VEEL LOF VOOR RECREATIETEAMS BRABANTSE „BOERENBOND UIT PURE ELLENDE GEBORES rJF I Medewerkers krijgen 25.- per week 75 JAAR NCB (I) 'abeltjeskra armer 11 ^evibel protes -bernisch afva Voorbereiding Jeugdvakantiewerk Groot-Temeuzen Terneuzen Schoondijke IJzendijke ZWARE BOTStö a stad streék 1LHIIWIII»— Moderne tijd Dinsdag 27 juli 1971 Speletjes op de camping. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De inter kerkelijke recrealieconunissie lieeft, evenals in de vier voor gaande jaren, weer veel toeris ten en liun kinderen aange naam beziggehouden. Gedu rende zes weken houden di verse teams, geformeerd uit vrijwillig(st)ers, dag-in dag- uit activiteiten op de campings Zwinhoeve te Retrancliement, de Panneschuur in Nieuwvliet en eamping Zeebad in Bres- kens. De samenstelling van de teams on dergaat zowat iedere veertien dagen wijzigingen, zodat steeds nieuwe krachten impulsen aan het werk van de recreatiecommissie bijdragen. De waardering, die van de zijde van ouders en campingexploitanten, voor deze jeugdige medewerk(st)ers in de leeftijd van 16 tot 25 jaar wordt uitgesproken, krijgt des te meer reliëf, als gerealiseerd wordt dat zij voor de veertien dagen die in hun vakantie opgeofferd worden om ande ren te amuseren, een bedrag van f 25 per week ontvangen plus vergoeding van de gemaakte reiskosten. De team leden komen uit het gehele land en zijn afkomstig van diverse pedagogi sche opleidingen, of zijn priesterstu dent, jeugdleidster of zo maar enthou siastelingen. Streekjeugdwerkleider Joop Wiel akker, die veertien dagen de leiding heeft gehad van het team dat op de Panneschuur werkzaam was, zei ons dat niet te licht over het werk van zo'n recreatieteam gedacht moet wor den. „Het is zwaar en inspannend en ideaal zou zijn als zo'n team uit louter ervaren mensen zou bestaan. Bovendien zou, om alles over de campings zo goed mogelijk te coördi neren, een beroepskracht voor dit werk moeten worden aangetrokken. Die zou in de winter al veel kunnen voorbereiden. Neem b.v. de materi aalvoorziening voor de diverse activi teiten. Die heeft ons al heel wat hoofdbrekens gekost". Joop Wielakker zei gehoopt te heb ben dat dit recreatiewerk, een voor treffelijk initiatief van de samenwer kende kerken in West-Zeeuwsch- Vlaanderen, in het totale pakket van de op te richten welzijnsstichting kon worden opgenomen. „Helaas gaat de welzijnsstichting niet door", verzucht te hij. De samenwerking tussen de teams en de campingleidingen wordt door Joop Wielakker goed genoemd „al zijn wrijvingen tussen ons ideale den ken en het commerciële denken van de campinghouders wel eens voorge komen". Al staat deelname aan de activitei ten voor iedere toerist open, de mees te deelnemers komen toch van de camping waarop het recreatieteam zijn tent (letterlijk) heeft opgeslagen. „Toch zullen ons inziens", aldus het team op de Panneschuur, „in de toe komst andere campinghouders op hun terreinen ook iets dergelijks moeten organiseren". (Op sommige campings is dit inderdaad al het geval). Een wekelijks program van activi teiten ziet er op schrift vrij zakelijk uit. Toch is daar een enorme hoeveel heid ambitie en voorbereidend werk in gestoken. De programma's zijn soms uitbereid maar de teams willen alles goed afwerken. Daarbij schiet soms de maaltijd in, omdat middag activiteiten uitlopen in avondactivi teiten. Dan heeft geen van de leden van het team tijd om voor de anderen iets te koken. „Eigenlijk zou iemand alleen voor het huishoudelijk gedeel te van het teamwerk moeten worden aangetrokken", aldus Joop Wielakker. De campingexploitanten tonen zich alle drie enthousiast over het werk van de teams. „De kinderen worden leuk beziggehouden", aldus mevrouw Van de Velde van de Panneschuur. „En 's avonds zijn er leuke dingen voor de ouderen in de kantine. De gasten lopen bij slecht weer niet zo gauw weer weg. Onzerzijds wordt dit werk ook wel gezien als een soort klantenbinding en wij zijn blij dat het er is", vervolgt zij. (De camping houders dragen een deel bij in de kosten van dit werk, evenals de ge meente Oostburg die hiervoor f200,- gaf). Mevrouw Barendse van de Zwin hoeve in Retranchement was blij met het team dat veertien dagen op het terrein heeft gewerkt. „Heel leuk", was haar commentaar op het werk. „Als ze volgend jaar willen terugko men zullen wij het team weer graag ontvangen. Wij hadden dit jaar een gehele wei voor het werk beschikbaar en ik kan niet anders zeggen dan dat het team reuze zijn best heeft ge daan. Ook de kinderen van ouders, die op andere campings bivakkeerden, hebben meegedaan", aldus mevrouw Barendse. Beheerder Buijze van zeebad Bres- kens liet een gelijkluidend commen taar horen. „Prima, werkelijk prima werk", zei hij. Lelerspel in voorbereiding Nagekomen familieberichten Heden overleed zacht en kalm, onze innig gelief de moeder, behuwd-, groot-, overgroot- en bet overgrootmoeder, zuster en tante AAGTJE BAKKER weduwe van Jan de Bree in de gezegende ouderdom van 96 jaar. Terneuzen P. C. van Tatenhove-de Bree L. J. van Tatenhove Hoek C. P. de Groote-de Bree J. de Groote Zaamslag J. J. de Bree H. E. de Bree-Meertens M. C. van Tatenhove-de Bree Klein-, achter- en achterachterkleinkinderen. Terneuzen, 26 juli 1971 Dahliastraat 26. De teraardebestelling zal plaatshebben op don derdag 2? juli 1971 op de algemene begraafplaats te Terneuzen om 14.45 uur, na voorafgaande rouwdienst in de gemeenschapszaal van de Goe- de-Herderkerk, Koninginnelaan 4, welke aan vangt om 14.00 uur. Van een onzer verslaggevers) &DZAND Morgenmiddag om l uur begint in de magnifieke ite van de Cadzandse strandkerk voorstelling van de fabeltjes- Lt. Kaarten hiervoor zijn nog irijgbaar bij alle VVV's en voor oorstelling aan de kerk. i foto geeft een overzicht van de „enplaats van de kerk, waar g's- achtend enthousiaste leden van En uit Oostburg en IJzendijke 1 handje kwamen toesteken bij de lou» van het toneel. Nabij de is een ruim parkeerterrein r auto's voorhanden. aterstanden JP i"- sJ-". JAS rtV' Een romantisch beeld uit het verleden. bnstanz 386 -3, Rheinfelden 232 ■raatsbuirg 232 -12, Plittersdorf -12. Maxau 424 -4, Plochingen Mannheim 242 -5, Steinbach J-3, Mainz 242 -6, Bingen 153 -5, »b 169 -5, Trier 230 pl.2, Koblenz -11, Keulen 129 -8, Ruhrort 293 'obith 903 -4, Pannerdense Kop -5. Nijmegen 689 -1, Eefde IJs- pl.3, Deventer 222 pl.2, Mon- 00 pl.12, Borgharen 3800 -40 ël_d 1088 -4, Grave beneden de I 503 onv. De minste waterdiep I in de vaargeul, heden vermeld Ide waarschuwingsborden, zijn in ■meters: Spijk-St. Andries 310, Anerden-IJsselkop 270, IJsselkop- el 270, Driel-Amerongen 245. IJs- pp-Doesburg 245, Doesburg- bhen 240, Zutphen-Deventer 250 venter-Windesheim 255. VANDAAG TERNEUZEN, poppenkast op de markt, alle leeftijden, aan vang 10.00 uur, prijs 50 cent. „Free air" festival op een ter rein bij de Otheense Kreek, aanvang 19.30 uur, muziek, lichtshow, slapsticks. SLUISKIL, poppenkast, alle leeftijden, „Gildenhuis", aan vang 14.00 uur. Prijs 50 cent- MORGEN VOOR ALLE KERNEN, Meli- land, bustocht naar het pretpark in Adinkerke voor leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. Vertrek bussen. Biervliet, 7.30 uur (bus halte). Sluiskil 7.40 uur (Gil denhuis). Hoek 7.40 uur (Abri). Terneuzen 7.50 uur (Markt) sporthal 8.00 uur. Zaamslag 8.10 uur (Plein). Aanrijdingen Op het kruispunt Guido Gezellenstraat-Frederik van Eedenstraat gaf de autobestuurder C- C. L. uit Hoek, komende vanaf Driewegen, geen voorrang aan een Belgisohe automobilist. Bij de bot sing ontstond schade aan beide au to's. Geen der bestuurders werd ge- weond. Zondagavond keek de bromfietser, F. W. de B. uit Terneuzen op de Dokweg achterom omdat hij meende een auto achter zich te horen. Hij reed daardoor tegen de geparkeerde personenauto van M. J. A. de C. uit Terneuzen. Dokter van Herk ver leende de gewonde bromfietser de eerste hulp. Beide voertuigen liepen flinke schade op. Op het kruispunt Looseschorweg en de provinciale weg Hoek-Bier- vliet, verleende de uit Zelzate af komstige automobilist L. P. de C. geen voorrang aan W. A. M- van C. uit Antwerpen. Er volgde een bor- sing. Beide auto's liepen zware scha de op. (ADVERTENTIE) Houten kindersetjes best. uit klaptafeltje er 1A Q 2 stoeltjes, samen Fa. F. C. de VALK (in 't Vierkantje) Botsing Op de rijksweg te Schoondijke heeft een kettingbotsing plaatsgevonden waarbij drie auto's waren betrokken. Een auto, bestuurd door G. van G. uit Veenendaal moest plotseling remmen in een file. Een achter hem komende auto, bestuurd door G. V. uit Mechelen, remde even eens, doch de daarachter komende P. v. d. V. uit Breskens kon niet meer op tijd remmen en botste op V„ die vervolgens op G. botste. Zware mate riële schade was het gevolg. Botsing In een bocht op de rijks weg te Sluis nabij het Pensionaat, is de Fransman F. B. met zijn auto door te grote snelheid uit de bocht gevlo gen. Op hetzelfde moment kwam H. de W. uit Sluis met zijn personenauto uit tegenovergestelde richting. B. kwam uit de richting Oostburg. Een botsing was onvermijdelijk. Er was grote materiële schade. Gewond Op de weg IJzendijke Waterlandkerkje nabij de Juffer- schans is A. van R. uit Biervliet door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtgeraakt en tegen een pi laar gebotst. Zowel de auto als de pi laar werden zwaar beschadigd. Dok ter v. d. Pas uit IJzendijke verleende eerste hulp (Van onze eorrespon TERNEUZEN In i!'' zondag op maandag hal -; F.J. Haarmanweg te Te"; aanrijding plaats, waart;1 volkomen werd vernield - dere zware schade optel voor de inzittenden rtl' afliep- Mevrouw S. kwam hersenschudding af. Zij ambulance naar het Is-" huis worden gebracht, der van de andere auto»1' kindje dat achter in hur_ liepen geen verwonding# koogwater n, woensdag 28 juli. Bergen n 7.17 en 19.29, Hansweert 18.42. T»r»r>i i von S Sft on ^^igen, ^■poorri i.i< en 19.29, Hansweert en 18.42, Terneuzen 5.56 en f Vlissingen 5.25 en 17.42, eldinge 7.U7 en 19.19. (ADVERTENTt HEMELSTRAAl" ST.-JANSTEEn I TELEFOON 01»® Vooruitzichten woensdag e Wonderdag, ■gesteld door K.N.M.I. op oi* 18.00 uur: Hoofdzakelijk »og. vrij en temperatuur boven nor m's vooruitzichten in cijfers ge- e>ld over Nederland. .„woensdag: aantal uren zon: iu; mm.-temp.: van ongeveer 3 graden boven nor- ^max -temp.: 0 tot 4 graden bo- normaaL kans op een droge pe- e van minstens 12 uur: 90 pro- Maal- RnnS 0p een geheel droog et- waal. 60 procent. 6|Tl3d0n5rd?g: aantal uren zon: wmaiil'tnA11^ van ongeveer «fePka l f6^~n mt. .geheel droog etmaal: 80 27 juli 1971 75 jaar geleden ont precies te zijn op 17 augustus 1896 is de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond geboren. In Hotel Noord- Brabant in Den Bosch. Materiële nood een ernstige Europese landbouwcrisis had jarenlang de boeren, vooral de kleinere, ge troffen stond aan de wieg van de prille organisatie. Voor hon derden boeren dreigde de totale ondergang. De 31 die op die gedenkwaardi ge maandag de eerste stap zetten op de lange, moeilijke, vaak onbe gaanbaar lijkende weg naar ont voogding van de boeren werden geleid door gevoelens van veront waardiging, protest, mededogen en angst. Verontwaardiging over het onbegrijpelijke onrecht aan de machteloze boeren begaan. Protest tegen de uitbuiting van de boeren door woekeraars en de liberale afzijdigheid van de over heid bij de groeiende ellende. Me dedogen met de zedelijk en sociaal naar de afgrond glijdende boeren stand. Angst voor het liberalisme en het opkomende socialisme. De grote landbouwcrisis begon omstreeks 1875. Zij heeft onge twijfeld de organisatie-gedachte en organisatiewil bij de boeren sterk gestimuleerd. Ook het voorbeeld van de christelijke boerenvereni- gingen in Duitsland was niet vreemd aan het ontstaan van een boerenbeweging in ons land. Dat Duitse voorbeeld bewees immers dat slechts organisatie, gezamenlijk optreden, kon leiden tot de op bouw van een maohtspositie. De landbouwcrisis die omstreeks 1895 over haar dieptepunt heen was, ontstond toen modern tran sport en moderne produktiemetho- den grote vruchtbare maar tot dan toe onontgonnen gebieden in de Verenigde Staten, Rusland, Argen tinië en Canada voor de graanver- bouw openlegden. Dat goedkope graan vond ook weer via dat moderne transport zijn weg naar de Europese markten. De Eu ropese boeren maakten toen voor het eerst op uiterst funeste wijze kennis met de gevolgen van mo derne massaproduktie en massa- vervoer. Het over het algemeen kleine en zwakke familiebedrijf kwam in de tang van de moderne industriële produktiemethoden. De prijzen van tarwe, rogge, ha ver, gerst en mout daalden snel. De waarde van de Nederlandse graanoogst in 1886, bijvoorbeeld, was 64 miljoen gulden lager dan in 1881. De import van goedkope bui tenlandse granen steeg met spron gen. De Nederlandse boer kon zijn graan bij wijze van spreken aan de straatstenenn iet meer kwijt. In 1885 kelderde ook de Europese veehouderij in elkaar. Buitenland se concurrentie en te veel gras land, alsmede geknoei met de kwaliteit van onze boter, leidden tot verlies van vele markten. De Nederlandse veestapel daalde in vier jaar (1883-1886) bijna zeven tig miljoen gulden, in waarde. Nog in 1899, toen het diepte punt van de malaise reeds enige jaren voorbij was, schreef de jonge NCB in een brief aan de koningin, onder andere: „De toestand is tn Noordbrabant in het algemeen on houdbaar. De grootste boerderijen zijn het zwaarst met schulden be last. Onze adviseur, die de provin cie in alle hoeken heeft bezocht, verklaart, dat er plaatsen zijn, waar de boeren maar enkele dagen in het jaar spek of vlees eten, geen geld of krediet meer hebben om van te kopen wat voor de bebouwing van het land nodig is, en dat hij nog nergens boeren heeft gevonden, die in hun bedrijf zoveel kunnen verdienen, dat zij in staat zijn om hun kinderen op tijd uit te huwelijken, tenzij zij zich willen engageren aan een fa briek, naar een stad verhuizen of een ander ambacht aanvaarden". Het slot van die noodkreet luid de: „De toestand is dius ellendig en de toekomst hopeloos. Om de over- produktie van het vlees tegen te gaan, is' er geen ander middel dan de graanteelt te bevorderen, die vroeger voor de boerenstand een bron van bestaan opleverde. In alle gevalle, wil men de algehele on dergang verhoeden, dan moeten zo spoedig mogelijk afdoende maatre gelen genomen worden". De boe- renbonders waren, in hun situatie heel begrijpelijk vóór protectie. Maar Nederland was een handel drijvende natie. Protectie ging in tegen de liberale wind die toen waaide. De toenmalige Maatschappijen van Landbouw, ook de Noordbra bantse, waren verenigingen die zich niet bekommerden om het ze delijk en lichamelijk welzijn *van de boeren. Wel om landbouwtech niek. Ze werden geleid door „de heren": grootgrondbezitters, econo men, notarissen, ingenieurs, juris ten, burgemeesters. De jarenlange en vaak heel felle strijd die de jonge NCB met die Maatschappij heeft gevoerd, is onder andere te verklaren uit dat verschil in inzicht. Enerzijds, zo kan men stellen, een instelling die uitsluitend technlschmaterieel is gericht, anderzijds een streven naar verheffing van de boeren stand, sociaal, geestelijk èn mate rieel. Waarbij het begrip lijk", later „katholiek" speS tekenis heeft gehad. Men dient te beseffen oprichting van de NCb"i„ zichzelf staande actie is de rijke en bewogen histo-i, de Nederlandse boerenbe\« Juli 1896 werd in Utrecht derlandse Centrale Boerenb» gericht. Op die bijeenkom c"haeoman kenmerkend fatrpn rip „heren" van dn schappijen van Landbouw boerenbond moet bestaan ui ren op de eerste, tweede ej pittdtS Het is verleidelijk vele i noemen van hen die de I laatste decennia van de eeuw hebben voorbereid u diend. Het is ondoenlijk j korte bestek. Een uitzoni dient men te maken voor i postel van de Brabantse I de Norbertijn Gerlacus v„ Eisen, de boerenzoon uit en priester, die 25 jaar dez; de NCB is geweest. Niet v hebben vele Brabantse een plein of straat naar i., noemd. Als geestelijk advise de bond en als redacteur v maandblad later week heeft hij meer dan wie c om „zijn" boeren te enu ren. Hoe duidelijk het overig, voormannen van de jongel voor ogen stond wat moes; a ren, blijkt uit de besluiten a de eerste algemene vergade: november 1896, zijn Toen verplichtte de org» zich boerenleenbanken op t ten, een assurantieregeling t werpen voor huizen, vee, etc., coöperatieve veevoeder, mest en zaaigoed I streven en een maandblad lef uitgeven. Enkele maanden j oprichting werd daarmee e tie-programma voor jaren t steld. JACQUES I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2