F drama na vlucht oostduits gezin Elf onderministers komen niet terug uster in tuniek- Plan Vietcong slaat aan bij Amer ikanen Mensapen net als „thuis' OVERVAL OP BANK: 3 DODEN „Bedrijven moeten eerder sluiten' DE BRUID ZEI: „NEE Terneuzenaar dodelijk verongelukt DRUK GEHEIM OVERLEG GAANDE Woningnood bij publiek bovenaan de lijst KEERPUNT ii\ TOUR Potvis op Westerschelde Man (24) bekent moord op vijf vrouwen NEDERLANDSE GIFT VAN F 35.000 VOOR NABESTAANDEN KNOKSE AGENTEN Autohandelaar lucht zijn woede „IN GEWOON PAK NAAR KONINGIN" te IOS-AANDELEN PEKING In Italië DR. A. BATENBURG VAN DE A.B.N. WAARSCHUWT Alpinisten dood Chauffeurs mede- eigenaars van pleisterplaatsen ;cteurDr. W. A. J. M. Harkx kdredacteurL. Leyendekker Mladic- en administratie-adres Nituwstraat 9, Terneuzen, tel. 01150) 79 2 Abonnementsprijs13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inelusit i t% B.T.W. Gjjjjpnummer 1945433. DINSDAG 6 JULI 1971 25e Jaargang No. 6591 Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubnek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bü vooruitbetaling.* Vermelding Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagnummer; Vrijdag tot vat 11 uur. Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem EISENSTADT (Oostenrijk) (AP) Dezer dagen is een Oostduits ge- Bn vader, moeder en zoontje, erin laagd via de Hongaarse grens „Jtenrijk te bereiken. De ouders kwamen uitzinnig van vreugde, dat het gelukt was, bi] Nickelsdorf een Oostenrijkse vrachtauto uit, waarin zij de tocht Over de grens hidden gcniiikt, maar toen zag men ineens dat het driejarige zoontje slap in zijn va ders armen hing. Het bleek dat de vader, toen het kind huilde, in zijn angst om niet de aandacht van de Hongaarse grenswachten te trekken, zijn hand op de mond van het kind had ge houden, waarop het in het donker was gestikt. De vader zal niet worden ver volgd. Als het incident zich in Oos tenrijk had voorgedaan, had hij kunnen worden beschuldigd van „dood door verzuim", maar het drama had zich afgespeeld in het buitenland. 99 Mara Palvarin en haar bruide gom Mario Pacchioni tijdens de hu welijksmis zaterdag j.l. in het Itali aanse Roverbella. Er viel een ont zaglijke stilte in de kerk, toen de bruid eer. paar minuten lang zweeg op de vraag van dc priester haar ja-iooord te geven. Toen zei ze: nee. Ze hadte laat om de huwelijksdag af te zeggen, vernomen, dat ze als gehuwde vrouw niet meer mocht meedingen naar de titel Miss Uni verse". Ze was al miss Italië. Na die verkiezingen wil ze wel trou wen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Alle 12 staatsse cretarissen van het kabinet-De Jong nemen ontslag. Zeker is al dat van hen er 11 niet als staatssecretaris van het kabinet-Biesheuvel zullen terugkomen. Er is een kleine moge lijkheid dat staatssecretaris Van Es (marine) bij het ministerie van de- (Van een onzer verslaggevers) ERNEUZEN Bij een frontale ■qwing op de weg tussen Terneuzen enlZaamslag is de 19-jarige F. T. Swhrtclé vrijwel op slag gedood- Zijn totaal vernielde auto beland de in een sloot. De bestuurder van de andere auto, de 34-jarige Belg A. O. G. M. uit Belsele is met vermoe delijk een hersenschudding in het Jfflianaziekenhuis in Terneuzen op genomen. Zijn vrouw liep tamelijk lichte verwondingen aan gezicht en been Dp. H, ar 7-jarig dochtertje kwam met cB schrik vrij. pet omgeval gebeurde -gisteroch tend tegen half twaalf in een vrij sf&erpe bocht nabij de Kraaghrug. De (toedracht van de botsing is niiet pzfecies bekend. De politie in Ter- néojzcii verzoekt getuigen van het ongeval zich met haar in verbinding tfcteüen. De verpleegsters en ziekenver- zorgsters in het Rode-Kruiszieken buis in Beuerioijk zullen voortaan als uniform kunnen kiezen een witte ja pon met een lengte tot op de knie of een tuniekpak. Zowel bij de japon als bij het tuniekpak behoren „ge ruisloze" schoenen. Het haar moet kort zijn dan wel word en opgesto ken. De muts is facultatief gesteld. Model en snit worden binnen ruime grenzen aan de keuze van de ver- 9benden overgelaten. Hier een zus ter in het tuniekpak, (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/SAIGON De Amerikaanse regering schijnt het jongste pakket vredesvoorstellen van de Vietcong in ieder geval serieus te nemen. Volgens Amerikaanse diplomaten is het, zoals het daar ligt, voor de V.S. niet te aanvaarden, maar het bevatte ook „positieve kanten". Naar verluidt zou er in Parijs reeds geheim overleg gaande zijn van de Amerikanen met de Noordvietnamezen. Ook het inmiddels afgesloten bezoek van Henry Kissinger, de persoonlijke adviseur van president Nixon inzake de nationale veiligheid, aan o.m. Saigon en donderdag a.s. aan de Amerikaanse onderhandelaars in Parijs, slaat daarmee in verband. Ook vice-president Agnew, die op reis is in het verre Oosten, heeft ar» jont-a' .cii meegedeeld dat itevre-J desplan van de Vietcong ernstig wordt bestudeerd. Intussen vertrekt vandaag president Nixon naar zijn zomerverblijf in Californië, waar hij een antwoord gaat opstellen op deze vredesvoorstellen. (Van onze parlementaire redak- tie) DEN HAAG De eerste taak van de nieuwe regering moet zijn het oplossen van de woningnood. Dat vindt 50 pro cent van ruim 1000 door het NIPO ondervraagde personen van 18 jaar en ouder. 32 procent noemde als eerste regeringstaak de bestrijding van lucht- en waterverontreiniging en het be vorderen van de leefbaarheid. 26 procent gaf de hoogste prio riteit aan het in evenwicht brengen van lonen en prijzen, 16 procent noemde de verho ging-verbetering van de A.O.W. als eerste. Deze percentages liggen hoger dan die van september vorig jaar. Opmerkelijk was dat toen door 30 procent als eerste taak werd genoemd het aanpakken van jeugdproblemen (damsla- pers, studenten, nozems e.d.), terwijl dit nu door slechts 13 procent van de ondervraagden wordt genoemd. LONDEN (Reuter) Het bestuur van de Londense effectenbeurs heeft gisteren de handel in de gewone aandelen IOS Ltd. opgeschort. EL FATAH heeft het bericht in het Syrische dagblad ontkend, dat een grote lading wapens afkomstig uit China in de Syrische havenstad Lat takia in beslag is genomen. BIJ SIKKENS Verf- en Lakfabrieken in Sassenheim heeft gistermiddag een brand gewoed. Er arriveerde een groot aantal brandweren. Achteraf bleek dat de brand weinig te beteke nen had. DE IRAAKSE regering heeft twee Britse diplomaten tot "persona non grata" verklaard. Een reden voor de uitwijzing werd niet bekend gemaakt. DE AMSTERDAMSE politie heeft een 37-jarige Nieuwzeelander gear resteerd die heeft bekend dat hij jon ge Amerikaanse toeristes na een kor te romance heeft beroofd van reis- cheques. IN PRAAG is gisteren het proces be gonnen tegen Alois Polednak, ex- directeur van de Tsjechoslowaakse filmindustrie. Met hem staan nog vijf andere Tsjechoslowaken terecht. Om de lijst v-an Amerikaanse di plomatieke activiteiten volledig te maken: ook minister van defensie, Laind is op reis in het verre Oosten, en doet na Japan ook Zuid- Korea aan. Het Viietcong-plain houdt in dat de Amerikaanse troepen zich volledig uit Zuid-Vietnam terugtrek ken in ruil voor de vrijlating van alle Amerikaanse krij gsgevangenen. Overigens wordt dit in Washington ook beschouwd ails een minderwaar dig soort koehandel. Intussen is zowel van Sovjet-Rus sische ais van Chinese zijde het vredesplan van de Vietcong toege juicht. Het Russische partijblad Pravda vindt het plan een goed uitgangspunt om de Parijse vredes conferentie uit het impasse te halen en iin Indo-China een gevaarlijke oorlogshaard te doven. In het Volksdagblad heeft Peking „krachtige steun" uitgesproken voor het „juiste en redelijke" Vietcong- plan. Waarnemers zeggen dat Pe king zich nog nooit zo openlijk voor een vreedzame oplossing van de kwestie heeft uitgesproken. De Chi nese leiders hebben nimmer enthou siasme getoond voor de onderhande lingen in Parijs, en bij vorige gele genheden niet zo nadrukkelijk en snel instemming betuigd met de voorstellen van Hanoi en de Viet cong. Opwellend zijn voorts de gematig de termen in het bewuste artikel, waarin slechts èèn keer van „het Amerikaanse imperialisme" wordt gesproken. Amerikaanse zware bommenwer pers hebben gisteren voor de zesde achtereenvolgende maal aanvallen gedaan op doelen in de buurt van de gedemilitariseerde zone. Elders in het land heerst er op de grond nagenoeg rust, alleen zijn bij een raketaanval van die Vietcong op een basis van de V.S. bij Danang, drie Amerikanen gedood en 36 ge wond. (Van onze speciale verslagge ver) CLERMONT-FERRAND Giste ren, tijdens de achtste etappe, heeft de eerste „echte" berg een omwen teling teweeggebracht in de tot nu toe vrij saaie Tour de France. Tijdens de 12,5 km lange beklim ming van de Puy de Döme, waar deze etappe eindigde, werd namelijk niemand minder dan wielerkeizer Eddy Merekx uit de wielen gereden. Weliswaar behield de Belg zijn gele trui, maar wat gedurende drie jaren voor onmogelijk werd geacht, name lijk de heerschappij van Merekx breken, werd gisteren werkelijk heid. De achterstand van Merekx had trouwens nog groter kunnen zijn als men eerder had ingezien dat deze Merekx te kloppen was- Joop Zoete melk, die op 7 seconden achter Oca- na tweede werd miste hierdoor de kans op de etappe-overwinning en op de gele trui. „Had ik maar eer der aangevallen", concludeerde hij na afloop. (Zie verder onze sportpagina's) OCANA ROME (DPA-AP) Een banko- verval in Polistena, in de Italiaans» provincie Reggio Calabria, heeft gis teren aan drie mensen het leveD gekost. Er vielen twee gewonden. „Geen beweging, die is een bank roof," riep een van de vier gemas kerde bandieten, toen zij het bank gebouw binnendrongen. Het schijnt dat de bankdirecteur en een van zijn bedienden geen. of althans niet vlug genoeg, gevolg hebben gegeven aan het bevel met de rug tegen de balie te gaan staan., waardoor de overvallers begonnen te schieten. De bankdirecteur en twee kassiers wer den dodelijk getroffen. Twee andere bankemployés werden gewond. De bandieten gingen er in een voor de bank wachtende auto van door, zonder ook maar één lire mee te nemen. Ze zijn nog spoorloos- DEN HAAG (ANP) De over heid zou een complex van maatre gelen moeten nemen, die het slui ten van bedrijven vergemakke lijkt. Dr. A. Batenburg, lid van het presidium van de raad van bestuur van de Algemene Bank Nederland, die onlangs in het nieuws kwam door zijn voorspelling van een op handen zijnde economische terug gang in ons land. heeft dit advies uitgesproken in het weekblad van het VNO. „Op het ogenblik is de situatie zo, dat een bedrijfssluiting dik wijls een zo groot beslag legt op de aanwezige liquiditeiten, dat het uit financieringsoogpunt eenvoudi ger is de produktie gaande te hou den. Men nrobeert dan de zaak zo lang mogelijk draaiende te houden, zonder zich duidelijk te realiseren, dat men alleen maar bezig is de problemen naar de toekomst te verschuiven". „Als bank hebben wij de groot ste moeite ondernemers te overtui gen van het nut van een sluiting op het moment, dat het water nog niet tot aan de lippen is gestegen. Zodra het slecht gaat, begint men met prognoses te maken (eerder dikwijls niet) die dan voor volgen de jaren altijd winst laten zien. Inderdaad gaat het later vaak be ter. maar te vaak ook niet- Het gevolg is dat de zaak slepende wordt gehouden. Dat gaat goed zo lang men erin slaagt het liquidi teitsprobleem op te lossen. Het is vaak verbazingwekkend te zien hoe lang men dat nog weet vol te houden. Zodra er echter een ver- krapping van de liquiditeit op treedt, heeft men grote moeilijkhe den te verwachten". In Burgers Dierenpark te Arn hem is gisteren een mensapencen- trum geopend, waar een groep van 25 chimpansees in welhaast natuur lijke omstandigheden leeft. Hier is een van de apen bezig met het ope ningslint, dat zij zelf doorknipten. (Van onze correspondent) KRUININGEN Werknemers die thans bezig zijn met het verbreden en het aanleggen van nieuwe steigers aan de veerhaven te Kruiningen heb ben vanmorgen op de Westerschelde een potvis met een jong gezien. Zij hebben direct rijkswaterstaat hier van in kennis gesteld. Op dit bericht is de Saaftinge van rijkswaterstaat direct uitgevaren Tot nu toe heeft men echter zonder resultaat ge speurd. FRANKFURT (DPA) Een 24 jarige man uit Frankfurt heeft giste ren tegenover de politie bekend in de afgelopen zes maanden vijf vrou wen van het leven te hebben be roofd. Hij zei dit te hebben gedaan uit moordlust en wraakgevoelens tegen over vrouwen. Zijn slachtoffers waren een 26- jarige en een 24-jarige prostituée, een 45-jarige hotelhoudster, een 14-jarige scholiere en een 52-jarige weduwe De politie vermoedt dat de man nog meer moorden op zijn geweten heeft. CHAMONIX (AFP) In het Mont Blanc massief zijn sinds vrij dag acht bergbeklimmers omgeko men. drie werden gewond. Zondag verongelukten twee groe pen van drie, de met touwen aan elkaar zaten. Het plotselinge warme weer heeft de sneeuw en het ijs verraderlijk ge maakt en te veel klimmers gaan slecht uitgerust de bergen ia. fensie zal aanblijven, maar daar moet minister De Koster (defensie) nog een beslissing over nemen. Het kabinet-Biesheuvel zal het aantal onder-ministers ongeveer handha ven. Dat heeft minister-presidieinit Bies heuvel gisteren medegedeeld na af loop van de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Vandaag om tien uur brengt mr. Biesheuvel eindverslag van de formatie aan d» koningin uit. Daarna zal de koningin de nieuwe ministers beëdigen. De constituerende vergadering van het nieuwe kabinet duurde gisteren langer dan werd verwacht. De oor zaak hiervain lag volgens mr. Bies heuvel in de vele procedure-kwes ties die moesten worden doorge praat. „De oprichtingsvergadering was in ieder geval succesvol". Vrijdag zal het kabinet verder vergaderen over de benoeming van staatssecretarissen. In de komende vergaderingen zal voorts worden ge sproken over de rijksbegroting 1972 en de regeringsverklaring, die op 3 augustus wordt afgelegd- Voor vrij dag heeft het kabinet-Biesheuvel ook het loonmatigingsbesluit van het ka binet-De Jong, alsmede de prijsmaat regelen op de agenda staan. Een in trekking van de loonmaatregel wordt overwogen. Ook zal vrijdag verder worden gepraat over het openbaar maken van een aantal stukken uit de perio de van de informatie-Steenkamp en uit de formatie, om welke stukken oppositieleider Den Uyl gesteund door de gehele Tweede Kamer heeft gevraagd. De heer Biesheuvel blijft voorlo pig in Aerdenhout wonen. Hij zal wel geregeld gebruik maken van het Catshuis, de officiële ambtswoning van de minister-president. met name voor informele ontmoetingen. Een nieuwigheid bij de beëdiging van de nieuwe ministers door de koningin is, dat zij niet m jacquet gekleed zullen zijn, maar in donker pak. „Wij dachten dat het meer in deze tijd past om als gewone men- sen in gekleed pak naar de koningin te gaan", aldus minister-president Biesheuvel. BRUSSEL (ANP) De Neder landse regering heeft een bedrag van 35.000 gulden geschonken aan het fonds dat in Knokke in het leven is geroepen om de nabestaanden van de twee Knokse agenten, die daar door de Nederlandse militair Van Sprang zijn doodgeschoten, te helpen. DEN HAAG (ANP) Chauffeurs kunnen voor f 25,- per certificaat mede-eigenaar worden van de rou tiers-pleisterplaatsen. Thans is n.l., zo meldt de stichting „Les Routiers Européen" de n.v. maatschappij tot exploitatie van pleisterplaatsen langs autosnelwegen opgericht. In Nunspeet, Uitgeest en Bergh-autoweg komen pleisterplaat sen. De winst die er gemaakt wordt, zal onder de houders van certifica ten worden verdeeld. Deze houders krijgen ook korting in een pleister plaats. DELFT (ANP) De Delftenaar V. V. heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling van zijn 18-jarige zoon door een Schiedamse autohandelaar De jongen had veertien dagen ge leden voor f 40,- een auto gekocht, maar zijn vader gelastte hem het wrak terug te brengen. Dit gebeurde zaterdag. Hij wekte de woede van de auto handelaar op toen hij de koop onge daan wilde maken. De handelaar gaf de jongen een pak slaag en reed hem zelfs na, toen deze in zijn auto was gestapt en naar huis wilde rij den. Na een achtervolging haalde de handelaar hem in en duwde de auto van de weg af. De jonge Delftenaar moest met een her""- ud 4 ng in een ziekenhuis worden opgeno men-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1