PRINSJESDAG VOORTAAN IN AUGUSTUS ACHTTIENJARIGEN MOGEN KIEZEN RIJK WIL ONDERWIJSKOSTEN NIET VERGOEDEN: Gemeenten dreigen met actie SNEL SUCCES DOOR PRIKACTIES BU RADIO EN T.V. Breskens wil brand- Vrije toegang vijvers houden RIJEXAMEN DUURDER RAZZIA IN WOONWAGENKAMP Directeur RTM wordt met leiding ZVTM belast PAK SLAAG NA LIFT Wilde stakingen in België RADIO DE KQCK Gemeentebestuurders ook geïrriteerd door uitlatingen van dr. Grapperhaus Buit: wapens, munitie en gestolen goed Tandartstarieven voor particulieren acht procent hoger Bejaarde dame te Goes verongelukt Ged. Staten Zeeland antwoorden dinsdag op vragen Loekefeer MEUBELFABRIEK OISTERWIJK Kamerlid wil militaire groetplicht helemaal afschaffen Vuurwerkontploffing iri Mexico eist dertien doden Zwarte markt Rooie ruggen Directeur: Dr. W. A. X M Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adre»: tOeuwetraat 9, Terneuzen, teL (01150)—7930 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW WOENSDAG 30 JUNI 1971 25e Jaargang No. 6586 Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie f 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven ondei nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met 93 tegen 35 stemmen heeft de Tweede Kamer gisteren in tweede lezing besloten de grondwet zo te wijzigen dat prins jesdag voortaan kan worden ver vroegd. Al jarenlang valt prinsjes dag met de aanbieding van de rijksbegroting op de derde dinsdag van september. De meerderheid van de kamer wil prinsjesdag voortaan op de laatste dinsdag van augustus drie weken vroeger laten vallen. Een voorstel hiertoe was in de oude kamer ingediend door drs. Wes terterp (KVP), drs. Boersma (AR), mr. Van Mierlo (D'66) en drs. Van Thij (PvdA) en Wiegel (VVD). Ze handhaafden hun standpunt dat door vervroegte van prinsjesdag meer tijd beschikbaar komt voor de be handeling van de rijksbegroting. Een tijdwinst van 75 uur, zo verde digde drs. Westerterp het voorstel. Een deel van de fracties van KVP, AR, CHU en VVD was het met het voorstel niet eens en deelde de be zwaren van het kabinet-De Jong. Ge meend werd dat juist met het oog op de samenwerking In Europa en de harmonisatie van de afzonderlijke begrotingen in de landen van de Europese gemeenschap het voorstel niet moest worden aanvaard. Mr. Portheine (VVD) zei dat „de grote Europeaan Westerterp was geworden tot een Nederlandse kleinburger". Minister Witteveen en minister Beernink lieten nog eens de bezwa ren van het kabinet-De Jong horen. Vervroeging van prinsjesdag past volgens hen niet in de economische en monetaire harmonisatie. Een aan tal landen in Europa behandelt de begrotingen namelijk zo laat moge lijk in het jaar. Daarom moet Ne derland niet gaan proheren de begro ting vroeger af te werken. Drs. Wes terterp vond de bezwaren niet steek houdend. Hij legde er de nadruk op dat de Staten-Generaal zich juist moeten uitspreken voordat de Euro pese ministers van financiën half oktober bijeenkomen. Het budget recht van de kamer mag niet wor den uitgehold, aldus de heer Wester terp. Het voorstel haalde het met de steun van de linkse fracties en een aantal leden van de regerings partijen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer gisteren in tweede lezing het voorstel aanvaard om de leeftijd waarop jnen kan kiezen tot 18 jaar te verlagen. Een voorstel hiertoe was in de oude Tweede Kamer ingediend door mej. Goudsmit (D'66), drs. Aar den (PPR), drs. Van Thijn (PvdA) en drs. Wiebenga (PSP). Met de stemmen van SGP en GPV werd besloten de grondwet zo te wijzigen dat bij afzonderlijke wet wordt geregeld wie precies tot de leden van het koninklijk huis moeten worden gerekend. Vooral het huwelijk van prinses Irene heeft het noodzakelijk gemaakt duidelijk te omschrijven voor welke leden van het koninklijk huis, de regering staatsrechtelijke verantwoording heeft. DEN HAAG Een aantal gemeenten dreigt een civiele procedure tegen de staat aan te spannen. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de uitkeringen aan de gemeenten voor het buitengewoon onderwijs worden berekend. Het gaat vooral om vergoeding van de kosten die de gemeenten wettelijk moeten maken voor BLO-scholen (Buitengewoon Onder wijs). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken in een brief over de komende actie geschreven. AMSTERDAM (ANP) Een 47- jarige bakker uit de hoofdstad heeft een lifter het ziekenhuis in gesla gen toen deze hem niet wilde beta len voor een lift van de binnenstad naar een adres in de staatslieden buurt. Het slachtoffer is met een heenfractuur in een ziekenhuis opge nomen. De bakker werd door de po litie gearresteerd. De arrestant pikte de lifter in het centrum op en bracht hem tot voor de deur van zijn woning. Daar aange komen zei hij: „Wat wordt er be taald?". Toen de lifter daarop begon te lachen, greep de bakker hem vast en gaf hem een pak slaag. ANTWERPEN (AP) In vele Belgische bedrijven zijn wilde sta kingen uitgebroken voor loonsverho gingen om de steeds krachtiger prijsstijgingen bij te houden. Het prijsindexcijfer voor con sumptiegoederen is dit jaar officieel met slechts 2,5 procent gestegen, maar de huisvrouwen die moeten rondkomen van inkomens die ge koppeld zijn aan het indexcijfer, hebben weinig vertrouwen in de officiële opgave. De prijsstijgingen worden gedeel telijk veroorzaakt door invoering van het voor de gehele EEG voorge schreven systeem van b.t.w. De arbeidsonrust komt voor in grote moderne bedrijven als Agfa- Gevaert, de Bell Telephone Compa ny en Glaverbel, een van de groot ste glasindustrieën van Europa. Bij de vijf Bell-fabrieken, waar de stakingen vorige week begonnen, 'besloten de 13.000 werknemers het werk te hervatten maar gisteren was alleen de kleinste van de vijf vestigingen in bedrijf. DEN HAAG (ANP) Het Twee de-Kamerlid Wiéldraaijer (PvdA) heeft aan de minister van Defensie schriftelijke vragen gesteld over de groetplicht in het leger. Het Kamer lid vindt, dat het nu de juiste tijd is om de militaire groetplicht helemaal, dus ook op militaire terreinen, af te schaffen. Hij vraagt of de minister van defensie dit met hem eens is. (ADVERTENTIE) 187. TeL 01154-4»* mNiom Het is nog niet bekend welke ge meenten de civiele procedure wil len aanspannen. De VNG en de drei gende gemeenten willen voorlopig nog proberen de zaak te schikken. De gemeenten willen dat de wijze van berekenen zo wordt herzien dat voortaan alle kosten die de gemeen ten voor BLO-scholen volgens de wet verplicht zijn te maken, uit het ge meentefonds worden vergoed. De gemeenten zijn het ook beu jaren te moeten wachten totdat het rijk de precieze bedragen heeft uit. gerekend en tot betaling overgaat De gemeente Haarlem bijvoorbeeld moet de uitkering van 1961 nog ont vangen. Dat geeft voor de gemeenten renteverliezen die tot hoge bedragen oplopen. Andere gemeenten die al jaren wachten zijn Almelo (1965), Rijswijk (Z.-H.) (1963), Arnhem (1964) en Oss (1963). De VNG geeft toe dat het bere kenen van de bedragen lang kan du ren, vooral wanneer de gemeenten zelf niet vlot zijn met het verschaf fen van de gegevens. Maar zoals het nu gaat, wordt het de VNG blij kens de brief aan de twee ministers te gortig. Gemeentebestuurders zijn inmid dels ook geïrriteerd en verbaasd over uitlatingen van dr. E. Grapperhaus, demissionaire staatssecretaris van financiën, over de deplorabele finan ciële toestand van praktisch alle ge meenten in Nederland. Dr. Grapperhaus heeft in KABO- post, een uitgave van de katholieke bond van overheidspersoneel, ver klaard dat de gemeenten in Neder land „meer moeten en kunnen sa menwerken om uit de sterk stij gende kostenspiraal te komen, die tot steeds grotere tekorten leidt". Meer geld uit de overheidskas alléén zal de gemeenten volgens dr. Grap perhaus niet helpen. Dit zal z,i. eer der tot een verdere overbesteding leiden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert fel op deze ver klaring, die volgens haar voorbij gaat aan de werkelijke oorzaken van de ellendige financiële situatie bij de gemeenten. Aan de hand van cijfers van het Centraal Economisch Plan heeft de vereniging er op gewezen dat de geweldige overbeste ding veroorzaakt wordt door inves teringen van het rijk en het be drijfsleven. In de periode 1968 tot en met 1970 zijn de bruto investe ringen van het bedrijfsleven ten op zichte van 1967 gestegen met 29,1 pet. Voor het j-ijk lag dit percentage zelfs nog hoger: 31.4%. De totale bruto-investeringeri van de lagere overheden namen in dezelfde perio de slechts toe rafet 6,7%- (Vervolg op pag. binn.-buitenland 1) V MEXICO-STAD (RTR) In een dorpsschool, 240 km ten zuiden van Mexico, zijn dertien mensen om het leven gekomen en twaalf gewond toen honderden stuks vuurwerk, dat daar opgeslagen was, vlam vatten en ontploften. Het vuurwerk was be stemd voor een schoolfeestje. (Van onze correspondent) WAALRE/EINDHOVEN. Bij een grootscheepse en goed georgani seerde inval in het woonwagenkamp te Waalre heeft een zesenzeventig- koppig polittelegertje gistermorgen een grote hoeveelheid wapens en munitie, gestolen goed en „verval len" kentekenbewijzen en -platen ontdekt. Van de zesenvijftig aanwezige kampbewoners voor een belang rijk deel telgen van de min of meer beruchte familie P. en Van H. werden er twaalf aangehouden. Dat waren hoofdzakelijk de gezinshoof den. Elf mannen werden ha ver hoor weer in vrijheid gesteld. Al leen de 18-jarige A. van H. werd in voorlopige hechtenis genomen. Hij wordt verdacht van inbraak in ojn. Bergeyk. Een beknopt overzicht van de „oogst" van het politielegertje, dat om zes uur 's morgens begon het woonwagenkamp overhoop te halen: 2 pistolen, 1 revolver, I alampistool, 2 luchtdrukpistolen, 291 patronen, 1 knevelketting, 2 boksbeugels, 1 ploertendoder, een zwart-wit t.v., 3 kleuren-t.v.'s, 67 kentekenbewijzen en een aantal kentekenbewijzen, 8 suèdejassen, 3 herenkostuums, sie raden en 2 jonge ransuilen. De politie vond nog andere spul len. waarvan men vermoedt, dat die gestolen zijn maar waarvan de her komst (nog) niet vast tc stellen was. De t.v.-toestellen en suèdejassen zijn in ieder geval afkomstig van in braken en diefstallen bij respectie velijk de Technische Unie in Eind hoven en een fabriek in Bergeyk. Bij die diefstallen Was de buit ove rigens zeer aanzienlijk groter dan de hoeveelheid spullen, die gisteren in het Waalrese woonwagenkamp te voorschijn kwamen. De rest van de Tijdens de inval werden twaalf kampbewoners aangehouden. Op de foto één ervan. Op de achtergrond rechts kapitein K. de Maat en offi cier van justitie mr. Peijnenburg, die de leiding van de operatie had den. bult of een groot deel daarvan is vermoedelijk al verhandeld; in Eindhoven en omgeving vertoonde bijvoorbeeld de zwarte markt in t.v.-toestellen de laatste tijd een be langrijke opleving. Alle 56 bewoners van het kamp werden gefouilleerd. Ze bleken sa men een bedrag van 61.000 gulden (waarvan 21 rooie ruggen") bij zich te hebben. Justitie en polit'i: vinden dat op zijn minst opmerke lijk, want het grootste deel van de betrokken gezinshoofden gaat we kelijks: om bijstands- of w.w.-uit- keringen. (Vervolg op pag. Stad en Streek 2) (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM Prikacties in de vorm van onderbroken radio- en tele visieprogramma's hebben ongewoon snel succes gehad. Nadat om zeven nur gistermorgen het nieuws en de ochtendgymnastiek niet uit de luid sprekers waren gekomen, werd er gistermorgen om elf unr in allerijl een extra vergadering bijeengeroepen van de coördinatiecommissie arbeids voorwaarden. 1 De commissie die de CAO-onder- handeiingen namens de omroeplei- ding voert, is lange tijd bijeen ge weest om zich over de situatie te beraden, tot nu toe heeft men nog geen commentaar gegeven. Vanmor gen zal de CCA haar standpunt be kend maken. Vandaag zal ook de raad van beheer, het dagelijks be stuur van de NOS, zich over de toestand beraden. De leden van de algemene bond Mercurdius, aangesloten bij de vak groep radio en televisie, honden de acties uit ontevredenheid over het verloop van de CAO-onderhandelin- gen en het feit, dot de omroeplei- ding de besprekingen met Mercurius niet wü hervatten. De eerste actie vond al dinsdag morgen vroeg pteats, toen de uitzen ding van de radionieuwsduenst werd afgebroken en gediurende twintig minuten ook het programma van de AVRO, zoals dat was aangekondigd, geen doorgang kon vinden. Om drie minuten over elf moest de VARA- uitzending „Een opvallend vrolijke gevarieerde visite" op Hilversum 3 een half uur worden uitgesteld. Stu- diochef P. Bottoms heeft die tijd in opdracht van VARA's omroepsecre- taris Jan de Troye 25 minuten zelf achter de knoppen in de studio ge zeten en lichte grammafoonmuziek (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De tandartsen mo gen hun particuliere patiënten maxi maal acht procent meer gaan bere kenen. Dit hebben minister Nelissen (Economische Zaken) en staatsse cretaris Kruisinga (Volksgezond heid) besloten. De tariefverhoging is toegestaan oir. aanpassing mogelijk te maken aan de algemene inkomensontwikke ling in de periode van half 1969 tot half 1970. Ook hebben de bewinds lieden rekening gehouden met de (Van een onzer verslaggevers). MIDDELBURG Zoals wij giste' ren hebben gemeld hebben Gedepu teerde Staten van Zeeland in hun dinsdag gehouden vergadering de voorbereidingen voltooid ter overne ming, samen met de n.v. Nederland se Spoorwegen, van de n.v. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maat schappij. Bovendien is de toekomstige sa menstelling van de raad van Com missarissen aan de orde geweest. Het Egt in de bedoeling dat het provinciaal bestuur daarin niet al leen door de gedeputeerde MJ. van Poelje maar ook door diens ambtge noot mr. J.F.G. Schlingemann zal worden vertegenwoordigd. Voorts kan worden aangenomen dat de directie van de ZVTM na de overneming zal worden opgedragen aan dr. H.J van Zuylen, die reeds directeur is van de n.v. Rotterdam- sche Tramweg-Maatschappij, welke het vervoer Schouwen-Duiveland en de Zuidhollandse eilanden verzorgt Samen met de Auto-Maatschappij Zeeland (AMZ) bedient de RTM ook de lijn Goes -Zierikzee. De RTM is voor 80% eigendom van NS, de resterende 20 pet. zijn in handen van de gemeente Rotterdam. Het hoofd kantoor van RTM is te Zierikzee gevestigd. (Van onze correspondent). OOSTBURG De brandvijvers van Breskens zijn onontbeerlijk voor het rioolstelsel van de kern Breskens en wel voornamelijk voor de afvoer van regenwater. Zouden de vijvers er niet zijn dan zou bij de minste onweersbui een zodanig overlast van regenwater ontstaan dat vele kelders en straten blank zouden komen te staan. Aldus wethouder J. Barendreght op een persbijeenkomst. Dichtgooien van de vijvers is dus niet mogelijk. Afschermen van $e vijvers is niet onmogelijk doch zal verdrinkingsge- vallen nooit helemaal kunnen voor komen. Het college van b. en w. heeft nu besloten tot een afscher ming door een circa 70 cm hoog hekwerk van naar binnen gebogen stalen buis, omspannen met gaas en aan de bovenzijde (binnenzijde) voorzien van prikkeldraad. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het afleggen van een rij-examen wordt met ingang van 1 juli een rijksdaalder duurder. De inschrijfgelden voor de rij-exa- mens over de gehele linie worden met dit bedrag verhoogd. Dit heeft de directie van de Stichting Cen taal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen meegedeeld. (Van onze correspondent) GOES. Op de Ringbaan-West te Goes is gistermorgen de 70-jarige mevrouw M. S. van de Velde-loon- man uit Wilhelminadorp bij het oversteken van de rijbaan gedood- Zij werd aangereden door een bestel auto, bestuurd door de 20-jarige D.G. de G. uit Goes. Het slachtoffer kwam met haar hoofd op het weg dek terecht en overleed ter plaat se. (ADVERTENTIES) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gedeputeerde Staten zullen volgende week dins dag zich beraden op het antwoord op de vragen van drs. W. Loekefeer (KVP) over het als of niet hebben van een mandaat van de statenleden die namens de provincie aanwezig zijn in de algemene aandeelhouders vergadering op 9 juli van de PZEM. PZEM. Gedeputeerde A. Kaland, de voor zitter van het dagelijks bestuur van de PZEM, zei geen commentaar te hebben op de recente besluiten van enige Zeeuwse gemeenteraden die van mening zijn dat het dagelijks bestuur dient af te treden. „Ik waoht rustig de aandeelhoudersver gadering van 9 juli af- Voordien wens ik mij van commentaar op de beodoelde raadsbesluiten te onthou den", aldus de heer Kaland. alle dagen ook op zondag expo sitie van massief eikehouten wandkasten, dekenkisten, tafels, stoelen, bijzettafels, smeedijze ren lampen e.d. in de werkplaats van A Beneluxstraat 7,Oisterwijk tel 04242-3929 geopend: zondags van 11-5 uur (zaterdag en op werkdagen bent u 's morgens om 7 uur al wel kom). IN DE GEVANGENIS van Catania op Sicilië is binnen twee maanden tijds voor de tweede keer een oproer uitgebroken. Ongeveer 200 gevange nen hebben de bewakers eruit ge gooid en brand gesticht. Zij zijn on tevreden over de toestand in hun ge vangenis en de lange duur van het voorarrest.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1