Vleugeltip van DC-9 raakt vrachtauto (Luik Sojoez niet gesloten ussen gestikt A#? 3 KASSIER NEER GESLAGEN EN OPGESLOTEN IN EEN KELDER \GOED INGELICHTE BUS VERKLAART IN LONDENS BLAD: ZONNIG IN WEEKEINDE Ir. Bogerd wordt niet in het openbaar gehoord Onrust over opvolging mgr. Moors n jlllgS- Kon i Den ïoom wil groet- pliclit niet helemaal afschaften u RADIO DE KOCK Bernadette Devlin verwacht baby Jongen uit Wemeldinge overleden na ongeluk ,Tn saucijzehroodjes BANKETBAKKERIJ de MUL Gas- verwarming Portier van auto Bengaalse sier ontsnapt O vei val in Breda: buit twintig mille Hoofdwond Als hij op aandeel houders vergadering PZEM zou komen DR. SIMONIS IN ROME MET CONSERVATIEVE KANDIDAAT irecteur Dr. W. A. J. M. Harkx jJVtJUcU. tic- v.1. Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. Oil 50) 79 2 ai «,^tenriio f 137ft*npr Irwartaol* /lUUllllCUiv-'i"»'!'1 V >•- c er maand 4,80. Losse nummers 15 cent, '-clusief 4% B.T.W. ZATERDAG 3 JULI 1971 VRIJE 25e Jaargang No. 6589 Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie f 2,40. exclusief 4% B.T.W Rubuek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding Brieven ondet nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. i inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm 11 uur. Uitpppfstei N V (litgpvers Maatschappij De Stem i <CJj» w - 4,J- 1 #Op het platform van Schiphol-centrum is gisteren een vrachtauto geraakt door de vleugeltip van een taxiënd vliegtuig, een DC-9 van een Joegoslavische maatschappij. De 22-jarige chauffeur van de auto, Fred Rijgersberg, kon Zich. dankzij een snelle sprong in veiligheid stellen. De vleugel van het vliegtuig werd flink beschadigd, de ijcabine van de auto werd geheel vernield. DEN (ANP) De KLM mar in de "e tce'iotns' eens per wer": de lire IV «n Honp ton: ge bruiken l'"''regering he*ft be ■loten de K* M landings ch'en tc verlenen met en vlucht per week en met een van 'iet type Boeing 707 S «f een gelijkwaardig type. Net Cdsfio waarop de vluch en op Hier K»t>» ingaan, is nog nt" bekend. De KLM zei vrijdagmiddag als re actie op hn iesiU-1 an de Bntse re gering dat de KLM „zeer verheugd is" dat na veelvuldige besprekingen tussen de Britse en Nederlandse re gering, die zich over een lange reek- van jaren hebben uitgestrekt, de Brit se regering aan de KLM landings rechten voor Hong Kong heeft vei leend. De KLM is van plan op Hong Kong te vliegen met toestellen van hel type DC-8. Gezien de nauwe handelsbetrekkin gen tussen Nederland en Hong Kong is de KLM er van overtuigd, dat deze nieuwe luchtverbinding een belang rijke bijdrage zal leveren aan de eco nomie van Hong Kong en de groei van h°t luchtverkeer op deze stad. De Nr-'erlandse regsrmg heeft linds 1943 g tracht voor de KLM lan- ing r-chten de krijgen in Hong Cong, een kruispunt van luch'tverbin- iov n 'i=t Oosten. Aanvra gen in 1918 en 1955 en in begin 1971 rat -i.sW-zeiï De re 'r n- T)" n> heeft in 1967 opnieuw een poging ondernomen. ótaaLsst^icidi.s Keyzc. neeft er toen de aandacht van de Britse regering op gevestigd, dat Nederland tegen over Engeland st"ed? een liberale luchtvaartpolitiek heeft gevoerd. Ar- umenten van de Nederlandse rege ring waren verder dat Nederland een lelantgrijke handelspartner is van Hong Kong, dat de goederenruil vrij- wel in evenwicht is en dat landen met een voordelig exportoverschot als Frankrijk. Zwitserland en Italië, wel landingsrechten op Hong Kong ver kregen. Een rechtstreekse luchtverbinding is voor Nederland o.m van belang voor de ca. achthonderd leden tellen de Nederlandse kolonie in Hong Kong en voor het vervoer van zeelui. Nederland neemt in de scheepvaart op Hong Konig de vijfde plaats in. DEN HAAG (ANP). Minister Den Toom (Defensie) heeft op vra gen van liet Tweede-Kamerlid Wiel- draaijer meegedeeld dat hij de groét- plicht van militairen niet geheel wil afschaffen. Het kamerlid vroeg of de minister het niet de juiste tijd achtte, nu de groctplicht in het openbaar is ver vallen, deze helemaal, dus ook op mi litaire terreinen te laten verdwijnen In zijn antwoord zegt minister Den Toom dat hij het nog niet de juiste tijd vindt om dit te doen. (ADVERTENTIES) Warme TSRNEUZEN Philips televisie 1 18 1 Philips 1 radio Noordstraat 107. Tel. 01150-425ii TERNEÏTZEN •EN BEGRIP VOOfc Erkend gasfitte* •looswtjkstraat 14 TERNEUZEN (Van onze redactie buitenland) MOSKOU/LONDEN Een gewoonlijk goed ingelichte Rus heeft gisteren gezegd dat de drie Russische kosmonauten gestikt zijn door gebrek aan zuurstof omdat het luik van de Sojoez-11 niet goed gesloten was. De drie mannen waren al enkele dagen zeer vermoeid, maar door hun ruimtepakken tegen de zwaartekracht hadden zij het gevoel de tocht nog te kunnen voortzetten. Nadat zij in de Sojoez waren gegaan bleken zij een document of een belangrijk instrument te zijn vergeten. Slechts met grote moeite is dat naar de Sojoez-11 gehaald. Misschien heeft toen de nodige lichaamskracht ontbroken om de „sluis" goed te sluiten. de laatste eer bewezen aan de drie kosmonauten. Een lange stoet bracht de urnen met as van Georgi Dobro- volsky, Vladislav Volkov en Viktor Patsajev van het centrale gebouw van het leger naar het vijf km verder gelegen Rode Plein, waar de as in de muur' van het Kremlin werd bijgezet. De urnen waren geplaatst op de affuiten van een kanon. Daarchter liepen de familieleden van de kos monauten, gevolgd door leden van de regering en van de partijtop en vertegenwoordigers van de academie van wetenschappen. Voorop liep het Russische kosmonautencorps, waar bij zich ook de Amerikaanse astro naut Thomas Stafford had ge voegd. Op het Rode Plein waren de tri bunes voor het corps diplomatique volledig bezet. Talrijke buitenlandse delegaties waen vertegenwoordigd. Toen de stoet op het Rode Plein aankwam speelde een groot militair orkest de treurmars van Tsjaikovs- ki. De Russische leiders, de legerlei ding en vertegenwoordigers van de wetenschap namen plaats op de tri bune van het Mausoleum. Partijse cretaris Leonid Brezjnev veegde met een zakdoek zijn tranen weg. An- drej Kirilenko, die de lijkrede uit sprak kon zijn emoties maar moei lijk bedwingen Het was Juist dit luik dat de vluchtleiding de grootste zorg gaf. Het was voor de zekerheid voorzien van de mogelijkheid om de koppe ling van binnenuit te verbreken, wanneer de Sojoez zich niet bleek te kunnen losmaken. Vermoeidheid en een technische oorzaak zouden tot het ongeval hebben geleid. De „Evening News" in Londen schreef gisteren van zijn correspon dent in Moskou, de bekende Victor Louis, vernomen te hebben dat ge leerden die gisteren bij de begrafe nis in Moskou waren eenzelfde ver klaring gaven. Zij verwierpen de gerucHen dat de kosmonauten niet meer bestand zouden zijn geweest tegen de zwaartekracht. Het mankement zou zich 2? minu ten na de ontkoppeling hebben voor gedaan Het is de geleerden een raadsel waarom de kosmonouten bet niet hebben gemerkt en nog minder waarom de rekenmachines op de basis Baikonoer het niet hebben ge registreerd.. Een expert gaf Victor Louis de volgende verklaring: ,Bet| is moeilijk uit te leggen aan een leek. Maar het luik van de Sojoez lijkt op een autoportier. Als het luik open is gaat er bij de vluchtlei ding een lampje branden Maar het lichtje gaat uit als het luik half gesloten is net als bij een half dicht gegooid autoportier". Tegenover de Evening News zei het hoofd van de Hawker Siddenley's Dynamica en Ruimtevaartafdeling: „Het is moge lijk maar het lek moet zijn gekomen gedurende de twee of drie minuten black-out van de verbindingen, an ders zouden de kosmonauten het lek hebben gemeld Zelfs een klein lek zou moeten zijn opgemerkt. En bo vendien hebben ze zuurstofmaskers om op te zetten". Victor Louis is de journalist die onlangs in Israël is geweest, naar men aannam met ilan missie van de Sowvjet-Russische re gering. Dat laatste werd daarna door Russische autoriteiten met stellig heid tegengesproken. Op het Rode Plein in Moskou hebben duizenden Russen gisteren LONDEN (REUTER) De 23- jarige Bernadette Devlin, die be kendheid verwierf als strijdster voor de burgerrechten in Noord-Ierland en die het jongste lid is van het Britse parlement, heeft meegedeeld, dat zij in de herfst een baby ver wacht. In een vraaggesprek met de „Irisch Times" verklaarde zij van plan te zijn, in het parlement te bl'ijven en zich kandidaat te stel len voor herverkiezing. De vrouwelijke kosmonaut Va- lentina Teresjkova ondersteunde gis termiddag Loedmilla Dobrovolskova, de weduwe van de omgekomen kos monaut Georgi Debrovclsky. Het 12- jarige dochtertje Maria wordt een verfrissing voorgehouden. Rechts Povitsj tijdens een oponthoud in de tocht naar de Kremlinmuur te Mos kou, waar de as van de omgekomen Sojoez-bemanning is ingemetseld. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De weerkaart geeft een beeld te zien dat warmer weer doet verwachten dat in de achter ons liggende koude en natte junimaand. Vrijdag passeerde er nog een zwak front met tijdelijk veel bewolking maar het hogedrukgebied blijft boven het vasteland en de Noordzee aan wezig. Hierdoor is er tijdens het weekeinde vrij veel zon te verwach ten, bij een zwakke wind en een temperatuur die geleidelijk verder boven de 20 graden stijgt. In Zuid-Europa is warme lucht aanwezig met temperaturen in Spanje en Portugal boven 30 graden. Deze lucht za] zich de komende da gen wat verder naar Frankrijk kun nen uitbreiden. De onweerskans blijft de eerste dagen in ons gebied nog klein. Engeland verwacht voor de eerste helft van juli zowel op de Britse eilanden als in onze-omgeving overwegend droog en warm zomer weer. ZWOLLE (ANP) Uit het roof vogelpark Zwolle is gisteren een Bengaalse gier ontsnapt. De roofvo gel. die is te herkennen aan een vrijwel kale kop met een witte kraag om de nek. kan bij liet bena deren gevaarlijk zijn. De gier werd sinds vijf dagen afgericht om vrij rond te vliegen, maar sloeg op de vlucht toen bij plotseling door een herdershond werd aangevallen (Van een onzer verslaggevers) BREDA Gistermiddag omstreeks kwart voor drie is bij het Bre dase onderaannemingsbedrijf De Groot en De Bakker N.V., aan de Kloosterlaan te Breda, een overval gepleegd waarbij een bedrag van ruim 20.000.aan salarissen is gestolen. De kassier, de 64-jarige Jan Wage naar uit Alkmaar, die zich op het moment van de overval alleen in het kantoortje bevond, werd door een nog onbekende jongeman ernstig aan het hoofd gewond en daarna op gesloten in een kelder. De Bredase recherche houdt er rekening mee dat er nog een tweede man bij de overval betrokken is geweest. Om ongeveer kwart voor drie werd er aan de deur van het kantoortje sinds een jaar gevestigd in een voor malig woonhuis aan de Kloosterlaan gebeld. De kassier deed open en voor hij zich iets realiseerde kreeg hij waarschijnlijk met de vuist een klap op het hoofd, waardoor hij enige tijd versufd raakte. Hij viel en werd daarna nog enkele malen geslagen en vervolgens in een ondiepe kelder ge smeten. De overvaller of overvallers haalden vervolgens twee stoelen uit het kantoortje en plaatsten die zo tegen de kelderdeur dat deze van binnen uit niet meer kon worden geopend. In een lade van een bureau von den de overvallers de enveloppen met de salarissen die iedere vrijdag middag worden uitbetaald. Met nog een bedrag dat in een sigarenkistje zat vormde de buit ongeveer f 20.000. De kassier, die op weekse dagen hier ook slaapt, is met bloedende hoofd wonden en met een gebroken ge bit naar het St.-Ignatiusziekenhui* vervoerd. Hij is daar gisteravond na dat zijn wonden waren gekrampt uit ontslagen en daama uitvoerig ver hoord. Hij kon de politie slechts een heel vaag signalement opgeven. Iede re keer als de man naar zijn over vallers wilde kijken, kreeg hij trap pen en slagen uitgedeeld. Hij kon zich alleen herinneren dat heet twee tal met een Brabants accent sprak (Vervolg op pag. stad en sreek 2) BIJ HET geniaal aan de Themater- kade in Vleuten-De Meern is de acht jarige Peter Nieuwenhuizen verdron ken. 889 PERSONEN zijn sinds het begin van dit jaar in Nigeria aan cholera overleden. (ADVERTENTIE) ZOMERBONT! ZOMERPRIJZEN! 10% KORTING 1 bontmantel moderniseren (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Wanneer ir. T, Bogerd op de op 9 juli in Middelburg te houden algemene aandeelhouders, vergadering van de PZEM zal ver schijnen om verantwoording af te leggen zal dit gebeuren achter ge sloten deuren. Vooralsnog staat het niet vast dat de heer Bogerd, die zoals bekend momenteel ziek is, ter aandeelhou dersvergadering zal verschijnen. „In dien de heer Bogerd om medische re denen niet op de vergadering kan ko men dan zal hij dat op grond van een medische verklaring moeten aanto nen," zei ons de commissaris der ko ningin mr. J. van Aartsen, die voor zitter is van de raad van bestuur van de PZEM. Mr. Van Aartsen meende dat men de heer Bogerd niet kan aandoen dat hij in het openbaar ge hoord wordt. Ook vindt dhr. Van Aartsen het niet juist om de pers toe te laten tot het gedeelte van de aandeelhoudersver gadering waarin de heer Bogerd ge confronteerd zal worden met het be stuur en de aandeelhouders van de PZEM. De commissaris der koningin zei er geen bezwaar tegen te hebben dat het eventuele besluit van de al gemene aandeelhoudersvergadering om ir. Bogerd te schorsen c.q. te ont slaan wel in het openbaar behan deld zal worden. '"•■V - '.G'-frV'; TJLBUfcG .fijREDAN N HeuVeijtfiat'Ai7£)n^5ti-aat 14-APENmarhf-JU - Vele '31620 T:YaE-31 3»I REIMERSWAAL (ANP) De 19- jarige A.B. Verduyn uit Wemeldinge is donderdagavond in het ziekenhuis Bergzicht van Goes overleden aan de gevo'gen van een verkeersongeluk. Links door een bocht rijdend op de Breedsedijk te Yerseke botste de jongeman donderdagmiddag met zijn bromfiets frontaal op een tegemoet- '--«i»nde nersor enauto. EEN RECHTBANK in Manilla heeft opdracht gegeven tot beslaglegging op alle eigendommen aldaar van Tim; Incorporated, hangende een aank acht die de Filipijnse presi dent. Ferdinand Marcos, tegen de maatschappij heeft ingediend. (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND/ROME Het be zoek dat dr. JJM. Gijsen (39), ree tor van het rusthuis St.-Elisabeth ti Haelen (bij Roermond), momenteei in geze'schap van de Rotterdams bisschop dr. A. Simonis aan Rom brengt, heeft in het bisdom Roei mond opzien gebaard. Wel ingelich te kringen in het bisdom Roermon hebben reden om aan te nemen, da het bezoek vooral bedoeld is om di Gijsen bij de Vaticaanse autoriteitei te introduceren als de beste kandi daat voor het Roermondse bisschops ambt. Mgr. Simonis, die vanmorgen door de paus in particuliere audiëntie is ont vangen, zou van de ge'egenheid ge bruik hebben gemaakt om rector Gijsen als kandidaat naar voren te schuiven. Ondanks het feit. dat var verschillende kante druk op mgr. Si monis zou zijn uitgeoefend zich nie e mengen in de opvolging an mgi Moors, zou de Rotterdamse bisscho ijn privé initiatief hebben doorgi ;et. Door behoudende groeperinge n het bisdom Roermond wordt di Gijsen als ideale opvolger voor mgi .Moors gezien. Conservatieve kringel hebben volgens onze inlichtingen ge probeerd om hem als eerste op df door het kathedrao' kapittel op te stellen voordracht te plaatsen. Ge zaghebbende kringen menen, dat ree. tor Gijsen een 50-60% kans heeft om isschop te worden. Deze lezing omtrent de functieom- chrijving van mgr. Simonis worden iverigens in Rome ontkend En ook an de komst van het bisdom Rotter- am als „pure speculatie" genoemd. Igr Daemen verklaarde dat Simonis gewoon met boezemvriend Gijsen >p vakantie is". Volgens hem is de ïotterdamse bisschop naar de eeu- vige stad gereisd om bezoeken af te eggen, die voor een pasbenoemde Msschon gebruikelijk zijn. (Vervolg op pag. bin.-buitenland I)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1