'ND" OREN ,IF BIJ VISGROND A. L. S. LOCKEFEER: „VAN MIJ HOEFT HET ECHT NIET" BORSELE LAAT DRIEWEGEN IN ONGEWISSE GERINGE AANVOER IN ZEEUWSE HAVENS fabeltjeskrant in kerk t H 'k Zeven jonge archeologen optimistisch gestemd Eerste duif uit Bordeaux in Scherpenisse Uitslagen vluchten vanuit Doornik ;evibel protesteert krachtig tegen lozing .[jeniisch afval vlak voor de kust W A H E BOTSING wmm - &4Ï- aterstanderi NETTE WINKELMEISJES A. F. BUIJSSE armer Voetbalcracks van gisteren ontmoeten elkaar zaterdag Demonstratie tegen vervuiling OPSTAND IN GEVANGENIS NEW ORLEANS BAALHOEKKANAAL binnendijks trace Vissers in vakantiesfee STRANDWEER Ida? 27 ipli 197' Waarbij het begrip later „katholiek'' speè'iai® nis heeft gehad. "'s ■n dient te beseffen ihting van de NCB •elf staande actie is geSL dike en bewogen historie' Nederlandse boerembew^vl 1896 werd in Utrech?ft indse Centrale BoerenW» dit. Op die bijeenkom^ epman kenmerkend d» „heren" van dV$ ppijen van Landbouw •enbond moet bestaan uïTk op de eerste, tweede en j° :t is verleidelijk vele name» I nen van hen die de NCB i» I ite decennia van de «ai v hebben voorbereid en d. Het is ondoenlijk is e bestek. Een uitzonden t men te maken voor de 1 el van de Brabantse boert! Norbertijn Gerlacus van 1 n, de boerenzoon uit Gen» iriester, die 25 jaar de ziel! fCB is geweest. Niet voorn1 jen vele Brabantse gemeei plein of straat naar hem ■nd. Als geestelijk adviseur» jond en als redacteur van l ndblad later weekblad] t hij meer dan wie ook g< ,zijn" boeren te emat oe duidelijk het overigeu J ■mannen van de jonge ogen stond wat moest 1 blijkt uit de besluiten ierste algemene vergadering, ember 1896, zijn verplichtte de organist boerenleenbanken op te ri een assurantieregeling te 1 pen voor huizen, vee, 1 coöperatieve aankoop roeder, mest en zaaigoed ra] ven en een maandblad te j even. Enkele maanden na chting werd daarmee een 1 jrogramma voor jaren va JACQUES LEVul (Van onze correspond®" I TERNEUZEN In de naCï| ïdag op maandag had °P 1 Haarmanweg te TernW»! irijding plaats, waarbij ^1 komen werd vernield •e zware schade opheP> >r de inzittenden bijzon f V6P' c er A Jevrouw S. kwam ■senschudding af. Zij bulance naar het Ju';a s worden gebracht. D' van de andere auto, el idje dat achter in hun ien geen verwondingen i. r U.' O [Fan een onzer verslaggevers) DZAND Morgenmiddag om J uur begint in de magnifieke |ite van de Cadzandse strandkerk wrstelling van de fabeltjes- |t. Kaarten hiervoor zijn nog ïijgbaar bij alle VVV's en voor wrstelling aan de kerk. [)e foto geeft een overzicht van de inplaats van de kerk, waar gis- ihtend enthousiaste leden van uit Oostburg en IJzendijke andje kwamen toesteken bij Re fuw van het toneel. Nabij de is een ruim parkeerterrein auto's voorhanden. (Advertentie) WEGENS DE TOENEMENDE DRUKTE GEVRAAGD Lange Nieuwstraat 16 HULST Telefoon 01140 - 2381 Etanz 386 -3, Rheinfelden 232 traatstog 232 -12, Plittersdorf |-12. Maxau 424 -4, Plochingem Mannheim 242 -5, Steinbach 1-3, Mainz 242 -6, Bingen 153 -5, fb 169 -3, Trier 230 pl.2, Koblenz »11. Keulen 129 -8, Ruhrort 293 Tobith 903 -4, Pannerdense Kop [-5, Nijmegen 689 -1, Eefde IJs- 1 pl.3, Deventer 222 pl.2, Mon- 160 pl.12, Borgharen 3800 -40, feld 1088 -4, Grave beneden de 1 503 onv. De minste waterdiep- I in (1e vaargeul, heden vermeld We waarschuwingsborden, zijn in Tneters: Spijk-St. Amdries 310, rerden-IJsselkop 270, IJsselkop- 1 270, Driel-Amerongen 245, IJs- fe-Doesburg 245, Doesburg- Jroen 240, Zutphen-Deventer 250, Pnter-Windesheim 255. tegen, woensdag 28 juli. Bergen worn 7.17 en 19.29, Hansweert I en 18.42, Terneuzen 5.56 en Vlissingen 5.25 en 17.42, teldinge 7.07 en 19.19. iitzichten f woensdag onderdag. steld door I K N.M.I. op Wdag 118.00 uur: f Zakelijk vrij 1P ADVERTENTIË^-M 5^; en temperatuur boven nor (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Op het sportveld van 's-Heerenhoek her leeft zaterdag een stukje voetbalhis torie. Spelers van de plaatselijke voet balvereniging De Patrijzen, wier na men een kwarteeuw geleden de tegenstander schrik en ontreddering inboezemden, ontmoeten hun rivalen van vroeger: spelers van Oud-Wal- cheren en van Oud-Vlissingen. De wedstrijd tussen beide elftallen, die vrijwel geheel uit 40-plussers be staat, begint om drie uur. Scheids rechter J. Vermeulen. De Oud-Pa (rijzen komen met de volgende op stelling: doel, J. Pompernolle, backs L. Menheere en L. Huizen. Halfspe- Iers: P. Goense, J. Maison en C. Peeters. De middenliniie wordt ge vormd door J. Engelbert, P. Peeters, C. F. Hoornick, A. Engelbert en J. Peeters. Reserve is C. Witkam. (Van een onzer verslaggevers) HULST De Zeeuwse visserijorganisatie „Zevibel" is onge rust over de lozing van (vermoedelijk chemisch) afval van een Belgisch bedrijf in de buurt van visgronden voor de Belgi sche kust. Zevibel-voorzitter A. L. S. Lockefeer uit Hulst vreest, dat ook Zeeuwse garnalen- en tongvissers schade van de afvallozing zullen gaan ondervinden, als daaraan niet op korte termijn een eind komt. Van de dumping van afval van het niet nader genoemde, in Brugge gevestigde bedrijf, is voor het eerst melding gemaakt in „het Visserij - blad" van de Belgische rederscen trale. De naam van het bedrijf in kwestie heeft men niet kunnen ach terhalen, maar wel de registratie van het schip, dat in opdracht van het betrokken bedrijf de afval zou dumpen in de Noordzee. (Vervolg van pagina 1) De zevenmansploeg verwacht veel van haar „expeditie". Want, zegt Evert Meurs, „er is nog nooit een deskundig en uitgebreid onderzoek ingesteld in het Verdronken Land van Reimerswaal. Dat wil niet zeggen, dat de zeven jonge archeologen verwachten, dat ze in de komende weken heel Rei merswaal bloot zullen kunnen leg gen. Hans van Sluijs daarover: „We zullen al erg blij zijn als wij tij dens dit zomerkamp de kerk van Reimerswaal ingetekend krijgen. Men moet deze onderneming eigen lijk vooral zien als een verkennend onderzoek voor een serie opgravin gen tijdens volgende zomerkampen van teams van de NJBG. We willen bijvoorbeeld proberen uit te zoeken welk en hoeveel materiaal er voor volgende, diepgaander, onderzoekin gen nodig zal zijn". De NJBG-mensen zullen naar Reimerswaal zoeken op (of liever gezegd: onder) de Speelmansplaten. Die staan bij eb droog en men kan er dan goed graven. Bovendien staat er bij hoogwater boven de hoogste punten van de platen, waaronder Reimerswaal begraven moet liggen, maar anderhalve meter (heldier) wa ter, zodat dan doorgewerkt kan wor den, bijvoorbeeld door duikers van de werkgroep SAO (Submarine Ar cheologisch Onderzoek), die nog bij het onderzoek zullen worden inge schakeld. De voorbereidingen van de expe ditie hebben ruim zeven maanden geduurd en hebben vooral bestaan uit het bestuderen van alle mogelij ke archiefmateriaal over Reimers- -waial, een verkenning van de Speel mansplaten en het verzamelen van het materieel, dat nodig is voor de technische kanten van het onder zoek. Het team heeft tot nog toe niet te klagen Over medewerking. G.S. van Zeeland zorgden ervoor, dat de ploeg tijdens het onderzoek het mo numentale „Huys Vermuyden" (een leegstaande hoeve aan de Ketting- dijk te Tholen) als thuisbasis kan gebruiken. De rijksdienst voor oud heidkundig bodemonderzoek, die overigens de supervisie heeft over het onderzoek, leende een belangrijk deel van het nodige materieel uit. Alleen de financiering van de on derneming is, ondanks de medewer king van De Stem, nog niet helemaal rond. De jonge archeologen hopen, dat er nog overheidssubsidies be schikbaar komen voor dit belangrij ke ohderzoek, dat de jongelui in hun vakanties verrichten. HEMELSTRAAÏ l! ST.-JANSTEEN TELEFOON 01140 Kersvooruitzichten in cijfers ge- fiOrid over Nederland. |?r woensdag: aantal uren zon: lm» 'i"ï1IVtemp-: van ongeveer 1 graden boven nor- ■aSvT" 0 tot 4 S™06" bo- Hodekans °P een droge pe- I an minstens 12 uur: 90 pre vaal'- m °P een geheel droog et- JO- 60 procent. 6 6 tot ol'"ndardag: aantal uren zon: HFóiaal mt n"1'"4 jmp'i van ongeveer Eest. Seheel droog etmaal: 80 (Van een onzer verslaggevers) WESTERSCHOUWEN Ongeveer veertig deelnemers aan het zomer kamp van de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden in Haamstede zullen voorzien van prikstokken, af valzakken en spandoeken een de monstratieve optocht maken tegen de toenemende vervuiling van strand en duin. Het verzamelde vuil zal op een boerenkar door Westerschouwens (entrum worden gereden. B. en w. van de gemeente Wester schouwen hebben voor deze actie vijftien papierprikkers en 50 plas tic zaken beschikbaar gesteld. NEW ORLEANS (REUTER) Een groep opstandige gevangenen onder wie verscheidene „Zwarte Panters", die terechtstaan op be schuldiging van moord, hebben in de gevangenis van New Orleans twee bewakers gegijzeld en gedreigd hen te vermoorden als de politie zou willen ingrijpen. Een grote macht zwaar bewapende agenten heeft een kordon gevormd rond de gevangenis. Er is echter nog geen aanwijzing dat zal worden ingegre pen. De gevangenen zouden de bewa-| kers op nog onverklaarbare wijze hebben gegijzeld uit protest tegen de toestanden in de 42 jaar oude gevangenis. Zij zouden een gesprek hebben gevraagd met de gevangenis autoriteiten en de advocaat van de Zwarte Panters om hun eisen voor vrijlating van de bewakers kenbaar te maken. Twaalf Zwarte Panters (drie vrouwen en negen mannen) staan sinds 5 juli voor de distrietsrecht- bank van New Orleans terecht we gens de moord op vijf politieagen ten vorig jaar september. Het schip doet dat vlak bij visse- rijgronden. Belgische vissers spre ken over het afval als zijnde een goedje, dat een zeer vieze reuk ver spreidt. Volgens de heer Lockefeer zijn bij het besluit om de afvalstoffen op de bewuste plaats te dumpen de belangen van de visserij duidelijk over het hoofd gezien. „We constate ren dat lede ogen en we protes teren er nzeer tegen als de Bel gische visors dat doen", aldus de Zevibel-voorzitter. De bij de Zevibel aangesloten vis sers hebben van de organisatie het advies gekregen om bijvoorbeeld el ke lozing van olie door tankers op de Noordzee, onmiddellijk aan Sche- ven-ingen Radio door te geven. De vissers zelf is aangeraden niet aan de verdergaande vervuiling van de Noordzee mee te helpen door resten olie overboord te zetten. „Die vervuiling", aldus de heer Lockefeer, „betekent in feite een beknotting van de mogelijkheden tot de uitoefening van een renderend bedrijf voor de vissers. Het wordt een steeds moeilijker beroep. De vervuiling wordt zo ernstig dat we moeten protesteren. De overheid moet trouwens ook krachtiger optre den". (Van onze duivensportmedewerker) ZAAMSLAG De provinciale wedvlucht vanuit Bordeaux, van de afdeling Zee'and van de Nederland se Bond vr» Zaterdagvliegers is ge wonnen door een driejarige dotter van de heer C. van de Have uit Scherpenisse. Deze doffer is eigen kweek en af komstig van het ras van de Brabant se liefhebber Dekkers uit Etten- Leur. Deze wedvlucht vanuit Bor deaux, een der zwaarste, die tot nu toe dit jaar vervlogen is, overbrugde de doffer met een gemiddelde snel heid van 872 meter per minuut, afstand ruim 800 kilometer. De dui ven werden vrijdagmiddag in Bor deaux om 13.45 uur gelost. Vorig jaar behaalde deze doffer op deze tweedaagse fondvlucht een elfde prijs in de provinciale rangschik king. En enkele weken geleden van uit Chateauroux een derde. Opmer kelijk goed vlogen ook de duiven van A. J. Krijsse uit Krabbendijke, die hij als volgt klokt: 12.42, 13.07, 13.39, 14.05, 14.09 en 14.10 uur. Kruijsse klokte 6 van de 8 duiven, die hij in concours had voor drie uur, en dat terwijl in een aantal verenigingen nog geen duif 'thuis was. Uitslagen- Neufvilles: „De Voor waarts" Zaamslag met 259 jonge duiven, hoogste snelheid 1187,7 mpm, 1, 3 en 5 Chr. Cornelissen. 2 Fr. Scheele. 4 en 7 P. Koopman. 6 D. de Jonge. 8 en 9 W. de Putter, Axel. 10 C. van Doorn. „Eendracht Maakt Macht" Terneu- ze»i. Hoogste snelheid 1254,4 mpm. 1, 3 en 9 W. van Hoeve. 2 J. de Kraker. 4 P. Scheele. 5 en 8 A. de Bruijne. 6 F. Verhelst. 7 A. Scheele. 10 C. Moerman. „De Reisduif" Breskens met 158 Jonge duiven, snelheid eerste duif 1284,05 mpm. 1 en 9 H. Schautteet. 2, 4, 5 en 6 C. Klaasse. 3 D. Quaars. 7 en 10 A. Jansen. 8 J. van de Lijke. Met 34 oude duiven; hoogste snelheid 1260,01 mpm. 1 E. Pieters. 2 J. Duste. 3 J. Deunink. 4 R. Simpelaar. 5 J. Versprille. „EMM" Terneuzen, wedvlucht vanuit Bordeaux. 1 en 3 P. Koop man, Zaamslag. 2 en 6 D. Deurwaar der. 4 A. Smallegange. 5 H. de Feijter, Axel. (Van een onzer verslaggevers) HULST „De hele ontwikke ling van Antwerpen wordt ons van bovenaf opgelegd. Het volk veraf schuwt die ontwikkelingen en toch gebeurt het. Antwerpen verdient helemaal geen Baalhoekkanaal. Laat ze het maar rooien met de Schelde. Wij hebben het niet no dig. Wat zal er straks langs het Baalhoekkanaal komen? Mijn god, we hebben het niet in de hand, ik vertrouw het niet". Het standpunt van de heer A. L. 8. Lockefeer, oud-burgemeester van Hulst en voormalig gedepu teerde van Zeeland, met betrek king tot het Baalhoekkanaal, is duidelijk in het nadeel van Ant werpen. De heer Lockefeer laat et in zijn gloedvolle betoog geen twijfel over bestaan: van hem hoeft het allemaal niet. Hij gelooft ook niet zo in de veel geprezen inspraak van de bevolking. Hij ge looft wel in de waarde van die inspraak, maar hij wantrouwt de politici, die openlijk etaleren, dat de gewone man zoveel te vertellen zou hebben- ,Jk geloof dat niet", zegt de heer Lockefeer, die van mening is, dat de publieke opinie een dam moet opwerpen tegen de ontwikkelingen, zoals die de Zeeuwse bevolking boven het hoofd hangen. „Het is volgens mij nog niet te laat", zegt dit oud-GS- lid. „Ik voel me niet geroepen om de mentor te spelen, maar er zal een krachtige volksbeweging moe ten ontstaan, die consequent wordt doorgezet, om de intenties van de huidige overheden te weerstaan. De bedoelingen van hen, die van daag de leidsels in handen hebben op provinciaal niveau, wantrouw ik". Een krasse uitspraak van een man, die van zichzelf zegt geen revolutie te (willen) prediken, maar tevens ook toegeeft, vaak te twijfelen aan de weg van de evo lutie. Over inspraak: „Over het algemeen houdt men te weinig re kening met de mening van het volk. Men heeft het wel over hoor zittingen en inspraak, maar wat is de praktijk? Ik geloof dat er aan die inspraak nog iets mankeert. De publieke opinie roert zich nog te weinig en men is niet eensge zind". De heer Lockefeer geeft toe, dat bepaalde bevolkingsgroepen in Zeeuwsch-Vlaanderen zich moei lijk laten mobiliseren. De actie groepen, die ten strijde trekken tegen de verdergaande aantasting van 't milieu door vervuilende in dustrie merken het aan den lijve, Vele mensen van het „volk" inte resseren zich nauwelijks voor deze zaken. De oorzaak van het feit, dat de Vlamingen zich zo moeilijk laten mobiliseren, ligt in de historie ,zo meent de oud-burgemeester. „Zeeuwsch-Vlaanderen is jaren lang een generaliteitsland ge weest", zo vertelt hij. „De mensen hebben steeds in de verdrukking gezeten. Zeeuwsch-Vlaanderen is in het hele Nederlandse bestel, ik zou zelfs durven zeggen, in het Zeeuwse bestel, een ietwat verla ten land. De psychologie van dat geval is de houding van onze in woners van: „de heren regelen het wel". De heer Lockefeer zegt veel respect te hebben voor de activi teiten van die jongeren, die in Zeeuwsch-Vlaanderen de mensen massa in beweging trachten te brengen. „Ik vind alleen", voegt hij er aan toe", „dat het nog niet voldoende is- Men moet er sterker tegenaanschoppen, het verweer is niet krachtig genoeg". De heer Lockefeer geeft toe, dat hem wel eens tweeslachtigheid is verweten. Was het immers het GS-lid Locke feer niet, die industrialisatie van het arme Zeeland propageerde. „Ja" ,zegt hij, „dat klopt". Dat was voor de economie van het gebied, die was toen bar. Maar de Kaland-doctrine van dit moment verfoei ik, want dat soort industri alisatie heb ik nooit gewild. Ik geloof niet zo in de predesti natie van dit gebied, van de voortbestemming van Zeeuwsch-Vlaanderen voor indus trialisatie. Nee, ik denk dat de wélvaartsstaat veel meer behoefte heeft aan voldoende recreatiege bieden. Die industrialisatie van Antwerpen, zoals die zich nu ont wikkelt vind ik funest voor dit gebied, want het is een ongeselec- teerde industrialisatie. De indus triepoliep van Antwerpen strekt zijn vangarmen uit tot de Neder landse grens en wij zien werkeloos toe. Erger nog: we stimuleren die ontwikkeling door Antwerpen zijn Baalhoekkanaal te geven. Nu weet u het meteen: van mij hoeft het er niet te komen". (Van onze duivensportm edewerker) ZAAMSLAG Uitslagen wed vluchten vanuit Doornik: „Recht Voor Allen" Sluis met 223 jonge duiven, hoogste snelheid 1182,- mpm. 1 en 7 A Dierkx, 2 J. Dezut- ter. 3 E. Visser. 4 P. van GroL 5 en 8 M. van de Bussche, 6 J. van de Wege, 9 en 10 A. Le-Clercque. Met oude duiven, 1 en 2 O. de Meijer (1174,- mpm). 3 5 en 8 J Wage. 4 P, van Grol. 6 M. van Wijnsberghe ,7 P. Maenhout 9 G. de Meijer. 10 J. Dezutter. „Strijd In Vrede" Groede met 276 jonge duiven, hoogste snel heid 1140,12 mpm. 1 en 4 D. Ekke- bus 2 T. de Buck. 3 Joh. van de Wege. 5 en 7 R. Brakman. 6 gebr. Manhaeve. 8 J Dierkx. 9 L. van der Wege. 10 J. van Driel. „De Bonte Duif" te Aardeniburg in samenwer king met „De Grensvliegers" te Ee- de met 255 jonge duiven, snelheid eerste duif 1146,7 mpm. 1 G. Leliart. 2 B. Herman. 3 H. Cocquit. 4 en 6 R. Galle. 5 H. Lampo. 7 O. van Quekelberghe. 8 A Breijaert. 9 L. de Klerck. 10 W Standaert. (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Het college van b. en w. van Borsele heeft een groep van 55 verontruste inwoners van de kern Driewegen die onder aanvoering van de arts J. Geldof een petitie aan het gemeente bestuur had gestuurd, nog geen opheldering over de toekomst van de woonkern kunnen verschaffen. Op 13 juli j.l. werd de petitie van de 155 Driewegenaren, die er voor beducht zijn dat het dorp zal verdwijnen, als gevolg van de industrie- en havenplannen, aan de loco-burgemeester van Borsele overhandigd. Dezer dagen heeft het college van b. en w van Borsele tegenover de actiegroep bevestigd wat de loco-burgemeester al had verklaard: „Wij zijn op de hoogte van de geruchten, dat de kern van de kaart zal ver dwijnen, maar wij weten feitelijk evenveel als u". (Van onze correspondent) BRESKENS Door de vakantiesfeer, die ook alle vissers schijnbaar te pakken had. was de aanvoer in de Zeeuwse havens de afgelopen week maar matig. Coliinspiaat had als extraatje wat verse zeepaling aan de markt. Van de Vlissingse en Arnemuidense vloot werden enkele schepen gesigna leerd ou het Veerse Meer. Niet om te vissen. Zii begaven zich gezellig tussen de nlezierboten en genoten van het prachtige recreatiegebied. Ook Breskens toonde een rustig beeld: matige aanvoeren en stilliggende schenen. De prijzen van de aangevoerde vis en garnalen waren goed te noemen. Tong en andere nlatvissoorten gingen tegen prijzen van de hand die vooral maandag en dinsdag hoog te noemen waren. Maandag deden de meest gang bare tongmaten f 8,per kg, terwijl onder andere de schol met prijzen van f 1,40 en hoger, meedeed aan de vakantienrijzen. De garnalen schommelden tussen f 3,50 en f 5,per kilo, bii normale vangsten die varieerden van 100 tot 150 kilo. In de komode weken zal dit schaaldiertje wellicht nog iets gemakkelijker! te vangen zijn zodat het voor de liefhebbers van dit produkt aantrekkelijker wordt ze op het menu te zetten. „Een voorlichtingsbij eenkomsi over de toekomst van Driewegen zal dan ook weinig nut hebben, want wij zouden u alleen maar kunnen mededelen, dat wij ook niets weten. Van zo'n boodschap zou een aver echts effect uitgaan". Een woordvoerder van de gemeen te Borsele verklaarde ons gisteren „Vrijdag jongstleden hebben b. en w. van Borsele een gesprek met GS gehad. Het was de bedoeling dat daarbij ook de toekomst van Drie wegen aan de orde zou worden ge steld. De betrokken gedeputeerde voor de planologie, mr. J. Boersma was echter op vakantie. Zodra hij terug is zullen b. en w. het onder werp opnieuw ter tafel brengen. Zij hopen dat kort daarna de door dok ter Geldof en 154 anderen gewenste voorlichtingsbijeenkomst kan wor den gehouden, uiteraard onder deel neming van mr. Boersma" B. en w. van Borsele hebben de actiegroep intussen bedankt voor zijn initiatief. „Wij zijn dankbaar voor de steun in de rug die u ons geboden hebt", heeft het college aan de onderteke naars van de petitie laten weten. Het toekomstig lot van Driewegen zal waarschijnlijk zij het ter loops aan de orde worden gesteld in de vergadering van de raad van Borsele welke op 3 augustus aan staande wordt gehouden. In deze raadsvergadering komt ook het voorstel aan de orde voor de vast stelling van een kampeerverorde- ning, naar het model, dat ook de gemeente Goes heeft gekozen: in verband met dit agendapunt hebben b. en w de raad laten weten, dat bij de inwerkingtreding van de wet hy giëne kampeerplaatsen, aan de plaatselijke campinghouders een re delijke tijd za] worden gegund om hun bedrijven aan de nieuwe situa tie aan te passen. Een ander voorste] dat de raad heeft bereikt, heeft betrekking op toetreding tot 't havenschap Vlissin gen van de gemeente Borsele. Een en ander betekent, dat Borsele gaat delen in verlies- en winstsaldi van het havenschap. Volgens b. en w. zullen er aanvankelijk enkele aan loopverliezen zijn, die ten dele op Borsele kunnen worden verhaald. Het gaat hier echter om een bedrag, dat nauwelijks f 1500,. te boven gaat In onze omgeving geleidelijk meer hogedrukinvloed. Vandaag zonnig en overwegend droog, met in de mid dag een zwakke zeewind. Tempera tuur ruim 20 graden, zeewater 19 graden. VOORUITZICHTEN. zomers strandweer met nog een kleine tem peratuurstijging. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3