Stil trio op weg naar de maan OUDE MAN LAG JAAR LANG AAN KETTING HOUSTON TILT NIET ZWAAR AAN KLEIN DEFECT li NA VERHOOR VOOR VUURPELOTON Speurtocht naar verdronken Reimers- waal begint andaag Indianenspel kost jongen het leven Record-drukte in dia-ontwikkelcentrales TOON HERMANS ZIEK BERN WAARSCHUWT HELDER CAMARA [ilze-Rijen moest acht jaar wachten antwoord ministerie men (5) uit [Heerenhoek vrongelukt rouw donor geen stemming voor dubbel ansplantatie Tour de France misschien naar Breda EERSTE KEER Joden in Moskou gearresteerd Snelheidsbeperking in Luxemburg wbSg ePnheid van de Po-' Begde SJ?emB!inï van de NOORWEGEN WIL VATEN MET GIF TERUGZENDEN V, iH I j),. \V. A. J. M. Harkx ,jcteurL. Leijendekker i,n adrainistratie-adres P_' 9 Terneuzen, tel. 011 50) 79 2 .„tsprijs1 13,70 per kwartaal; f 4 80. Losse nummers 15 cent, J&B.T.W. t 1945433. DINSDAG 27 JULI 1971 ZEEUW 25e Jaargang No. 6607 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bü vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm 11 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem >rit) ids. a'elt de activiteiten dan honderdzestig ingen in de gehele ceren garens en vezels polyester, acryl, rayon unststoffen, foliën, h leer en rubber, zout, lichte chemische t. verven, lakken en maceutische produkten, i, huishoudelijke i en levensmiddelen. Chemie nv, Dtterdam een onzer verslaggevers) L.j.jjjjEfj Het gemeentebe- ïm GiIze-Rijen heejt vorige Iwtu)oord gekregen op een brief, tin 1963, dus 8 jaar geleden, i toenmalige ministerie van mis Kunsten en Wetenschap- U(t' gestuurd. Daarin vroegen m optrekking van het bouw- een lagere school aan de i de gemeente, waardoor de financiële uitkering per leerling hoger zou komen te liggen. Op het verzoek is nu afwijzend beschikt. Tussen de indiening van het ver zoek van het gemeentebestuur van Gilze-Rijen en de reactie uit Den Haag vorige week, blijkt in de ge meente zo het een en ander te zijn gebeurd. Met een enkel telefoontje waren de ambtenaren van het minis terie aan de weet gekomen, dat de lagere school aan de Tuinstraat al ge ruime tijd niet meer in gebruik is. Het ministerie onthoudt de gemeente Gilze-Rijen nu een uitkering voor een school, die niet meer als zodanig be staat. Op het laatste jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten icerd gewag gemaakt van een aan zienlijke achterstand in de correspon dentie van diverse ministeries in Den Haag. Met name op onderwijs blijken nogal wat brieven en verzoeken op beantwoording te wachten. Het ge meentebestuur van Gilze-Rijen ont houdt zich in deze kwestie van com mentaar. MILAAN (Reuter) Een echt paar in Noord-Italië is gisteren ge arresteerd omdat het een jaar lang een 80-,jarige oom vastgeketend heeft gehouden aan de trap die naar de tuin van hun huis leidt. „Wij bonden hem vast om hem het eten van fruit in de boomgaard te beletten", zei de 65-jarige electri- cien Valentino Clavenna tegen de politie. „Zijn gezichtsvermogen is slecht en hij zou zuur fruit hebben kunnen eten dat niet goed voor hem was." 's Nachts werd de oude man binnengehaald en op een rustbed in een kast gelegd. Clavenna en zijn vrouw Angela zijn beschuldigd van mishandeling van hun oom Giovan ni Bonfiglio. Na een anonieme tip ging de po litie zaterdag naar de villa van de Clavenna's in een dorpje vlakbij Milaan en vond daar Bonfiglio, met zijn enkel vastgeketend aan een twee meter lange ketting die met het andere einde vastzat aan de leuning van de trap die naar de achtertuin leidt. De oude man kon op enkele treden van de trap zitten en was ook nog in staat enkele pas sen te lopen. Volgens de politie scheen de man ondervoed te zijn. Buren bevestigden dat Bonfiglio op deze manier liad vastgezeten sinds lüj een jaar geleden bij het echt paar kwam inwonen. Clavenna ech ter zei tegen de politie dat het pas twee weken zo was sinds het fruit in de tuin begon te rijpen. Bonfig lio ontkende eerst maar gaf later toe een jaar lang in die toestand te hebben doorgebracht. (Van onze weerkundige medewerker) )E BILT De zomermaand gaat deze laatste week voor aangename verrassing zor- Tijdens liet weekeinde was lucht vochtig en zeer onsta- I met op de meeste plaatsen ie buien die over het alge- til door de droogte van deze tnd zeer welkom zijn geweest, luchtdruk boven de Noord en onze omgeving blijft nog (lmatig stijgen, zodat er een k hogedruk gebied tot stand it. Hierin komt overwegend nig weer voor, waarin de peratuur geleidelijk zomerse irden van 25 graden of iets er gaat bereiken. Het is waar- jnlijk dat het grootste deel deze weck weer zomers zal n, want storingen van be- mis fretten wij in onze om- niet aan. Wel ligt er nog 1 zwak front met waf regen ken Engeland, maar ook dit is ictekenis aan het afnemen. I (Van onze correspondente) (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De Apollo-15 is gistermiddag na een perfecte start de 400.000 km. lange reis naar de maan begonnen. Nadat het aftellen zonder incidenten was verlopen, ging de 111 meter hoge Saturnus-raket (het zwaarste ruimtegevaarte tot nu toe), precies op het voorgenomen tjjdstip van start. Dank zij het heldere, zonnige weer konden de naar schatting één miljoen belangstellenden in het gebied van Kaap Kennedy de lancering uitstekend volgen. baan in de richting van de maan was vertrokken, werd de maanlander aan het moederschip Endeavour gekop peld. Deze operatie gelukte direct de eerste keer. Bij de Apollo-14 slaagde de bemanning er pas de zesde maal in. De bemanning van de Apollo-15 heeft zich al laten kennen als bijzon der zwijgzaam. Ip tegenstelling tot vorige maanreizigers gingen Scott en de zijnen zich niet te buiten aan en thousiaste kreten over het fraaie uit zicht vanuit hun cabine. Kort na de koppeling van het moederschip en maanlander werd een mankement een ventiel zou in een ongebruike lijke stand staan in het brandstof systeem van de hoofdmotor ontdekt. Het controlecentrum in Houston til de niet zwaar aan het defect. Volgens deskundigen zou het niet van invloed zijn op de rest van de vlucht. In Houston werd gesproken van een klein mankement, al bestond „de tamelijk verre mogelijkheid", dat de hoofdmotor spontaan zou ontbran den. Precies volgens het plan bereikte de Apollo-15 met David Seott, James Irwin en Alfred Worden na twaalf minuten de parkeerbaan, waarvan de afstand tot de aarde varieerde van 169,4 tot 171,3 km. De haan lag dich ter bij de aarde dan bij vorige vluch ten, dit als gevolg van het grotere gewicht van de Apollo-15. Ditmaal wordt 2,5 ton instrumenten en brand stof meer meegenomen dan bij de vorige maanvluchten. Om 17.24 uur verliet het ruimte schip de parkeerbaan om zijn eigen lijke maanreia te beginnDorcler- dag a.s. om 21.05 uur komt, als alles goed gaat, de Apollo-15 in een baan om de maan. De volgende dag om 18.48 uur wordt de maanlander Fal con met Scott en Irwin losgekop peld van het moederschip Endeavour en begint de afdaling naar het maan oppervlak. Scott en Irwin gaan 67 uur op de maan doorbrengen, langer dan hun voorgangers. Met hulp van hun maanauto zullen zij veertien punten bezoeken. Nadat de Apollo-15 uit de parkeer- Astronaut Alfred Worden drukt nog snel de hand van zijn vader voordat de ruimtevaarders aan boord gaan van de Apollo-15. Op de voor grond James Irwin. DDELBURG De vijfjarige An- [empelaars uit 's-IIeerenhoek bij gtnszand (gemeente Borsele) is oiddag in zijn woonplaats om en gekomen. De jongen werd oversteken door een bestel- k bestuurd door H. uit Goes, ge- kn. De bestelauto belandde tegen |°°m. H. werd zwaar gewond in "benhuis te Goes opgenomen. MOSKOU (DPA-REUTER) Re chercheurs hebben gisteren in Mos kou drie joodse Russen gearresteerd die contact hadden opgnmeoen met correspondenten van westelijke bla den. PSTAD (DPA/RTR) De van de donor wiens organen S door professor Chris Barnhard eoruikt voor een transplantatie «n en longkwabben op de 49- landtechnicus Adriaan Herbert °r, ,j1s het Zuidal'rikaanse blad h»t Al Na''" geprotesteerd te- ei' c'at dit zonder haar toe- E 's gebeurd. „Ik zou nooit rning voor een dergelijke in- hïl! StV,en .hebhen", zei ze. Men k ,mcts over de transplan- S in w ,en zi> haar overleden ra het ziekenhuis bezocht. lon'rr' de 28-)arige Afrikaan Lunya, werd zaterdagavond lal hersenletsel als gevolg in„rl?ri ïSongeluk het Gto°" d «n i!1hu!s binnengebracht, "van het ziekenhuis zegt nu familie van de donor nioi I jfisü t fw LUXEMBURG (DPA) Het Luxemburgse Ministerie van Ver deer gaat met ingang van 15 augus tus een algemene snelheidsbeper king instellen. Op tweeba-answegen mag dan niet harder meer orden gereden dan 90 kilometer per uur, op driebaanswegen 110 kilometer. Op autowegen geldt geen beper king. 1 de t ►baar oaar ,Van de donor niet be- ioen men tot de trans- I een S oveFgaan- Het wasi 'u'u"" ""«arise wett laten het gebruik van organen OSLO (DAP) Noorwegen is van plan vijf vaten met gistig che misch afval die in e Noorse territo- riae wateen tot zinken zijn ge- riale wateren tot zinken zijn ge bracht, aan de oorspronkelijke eige naar, het Westduitse chemisch be drijf BASF, terug te zenden. De directeur van de Noorse visse rij dienst, verklaarde gisteren dat ge bleken is dat de vaten, waarop het woord „Trisure" voorkomt, van BASF afkomstig zijn. Dit bedrijf heeft vorig jaar december voor de 'laatste maal vaten met industrie afval in de Noordzee tot zinken laten brengen. Volgens een ingenieur van North American Rockwell, de fabriek die het betrokken aandrijvingssysiteem heeft vervaardigd, schijnt het defect veroorzaakt te zijn door kortsluiting. Toen het mankement werd ontdekt, bevond de Apollo-15 zich op onge veer 14.000 km van de aarde. De kop- pelingsmanoeuvre met de maanlan der „Falcon" was toen juist gelukt. 'He'züiëafHc verklaarde hij. B laten waaT wettelijke bepa- »r e™? ket,gebruik van organer lie \an dp Plantatl? t°e als de fa- IKn J-?01' Uet tÖdig fcnsPla«tatie tóe als opge- 'Mff die vijf en een half i verliep succesvol. TOT LEDEN van de Tweede Kamer voor de KVP zijn benoeimd ver klaard mej. C. M. P. Cornelissen te Boxmeer en de heer B. J. M. Herm- sen te Emmen. Zij vervullen de opengevallen plaatsen van ir. P. J. Lardinois en de heer P. J. Engels, die zijn benoemd tent minister in het kabinet-Biesheuvel. Kort voordat kolonel Babakr El- Noer, rechtseen van de twee leiders van de mislukte staatsgreep in Soe dan, de dood vond voor her, vuurpe loton, werd hij nog ondervraagd door president Gaaf ar Noemeiry (links). In het midden de minister van defen sie g ener aal-majoor Khaled Abbas (gezeten tegenover de president). (Zie ook pag. binnen-buitenland 1) (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Toon Hermans mag van zijn dokter tot begin sep tember niet werken in verband met een acute infectieziekte. Dit heeft zijn manager Dick Binnendijk giste ren meegedeeld. Toon Hermans had juist vorige week na een vakantie zijn voorstellingen hervat, onder meer in Apeldoorn. Mevrouw El-Noer, barstte in tra ven uit, toen zij hoorde, dat haar man in Khar toen was geëxecuteerd. Zij vloog gisteren van Londen naar de Soedanese hoofdstad. BERN (KNP) De Zwitserse re gering heeft aartsbisschop Helder Camara gewaarschuwd, dat hij zich niet dient te bemoeien met de binnen landse aangelegenheden van Zwitser land. De officiële waarschuwing volg de op de toespraak, die de Braziliaan se aartsbisschop 16 juli heeft gehou den in Ziirich. Sprekend over het onderwerp: neu traliteit, kracht of zwakheid, werke lijkheid of illusie, wees mgr. Helder Camara erop, dat de Zwitserse ban ken genummerde rekeningen hebben van rijke mensen uit arme landen. Hij zei daarover: „Weet u, dat dit geld in zich de tranen, het zweet en het bloed heeft van de massa's der onder ontwikkelde landen, van al die men sen, die door enkelen van uw zeer gerespecteerde en eerbiedwaardige cliënten gedwongen worden tot een mensonwaardig leven?" Mgr. Helder Camara stelde bij die gelegenheid Zwitserland voor om zijn economische, culturele en sociale structuren te veranderen en ook zijn banksysteem op de helling te zetten. THOLEN/BERGEN OP ZOOM Zeven min of meer ervaren leden van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG), begin nen vandaag weder en een aantal andere zaken dienende in het Verdronken Land van Reimerswaal liun speurtocht naar de resten van de stad Rei merswaal, die aan het eind van de middeleeuwen „verdronk" in de onstuimige Oosterschelde. Zij zijn daartoe uitgerust met een grote dosis goede wil, een uitgebreide kennis van Reimers waal (opgedaan tijdens inten sief speurwerk in de archieven van o.m. Bergen op Zoom, Tho- len, Middelburg, Leiden, Delft en Den Haag), kaarten van Rei merswaal, een Tholense motor- vlet en ander technisch equip ment, waaronder graaf- en son deringsmateriaal. De zeven jonge NJBG-archeo- logen, die in de kosten van het onderzoek een belangrijke bij drage hebben gekregen van de N.V. Uitgeversmaatschappij De Stem, zijn de studenten Evert Meurs (21) uit Amsterdam, Hans van Sluis (21) uit Delft, Judith Schuijf (20) uit Leiden en Mirjam Kooger (19) uit Am sterdam, bedrijfsstatisticus Ka- rel Leenders (25) uit Breda, scholiere Juli Roding (17) uit Utrecht en Andy Brouwers (18) uit Oudenboseh, die over korte tijd bij de landmeetkundige dienst gaat werken. (Zie ook pagina Stad/Streek 2> (Van onze sportredacteur) BREDA Wanneer „Breda" f 85.000 kan opbrengen en als Felix Lévitan voelt voor een aankomst in Nederland, wordt Breda een van de etappe-plaatsen in de Tour de France van volgend jaar. Er wordt binnen kort een onderzoek ingesteld naar de financiële middelen die nodig zijn om de Tour „binnen" te krijgen en in afwachting daarvan is reeds een voor lopige aanmelding naar Frankrijk gegaan. (Zie verder sportpagina). 't HARDE (ANP) Een india nenspel in de bossen bij 't Harde heeft het leven gekost aan de 13- jarige Gerrit-Jan de Weerd uit t Harde. De jongen, die vorige week een pijl in zijn neus kreeg, is giste ren in een ziekenhuis in Zwolle aan hersenletsel overleden. Gerrit-Jan de Weerd was met vriendjes aan het spelen. - Hij verde digde een boshut en werd bestookt met pijlen. Een ervan drong zijn neus binnen. Pas een paar dagen later kreeg de jongen klachten en werd hij opgenomen in een Zwols ziekenhuis. TENMINSTE vier mensen zijn maandagmiddag gewond bij een bot sing tussen twee trams op de Konin ginnegracht in Den Haag. DEN HAAG (ANP) In de ver schillende ontwikkelcentrales in Nederland (waar de vakantiedia's worden ontwikkeld), heerst op het ogenblik een recorddrukte. De tien duizenden bouwvakkers, die weer terug zijn van vakantie, hebben de ontwikkelcentrales overstelpt met films. De twee grootste instanties voor het ontwikkelen van vakantie dia's zijn Agfa-Gevaert n.v. in Rijswijk en Arnhem en Kodak n.v. in Den Haag. De algemeen bedrijfsleider van de Agfa-Gevaert ontwikkelcentrale in Arnhem zei gisteren: „Hoewel na de bouwvakvakantie de grootste toevloed wordt verwacht, is het aantal te ontwikkelen films nu al aanzienlijk hoger dan vorig jaar. We verwachten dat wij morgen (dinsdag) een récordaantal films van zeker 85.000 stuks te verwer ken zullen krijgen. Vorig jaar was dat op één dag 70.000 stuks", aldus de heer Holthuizen. Uiteraard heeft men zich wei voorbereid op de drukke weken. Normaal werken in de twee ont wikkelcentrales van Agfa-Gevaert 220 personeelsleden. Dit aantal is nu verdubbeld. Op deze manier hoopt men er voor te kunnen zor gen dat de films zo snel mogelijk worden geretourneerd. „Maar", al dus de heer Holthuizen, „onze klan ten moeten toch wel met een iets langere levertijd (twee weken uit- en-thuis) rekening houden". In de ontwikkelcentrale van Ko dak n.v. heerst thans een soortge lijke drukte. Volgens de heer C. J. van Leeuwen van de persdienst, worden deze weken, over de ge hele lijn genomen, twee maal zo veel films aangeboden als vorig jaar in dezelfde periode. In 1970 moesten 200 personeelsleden wor den ingeschakeld om de drukte te verwerken, dit jaar heeft men aan 340 man nog maar net voldoende. „De aflevertijden kunnen nog net binnen de perken worden gehou den. De aanvoer is enorm. Dage lijks komen twee postauto's met materiaal binnen, maar Kodak be schikt ook nog over elf eigen wa gens, die de films ophalen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1