Praktijk leervak nummer een PRIMITIEVE STAM WORDT NU AL DOOR „BESCHAVING" BEDREIGD nu °f nooit: 790 KOOK BOEK 495 iracht p Nog nooit van vechten gehoord' CHINESE REKENLES: hoeveel Amerikaanse vliegtuigen zijn er neergehaald *5 lil yOPMUSICI Ei H 'ant)lT GEK1 lerry Jt Zandvoort gestart Noorden wi de tweede luchthaven binnenland buitenland t Pech Training door NORMAN WEBSTER Doel Tour de France III Sociaal zwakkeren :r Hoogtepunt Vier kilo liasji' onderschept Dinsdag 27 juli 1971 Pinsdag 27 juli 1971 Er zijn maar weinig dingen, die door China's culturele revo lutie zo drastisch veranderd zijn als het onderwijssysteem. De scholen dragen de verantwoor ding opvolgers van de revolutie voort te brengen, en enorme her vormingen zijn ingevoerd om Mao Tse-Toengs ideeën hierom trent ten uitvoer te leggen. Nu wordt aan de politiek veel aandacht besteed, wat ten koste is gegaan van een aantal andere vakken. Sommige vakken zijn helemaal van het programma verdwenen en andere zijn met elkaar gecombineerd. Er wordt meer tijd besteed aan 't onderwijzen van de gedachten van Mao en het bijbrengen van de inhoud daarvan- Lezen en schrij ven, literatuur, geschiedenis, geo grafie, vreemde talen (gewoonlijk Engels) enz. worden onderwezen met teksten, die een duidelijke politieke strekking hebben. Kinderen leren rekenen door het aantal Amerikaanse „agressie vliegtuigen" te tellen, die door hun „heroïsche" Noordvietnamese broe ders zijn neergehaald. Leerlingen op het platte land leren berekenen hoe hoog de huren en belastingen waren, die in het pre-communistische China door de boeren aan de landheren be taald moesten worden. Het aantal schooljaren is teruggebracht. De Chinese kinderen gaan nu naar school als ze zes of zeven zijn en blijven daar nu vijf in plaats van zes jaar. Het middelbaar onderwijs neemt vier of vijf jaar in beslag in plaats van zes. Dit geldt voor de steden. Op het platteland krijgen de meeste kin- Schijngevechten op een middelbare school in Chansha. Militaire training staat op het programma, terwijl ook sport en culturele activiteiten worden aangemoedigd. Uiteraard getoetst aan de gedachten van Mao. deren waarschijnlijk niet meer dan zeven jaar formeel onderwijs. Dit is echter een verbetering, want voor de culturele revolutie liep het onderwijs op het platteland ach ter. In plaats van de vervallen vakken en jaren is zuiiiver prak tisch werk gekomen. Men is steeds meer nadruk gaan leggen op iets waar de communisten al lang een voorliefde voor hebben; de inte gratie van onderwijs met de reali teit van het werk in China. Hoe wel dit van plaats tot plaats ver schilt, zijn alle Chinese scholen nu instellingen waar werk en studie gecombineerd worden. Studenten werken op het platteland in de omgeving, in plaatselijke fabrieken en in kleine produktie- en assem blage-afdelingen, die in hun school een plaats gevonden hebben. Ik heb er een paar gezien. Ik heb onlangs een school in Changcha bezocht en daar hadden ze een oven en een laboratorium, waar en strooibaar en eetbaar voe dingsmiddel werd geproduceerd, dat de groei van zowel rijst als varkens bevordert. Afgezien van dit werk brengen de 2800 tieners op die school een maand per jaar door op de textielfabriek in Changsha of in de plaatselijke brouwerij. Een tweede maand brengen ze op het platteland door waar ze de bieren moeten helpen. Ze krijgen ongeveer zes weken vakantie per jaar. tijd aan de praktijk besteed. In Changsha zijn natuurkunde en chemie gecombineerd met andere vakken om zo een op de praktijk gerichte cursus te vormen, die in dustriële kennis heet. Dierkunde en biologie maken nu deel uit van de landbouwkunde. Wiskhnde om vat ook de boekhouding van de revolutie was 20 percent van de leerlingen die van srhool kwam bijziende doordat Lioe de nadruk legde op het bestuderen van boe ken. Nu is het maar een derde procent. Ondanks de nederlaag van Lioe bestaat het uit 't hoofd leren nog steeds. In de klassen die ik bezocht werden antwoorden op vragen van de leraar vaak gegeven door een bepaalde passage uit een boek voor te lezen. Leerlingen die de middelbare school verlaten, kunnen hun praktische kennis al gauw in praktijk brengen. In Chi- nu gaat niemand direct van de middelbare school naar de univer siteit. Voordat men kan solliciteren naar een van de betrekkelijk wei nige plaatsen aan de universiteit moet mfen eerst drie jaar op een fabriek, boerderij of in het leger gewerkt hebben. Een groot aantal middelbare scholieren gaat naar het platteland. China neemt een unieke plaats in in de wereld als men ziet hoe het erin geslaagd is miljoenen jongeren naar het platte land te krijgen, vaak naar ver afge legen grensstreken. Dit maakt deel uit van het grote plan van Mao om de barrière tussen de stad en het platteland weg te laten vallen en het grote land tot ontgin ning te brengen. slagen wijzen erop, dat middelbare scholen in landbouwgebieden voor namelijk instelling zijn waar land bouwtechniek geleerd wordt. Een belangrijke taak van de scholen is het onderwijzen van het noordelijk dialect van China - vaak Manda- rijns genoemd - aan die kinderen van 200 miljoen Chinezen, die an dere dialecten spreken. De leiders zijn vast van plan om dit dialect uit het noorden de nationale taal te maken. Militaire training is toegenomen- Jongeren schreeuwen „weg met het Amerikaanse. imperialisme, weg met het Russische revisionis me," gevolgd door een banjonet- oefening met houten geweren. Ze gooien met imitatie granaten en maken lange marsen met volledige bepakking. In het onderwijs wordt minder tijd aan theorie en meer boerderij. Middelbare scholieren uit de hogere klassen doen hele maal geen geschiedenis meer maar besteden meer tijd aan industriële kennis. Het hoofd van het revolutionaire comité van de school is het daar helemaal mee eens en brengt een nieuwe misdaad van Lioe Tsjao Tsji te berde. Voor de culturele Sommigen spelen een waarde volle rol bij het in het leven roe pen van onderwijs op het platte land. Ze worden gedwongen les te gaan geven binnen een bestel, dat zich als doel gesteld heeft alle Chinese kinderen tenminste een lagere school-opleiding te geven- In de afgelopen jaren is een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs overgegaan van de staat naar afzonderlijke com munes. Hier wordt zelfs nog meer nadruk op de praktijk gelegd. Ver- Een voortdurend probleem is de moraal van de onderwijzer. De meeste onderwijzers zijn gerehabi liteerd, maar voor vele was de culturele revolutie een traumati sche ervaring. Onderwijzers wer den bekritiseerd, beledigd en ge hoond door studenten die in het jaar - in sommige gevallen twee jaar - waarin het onderwijs lamge legd werd de zaak in eigen handen namen. Sommige instructeurs kla gen nog steeds. „Je hebt pech als je onderwijzer bent," lees je in de nationale pers. Ze moeten steeds op hun tenen staan. Een leraar talen in Suchow illustreerde het gebruik van het woord comfortabel met de zin: „Ik zit comfortabel in de schommelstoel". Een student verbeterde deze zin prompt en zei dat het moest zijn: „De landheren en kapitalisten werkten helemaal niet, maar zaten de hele dag com fortabel in hun schommelstoel." Toch hebben de Chinese leraren een aantal zorgen niet waar hun westerse tegenhangers wel mee te maken hebben. Drugs, zwanger schappen, lang haar en excentrie ke kleding vormen hier geen pro bleem. En voor de studenten heeft de culturele revolutie ook een voor deel: examens zijn afgeschaft. Nu slaagt iedereen. TASADAY-WOUD, PHILIPPIJ- NEN (AP). Het vriendelijke volk van het regenwoud op de Philippijnen, dat vorige maand werd ontdekt, is in vijf weken door duizenden jaren van de ge schiedenis heengetuimeld om geva ren te leren kennen waarvan het nooit weet heeft gehad. Houthakkerswegen naderen on heilspellend hun afgesloten wereld en minder primitieve stammen branden nabijgelegen heuvels af om ruimte te krijgen voor de land bouw. Maar het meest verbijsterend voor de stam is dat voor het eerst het eigen wereldje in het woud werd verlaten om in contact te komen met de 20ste eeuw. Wat willen deze mensen? Ze weten het niet. Ze kunnen nauwe lijks bevatten dat er iets anders bestaat dan hun levenswijze uit het stenen tijdperk in de donkere, tropische wouden van het zuidelij ke eiland, Mindanao- „Wat ze willen en wat wij voor hen kunnen doen zijn de grote vragen", zei Manuel Elizalde jr., die op 7 juni voor het eerst in contact kwam met deze 24 mensen, die lendendoeken dragen en zich zelf de Tasaday noemen. Elizalde wordt door de Tasaday, die zijn helicopter de „reusachtige vogel" noemen, beschouwd als een god. Elizalde en dr. Robert B. Fox, hoofd van de afdeling wetenschap pelijk onderzoek van Panamin, zeggen dat de stam in dreigend gevaar verkeert door de houthak kers en de stammen, die struikge was afbranden. Panamin heeft de regering verzocht, het woud van Tasaday's tot een reservaat te ver klaren, verboden voor houthak kers, jagers, mijnwerkers en boe ren. De organisatie is ook verontrust over de ernstige schade, die het schuwe volk kan worden toege bracht door te snelle en te omvang rijke blootstelling aan de dingen van de moderne tijd. „Een enkel eenvoudig hakmes betekent een heel nieuwe techno logische factor in hun bestaan", betoogde Fox. De ingewikkelde situatie komt naar voren in een persgesprek, ge voerd met 14 van de Tasaday's in een bamboehut op een open terrein terzijde van hun woud. De voor naamste vragenbeantwoorder, een man genaamd Ayam, die ongeveer 20 jaar bleek te zijn, vertelde dat hij ongehuwd is en dat zijn beide ouders en een broer zijn gestor ven. Na ongeveer twee uur te zijn ondervraagd via allerlei tolken hadden de Tasaday's uitgelegd, dat zij het woud nooit hadden verlaten omdat zij niet wisten dat dit mo gelijk was dat zij nooit van vechten hadden gehoord en nooit onvriendelijke mensen hadden ge kend dat de enige andere groep die zij hadden gekend enkele jaren geleden was verdwenen, blijkbaar uitgeroeid door een epidemische ziekte. Zij vertelden dat donder „het forse woord" angstwekkend was dat het mooiste in het woud was dat je er een keur van wilde wortels zoals broodwortels kon vinden „hoe dieper je graaft hoe beter het gewas" dat zij nooit de maan hadden gezien voor zij op het open terrein waren ge komen dat zij wel de zon had den gezien maar niet wisten aan wie die behoorde en dat zij wisten dat het oud behoorde aan een man, die hun voorouders in een droom had gelast zich Tasaday's te noemen, naar een berg. om hen te helpen. In eerdere gesprekken was naar voren gekomen dat Ayam zirh zor gen maakte omdat hij geen vrouw had en in de Tasaday-groep geen vrouwen te krijgen waren. De groep bestaat uit zes gezinnen met 13 kinderen (geen jongens) en heeft geen leider. Over dingen van gemeenschappelijk belang, zoals voedsel, wordt beslist in een open bare vergadering. Op de vraag of de Tasaday's onder elkaar over de vreemdelin gen spraken, antwoordde Ayam bevestigend en aarzelend vervolg de hij: „Wij vragen ons af wij zouden willen vragen waar jullie al die dingen vandaan halen die jullie meevoeren, hoe ze heten en waar jullie vandaan komen". Toen hem was verteld dat die dingen gemaakt waren en dat in de plaats waar wij vandaan kwa men veel huizen waren, vroeg hij of die plaats ver was. „Heel ver". „Hoe ver". „Heel, heel ver", antwoordde de vertaler. „Je moet door wolken heen". „O maar gaan jullie dan niet dood", vroeg hij. Toen ontkennend werd geantwoord en hem werd gevraagd of hij die plaats zou willen zien, antwoordde hij: „Later misschien Ayam zei dat hij graag de woon plaats van Diwata zou willen zien „als Diwata het goed vindt en het veilig zou zijn". Hij zei dat de Tasaday's het woud niet voorgoed wilden verlaten omdat het er warm en rustig is, niet zoals het open terrein, waar koude winden waaien en waar het rumoerig is. Uit een vliegtuig gezien is de streek ononderbroken groen. Het dichte gebladerte overdekt alle sporen van paden en stromen. De Tasaday's zeggen, dat hun speciale plaats „de plaats waar heen wij altijd weer terugkeren" een dagmars binnen het struik gewas ligt. Fox en Elizalde zeiden, dat personen van buiten er veel langer over zouden doen. Slechts enkele honderden meters binnen het woud is de grond een weelde rige wirwar van klimplanten, rotan, varens, grond-orchideeën en talloze andere planten. Bamboe en palm bomen zijn tientallen meters hoog en slanke bomen met witte schors zijn meer dan dertig meter hoog. Dikkere bomen ontplooien hun takken hierover heen. De heldere stromen zijn ondiep maar bevatten kikkerlarven en kleine vissen, die de Tasaday's naar zij zeggen met de hand van gen. Er wordt geen voedsel ver bouwd en het voornaamste voedsel is het merg van de wilde palm. Een delicatesse is het vlees van apen, die worden gevangen in val len van bamboe met bananen als lokaas. Het haar van de apen wordt afgeschroeid in een vuur en het vlees wordt uitgesneden met jf» '1, *m iHtfl Voor het eerst oog in oog met de buitenwereld. bamboemessen, die worden ge scherpt met een kleine steen. Het vlees wordt geroosterd. Wilde zwijnen en herten worden even eens gevangen. Er zullen misschien jaren nodig zijn om de geheimen van de Tasa day's en hun woud te doorgronden. Elizalde heeft aangekondigd dat Panamin in augustus zal beginnen met de uitvoering van een pro gramma. „Als de Tasaday's een kans hebben gehad om tot rust te komen na al deze activiteiten". Fox zal antropologen, zoölogen, plantkundigen en oudheidkundigen leiden in een studie diep in het woud bij de woonplaats van de Tasaday's. „Wat wij tot dusverre weten is weinig", zei Fox. „Waarom zijn zij geïsoleerd? Leven er andere stam men in hun woud? Wij vermoeden het. Het hoe en waarom is fantas tisch. Als ik kijk naar die stenen gereedschappen die zij gebruiken, kan ik het bijna niet geloven. Ik word er bijna duizelig vait" (Advertentie) avenue culinair de franse keuken door wina born De franse keuken (Avenue Culinair) door Win^Born. Een prachtig reisverslag van een culinaire Tour de France. Met verrukkelijke recepten en prachtige kleurenafbeeldingen. Van 18.95" if/i Grote Letter Kook boek door Tineke Weehuizen en Tilly Bakkenhoven. 244 Met zorg uitgekozen recepten, logisch gegroepeerd en afgedrukt in een extra groot lettertype, zodat u tijdens het koken op meters afstand de tekst nog kunt raadplegen. Van 12.50 voor VAN GOOR'S AARDRDKSKUNDIG WOORDENBOEK VAN NEDERLAND GFIUUSmiFRD ENCfClOPTDbtH HANDfcOEK Van Goor's Aardrijks kundig Woordenboek van Nederland door K. ter Laan. Geïllustreerd encyclopedisch hand boek met informatie over wonen, werken en rekreatie in Nederland. Volledige opsomming van ca. 15.000 aard rijkskundige namen en begrippen. Van 65.- IIIIIIH Brieven voor deze rubriek "loeien» ledige naam en adres worden ondem publicatie zullen deze vermeld wonC bij hoge uitzondering zal vandez5! den afgeweken. Naam en adres z" de redactie bekend. Publicatie v|T (verkort of onverkort) betekent nj redactie het in alle gevallen een» houd, c.q. strekking. Ik ben het roerend een., Pelt uit Dongen die het t?| van Ocana ziet als overvpj heid. Nooit heeft Ocana «Vl uitslagen gemaakt op h« J Iedere wielerkenner zal mo,,.! men dat Ocana zich dertierT geforceerd heeft, toen is uj en daardoor naam heeft gen. Tour de France duurt 20 is nu juist het fantastic! Merckx dat hij aan heeft men dat hij de Tour, in (W| niet zou kunnen verliezen 0 het geklets van Janssen in dat Merckx wel uit zon Merckx is dé sportman j wielrenner aller tijden. Enl maar voor nog heel lang"" DONGEN jjj (Discussie gesloten. Andets bij het begin van de volgenfl nog bezig. Reef.) Met verontwaardiging keiJ nomen van het standpunt burgemeester van Axel, in, sanering van de Julianastraat, Hierin wordt door burga, Van Dijke gesteld dat in de ij straat sociaal zwakken zout] nen. Of beter gezegd: Turé sociaal zwakken. De Neds" worden dus onder het laat, staan. Dit is iets waar onderg de zich zeer over verbaast nl. graag eens willen weten voor gronden deze uitspraak I daan. Zijn de Nederlandse bs soms allemaal steuntrekker: van die aard? Ook in de Juici werken de mannen van j zwakkeren". Meestal op dezeS brieken en voor het zelfde kt „de mannen van de Turks nen". Al met al een slecht ft. uitspraak van de geachte heel gemeester. Waajrom niet gewoi steld dat f 6000 subsidie p;:| voor de sloop niet genoeg is gemeente Axel geen geld i heeft. Dus ergens is Axel ztï aal zwak". AXEL T. n The Byrds heb ik behoorlij STERDAM, 27 juli. „Ik loof dat Nederland op het enblik het beste popiand van opa is. De popliefhebbers Kbben een goeie smaak en zijn ■ecies op de hoogte van wat er H de internationale popscène aan 1 gang is. De groepen blijken dat tonder te waarderen. Vooral Amerikaanse formaties, die in Hutopa oP tournee zijn, treden Iraag in Nederland op. Er is een |erke band met het publiek. De imusici zijn erg onder de in- k van dit gekke landje." lop" DEN HAAG (ANP) Op het sta tion Zandvoort aan Zee is de „Moon- rock Express" begonnen aan een toer- nee van drieëneenhalve maand door Nederland. De minister van Onder wijs, mr. C. van Veen, heeft de spe ciale trein, beladen met ruimtevaart- curiosa, uitgeleide gedaan. De Moon- rock Express, bestaande uit twee ge sloten en twee open wagons, zal 36 steden in Nederland aandoen. Daar na wordt de tocht voortgezet naar Duitsland, Italië, Zwitserland, Frank rijk en België. In de trein is maansteen te zien, meegenomen door de Apollo 11-be manning, er is een schaalmodel van de Saturnus 5-raket, en voorts zijn er o.m. originele ruimtevaartcamera's, een Surveyor-poot en de graafarm van de Surveyor, ruimtevaartpakken van o.a. Collins en Schirra. Ook is de Gemini 10-capsule te bezichtigen. Aan de buitenzijde van de trein zal door middel van een video taperecorder de film van de Apollo 14 gedraaid worden. Van 16 tot en met 18 september staat de trein in Breda, op 19 septem- ber in Roosendaal. In Tilburg is de Moonrock Express op 15 september, in Den Bosch op 12 en 13 september I te bezichtigen. LEEUWARDEN (ANP) -I gezamenlijke brief aan de van Verkeer en Waterstaat i steunen de colleges van burp ters en wethouders van Leen Harlingen en Bolsward de [i een tweede intercontinentale I haven in Nederland tegen dei dijk aan te leggen. Deze gedachte is afkomsti! J. Petri, planologisch adviseur' Koninklijke Nederlandse Hei' schappjj te Wageningen. k acht in Nederland sleets zes P geschikt voor de aanleg van w de grote luchthaven. Hij con» dat in feite de aanleg daan®' Afsluitdijk de enige aanvaar® lossing is. De drie gemeente» menen, dat de aanleg van een veld bij de Afsluitdijk een t» sche impuls zonder weerga noorden van Noord-Hollan: Friesland zal geven. De drie ten vragen de minister net Petri mede in overweging bij het nemen van een over de tweede luchthaven. fet zegt Berry James Visser (23) fi het Delftse popimpressariaat loio. die er voor heeft gezorgd dat J^t concertseizoen '70-'71 tot het fervloedigste van de Nederlandse pgeschiedenis kan worden gere- pd. Gerenommeerde bands wist pser naar ons land te halen. Ver- werkte hij mee aan „Centipede", het twaalf uur durende popevene- pnt. waarmee het Rotterdamse kfestival zo succesvol werd af sloten. En als slot van zijn activi- Iten organiseerde hij op 26 juni een ktis popconcert in het Amsterdam- Bos, dat ondanks de stromende Tgen toch nog door 60.000s popmin den werd bijgewoond. pry Visser, een vriendelijke wat Jrovert aandoende jongen met jchte stem, zegt niet ontevreden te n over zijn aandeel in het afgelo- J popseizoen. Kwalitatief had het beter gekund. Tiral The Byrds zijn me nogal te- Agevallen". ber het verregende popevenement I het Amsterdamse Bos zegt hij ■Pt is jammer dat bijna iedereen |hnat is geworden, maar misschien het aan de andere kant ook wel Pjed dat het regende. Anders was de ■Komst waarschijnlijk overstelpend ■jmest en was het misschien uit de gelopen". Visser is al weer be- met voorbereidingen voor een ®eede „free concert". Het is ge- KLk--V0A0r eind augustus en wordt 9'f Amsterdam gehouden op een ^T»n dat plaats biedt aan 200.000 n®n. Welke groepen worden AMSTERDAM (ANP) -p gedrag van een 18-jrif drechtse macliinebankiverk' j hem vergezellende 17-janf' heeft de Amsterdamse vier kilo hasjiesj en vn' tanten in handen gespeel! Het tweetal werd vor.,' bij het Amstelstation doe. surveillerende agenten aang waarbij in hun schoudert® 1 halve kilo hasjiesj werd a fen. De stuff hadden zij JJ - stad gekocht in opdracht thans voortvluchtige Dor®' hun daarvoor f 2.500 m8 de 23-jarige Amsterdam® kwamen de jongelui in c0" de bij de politie als 1" verdovende middelen b de 28-jarige A.H. die hu- thuis de gevraagde waai Bij arrestatie van de AjMj mers vond de recherche W' juutjes, waaruit bleek het Amstelstation bagage ring had gegeven. Bij e°? J de bagage werd in een W" 2,5 kilo hasjiesj gevonden verdachten z(jn inmiddels a®! ficier van justitie voorgele»

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 8