruimteschip zodanig af, dat het in een elliptische baan rond de maan terecht kwam. Enkele uren later bracht een nieu we stoot van de motor de Apoilo in een langere landingsbaan. Voor het zover was sloeg echter de derde trap van de Saturnus-5 op de maan. Dat gebeurde om 21.58 uur Ned. tijd. Het gevaarte kwam even ten zuiden van de maanevenaar te recht en de schokgolven van het. neerkomen van deze 15 ton een klap gelijk aan die van de ontplof fing van 11 ton tnt werden gere gistreerd door de seismometers die de bemanningen van de Apollo's 12 en 14 op de maan hebben achtergelaten. Scott en Irwin hebben inmiddels alle hoeken van de nauwe maanlan der die vanavond om 23.15 in de bergen van de maan moet neerko men met een stofzuigertje behan deld om alle losse glassplinters van de gebroken instrumentenruit te ver wijderen. Twee uur lang hebben zij zich daarmee beziggehouden. Hous ton is van mening dat het gevaar van beschadiging van het luik door glas splinters, waardoor het niet volmaakt meer zou sluiten, nu is verdwenen. Gebleken is dat de meter waarvoor het gebroken glas zat goed werkt. Zon het uitvallen dan is dat nog niet ernstig. Het apparaat toont de ruim tevaarders hoe ver zij nog van de maan afzitten en hoe snel zij de op pervlakte bij de landing naderen. De zelfde gegevens krijgen zij ook van de boordcomputer. v Een lekke watertank levert even min gevaar op voor de maanlanding Vermoedelijk is het lek veroorzaakt door een loszittende schroef in een verbindingsventiel. Het kon donder dagochtend gemakkelijk worden ver holpen met het gereedschap in de „Endeavour". Afro-Aziatische studenten heb ben gisteren in de Russische hoofd stad gedemonstreerd tegen de exe cuties in Soedan. Er werden onder meer foto's meegedragen van de te rechtgestelde communistenleider Mahgoeb en spandoeken met het op schrift „Handen af van de commu nisten in Soedan". (Van onze correspondent) SCHOONDIJKE Gisteravond is de 73-jarige voetganger J. Datthijn uit Breskens op de kruising Krnis- dijk-Rijksweg 18 nabij Schoondijke bij het oversteken door een personen auto, bestuurd door Van H. uit Bres kens, gegrepen. De man moest met een ingedrukte borstkas overgebracht worden naar het ziekenhuis te Oost burg, waar hij kort na aankomst is overleden. (Van onze redactie binnenland) AMSTELVEEN Aan het slot van de in zeer zakelijke sfeer verlopen aandeelhouders vergadering van de KLM, be klom tot veler verbazing een aandeelhouder liet spreekge stoelte, die een betoog afstak over tabak, thee en marihuana. De spreker, André Schmidt van de Lowlands Weed Company, stelde de KLM-directie voor on verwijld een studie te maken van de mogelijkheden 0111 de passagiers op verzoek marihua- nathee te serveren. „Probeert u eens de eerste-klaspassagiers een vrije keuze te laten tussen de gewone champagne en de fijne melanges van mariliuana- thce", zo hield hij president- commissaris dr. J. E. de Quay voor. Daarop bood de heer Schmidt de De Quay een jong marihuanaplantje aan. Dr. De Quay, enigermate in verlegenheid gebracht door het jonge groen, verklaarde dat de KLM nieuwe inzichten nimmer zonder meer afwijst. „Een studie over uw voorstel willen wij ze ker niet afwijzen". (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Op initiatief van de minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke ordening, drs. B. J. Udink, zal de regering de bouw van woonflats voor vrijgezelle buitenlandse werknemers gaari subsidiëren. Het Ministerie heeft dat gisteren bekendgemaakt. De subsidiëring gaat volgens het systeem van jaarlijkse bijdragen zoals die ook ge geven worden voor particuliere woningen (zogenaamde premie- voni-'ngen). Om voor een dergelijke jaarlijkse bijdrage in aanmerking te komen moet de bouwer een woongebouw voor gastarbeiders zodanig construe ren da( het, zodra het niet meer voor buitenlandse werknemers nodig is, op eenvoudige wijze tot een ge wone flat voor gezinnen kan worden omgebouwd, bijvoorbeeld door liet plaatsen van tussenwanden. Minister Udink heeft tot subsidie ring van gastarbeiders-flats besloten omdat de behuizing van buitenland se werknemers vaak te wensen overlaat. Voor een jaarlijkse bijdrage komt elke opdrachtgever tot de bouw van een dergelijk woongebouw in aan merking, dus ook industrieën, die voor hun buitenlands personeel een woongebouw willen optrekken. Wordt een dergelijk project evenwel verwezenlijkt door een woning bouwcorporatie of gemeentebestuur dan is het bovendien mogelijk de zaak te financieren met een rijksle- ning. Ook wil de minister het moge lijk maken, dat non-profit insteliin gen die een dergelijk project op poten zetten een gemeentelijke ga rantie krijgen voor rente en aflos sing van een aan te gane lening op de kapitaalmarkt. Tenslotte is het ook nog mogelijk, dat men rijkssubsidie krijgt in de verbouwingskosten van een be staand pand tot huisvesting voor gastarbeiders. Deze rijkssubsidie be draagt twintig procent van de ver bouwingskosten op voorwaarde dat de gemeente er vijf procent bij doet. De subsidie wordt maximaal uitge keerd over een bedrag van 3000 gulden per bed. De maximale bij drage per bed bedraagt dus 750 gulden. Van de zijde van de Stichting Buitenlandse Werknemers in Breda reageerde men gunstig op het, initia tief van drs. Udink, „al bevat het wel een aantal onzekerheden" In de eerste plaats is het onbekend tot hoever de bewindsman de subsidie kraan wenst open te zetten. In de tweede plaats zal voor subsidie bij de gemeenten moeten worden aan geklopt. De toekomst zal leren of de ge meenten bereid zijn voor woonruim te van buitenlandse werknemers geld opzij te leggen, aldus de woordvoerder. „De woonomstandig heden van de buitenlandse werkne mers zijn in het algemeen abomina bel en de geringste verbetering is winst. Door de toezegging van de minister wordt de financiële armslag in ieder geval groter. En ook hier geldt: zonder geld kunnen we niets doen". (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Mevrouw van tier Vlerk-Spetter uit Den Haag slaakte gistermorgen de uitroep die men kan optekenen uit de mond van alle mensen die tot de zoveelste be zoeker van een evenement worden gebombardeerd: „Je leest er wel eens over in de kranten, maar je gelooft dat het jou nooit zal overko men" En nu is het toch ineens ge beurd. Mevrouw Van der Vlerk, samen met haar man in Middelburg op de laatste vakantiedag, was gistermor gen de 20.000ste bezoeker van de Nehalenniatentoonstelling in de Vleeshal van het stadhuis. Zij, en haar niet minder verbaasde echtge noot, werden in het gezelschap van een bevriend echtpaar, dat mee op vakantie was, naar de kamer van b. en w. geloodst. Daar werden de heer en mevrouw Van der Vlerk toegesproken door de voorzitter van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Weten schappen, drs. J. R. Glaubitz. Deze zette uiteen, dat de Nehalenniaten toonstelling een ongekende attractie voor Middelburg is. Nog nimmer heeft een expositie in deze stad zo veel bezoekers uit zoveel verschil lende landen getrokken. „We maken zeker de 25.000 nog vol", zei drs. Gaubitz. Hij bood als herinnering een exemplaar van het fotoboek „Zeeland in beeld" en en kele catalogi van de tentoonstelling aan. De heer en mevrouw Van der Vlerk vonden de kleine huldiging die zij ondergingen een hoogtepunt van hun vakantie, die hen naar ver schillende landen heeft gevoerd. De heer Van der Vlerk legde de plech tigheid prompt op de smalfilm vast. Mevrouw Van der Vlerk was voor het eerst van haar leven in Zeeland. „Deze provincie trekt mij enorm", vertelde zij. „Mijn moeder is in Vlissingen geboren". De Nehalennia-expositie slaat het record dat enkele jaren geleden werd geboekt met een tentoonstel ling ter gelegenheid van de viering van „Middelburg 750 jaar stad". Toen bereikte men in zes weken, tijds ongeveer 15.000 bezoekers.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1