OOK DEN TOOM VINDT DAT SOLDATEN VEEL SNOEPEN Op hol geslagen Sjaan zaait paniek Total wil tankers tot 800.000 ton in Wester schelde GEEN ONDERSTEUNING MEER Onlusten in India uit protest tegen komst Pakistani Palestijntjes komen in Nederland PLANNEN VOOR AANLEGSTEIGER PSEUDO VOET- De Schelde bouwt mee aan „broed s- reactor" BALLER DUIKT WEER OP Prikkellucht in Rijnmond Nieuwe wet over politie grote taak voor kabinet Bankoverval in Volendam BEZORGDHEID OVER HOGER SCHOOLGELD KLEUTERONDERWIJS Schort hulp aan Pakistan op V ermenigvuldiger van brandstof TANK STORT VAN 3RÜG.4 DODEN DOLFIRODAM- Rotterdam m WESTERTERP Directeur: Dr W. A. J. M Hark* Hoofdredacteur': L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: t 11.15 per kwartaal; per maand 3,90 Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T W Gironummer 1945433. VRIJDAG 25 JUNI 1971 25e Jaargang No. 6582 Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie f 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm. U uur. Uitgppfster N V Uitgevers Maatschappij De Stern Drie gewonden Palestijnse kin deren uit het Midden-Oosten zijn. gisteren door de organisatie „Terre des Hommes" naar Nederlandse zie- behandeling. De gewonden zijn (hier na aan komst op Schiphol) het 17-jarige meisje Widak Said Husain Savi, de 15-jarige jongen Jihad Salem Assad Abdallah, en, huilend op de arm van een begeleider, het achtjarige meisje Amal Hassan Khamis Murad. De twee eerstgenoemden zullen worden opgenomen in het Sint-Elisabethzie- kenhuis in Arnhem. Het meisje van 8 gaat na.r het Arnhemse gemeente ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De Koninklijke Maatschappij De Schelde is, samen met industrieën uit Duitsland, Bel gië en Luxemburg, een spectaculair kernenergieprojeet begonnen. Een aparte op apparatenbouw gespeciali seerde industriegroep is momenteel druk bezig met het ontwerpen van een „broedsreactor". „Daar stop je brandstof in en na twee jaar zit eg meer in dan je er eerst ingestopt hebt", zei ir. J. Bout, president-directeur van De Schelde die hiermee gisteren een tipje van de sluier wilde oplichten tijdens een bezoek dat de gemeenteraad van Vlissingen aan het bedrijf bracht. De eerste reactor van dit nieuwe type zal, zo neemt men aan, vol gend jaar al besteld worden en net voorbij de Nederlandse grens (met België?, met Duitsland?) worden ge plaatst. Het zal een reactor worden voor 309 megawatt, in dezelfde orde van grote als die var, de kerncentra le te Borsele. De raparatiewerf van De Schelde (kosten: 70 miljoen gulden) is een goede investering geweest, aldus de heer Bout. De tandwielfabriek is het laatste jaar in capaciteit verdubbeld. Het orderpakket aan tandwielkasten (variërend van 25.000 tot 60.000 pk.) bedraagt momenteel bijna drie mil joen p.k., ofwel werk voor drie jaar gedurende 24 uur per da,g. Boven dien stemt het polyester bouwplaten- experiment hoopvol. De kiellegging van de twee mar.i- .ïefregatten in de op 1 novemher speciaal vooir de bouw hiervan op te leveren nieuwe schtepsbouwloodsen van De Schelde, zal 4 augustus plaatsvinden. Beide schepen zullen op revolutionaire wijze worden ge bouwd: met de neus naar het water. ..Dit gebeurde ook nog in de tijd van Miciel de Ruyter'zo vertelde de betreffende projectleider „Bii de tewaterlating zal het schip dan ook een tik tegen de kont krijgen in plaats van de (champagne)-tik op de kop" FRANKFORT (DPA) Gisteren ijn vier van de vijf inzittenden van -en Amerikaanse tank omgekomen, tie op de weg van Frankfort naar Neurenberg bij Aschaffenburg in Beieren van een brug stortte. De vijfde inzittende overleefde de val van ongeveer dertig meter. VOLENDAM (ANP) In Volendam hebben gisteren twee gewapende mannen een overval gepleegd op het filiaal van de „Algemene Bank Ne derland". De mannen troffen de filiaalhou der, de heer J. Schilder, alleen aan Na een korte worsteling wisten zii ongeveer f 4.000 te bemachtigen e» gingen er vandoor. De overvallers ziin spoorloos. DEN HAAG (ANP) Minister W. den Toom (Defensie) heeft, evenalt prins Bernhard. de indruk „dat bij de weddeverhoging van dienstplichtige! een groot percentage ervan verdwijnt in snoepgoed en dat het van rijks wege verstrekte eten met steeds grotere hoeveelheden in de afvalton gaat'' Hij zegt dit in antwoord op schriftelijke vragen van het socialistisch' Tweede-Kamerlid E. R. Wieldraaijer over uitlatingen van prins Bernhard ii het juninummer van „De Vliegende Hollander". Volgens de minister zijn deze uitspraken gebaseerd op gegevens, di» door leden van de staf van prins Bernhard die tevens inspecteur-gene raai van de krijgsmacht is zijn verzameld. En de gesprekken die prin- Bernhard voortdurend voert met militairen op alle niveaus. De opmerkingen van prins Bernhard hebben ook een reactie uitgelokt van het NVV. Het verbond zegt in zijn blad „De Vakbeweging", dat dc prins met zijn uitlatingen „een beetje te ver is gegaan". Natuurlijk, aldus de vakbeweging, mag de prins zijn mening geven over de kwaliteit van het eten en de invloed van het eten van koeken op do conditie van de soldaat. „Maar hjj komt toch op gevaarlijk terrein als hij zich op deze manier uitlaat over de hoogte van de wedde van dienstplichtigen, vooral als zijn uitspraken dan ook nog een politiek tintje krijgen door de koppeling van de hoogte van de wedde aan de in zijn ogen noodzakelijke materiële investe ringen in de krijgsmacht", schrijft het NVV. Den Toom SOESTERBERG (ANP) Sjaan, een zes-jarig renpaard uit Soesterberg. heeft zijn baas de nodige hartkloppingen en een aantal schadeclaims be zorgd, toen het woensdagavond plotseling op hol sloeg en tot tweemaal toe met sulky en al de drukke rijksweg AmersfoortUtrecht overstak. Dat ging allemaal nog goed, maar in de tamelijk smalle straten van Soesterberg werden in totaal vier auto's geramd en vrij aanzienlijk beschadigd. Het paard bracht zichzelf tenslotte weer tot staan, toen het met de benen in de leidsels verstrikt raakte. Gewoontegetrouw stapte de eigenaar van het paard al zo'n vijftig meter voor de rijksweg van de sulky om het nogal schrikkerige dier aan de leidsels de weg over te loodsen. De man stond echter nog maar nauwelijks naast de sulky, of een passerende auto maakte het dier toch aan het schrikken, waarna Sjaan het met een tomeloze energie op een lopen zetten. De eigenaar bleef aan het tuig hangen en werd een eind meege sleurd. Eenmaal bij de rijksweg gekomen bleek het verkeerslicht juist op groen te staan, hetgeen het paard een veilige oversteek waarborgde. Op een andere, niet beveiligde plaats stak het dier even later met onverminderde snelheid opnieuw over, juist tussen twee auto's door. De achter het paard aanslingerde sulky ramde even later een paar geparkeerde wagens tot een voorbijganger Sjaan een halt wist toe te roepen Een bromfiets deed het dier echter opnieuw zo schrikken, dat het weer de benen nam. Door de wilde capriolen die het paard maakte, raakte hel met de benen ver ward in de leidsels en gaf het zich verder gewon nen. (Van onze correspondente) VLISSINGEN Een Frans inge nieursbureau onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een aanleg steiger voor grote tankers tot 800.000 ton in de Westerschelde, ten behoeve van de toekomstige olieraffinaderij Total, die in het Vlissingse Sloege- bied gevestigd zal worden. Hoofdingenieur G. Streefkerk van Rijkswaterstaat te Vlissingen is van het onderzoek op de hoogte. Hij meent, dat er grote mogelijkheden aanwezig zijn voor een dergelijke steiger in de Westerschelde. Rijkswa terstaat staat er dan ook niet nega tief tegenover. Total is by het plamnenmaken over zijn nieuwe vestiging van de olieraf finaderij in het Sloegebied vele ob stakels op zijn weg tegengekomen. Onlangs werd de bouw minstens een jaar uitgesteld, in eerste instantie door de moeilijkheden in het Midden- Oosten, daarna kwam het provinciaal bestuur van Zeeland terug op zijn eerder genomen beslissing die luid de, dat Total een rechtstreekse pijp leiding mocht aanleggen via het Bot- lekgebied door de Zeeuwse wateren naar het Sloegebied. Onder de druk van de publieke opinie veranderde het besluit van G.S. en werd Total aangezegd dat er wel een pijpleiding mocht komen, maar dan via de pijpleidingstraat in Brabant, een omweg van een dikke veertig kilometer. Het blijkt nu dat Total het hoofd niet laat hangen en naarstig op zoek is gegaan naar een betere oplossing. AMSTERDAM (ANP) Het ac tiecomité Amsterdams Onderwijs heeft gisteren een brieftelegram naar kabinetsformateur Biesheuvel ge stuurd, waarin het zijn bezorgdheid uit over de voorgenomen verhoging van het schoolgeld voor het kleuter onderwijs. „In het regeerakkoord ontbreken bij het openbaar vervoer de factor ruimtelijke ordening en de milieu vervuiling. Deze problemen hadden wel aan de orde moeten komen". Dit zegt de Koninklijke Nederlandse Ver eniging van Transportondernemingen in een reactie op het formatiepro gramma. De vereniging betreurt het dat in het regeerakkoord alleen de financiële problemen van het open baar vervoer behandelt. Overigens is de vereniging tevreden over de voor gestelde maatregelen tegen de infla tie. Het Landbouwschap heeft in een brief aan kabinetsformateur Biesheu vel aangedrongen op een effectief EEG-prijsbeledd. (Van onze redactie buitenland) SHILLONG (India) In de plaats Shillong (India) zijn onlusten uitge broken, blijkbaar uit protest tegen de toestroming van Oostpakistaanse vluchtelingen in het Indische district Meghalaya. Er zou een dode zijn ge vallen en verscheidene politieman nen zouden gewond zijn. De politie zou erin geslaagd zijn de omvang van de gewelddadigheden te beperken tot de centrale marktplaats. Voor alle zekerheid is een compagnie goerka's in staat van paraatheid gebracht om de politie zonodig te assisteren. De plaatselijke bevolking in de staat Meghalaya ziet met lede ogen aan, hoe de vluchtelingen een „voor keursbehandeling" genieten en zij vreest overspoelt te worden door een volk met een vreemde cultuur tradi tie en taai Mevrouw Robbie J. Williams won gisteren de grote prijs van meer dan 1,7 miljoen gulden in de Ierse renpaar denloterij. De gelukkige vrouw, hier afgebeeld met haar twee zoontjes, Terrence, pas een jaar oud, en Gregory van elf, leefde tot dusver in Chicago van eep. ondersteuning van 531 gulden. „Wat ik ook doe, mijn hart blijft bonzen", zei ze. ROTTERDAM (ANP) Bij de :entrale meid- en regelkamer van tijnmond zijn gistermorgen vele ientallen klachten binnengekomen /an inwoners van Maasland. Vlaar- lingen en Schiedam over een lucht, lie prikkelingen van keel en ogen 'eroorzaakt. Deze meldingen waren voor Riin- nomd aanleiding waarschuwingsfase t uit te roepen. Aan bepaalde in- lustrieën in het Rijnmondgebied verd gevraagd de uitworp van exv- lanten en onverzadigde koolwater- itoffen. die de prikkelingen veroor zaken. zoveel mogelijk te beperken. Op grond van de weersverwachting meende de centrale meld- en regel kamer van Rijnmond dat de situatie spoedig zou verbeteren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een van de eerste taken van de nieuw te benoemen ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zal zijn de indiening van een nieuw ontwerp-politiewet. Vóór 1 januari 1972 zullen zij de Tweede Kamer een nota met vraag punten dienen voor te leggen. Daar naast komt er een regeringscommis saris, die de nieuwe politiewet, wel ke zal ressorteren onder beide ge noemde ministers, moet voorberei den. Kabinetsformateur mr. B, Biesheu vel zei gisteravond een en ander te zijn overeengekomen in het overleg met de fractievoorzitters van de drie confessionele partijen, VVD en DS '70. Intussen is uit de diverse wensen gebleken dat met name de ministe ries van Buitenlandse Zaken en Eco nomische Zaken zeer worden be geerd. Kandidaten voor het eerste ministerie zijn: Schmelzer (KVP), De Koster (WD) en Udink (CHU), voor het tweede o.a.: Udink (CHU), De Koster (WD) en Drees (DS'70). Het nieuwe kabinet zal waar schijnlijk zijn regeringsverklaring af leggen op dinsdag 3 augustus, Ka mervoorzitter Van Thiel heeft dit voorgesteld. Op 4 en 5 augustus zal dan een debat over de regeringsver klaring volgen. (ADVERTENTIE) De Indiase minister van buiten landse zaken, Swaram Singh, heeft gisteren in het parlement in Nieuw Delhi verklaard dat de V.S. de re gering van India niet de verzekering hebben kunnen geven dat er geen Amerikaanse wapens meer naar Pa- Iristan gezonden zullen worden. India, aldus minister Swaran Singh, heeft er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen de levering van de Amerikaanse wapens die op het ogen blik aan boord van twee Pakistaanse schepen onderweg naar Karatsji zijn, te voorkomen. De Amerikaanse rege ring had beloofd de zaak nader te onderzoeken, maar erop gewezen dat de uitvoervergunningen voor de wa pens die nu onderweg naar Pakistan zouden zijn, verstrekt kunnen zijn voor 25 maart, de dag waarop het verbod op de levering van wapens aan Pakistan van kracht werd De Europese commissie in Brussel heeft aan de Europese ministerraad voorgesteld 50 000 ton graan te schen ken aan het internationale Rode Kruis ten behoeve van de Bengaalse vluchtelingen in India. Deze hoeveel heid heeft een waarde van ongeveer negen miljoen gulden. 50.000 Ton graan zou voldoende zijn om vier miljoen vluchtelingen gedu rende een maand in leven te houden. -In het enige drijvende Dolfijnen- stadion ter wereld met 1.000 git plaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11-30. 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS a TEL. 137800. ARNHEM (ANP) De 25-jarige ex-controleur J. G. L. uit Arnhem die zich begin deze week, nadat hij nauwelijks was ontslagen uit het huis van bewaring in Arnhem, in Almelo uitgaf voor de Spartavoet- baller Jan van de Veen. weet van geen ophouden. Na zijn ontmaskering in Almelo waar hij gedurende enkele dagen met succes had geopereerd toog hij naar Arnhem, waar hij zich even eens voor Jan v. d. Veen uitgaf en het verhaal opdiste dat hij voor vijf ton door Vitesse zou warden ge kocht, Hij vervoegde zich bij een drietal kranten ter plaatse, maar bet inter view met de pseudo Jan van de Veen, die hiervoor zelfs behaald wil de worden, werd niiet afgedrukt zo als in Almelo. De in Arnhem ook bij de politie onder de na-atn „Koosje" békend staande L. slaagde er dit maal in te ontkomen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het KVP-kamerlid drs. Th. Westerterp wil dat de Ne derlandse regering de ontwikkelings hulp aan Pakistan opschort. De En gelse regering heeft dat al gedaan. Westerterp wil twee voorwaarden stellen waarop de hulp opnieuw zou moeten worden hervat. Op de eerste plaats zou zekerheid moeten bestaan dat de Nederlandse hulp voor geen andere doeleinden wordt aangewend. Ten tweede moet vaststaan dat de Pakistaanse rege ring niet het geld, dat normaliter wordt gebruikt voor de socaal-eco- nomische ontwikkeling van het land. gaat gebruiken voor onderdrukking van de bevolking in Oost-Pakistan. De heer Westerterp heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan mi nister Udink (ontwikkelingshulp).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1