eer executies in Soedan Taxis in afgesloten Leidsestraat GEVECHT OM GOED DAT ER POLITIE IS..? Brand bij Gulf, gas ontsnapte bij Shell Twee tankers in nood „Paus moet houding bisschoppen Mozambique veroordelen" binnenland buitenland üBIHMi '.er betekent: geluk. *n "DRIE Hoefijzers" ilkunnen brengen lui van 15 a at, dit is de naar een uit' }nde toeVomsi'. OUWEBIJEN JJEBOOM N.V., VT13, 'tegenwoordig ULF LEIDERS COUP TERECHTGESTELD watertoerisme de haren erbij PSTH e" Wel die zich in J™»;*™.... rd ter' ~de' Gratieverzoek Taxichauffeurs woedend in Amsterdam „Stella Maris" van vracht bevrijd Aardbeving teistert Salomonseilanden PHILIPS CONTRA METAAL- BOND Dr. L. Bak wordt staatssecretaris V olkshuisvestin Kort geding van geplunderde koppelbaas tegen compagnon e^eiy ëMö Mellema fractieleider 27 juli 1971 - verdienen el leren icieel diploma eïding Procesïndustrii zekerd goed bestaan! at betekent De techniek blijft zich en goed technisch vakman ii een goedbetaalde baan. ost jeniets I Integendeel: "De Drie Hoefijzers" werdt 1 opleiding tot bedieningsman, t en genietje prima overige arden. half augustus weer met idei n het kader van het il en hebben daarvoor liefst 16 jaar, bij voorkeur met na de lagere school, «erkers geven vorming en aktische opleiding in (delingen in samenwerking Theorie op de Lagere looi en op de een algemeen vormende te ontwikkeling, waarbij de t vergeten. Je wordt al die 'begeleid" door speciale, die eveneens prijs stellen op uiders om het beste te >u en je toekomst. stje gekocht I Wam je loefijzers". Een bloeiend ot en veelzijdig bedrijf. Niet r ook frisdranken en iduceren wij. Niet alleen ok fabrieken en produktie- s in Nederland, en dan niet anden met het wereld- Jreweries: internationale norm veel kansen, kun je overal terecht. Of vraag in elk geval geven die graag. Je kunt: ussen 9 en 12 of 14-18 uur: 3, afd. Personeelszaken: een afspraaktel. 24241 coupon insturen (evt. ook s; evt. ook afspraak thuis). INGSAVONDEN: vond tot nader aan- 9.00 uur, in onze kantine: >ok ouders zijn hier van i/ Knippen en menyetoP.^oni ouweritenBreoa srsoneetszaken, ,t 13, Breda 200,per week. inkel- of kantoorwerk"!^ idt op tot vertegenWOJ mst). Geen colportage aanstelling direct va ante plaatsen. Tevens Jienste aangeboden. iet uw adres, leeftijd' eimhouding verzekerd- IG 92472 E van cüt (Van onze redactie buitenland) KHARTOEM Kolonel Babakr El-Noer en majoor Faroek Hama- dallah, twee van de leiders van de mislukte staatsgreep tegen de Soe- danese president El-Noemeiry, zijn door een vuurpeloton geëxecu teerd. Dit is gisteravond officieel in Khartoem meegedeeld. Zondag was al bericht dat beiden waren terechtgesteld. Later werd meegedeeld dat de krijgsraad de zaak tegen beide officieren had uitgesteld tot maandag. Onder meer op verzoek van El-Noer om de commandant van het medische korps als getuige te horen. ^nmentaar jEEC-milieu «dagen dat er uit Italië berichten komen over vervuilde stranden verboden te zwemmen" bij e0/ dat in West-Duitsland t Main wemelt van de dode vis, '„er tot veler schrik op zee tussen „opvegen, IJsland en Ierland een j,iO 600 ton gif probeert te lozen, f deze dagen is 't verheugend te le- T dat er in EEG-verband gedacht ordt over één gemeenschappelijk ieubeleid. fpe Europese Commissie maakte Ld vorige week bekend contacten Iwillen leggen met de regeringen de zes EEG-lidstaten en van de - kandidaatleden (Engeland, ler- id, Noorwegen en Denemarken), i tot concrete maatregelen te ko- gemeenschappelijke voor- [riften, een gemeenschappelijk irnemingsnet, gemeenschappelijk trolesysteem, gecoördineerd on- fcoek, enz. He zijn blij met dit initiatief om it een Europese aanpak de enige Tis biedt om het reusachtige pro- iem van de milieuvervuiling in land effectief aan te pakken. weinig zin het b.v. heeft wari er alleen Nederland een Progil- Etiging weert, kunnen we in het igische Kallo, vlak over de grens, lil gebeuren. Het buitenlandse vuil let bij Lobith ons land binnen- emt, spreekt voor zichzelf. lOp zee heeft men helemaal niets tan alleen maar nationale wetgevin- en gezien het zeer internationa- I karakter van de auto-industrie left b.v. een nationale wet op uit- gassen ook weinig te betekenen. aanpak op internationaal ni- |eu, en in dit geval alvast op Euro- Is niveau, is de enige kans dat ^in de afzonderlijke landen iets te- Tlt komt van een effectief milieu- leid. Daarom is het een angstige zaak «eten dat het bij dit plan van de opese Commissie nog maar gaat een pover initiatief waar nog fen enkele bevoegdheid achter at Er zal nog oneindig veel ge nt en gepraat moeten worden, zen we, voordat de ministerraad i de EEG over een reeks concrete jirstellen zal stemmen. Natuurlijk moet er gepraat wor- i>, omdat er meer in het geding dan zakelijke cijfers en handels- nzen. Van de andere kant: het Iklimaat in Europa staat op het |»1, en elk jaar uitstel betekent on- tstelbaar veel verlies. De minister Sr Volksgezondheid en Milieuhy- ine moet dit daarom boven aan Hi prioriteitenlijst zetten. ■Jet watertoerisme krijgt steeds grotere betekenis. De mogelijk- Ben hiertoe zijn in Nederland ^fet. Tot voor kort kon je zelfs be- Hop het water gaan dan de bos- H) in om een stil plekje op te zoe- Die tijd is echter voorbij. |De aankoop van een bootje ge friseerd en ai is (gelukkig) in t bereik van veel meer mensen Pwmen. Er heerst nu op het wa- ■r een grote vakantiebedrijvigheid. Helaas vallen nu ook hier slacht- ■fers. Zaterdag werd op de Donge kaamsdonksveer een jachtje door ^^binnenschip overvaren. Het tra- pe ongeval eiste het leven van h 65-jarige vrouw. Het ongeval pk" een waarschuwing in aan die- *Jen ^'e z'ch in deze vakantietijd r hun plezier op het water bege- Ze zijn in hun plezierboot ook persdeelnemers en dienen daar- J°P hun hoede te zijn. Ook hier Pf wees een heer in het (water-) ■fKeer. H|et gaat Barend Biesheuvel en 2lin regeringsploeg moeilijk af vrouwelijk element in zijn ka- F te creëren. Belofte maakt en dus zet hij met verdub- energie zijn speurtocht voort, ■en speurtocht, want vrouwen - ijter 0„ en goat van ondermi- hin non ^P65'6, wiize te vervullen, Kope, Zeldzaam- Dat 'S de af- Truu-: Kok WS' gebleken- Zelfs linnen h °b wie Biesheuvel zijn T\' had gezet, kijkt teqen het Een van de zes door Noemeiry ingestelde bijzondere militaire rechtbanken zou gisteren nog twee leiders van de staatsgreep ter dood hebben veroordeeld. Zij zo-uden on middellijk zijn opgehangen. Er zijn nu twaalf leiders van de coup te rechtgesteld. Onder hen bevindt zich ook de secretaris-generaal van het door cummunisten beheerste ver bond van vakverenigingen. Het Egyptische blad Al Akbar heeft gisteren een verslag gepubli- oeerd van het verhoor van kolonel El-Noer door Noemeiry. De Soeda- nese president zou hienbij de leiders van de staatsgreep ervan hebben beschuldigd dat zij Groot-Brittannië landingsrechten hadden verleend omdat een invasie door Egypte op handen ziou zijn. Een woordvoerder van het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft dit inmiddels tegengesproken. De Britse regering (Van onze redactie binnenland, ROTTERDAM Politiekorpsen, brandweer en milieudeskundigen van Rijnmond hebben het gisteren druk gehad. Kort na een melding dat op het terrein van Shell giftig chloorgas ontsnapte, werd een brand gemeld in de waterstoffabriek van Gulf in Europoort. Er vielen geen slachtoffers. De schade bedroeg on geveer een ton. De brand bij Gulf, vermoedelijk ontstaan door een gebarsten leiding, waardoor snel brandbaar gas vrij kwam, ging in de eerste fase ge paard met metershoge vlammen en roetwolken. De bedrijfsbrandweer van Gulf, die wel om assistentie had verzocht, kon de zaak zeer spoe dig alleen klaren. De produktie van dit onderdeel van het petrochemisch complex van Gulf zal geeen ver traging ondervinden. Er kwam een vijftiental klachten oveir roetver- vuilin-g binnen. Rond het middaguur een uur voor de brand bij Gulf was de nodige consternatie ontstaan toen via een lek in een koppeling op het terrein van Shell chloorgas ont snapte. Shell schakelde de Rotter damse politie in, die onmiddelijk de wegen in de buurt van het fa briekscomplex afzette. Toen des kundigen hadden vastgesteld dat het vrijgekomen vloeigas geen be dreiging vormde voor het naburige Pernis en nadat Shell-monteurs het lek hadden gedicht, werd de alarm- situ-aitie na bijna een uur opgeheven. (Van onze redactie buitenland) TAIPEI-KAAFSTAD-MANILLA In de Zuidatlantische oceaan, op 20 mijl ten zuiden van het eiland Tristan da Cunha, bevindt zich de bijna 12.000 ton metende Liberiaan se tanker Alis in zinkende toe stand. De bemanning heeft het schip verlaten. De tanker lag ruim twee weken met machineschade bij Tri stan da Cunha en liep op een gege ven moment gevaar in tweeën te breken. Een sleepboot probeerde het schip weg te slepen, maar door de ruwe zee braken de trossen. Tristan da Cunha is doodsbenauwd, dat de lading ruwe olie van de tanker zal wegstromen en een gevaar voor zijn kreeftvisserij zal opleveren. Een Britse -tanker, de Garonne, die 24.513 ton meet, verkeert in moeilijkheden voor de zuidwestkust van Taiwan (Formosa). Het schip was terechtgekomen in het gebied waar de tyfoon Nadine huishield. De motoren vielen uit en het schip drijft hulpeloos rond in een zware zee. Hulp is onderweg, maar of die veel kan uitrichten in de storm wordt betwijfeld. Diezelfde orkaan Nadine die van de Garonne een drijvende wastobbe heeft gemaakt, heeft in zuid-Formo sa drie wagons van een trein vanaf een klip in zee geblazen. Drie perso nen kwamen daarbij om en vijftien werden gewond. Het valt in Biesheuvel te prijzen dat hij zo plichtsgetrouw en hard nekkig een eens gedane belofte na wil komen. Maar wij zullen alle maal het meest gebaat zijn met een kundige staatssecretaris. Of dit nu een man of een vrouw is, is een zaak van bijkomstigheid. Voor ons hoeft Biesheuvel een vrouwelijke staatssecretaris er niet met de haren bij te trekken. heeft geen enkel contact met de lei ders van de staatsgreep gehad, aldus de woordvoerder- Volgens Noemeiry was de coup beraamd in samen werking met de Iraakse Baath-par- tij. De aankondiging van de executie van El-Noer en Hamadallah kwam enige uren voordat de echtgenote van El-Noer in Khartoem werd ver wacht om een gratieverzoek in te dienen. De Britse regering heeft een ver zoek van het parlementslid Greville Jenner (Labour) van de hand gewe zen, de diplomatieke betrekkingen met Libië te verbreken omdat dit land een Brits passagiersvliegtuig met twee leiders van de staatsgreep aan boord tot landen heeft gedwon gen. Jenner noemde het optreden van Libië een „daad van piraterij"., In het weekeinde had het ministeriel van buitenlandse zaken een zeer' zwak commentaar op de gebeurte-j nissen afgegeven. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Naar schatting 80 taxichauffeurs hebben gister avond kans gezien het toch niet malse Amsterdamse spitsuurverkeer volledig te ontwrichten. Nadat zij eerder op de dag al enkele plaagsto ten hadden uitgedeeld, die de Am sterdamse politie tot ingrijpen zet te, blokkeren zij tussen half vijf en half zeven vitale knooppunten in de Amsterdamse binnenstad. Reden voor hun rigoureuze optre den is gelegen in het feit, dat de befaamde Leidsestraat sinds gister morgen half vijf voor alle verkeer, exclusief de tram, is afgesloten. Een poging van een delegatie van taxi chauffeurs om loco-burgemeester Polak in de namiddag van gedach ten te doen veranderen, haalde niets uit. „Waarom mogen de hippies hier alles n worden wij in onze werk- zaamheden beknot? Dat pikken we niet. Desnoods gooien we de hele boel een week plat", aldus het re laas van een helemaal over zijn toe ren geraakte taxichauffeur. Dit na dat de delegatie met weinig opge wekte gezichten kwam vertellen dat de Leidsestraat, een zeer belangrijke ader juist voor de taxichauffeurs, ook voor hen taboe zou blijven. On middellijk na het vernemen van de ze jobstijding ging men tot actie over. Zeker tachtig wagens baanden zich een weg door de inmiddels pro visorisch opgebroken straat (zie fo to), de verbaasde politieagenten die de hele dag al de invalroutes in de gaten had gehouden, voor schut zet tend. Vervolgens trok men naar de Ro zengracht en de Raadhuisstraat waar, als gevolg van de sluiting, een extra groot verkeersaanbod werd verwacht. De automobilisten, die toen op weg naar huis waren hebben het geweten. Achter een „kopgroep" van taxi's moesten zij lijdzaam toezien hoe bij groen licht consequent gestopt en bij rood licht furieus opgetrokken werd. De ge volgen waren desastreus. Tot zeven uur was de versterkte verkeerspoli tie bezig met het ontwarren van deze Gordiaanse knoop. De spitsuuractie kwam aan het einde van een gespannen middag, die winkelende mensen in de Leid sestraat rust en woedende taxichauf feurs bracht. Ruim 220 politiemannen zijn gistermorgen gewond geraakt toen zij probeerden zich een weg te banen over brandende barri caden, die boeren en studenten hadden opgeworpen om de ver dere uitbreiding te verhinderen van de in aanleg zijnde tweede luchthaven van Tokio. Ongeveer duizend betogers ont vingen de politie met stenen en benzinebommen toen deze tegen het aanbreken van de dag iot de aanval overging. Ruim 170 be togers werden gearresteerd. De strijd ging om een stuk land aan het eind van een vier kilo meter lange landingsbaan. De boeren heben bezwaar tegen het verlies van hun grond en de stu denten vrezen dat het vliegveld voor militaire doeleinden ge bruikt zal worden. De politie uocht zich een weg door de talrijke versterkingen die de betogers op het stuk grond hadden gebouwd. Vliegtuigcommissarissen hopen dat zij nu eindelijk het werk kun nen voltooien. Door de talrijke demonstraties zijn zij minstens een jaar op hun schema achter. ROTTERDAM (ANP) Het op- slagbedrijf „Pan Ocean" in Rotter dam heeft de kusttanker „Stella Ma- ris" verlost van zijn veel omstreden lading van 600 ton afval van Akzo zoutchemie in de Botlek. Zoals ge meld, arriveerde de „Stella Maris" 1 zondagavond om half elf bij „Pan Ocean", na tien dagen lang met de giftige lading op zee te hebben rond gezwalkt zonder zijn opdracht het lozen in zee van het afva] te heb ben kunnen volbrengen. De kusttan ker heeft zijn normale werk hervat en is intussen vertrokken naar Mid- dlesborough (Engeland) om daar olie- en teerprodukten te laden. (Van onze redactie buitenland) HONOLOELOE De Salomons eilanden, die in het zuidelijk deel van de Grote Oceaan liggen, zijn ge troffen door een ernstige aardbeving, de derde in drie weken tijds in dit gebied. De beving, die op de schaal van Richter een kracht had van 8,2 en ongeveer een minuut duurde, werd gevolgd door een springvloed. De hoofdstad van New Britain, Rabaul, liep voor een deei onder water. Aan winkels en hotels ontstond grote schade. Over slachtoffers is nog niets bekend. EEN juwelierszaak in het centrum van Londen is maandagmorgen door 3 gewapende mannen bestolen voor een bedrag van 250.000 gulden aan juwelen. EINDHOVEN (ANP) Naai- aan leiding van de mededeling van de Metaalbond NVV, dat de bond denkt aan verscherpte acties in Nederland se Philipsbedrijven, om daarmee te bereiken dat op Europees niveau afspraken worden gemaakt over ar beidsvoorwaarden, heeft n.v. Philips gisteren verklaard.dat de EEG-lan- den ieder een eigen nationaal pa troon van arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen kennen. De laatste zijn gebaseerd op de nationale wetgevingen. Arbeidsvoor waarden komen tot stand door over leg tussen de voor elk land daarvoor bevoegde instanties, zoals werkge vers- en werknemersorganisaties, alsmede door regering- en semi- overheidsorganen. Derhalve acht Philips het niet realistisch en niet mogelijk arbeidsvoorwaarden voor EEG-landen internationaal te rege len. Tevens deelde Philips nog mee, dat nog overleg gaande is over een gedachtenwisseling met de Europese metaalcommissie 'van de Internatio nal Metal Workers Federation, met de internationale federatie van christelijke metaalbewerkersbonden en het internationaal verbond van christelijke organisaties van bedien den, technici, werkmeesters, hoger personeel ein vertegenwoordigers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Waarschijnlijk nog deze week zal dr. L. Bak uit Kor- tenhoef benoemd worden tot staats secretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dr. Bak is directeur van de afdeling planologie van het centraal instituut voor het midden- en kleinbedrijf in Amsterdam. Sinds december van vorig jaar is dr. Bak lid van DS'70, daarvoor was hij aangesloten bij de VVD. Hij Is lid van DS'70 geworden, nadat hij kermis had genomen van de ideeën van dr. W. Drees jr. op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dr. Bak was ook adviseur van Bredero's bouwbedrijf. Dr. Bak zal zich als staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder meer gaan bezighouden met de sa nering van binnensteden en de pro jectie van winkelcentra. ESSEN (KNP) De H. Stoel moet zich ondubbelzinnig distantiëren van de meegaande houding van de katho lieke bisschoppen in Mozambique te genover de regering in Portugal. Dit is een uitspraak van de generale over ste van de Witte Paters, de Neder landse pater Theo van Asten. Hij zegt dit in een interview met het Duitse tijdschrift „Kontinente". Pater van Asten verklaarde nog maals dat de witte paters hebben ge probeerd het gerechtvaardigde ver langen van de Afrikanen naar vrij heid en onafhankelijkheid te onder steunen. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De Franse kop- pelbaar Richard Strasser, enkele weken geleden in het nieuws omdat honderd van zijn werknemers zijn Rotterdamse kantoren plunderden en daarna zijn huis in Brielle heeft een kort geding aangespannen tegen zijn compagnon Ajajos Sarmardi. In zet van het kort geding, dat vandaag in Rotterdam dient, is een bedrag van f 148.000,-. Volgens Richard Strasser heeft zijn compagnon dit bedrag ten on rechte niet aan het bedrijf afgedra gen. Sarmardi inde het geld namens het koppelbedrijf van Strasser op 4 juni in Haarlem bij Fluor Nederland n.v. Hij droeg het geld niet af om dat Strasser hem nog een bedrag van f 180.000,- schuldig was. In de dagvaarding noemt de advocaat van Strasser het verhaal van Sarmardi over het lenen van f 180.000,- hoogst ongeloofwaardig en het niet afdra gen door Sarmardi van de f 148.000,- een geval van verduistering. In het kort geding vraagt Strasser de president Sarmardi te veroorde len tot het onmiddellijk betalen van de f 148.000,- op straffe van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere dag dat Sarmardi in gebreke blijft. Zeven arbeiders van Strasser zijn inmiddels veroordeeld tot geldboetes wegens de plunderingen. Met de bouwvak komen er langza merhand alsmaar meer volksgenoten terug van vakantie. Hoewel de fami lie in Middelburg, die de woning in een beerput herschapen aantrof, wel zeer te beklagen is, moeten we het leed van de velen die er nu weer 52 min 2 of 3 weken „tegenaan" moe ten toch ook niet onderschatten. Maar, brave burgers, weet wel: ook de arbeid kent zijn lusten, voor al na afloop. De Duitsers noemen de na-werktijd niet voor niets Feierab- end. En lees dan eens wat de Hon gaarse socioloog professor Varga te vertellen heeft, nadat hij een enque- te heeft gehouden onder ruim 30.000 mensen in elf landen. Prof. Varga stelt: rustig thuis zitten en gezellig met je vrouw praten is een hele goede manier om echtscheiding te voorkomen. Echtparen in Duitsland praten het minst van alle met elkaar, er komen daar dan ook veel echtscheidingen voor, concludeert de prof. uit zijn enquete. De Belgen zitten daarentegen vaak op hun gemak thuis, gevolg: weinig echtscheidingen. Over de Nederlandse huwelijken zegt de prof. niets maar hij zegt wel: mannen die altijd achter de krant verscholen zitten en echtparen die de hele avond naar de tv zitten te kijken, vormen geen goede steun pilaren voor een goed huwelijk. Misschien werkt een poging het wereldkusrekord te verbeteren ook verfrissend voor uitgeprate echtpa ren. Het wereldrekord staat nu op naam van twee tienerparen in Tas- manië, die elkander 35 uur en 5 minuten kusten. Elk uur mochten ze even stoppen voor een broodje en-of een kop koffie. Ze deden het overi gens wel voor een goed doel: nl. om geld in te zamelen voor een charita tieve instelling. Maar waarom moeilijk doen als het anders kan? In de eenvoud toont zibh de meester, heeft het immer. Welaan dan. De heer H. Hoogenboom, voorzit ter der verenigde katholieke onder officieren, is een waar meester. „Kijk", zegt hij, „dat probleem van de mensen die zeggen: die lange haren onder de petten uit, dat is een vreselijk gezicht, dat is nauwelijks een probleem. Ik vind lange haren onder een pet uit ook een lelijk gezicht. Maar waarom dan de petten niet afgeschaft? Gelijk geen proble men meer". Voorwaar, het ei van Columbus, gelijk John O'Mill in onze jonge jaren reeds sprak. Een collega, die zich gisteren be roepshalve op '8 heren wegen waag de, heeft daar duidelijk gemerkt dat de bouwvakkers weer terug zijn. Het vertrouwde beeld van drukke, zomerse weekeinden, de file, mani festeert zich nu ook weer door-de- week. Bij Oudenrijn, Neerlands be kendste in-de-knooppunt van wegen, ging het gisterochtend duidelijk minder vlot, om niet te zeggen aller- belabberst langzaam, seinde de col lega, in de buurt van Leiden zal het op rijksweg 12 ook al muurvast. Enfiner wordt weer gebouwd. Aan een betere toekomst, zullen we maar zeggen. Zonder files. En mis schien wel zonder auto's. Gegroet. MERIJN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede-Kamer fractie van de CHU zal vanmorgen vergaderen om onder meer een nieu we fractievoorzitter aan te wijzen. De heer J. T. Mellema is de enige se rieuze kandidaat voor het voorzitter schap van de fractie. Tot de verkie zingen was hij ook fractieleider, daarna werd de fractie tijdelijk ge leid door lijstaanvoerder Udink, die minister is geworden en dr. Kruisin- ga die staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is geworden. (ADVERTENTIE) Moet zo'n jongen van pak weg negentien jaar je een kat geven, omdat hij toevallig een uniform aan heeft, en jij niet! Ik vroeg: weet jouw moeder wel, dat je in donker nog op straat bent? Twee dagen later is een in sluiper gepakt. Hij had pech gehad: het was geen brigges van vijftig geweest die hem had nagezeten, maar een jónge agent. Zo eentje van negen tien...'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7