lke cent kost twee cent geen contact van leden koninklijk: huis met gerard croiset tuyt op de vingers getikt 495 951 Goedkopere sigaret wordt duurder Nederland wil hogere prijs voor aardgas naar West-Duitsland Tent brandt uit: één dode, drie gewonden Braziliaanse politie zoekt moordenaars Amsterdamse diamantair Barber traks van zink, aluminium of plastic Chili neemt mijnen over IEKENFONDSEN EN LH. V: EIGEN RISICO ONAANVAARDBAAR Minister-president Biesheuvel: anvoer van rdbeien minder vorig jaar Stoffelijk overschot van man uit Bergen op Zoom gevonden OP CAMPING IE SI-MAARTENSDIJK Zeventien Portugezen komen terug Meer te verdienen Wereldrecord bil jarten staat op breken Vrij Duizendste vrij williger scort tract getekend Dorpssmid van Cadzand gedood bij het opleggen van band op traetorvelg Nederlander legt vijf maal zoveel kilometers af a Is in 1950 Alleenstaande man vier weken dood in woning Amsterdammer dood door overmatig druggebruik [antel pecialfst DEN HAAG/UTRECHT - Het en van centen kost twee cent 'stuk Dit is, vinden deskundi- -n te veel. Ook al omdat bijna emand hem van de grond zou op- Eit het nog geheime rapport van commissie-Stevens, die in 1968 racht kreeg een studie te maken r de diverse munten is uitgelekt geadviseerd zal worden de cent ar af te schaffen. Al eerder is dit teurDr. W. A. J. M. Harkx fdredacteurL. Leijendekker en administratie-adres watraat 9. Terneuzen. tel. (01150) - 79 2 nementsprijs: 13,70 per kwartaal; maand f 4,80 Losse nummers 15 cent, 4% B.T.W. nummer 1945433. VRIJDAG 16 JULI 1971 25e Jaargang No. 6598 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding Brieven ondei nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm. 11 uur. Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem door anderen voorgesteld. Er kwam, vooral van de kant van de midden stand, echter zóveel tegenwind dat de commissie op dit punt wel bak zeil zal halen en ook de oude en nieuwe minister van Financiën zou den de cent willen handhaven. Be langrijk probleem is echter: hoe kan de cent goedkoper worden gemaakt, welk materiaal moet er dan voor worden gebruikt. Zink? Alumini um? Of zelfs plastic? Op Rijksmunt in Utrecht wordt de mogelijkheid van een ander, goedkoper materiaal niet uitgesloten geacht. Maar wan neer de hoofdadministrateur liet woord plastic hoort vallen giert hij van het lachen. Hoewel plastic al eerder als vervanging is genoemd wijst de vakman uit de praktijk dit volstrekt af. „Iedereen ':an dan can- ten gaan maken", zegt hij, dat zou de grootste onzin zijn. (Van onze redactie buitenland) SANTIAGO President Salva dor Allende heeft donderdag de Chileense mijnen genationali seerd. Hij ondertekende in het presi dentiële paleis de zondag door het congres goedgekeurde grond wetsherziening waarbij de staat het „duurzame en onvrcembare recht" krijgt over het beheer van de bodemschatten van het land. (Van onze readetie binnenland) DEN HAAG Sigaretten van f 1,40 en f 1,50 per oakje (25 stuks) zullen in de nabije toekomst f 1,65 kosten. De prijs van het meest ver kochte pakje f 1,75 per 25 stuks blijft onveranderd. De prijsverhoging voor de goed kopere merken samen 16,5 pet. van de totale omzet vloeit voort uit een voorstel van de minister van Financiën tot wijzigingen van de accijns. Deze zijn nodig om het Ne derlandse systeem aan te passen aan andere EEG-landen. Het voorstel van de minister houdt in feite een accijnsverlaging in. In de nieuwe prijzen zit echter ook verwerkt een tegemoetkoming aan de stijgende kosten van de fabri kanten. Het nieuwe systeem leidt er toe dat de accijns op de goedko pere merken iets omhoog gaat, en die op de meest verkochte sigaret ten van f 1,75 per pakje daalt. Over de gehele linie betekent het een ac- eijnsverlaging. De accijnsverlaging betekent een offer voor de schatkist van 20 mil joen per jaar. De minister verwacht dit echter op te vangen door een af spraak met de sigarettenindustrie over in Nederland gangbare merken die in België te koop zijn. De fabri kanten zullen door „interne maat regelen" de invoer in Nederland van deze sigaretten verkleinen. Het ver lies van de schatkist van 20 miljoen zou op deze wijze geheel ongedaan worden gemaakt. De fabrikanten zijn onverplicht tot deze interne maatregelen bereid, als de voorstellen van de minister door het parlement worden aan vaard. (Van onze redactie binnenland) TRECHT De opmerkingen over de invoering van een Égcii risico voor ziekenfondsverzekerden die minister L. Stuyt van Volksgezondheid en Milieuhygiëne woensdag eft gemaakt, (zie dit blad van gisteren) hebben kritiek uit lokt van ziekenfondszijde van de Landelijke Huisartsen J^reniging (LHV). olgens de heer A. Polderman, adjunct-secretaris van de drie joen verzekerden tellende unie van ziekenfondsen, heeft de uwe minister „een aantal ongelukkige uitlatingen gedaan, die bi) de ziekenfondsen de nodige vragen oproepen". De bezwaren van de heer Polder man richten zich vooral tegen de na druk die minister Stuyt heeft gezegd op „het ongebreidelde beroep" dat ziekenfondspatiënten op de artsen stand zouden doen. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek verricht naar een mogelijke „overconsumptie" door ziekenfondsverzekerden waar aan de noodzaak van de invoering van een eigen bijdrage zou kunnen worden ontleend. De medische hulp aan ziekenfondsverzekerden is be paald niet gratis. ,,De minister weet kennelijk niet, dat er tegenwoordig een forse premie wordt betaald", al dus de heer Polderman. Inderdaad zijn veel artsen overbe last, maar de oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk bij het tekort aan art sen. Het gemiddelde aantal contacten dat de ziekenfondsverzekerde jaar lijks met zijn huisarts heeft onge veer vier is stabiel en vertoont zelfs een neiging tot afnemen. (Van onze correspondenten) DERT/KAPELLE-BIEZELINGE oon de aardbeiencampagne nog iel is afgelopen, kan nu reeds n vastgesteld, dat de aanvoer aardbeien geringer is geweest vorig jaar. De oorzaken: de itvorst van eind april en het aan- lende en kille weer in juni. in de R.B.T.-veiling te Breda zijn laar veel meer consumptie-aard - si dan vorig jaar. De afname van ■odukt was goed, want de mid- irijs lag met ruim 1.78 18 cenit r dan in 1970. aanvoer en prijs van de fa- saardbeien bleven beduidend De aanvoer was in Breda b een kwartmiljoen kilo minder le middenprijs lag ruim 12 cent r dan in 1970. ze belangrijk mindere opbrengst kon niet worden gecompenseerd door ^Bietere uitkomsten van de con- iieartikelen waardoor de totaal- t op deze veiling tot dus- Ie ruim 260.000 lager ligt dan jaar. heer J. J. Hoppenbrouwers, di- ir van de groenten- en fruit- g „Zundert en Omstreken" had geen recente totaalcijfers voor- len doch uit het verleden is ge- ^Len dat de resultaten op beide vei lingen vrijwel parallel lopen waar door de conclusie kan worden getrok- dat, alhoewel het aardbeienare- ajj is uitgebreid, de opbrengst dit toch beduidend lager zal uitval- Öok bij de veiling te KapeUe-Bie- Wbige op Zuid-Beveland was er een IMbigere aanvoer van aardbeien. Maar umdat de Bevelandse fruitte lers zich vooral toeleggen op con- sutoptie-aardbeien en die, evenals, in iBpant beter betaald werden dan vorig jaar. Daardoor is de totale op- Tst ondanks de mindere aanvoer uitgevallen. Overigens zijn in 'lle-Biezelinge nog geen exacte beschikbaar. Als minister Stuyt zich druk maakt over de stijgende kosten van de ge zondheidszorg een probleem dat trouwens meer op de weg ligt van zijn collega van Sociale Zaken onder wie de financiering van de sociale verzekering valt kan hij zich vol gens de heer Polderman beter op de wet ziekenhuisvoorzieningen werpen. „Op dit terrein valt in het kader van de gezondheidszorg veel meer te ver dienen," aldus de unie-secretaris, „namelijk door het voeren van een strak beleid dat zoal niet op de bouw van minder dan toch wel op de bouw van minder luxueus opgezette zie kenhuizen is gericht." c. STRICUM (ANP). De Kjarige Theo de Graaf uit Cas- tricum is gisteren om vier uur to een café in zijn plaats begon nen aan een poging het wereld record biljarten te verbeteien. De zanger Johnnv Jordaan ver richtte de afstoot van de inon- •torpartij, die tot zondagmiddag 12 uur moet duren. Het huidige record staat namelijk op 67 uur en 32 minuten. Theo wil het op 68 uur brengen. Hij speelt de komende dage» en nachten tegen verschillende I tegenstanders die elkaar regel- I m>tig zullen aflossen. De voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, dokter F. N. M. Bierens, verklaarde dat de LHV een eigen risico in het eerste echelon huisartsenhulp onaanvaardbaar vindt, omdat geen materiële drem pels mogen worden ingebouwd in de relatie huisarts-patiënt. De toegang tot de huisarts moet vrij zijn, aldus dokter Bierens. Als men een eigen risico wil invoeren als kostenver a- gende factor, moet men dat maar doen waar de kosten worden ge maakt: in de ziekenhuizen en bij de specialisten. Gedacht kan worden aan een beperkte eigen bijdrage van patiënten die door hun huisarts naar een specialist worden verwezen, al hoewel dan weer de kans bestaat dat men dit risico afzonderlijk gaat ver zekeren. Ook de heer Bierens zei, dat nooit is bewezen dat ziekenfondspatiënten een ongebreideld beroep op de art sen doen. Dit is een moeilijke zaak, zo zei hij, het gemiddelde aantal ver richtingen per verzekerde kan per praktijk zeer sterk uiteenlopen. (Van onze correspondent) RILLAND-BATH In het Belgi sche gedeelte van het Nauw van Bath is door de Belgische rivierpoli tie het stoffelijk overschot gevonden van de 31-jarige J. V. Verheezen uit Bergen op Zoom. Hij verdronk zon dag voor de ogen van zijn vrouw en zes leren. lil DEN HAAG (ANP) Leden van het koninklijk huis onderhouden en hebben geen contact onderhouden met de paragnost Gerard Croi- set. Aldus blijkt uit het antwoord van minister-president Biesheu vel, mede namens de minister van Volksgezondheid en Milieuhygi ëne, op schriftelijke vragen, die het Tweede-Kamerlid A. L. ter Beek (PvdA) woensdag aan beide bewindslieden heeft gesteld. (Van onze redactie binnenland) ESSEN Nederland wil West-Duitsland alleen maar meer aardgas verkopen als niet alleen voor de nieuwe hoeveelheden maar ook voor het gas dat volgens bestaande overeenkomsten wordt geleverd een hogere prijs wordt betaald. Dit heeft Herbert Schelberger, pre sident-directeur van Ruhrgas AG, gisteren in Essen tegenover de pers verklaard. Hij zei dat bij geen van de grote aardgasleveranciers van de bondsrepubliek nieuwe hoeveelheden kunnen worden besteld tegen de ou de prijzen. Bovendien is het niet mo gelijk de grote hoeveelheden te krij gen, die de verbruikers in West- Duitsland nodig hebben. Overal, maar vooral in Nederland, gaat men met het aardgas behoedzaam om, zo zei hij. Door haar deelneming aan de pijp leiding die van Nederland naar Ita lië wordt aangelegd heeft Ruhrgas zich verzekerd van het recht op de aankoop van meer Nederlands aard gas ais Nederland eenmaal grotere hoeveelheden gaat leveren. Met de bouw van de pijpleiding wordt vol- (Van onze correspondent) CADZAND. De Cadzandse dorpssmid A. J. Deij (44) is gister morgen om het leven gekomen bij het opleggen van een band op de velg van een tractor. Nadat hij de buitenband op de velg had gelegd, wilde hij de binnen band oppompen, om de buitenband gemakkelijk om de velg te krijgen. Bij het oppompen sprong de binnen band, waardoor de heer Deij de velg tegen zijn hoofd kreeg Hij was op slag dood. De heer Deij was gehuwd. gend jaar begonnen. Ruhrgas is betrokken bij de aan leg van het stuk over Westduits grondgebied, van Aken naar Bazel. Volgens Schelberger heeft ook de Sovjet-Unie haar prijzen voor nieu we hoeveelheden aardgas die West- Duitsland in ruil voor stalen bui zen wil afnemen verhoogd. Schelber ger noemde geen bedragen. DEN HAAG (ANP) Gemiddeld legt elke Nederlander thans ruim vijf maa) zo veel kilometers af als twintig jaar geleden. Voor het eerst zijn in 1969 in ons land meer dan 100 mil jard reizigerskilometers afgelegd. In 1950 bedroeg het totale personenver voer nog slechts 21 miljard kilome ters. Dit staat in de zo juist versche nen „statistiek van het personenver voer 1969" van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS raamt de in 1969 afgeleg de afstand op 105,2 miljard kilome ter. vergeleken bij 96,2 miljard km in het jaar daarvoor, een stijging met bijna 10 procent. Het vervoer met de fiets is hierin niet begrepen. Van het totaaj aantal afgelegde ki lometers is bijna 83 procent (87,1 mil jard km) met een particulier ver voermiddel afgelegd en we] 72 pro cent (75,7 miljard km) met de auto en ruim 10 procent (11,4 miljard km) met een bromfiets of motorfiets. Het openbaar vervoer per bus trein en tram nam goed 17 procent (18,1 mil jard km) voor zijn rekening. Minister C. Boertien (links) van Ontwikkelingssamenwerking heeft gisteren het duizendste contract met een vrijwilliger sinds de oprichting van het vrijwilligerskorps getekend. De duizendste was de heer Snelder. DORDRECHT (ANP) De politic van Dordrecht heeft gisteravond de 57-jarige scheepstimmerman II. A. Palstra uit Dordrecht dood in zijn woning aangetroffen. Vastgesteld werd dat de alleen staande en in afzondering van zijn omgeving levende man circa vier we ken geleden is overleden. Hij was hartpatiënt. (Van onze correspondent) ST.-MAARTENSDIJK Bij een brand in een tent op de camping „De Muije" in St.-Maartensdijk (gem. Tholen) is woensdagavond laat de 35- jarige mevrouw C. J. M. Janissen- Klomp uit Eerbeek dusdanig gewond geraakt dat zij enkele uren later in het ziekenhuis te Bergen op Zoom overleed. Haar 39-jarige echtgenoot en twee kinderen Manfred (8) en Roij (5) werden ernstig gewond in het ziekenhuis te Tilburg opgenomen. De toestand van de twee kinderen wordt zorgwekkend genoemd. De tent waarin het gezin kam peerde is waarschijnlijk in brand ge vlogen doordat ontsnappend gas uit een niet goed afgesloten butagasfles tot ontbranding kwam. AMSTERDAM (ANP). Sectie op het lichaam van de 25-jarige Am sterdammer Adriaan J. M. V. heeft uitgewezen dat hij is gestorven aan overmatig druggebruik. De jongeman werd woensdag in het VU-zieken- huis in de hoofdstad opgenomen, 's Middags overleed hij. EEN brand aan boord van de Noorse mammoettanker Aurelian heeft aan drie mannen het leven gekost. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Zeventien van de achttien Portugezen die vorige week woensdag over de grens gezet werden omdat ze illegaal in ons land verble ven, hebben hun contract met Ver- oime getekend. De groep zal volgende week naar ons land terugkeren. Nu met een geldige verblijfsvergunning. De Portugezen werden ons land uit gezet nadat zij zich bij de vreemde lingenpolitie hadden gemeld om een verblijfsvergunning aan te vragen. De Portugezen hebben zich direct na aankomst in hun land gemeld bij een wervingsbureau. Door bemidde ling van Verolme kregen zij voorrang bij de aanvraag voor een verblijfs vergunning. De groep werkte bij Ver olme echter in dienst van een koppel baas. Bij het aangaan van een vast dienstverband bleek dat de 18 ille gaal in ons land verbleven. De heer Croiset is aldus het antwoord verder ingeschakeld ge weest bij de behandeling van pijn- aanvallen van prinses Armgard ge durende de laatste weken voor haar overlijden. Met medeweten van de arts verrichtte de heer Croiset enke le malen deze behandeling. De behandelende arts was verant woordelijk voor de medische behan deling: wat de heer Croiset deed, was de arts bekend. Er mag derhalve worden aangenomen, dat de wet op de uitoefening van de geneeskunst niet is overtreden, aldus het ant woord. D E SOVJET-ambassadeur in Dja karta, Mikhail M. Vokov, heeft de voorzitter van de „Golkar" de door de regering gesteunde functio nele groep geluk gewenst met haar overwinning in de algemene verkiezingen van 3 juli. (ADVERTENTIE) Raffia struktuur of ongebl. katoen t van JiMKTvoor In j Acryl .Jersey I of Suedine- van_24$5~voor B8E0A 6INNEKENST6AAT29 TEL 01600 48436 AMSTERDAM (ANP) De re cherche van Sao Paulo in Brazilië speurt naar de moordenaars van de 67-jarige diamantair Jacob Barber, die in de avond van 13 april in zijn flat in Buitenveldert-Amsterdam werd doodgeschoten en beroofd van een ton aan diamanten en 25.000, aan sieraden Dit meldt een corres pondent van het Spaanse persbureau EFE uit Brazilië. Daags na de roof moord verspreidde de moordbrigade van de Amsterdamse politie via de internationale politieorganisatie In terpol het sigrialement van de da ders. een dertigjarige man met don ker uiterlijk en een evenoude vrouw. Het tweetal werd enkele malen in Europa gesignaleerd, maar kon niet worden aangehouden. Diamantair Barber werd op de avond van de wedstrijd Atletico Ma drid-Ajax volgens de politie „op laf hartige wijze" gedood. Ondanks uit gebreide nasporingen kon de moord brigade van de recherche in de hoofdstad de daders niet opsporen. Wel wist men een nauwkeurig signa lement van hen samen te stellen, dat werd verspreid Aan 2700 horecabe drijven in de hoofdstad werd een brief verstuurd waarin om inlichtin-1 gen werd gev">"gd over degene die op een briefje „Neienburg Amster- dam-Buitenveldert" (het adres van het slachtoffer) had geschreven. Re acties bleven uit. Tijdens het onder zoek kwam vast te staan dat de da ders van de roofmoord op dinsdag 13 april in de loop van de middag voor het eerst in Barbers zaak op de Keizersgracht kwamen. Woensdag waren zij er opnieuw. Er werd af gesproken dat zij diezelfde avond om acht uur in Barbers zaak zouden ko men om een transartie af te sluiten. Deze afspraak werd twee keer tele fonisch gewijzigd, totdat men over eenkwam woensdagavond om negen uur in Barbers flat in Buitenveldert tot zaken te komen. Daar werd de diamantair vermoord.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1