Breda probeert Tour-aankomst te krijgen aknuzèlf iet Opektj ercicr wil samengaan met oudsmit-Hoff TOP-TENNISSERS WEGGESPEELD TACTIEK AANPASSEN AAN TEGENSTANDER Dertiende zege van Toine van de Bunder Goéde Zeeuwse prestaties lars en [aleigh licht bij elkaar Chiehuis Cees Priem derde Jan Remmers: Rec zijn EREDIVISIE Den Bosch ante Terneuzen ENDIENST- BTENAAR nte Terneuzen 'PING OP OM 14.15 UUR axel apijten en lopers sport laaktmên nu met beter dan ooit! Top-prestaties bij zwem- kampioenschap Huub Adriaans overleden EIGEN GRAF 71-72 AFWIJKEN MENSELIJK izlng In elke verpakking. Verdm k trijgbaar bu d« n v waj...- ostbus panning, vera#re in. ïlijke Sociale Dienst kan Mr* rden geplaatst een en rapportage omtrent aa bijstand, i diploma's MAVO en derde studie voor laatst is gewenst. rerkzaamheden bij een aanbeveling, gelang van leeftijd, opleidi er vast te stellen, doch mi ;r maand. (Salaris per 1-7-19! komt voor rekening van i erheid gebruikelijke, secundi gen, zijn eveneens van 1 ihten aan burgemeester etw leuzen, binnen 14 dagen naki it blad. wethouders van Terneuzen» vanaf heden gedurende meentesecretarie voor eenied rteraad in zijn vergadering w| ;estelde verordening tot wijrl 'verordening en van de Va»| izoenwoonverblijven, goeJ" uteerde Staten van Zeelan nr. 913/88/71/365, 4e afd.M| treden in werking met inga" Tegen betaling van de kost ordeningen verkrijgbaar P| wethouders voornoemd, >L, loco-burgemeester IN WOÜYVE, loco-secretarlJ I KE Noordstraat 17, Axel RGEBLEVEN VOORRADEN DE HANDELSAGENT!^ TEERDE TAPIJTEN EN KLEEDJ® 'APIJTEN EN KLEEDJE» ICAAT VAN HERKOM*1 ,knoop"-'districten in ,IZ, KOUM, enz. sproducten uit AN, YEZID, enz. t 450 x 350 cm. VERKOCHT IN VERBAN*1 E HANDEL. DOR E.E.G.-LANDEN- AF 10.15 TOT 14.15 DB DRSCHRIFTEN iTSCHAPPIJ LHOFF EN ZOON, IR, HILVERSUM I 27 juli 197 (Van onze sportredacteur) BREDA In Bredase indus triële kringen en bij het ge meentebestuur, is een onder- ,A.k eaande naar de mogelijk heden om volgend jaar een etanne-aankomst van de Tour de France in Breda te krijgen. Kees Pellenaars heeft dat plan, na een gesprek met de initia tiefnemers, op papier gezet en de voorzichtige kandida tuur van Breda gesteld bij Tour-directeur Felix Levitan. Afgezien van de vraag of de Tour de France-leiding voelt voor een rit naar Nederland c.q. Breda, hangt het al-dan-niel doorgaan af van de financiële mogelijkheden, want een Tour aankomst is duur. Levitan vraagt er gemiddeld om-en-na- bij f 85.000,- voor. Aangezien het initiatief is uit gegaan van brouwerij „Breda- Oranjeboom", ziet het ernaar uit dat de centen in eerste in stantie daar gehaald moeten worden. Over 2 weken wan neer de vakanties achter de rug zijn is voor een groot deel bekend in hoeverre er van die kant steun komt want dan vindt er een directionele bespreking plaats over „de operatie Tour". Die uitslag wordt door burge meester Merkx met belangstel ling afgewacht. „Er schijnen nogal wat financiële consequen ties verbonden te zijn aan zo'n Tour-aankomst", aldus de heer Merkx, en voor zover ik die na voorlopige informatie kan over zien, zijn ze te zwaar voor de gemeente. Er is in Breda nog wel meer te doen". Interesse heeft burgemeester Merkx ech ter wel. „Grote interesse zelfs. Zo gauw ik hoorde dat men met dat plan speelde, was ik en thousiast. Ik vind het een idee dat de moeite waard is om van alle kanten te bekijken. Het gaat er alleen maar om: wat kost ons zoiets?" 'akte jam is onovertrefbaari nneer de jam bereid is J,' natuurzuiver produkt rti. lts zeer kort verhitten ;00 erf t de belangrijke vitaminen maakèn de versheid van V fruit gehandhaafd blijven pekta (Van onze sportredacteur) UIEN/BREDA De kans bestaat dat wielersponsor Goudsmit-Hoff vol- id jaar samengaat met het Franse Mercier. Gisterochtend voerden direc- j Heere en ploegleider Pellenaars in Rijen een oriënterend gesprek met de jen Mercier (directeur van de Franse rijwielfabriek) en Peters (importeur derland) over samenwerking in 1972. De onderhandelingen over de com- Eitie Goudsmit-Hoff/Mercier openden een voor de Nederlandse prof- jennerij belangrijke week, want dezer dagen wordt bekend met wie Mars Et óch losmaakt van Flandria) komend seizoen in zee gaat. Men mag ver aten dat het Engelse Raleigh die mede-sponsor wordt. melk gaf te kennen bij Mars te willen blijven, evenals zijn super knecht Tinio Tabak, terwijl Ton Vis sers van zijn GazelleRaleigh-kant eventueel Janssen, Karstens, Pijnen kan inbrengen. Rest dan nog de vraag wie als ploegleider zal gaan optreden. Zowel Mars als Joop Zoe temelk oefenen grote druik uit op de Amsterdammer Herman Krott. Die voelt er echter weinig voor. „Ik heb mijn eigen zaak en ik ziit contractu eel nog een jaar vast aan de ama- teurpioeig v>an Aimstel. Ik geloof niet dat ik die zekerheden opgeef voor een baantje in de beroepswielrenne rij. Je weet nooit hoe lang je daarin kunt werken". Mocht Krott toch „ja" zeggen, dan ligt het voor de hand dat Gazelle bij Raleigh Ton Vissers aanbeveelt als manager. Gaat Krott niet op het voorstel in, dan zal er een nieuwe „tweede man" moeten komen en daarvoor lijkt Noël Foré, nu assistent bij MarsFlandria, de meest aangewe zene. Foré heeft het altijd goed kunnen vinden met het „Mars"-deel in de huidige ploeg zodat een keuze voor die partij waarschijnlijker lijkt dan het blijven bij Flandria ook al omdat de verhouding met ploeglei der Erik Schotte (Flandria) niet van dien aard is dat hij met hem verder zal willen gaan. PETER HEERKENS Goudsmit-Hoff-directeur Heere (rechts) en Kees Pellenaars: in principe toch liever „Nederlands". srcier - dat de toenadering zocht rft GoudsmitjHoff behalve de al contract staande renners als Be Guimard en Raymond Pouli- i ook Joaquim Agostinho in het uitzicht gesteld. „Wij zijn met i bezig en ik denk wel dat we i kunnen aantrekken", aldus de Mercier. G.H.-directeur Heere wel oog voor de commerciële den van die beroemde namen kijkt wat angstig aan tegen [opgeven van de nationale grond- ichte waarmee hij zijn ploeg vo- [jaar opzette. Daarom stelde hij let gesprek, van gisteren als eer- eis dat wanneer het tot samen komt, de ploeg in Nederland streend wordt. Een voorwaar- waarmee de heer Mercier ak- ging. Het betekent dat een uele Goudsmit-Hloff-Mercier- in de Tour zeker uit 7 Neder- lers en slechts 3 buitenlanders istaan. Ofschoon die toezegging [Mercier een uiterst belangrijke ïtekent het niet dat Goudsmit- daarmee in principe besloten in te gaan op het Franse Directeur Heere: „Ik blijf ifvragen of we onze puur Ne- bndse opzet wel kunnen afsto- t In m'n hart zeg ik: neen. Bo- iien zoeken we niet eens naar- naar een partner. We zouden [zonder kunnen. Van de andere £it echter ben je met een mede- »r in staat om een zo sterk flijke ploeg op de been te bren- i Je kunt meer doen en dat is wat me wel aantrekt. Dat soort len moet ik nu tegen elkaar gaan Bgen. En misschien vinden we, 1 dat nodig mocht zijn, nog we) Nederlandse partner. Dat zou ik «lijk het liefst hebben". Kees aars twijfelt iets minder. „We Ben niet van ons Nederlandse idpunt af. Dat zou ik alleen wil- I opgeven als er hier zoveel ploe- 1 tomen waar nu sprake van is It je op een gegeven moment i een renners-tekort zit. Dan kun ütijd nog naar het buitenland". Ijle bespreking tussen Mercier en nit-Hoff is ook de ploeglei- Unctie ter sprake gekomen. |ar niet uitgepraat", zegt de heer pe, „daarvoor was het onderhoud "inenterend. Voorlopig zijn we lerover eens dat die vraag weinig wiemen hoeft te geven omdat er 1 overvloed aan wedstrijden is en l "~n, zoveel renners zouden heb- r> pu'' d'€ nu kij Mercier „Ü- naar3 twee werk overhouden. Ze zouden dan i,»nr,een verBieling kunnen ma- Over drie weken valt de be ll inzake samenwerking tussen twee wielersponsors. Dan er een volgende bespreking la» Rijen "en gedurende die I liitm heer Heere. „moeten ^uitmaken of we het al dan niet rihrn dali st??ium van beslissing-en ars en Rale'kh- Een Ktiging van de relatie die deze 2 ■as onderhouden valt overigens O»™. 3l£n' maar ver achter de ■«men schijnt men het voor een «™>t deel eens te zijn, ffls-publiciteitschef Leendeis: steeds',df 1 Eeruchten dat ik Tr sta kijken van Vfkfï"? dre men ons toedenkt, ^nebben echter nog niets beslo- Herman Krott: „Ik denk niet dat ik het doe". Vissers: samenwerking Krott of Foré. met Vaststaat wel dat Raleigh met 'Breukh*8 Wfl~kon*n" van Gazelle, dat op- DEN HAAG (ANP) Als ouver ture van de „echte" Nederlandse zwemkampioenschappen in het in middels supersnel gebleken bad val het Haagse Overbosch was de 800 meter dames een vondst. Keiharde strijd op Europees top niveau met rondetijdvergelijkingen als bij schaatskampioenschappen, uit mondend in tijden, waarmee men vorig jaar één, twee en drie zou zijn geworden bij de Europese zwem kampioenschappen in Barcelona: de dertienjarige Hansje Bunschoten, Kampioene bij de onder 16-jarigen it d« nieuwe nationale recordtijd van 9.24,7 voor Anke Rijnders (0.28,0), terwijl bij de senioren de vier jaar oudere Linda de Boer de titel greep in 9.25,0. Bij al dat geweld viel de 1500 me ter van Ton van Klooster enigszins in het niet, omdat de Naarden-zweim mer boven zijn nationale record bleef. Desondanks leverde hij even eens een formidabele prestatie. Met zijn winnende tijd van 16.50,9 zou hij vorig jaar de op vier na snelste van Europa zijn geweest, achter de er kende grootheden Hans Fussnacht, Werner Lampe, Santiago Esteva en Gunnar Larsson. Het vorig jaar werd Linda de Boer oij de Europese zwemkampioen schappen in Barcelona tweede in 9.35,7 achter de Oostduitse Karin Neugebauer, die toen met 9.29,1 een nieuw Europees record vestigde. Nu zwommen drie meisjes sneller. Des ondanks was de vreugde niet com pleet. Zowel Hansje Bunschoten als Linda de Boer mikten op het Euro pees record, dat de Italiaanse Novella Caliigaris een week geleden op 9.20,9 bracht. Om nog maar te zwij gen van het wereldrecord van de a«n is in Kei Sen van het wereldrecord n°S even op de°vLktè Australisohe Karen Moras: 9"02'4' ovTbe& ?-rdt ,pas de:5e Vissers- t?V Ploegleider »Pat klopt, maar dat GELEEN (ANP) Maandag is in de Italiaanse plaats Peschiera tij HILVERSUM (ANP) De absen tie van een gedeelte van de inter nationale top heeft de sterkste Ne derlandse spelers weinig baat ge bracht bij de open Nederlandse ten niskampioenschappen te Hilversum. Slechts de nationale kampioen Fred Hemmes en Richard Kasten ontkwa men van de guillotine, die door de meeste buitenlanders genadeloos werd gehanteerd. Op het rode gravel van Hilversum sneuvelden Jan Hordijk, Peter Soe- ters, Fried Schmitz en Jan Coebergh en in het spoor van de vrijwel vol tallig Nederlandse top verdwenen ook nog Loek Sanders, Eddy Knol, Jan Hajer, Peter Ehrlieh, professionals Fred Doggen en Stanley Franker, jeugdinternational Lex Constandse en Hilversums Peter Scholtz. Het kwaliteitsverschil tussen het nationale heren- en damestennis bleek schrijnend, want Marijke Schaar, Ada Bakker en Betty 'Stöve bleven gemakkelijk overeind tegen speelsters die internationaal niets meer of minder voorstellen dan de spelers met wie het heren contingent WITTLICH (ANP) Het Hol land Festival in de internationale amateurwielerronde van Rhein- landpfalz is weer begonnen. Boekte Fedor den Hertog in een vroegere uitgave veel succes, ditmaal was het Jan Aiing, die de proloog over een afstand van 48,6 km als eerste be ëindigde in 1 uur 14 min. en 55 sec. De rit ging door de straten van Wiittlich. Ook de volgende plaatsen waren voor Nederlandse deelnemers. Frits Schür werd in dezelfde tijd tweede en Cees Priem eindigde op tien seconden als derde. De eerste buitenlander was de Westduitser Heilwig, die als vierde over de streep ging. werd geconfronteerd. In het rijtje overblijfsters was geen plaats voor Judith Salome, die werd overtroffen door Joan Kudelka-Wilshere. (Van onze sportrredactie) DEN BOSCH FC Den Bosch heeft zich in de transferperiode danig geweerd. Het trok zes semi- profs aan en drie amateurs. Hoe wel het geen spectaculaire aanko pen betrof, is trainer Jan Remmers (ex-NEC), die na een seizoen bi.) de Bosschenaren al weer terug is in de eredivisie, tevreden met het gevoerde beleid. „De basis is ver breed. En daar ging het om. Wij zijn een stichting en nu eenmaal geen club, die spelers van vier of vijf ton kan kopen. Wij moeten de tering naar de nering zetten". Jan Remmers ziet de toekomst van FC Den Bosch, dat al ver voor het einde van de competitie zeker was van pro-motie, beslist niet somber in. Zijn verwachtingen zijn weliswaar niet al te hoog gespan nen, maar eindigen in de middel moot acht hij toch wel een haalba re kaart. „Vier jaar geleden streef den we er bij NEC naar een ge middelde van één te spelen. Dat is goed gelukt. Sindsdien is er echter veel gebeurd. De meeste clubs zijn een stuk sterker geworden. Nu een gemiddelde van één is geen onmo gelijke zaak, maar het zal tijd en zweet kosten om het te halen. Ik dacht dat er toch wel een stuk of tien clubs zijn, waar we ons zon der meer mee kunnen meten. An ders waren we naar mijn idee niet gerechtigd te promoveren. Dat hangt natuurlijk wel af van een kampioenschap, maar je moet toch ook kijken naar de kwaliteit die je inbrengt". FC Den Bosch heeft geen enkele full-prof in zijn gelederen en dat vindt Jan Remmers gezien de fi nanciële situatie van de Vliert- bewoners volkomen logisch. „Het is niet om wille van mijzelf", ver zekert hij. „Ik lieb vrede met bet fuli-professionalisme ais het kan. Naar mijn mening kan het full- professionalisme echter door de meeste clubs niet betaald worden. Als ze zo door gaan graven velen hun eigen graf. Wij kijken eerst hoeveel geld er is en daar stem men we onze opzet op af. Ik vind dat veel clubs eerst een opzet ma ken en achteraf pas de financie ring proberen rond te krijgen. En dat kan niet in de zakenwereld en in de sport ook niet". Het werken met louter se-mi- profs houdt onder meer in dat FC m» Den Bosch alleen trainingen in de avonduren heeft. Geen bezwaar volgens Remmers. „Bij NEC had den we ook een paar full-profs. Die werden o-verdag getraind. Maar wat heb je er n-u aan als je met een paar man afzonderlijk traint? Volgens mij haalt dat niets uit". Remmers wisselt zijn oefena vonden af met iedere woensdaga vond een vriendschappelijke wed strijd tegen een amateurclub. Dat blijft ook dit seizoen gehandhaafd. Remmers, in het dagelijkse leven in een leidinggevende functie op een bank, ziet daar alleen maar voordelen in. „Het is om de spe lers te animeren. De jongens mo gen geheel vrij spelen zonder een tactisch concept van mij. Dat vind ik een bevordering van de spel vreugde en dat komt de vo-rm ten goede. Iemand die zijn vorm kwijt is, iemand die geen doelpunten meer maakt, kan dat terugkrijgen in zo'n wedstrijd. Er zitten zoveel facetten aan". De speelwijze van de debutant in de eredivisie zal zeker in veel wedstrijden afwijken van de afge lopen competitie. Remmers: „Het vorige seizoen hebben we steeds aanvallend gespeeld. We pasten het 4-3-3-systeem toe in offensieve vorm. In dezelfde vorm zullen we het niet straffeloos kunnen blijven hanteren. Ik ben een voorstander van aanvallend spel, maar we zul len de tactiek nu van de tegen stander moeten laten afhangen. Als je tegen Ajax of Feijenoord de sluizen open gooit, word je over speeld. In de eerste divisie preva leerde de eigen tactiek. In de ere divisie moet je het van de andere kant benaderen. Misschien ben je dan iets te negatief, maar dat kan nu eenmaal niet anders". Er bestaan bij FC Den Bosch geen twee seleotiagroepen zoals bij veel eredivisieverenigingen het ge val is. Er wordt getraind met alle dertig contractspelers tegelijk, waaruit dan het eerste wordt ge kozen. Jan Remmers. „Ik ben geen voorstander van een A- en B- groep. Iedereen moet gelijke kan sen hebben. Na verloop van tijd is er toch wel een bepaalde groep waar het eerste uit wordt samen gesteld, maar onderverdelen is er niet bij. Ieder moet een kans krij gen. En je moet rechtvaardig zijn. In het betaalde voetbal mag het dan zo zijn dat eerst naar de business wordt gekeken en dan naar de mens; ik vind dat je als oefenmeester eerst naar de mens moet kijken en dan pas naar de business. Dat is mij altijd goed bevallen. En vorig seizoen zijn er toch maar vijf spelers uit het B- elftal in het eerste gekomen, die zich gehandhaafd hebben. Mense lijke benadering kan heel veel doen". FC Den Bosch: aantal contract spelers 30: gekocht: Cirie (SW), Van de Heuvel (Haarlem), De Jong (Haarlem), Kirijgh (De Graafschap), Van de Ley (Hees- wijk), Mitic (Holland Sport), Spierings (BW), Schriever (NEC), Verschut (Baronie); ver kocht: Van Straaten (Volendam); contractspelers: Van den Bergh (26), Brands (18), Ciric (28), Van Cromvoirt (24), Derikx (23), Ad Graaumans (24), Willy Graaumans (21), Van de Heuvel (21), Van de Hout (31), De Jong (22), Kreekels (26), Krijigh (21), Van de Ley (20), Meesters (20), Mitic (29), Netten (36), Ouwens (24), Passon (24.) Van der Pluijm (22), De Ridder (23), Van Rooij (26), De Ruiter (19), Spierings (25), Schriever (25), Schuurman (30), Uyens (23), Verhagen (34), Ver schut (25), Vissers (23), Woibers (30); trainer; Remmers. De onbedreigde winnaar van de koers in Biervliet Hij haalde zijn 13e zege. h. V Toine van de Bunder. (Van onze wielersportmedewerker) BIERVLIET Wat Toine van de Bunder zondag aan glans over zijn triomf miste door een valpartij in de kopgroep, verdiende hij gisteren in de ronde van Biervliet ruimschoots terug. Samen met Henk Perfors dub belde hij het peloton, loste zijn con current en reed vervolgens naar zijn 13de overwinning. De basis daartoe legde Van de Bun der al in de eerste ronde. Hij demar reerde en voorlopig slaagde alleen Henk Perfors erin hem te achter halen. De voorsprong liep op tot 15 seconden toen Charles de Smit aan een tegenaanval begon. Drie ronden lang jakkerde hij alleen achter de 2 leiders aan en kreeg ze na een ver- wilde jacht te pakken. Het drietal werkte voorbeeldig sa men en hun voorsprong op het pelo ton groeide. Toen er 25 van de 100 km gereden waren, kreeg De Smit geen loon naar werken; hij reed plat. Dit betekende tegelijkertijd een reactie Heriny Gijzel reed een 7e prijs in Hamme. Hij zat in een kopgroep van 9 die 4 minuten voorsprong had. Êteet U'fte °™van8 va" het m I, hjrternming om te be- rs L' boende trok Ton en TL °p pad en benaderde en Ketens, Jan Janssen en saTOnwZuU het "derdaad tot ri-, ,rhmg komen tussen vormt er zich Sittard'ia) aan een hartaanval over- Katwijk 10e en Albert van Midden Matje Gerrits eindigde de samenweritr„rat dens zijn vakantie Huub Adriaans, profkoers van Lommei als 6e. Jos ltars en RjS komen tussen (oud-mamager van Fortuna'54 en van der Vleuten was 7e, Jan van «itiprlrrv j vormt er zich QU+owJiJoi «w<vr- Katwiik 10e eri Albert, van Midden rKe ploeg. want Joop Zoete- leden. Hij werd 55 jaar. 29e. Raymon Steegmans won. (Van onze zwemmedewerker) DEN HAAG Tijdens de Neder landse zwemkampioenschappen voor de leeftijdsgroepen 8 en 9 jaar en 10 en 11 jaar hebben de Zeeuwse deelnemers drie jongens van De Stormvogel uit Vlissingen en het Luctor-ineisje Corry Geers uit stekende prestaties geleverd. Corry Geers leverde in de finale serie op de 50 meter vlinderslag een persoonlijk beste tijd van 44,9 sec. In deze groep bij de jongens zwom Erwin Blaauw de 50 meter vrije slag in een tijd van 40,4 sec. waar mee hij ruim onder de gestelde li- miettijd bleef. Paul Meerman haalde op de 100 meter schoolslag jongens onder de twaalf jaar een tijd van 1.36.6 waarmee hij beslag wist te leggen op de tweede plaats in zijn serie. Verrassend goed kwam Joop Keymel voor de dag. Hijwist zijn serie op de 100 meter schoolslag in een persoonlijk beste tijd van 1.33.7 te winnen. John Delange van Luctor zal vandaag, dinsdag, aan de start komen om de Zeeuwse kleuren te verdedigen op de 100 meter rugslag voor jongens onder de 14 jaar. De Sehelde-sterretjes Petra Fraanje en Guus van den Este starten niet in de Nederlandse kampioenschappen. in het peloton en Wim de Waal was de eerste die demarreerde. Hij had al gauw een kleine voorsprong en in gezelschap van Peter Gödde, J. v. d. Berg en Barthoom, ging hij op zoek naar de twee koplopers. Een tiental ronden werd er behoorlijk gejaagd op de koplopers, maar het gat was moei lijk te dichten. Na enkele ronden werden ze dan ook weer opgeslokt door het peloton. Wim de Waal pro beerde het later nog eens alleen maar dat bleek onbegonnen werk. Tien ronden voor het einde waagde Co Blok zich aan een solo, maar dat was te laat, want Van de Bunder en Perfors zetten het hele gezelschap op een ronde. Co Blok kreeg gezelschap van A. Kuzee en later ook van Wim de Waal. Toen er vijf ronden voor hel einde een premiespurt werd aange kondigd, was Van de Bunder de rap ste. Hij liet Perfors achter zich en ging alleen verder en met een ruime voorsprong finishte hij als eerste. De Waal liet Kuzee achter zich en ging eveneens alleen verder, wat hem toch nog een ereplaats opleverde. De uitslag: 1. Toine van de Bunder (IJzendijke), 100 km in 2 uur 26 min. en 20 sec.; 2. op 1 min. 20 sec. H. Per fors (Vlaardingen): 3. op een ronde Wim de Waaj (Axel); 4. Ad van Op- dorp (Hoogerheide); 5. Jan Brinkman (Rotterdam); 6. Leen van der Wiel (Breda); 7. Peter Gödde (Hulst); 8. Ad Kuzee (Kapelle); 9. B. Slings (Al- blasserdam); 10. F. Aarts (Roosen daal); 11. M. Brinkman (Rotterdam); 12. J. Bienefelt (Sommelsdijk); 13. W. de Feber (Sluiskil); 14. J. de Vos (Zaamslag); 15. W. Westdorp (Hein- kenszand); 16. T. Carroll (Philip pine); 17. C. van de Berg (Kruis land); 18. J. Marijs (Souburg); 19. H. Slings (Alblasserdam) en 20. A. Dub- beld (Middelha'rnis).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5