Nixon schakelt rechter in „Vijf" weinig tot elkaar gekomen Ik heb allang gemerkt dat rt allerbeste niet ft duurste hoeft te zijn. U toch ook? Justitie zwijgt over Waver Den Toom Politie zoekt „boers type na dood weduwe INFORMATIE STAGNEERT Nederlandse militairen naar India Dobbelman. Gewoon overal te koop. binnenland buitenland Voor verbod publikatie geheime stukken commentaar Harde dollars Sterke man „AGRESSIE" Ruk naar rechts in Ttalië KVP-leden vragen: Verdachte van moord Haarlem komt met nieuw verhaal Shell Chemie leenl 200 miljoen gulden Weer twee baby's van negen ling dood In mei zeker 46 man verdronken Bezuinigen met bier Raad voor liturgie officieel van start 1HHMHi (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De Amerikaanse regering heeft b(j de federale rechter Murray Gurfein in New York een verzoek ingediend de New York Times voorlopig te gelasten de publikaties van geheime stukken van het Pentagon over de oorlog in Vietnam te staken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ministerie van Justitie zwijgt in alle talen over de beslissing van de president van de Haagse rechtbank, mr. Slotemaker, dat Ralph Waver voorlopig voor zes maanden niet aan de Amerikaanse militaire autoriteiten mag worden overgeleverd. Een woordvoerder van het ministe rie deelde mee, dat men eerst nog een tijdje op het vonnis in kort ge ding van mr. Slotemaker moet stu deren. Daarna zal men overwegen of het zinvol is, dat de Staat der Neder landen in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de rechtbank-presi dent. De uitspraak van mr. Slotema ker betekent een gevoelige nederlaag voor de bewindslieden van Justitie, staatssecretaris Wiersma en minister Polak. Op de Amerikaanse ambassade in Den Haag weigert men elk commen taar. Woordvoerders daar verwijzen, als reacties op de uitspraak van mr. Slotemaker worden gevraagd, naar het Nederlandse ministerie van Justi tie. Het is duidelijk, dat men op de Amerikaanse ambassade nogal om hoog zit met het verwijt van mr. Slo temaker, dat de Amerikaanse autori teiten pas in mei om overlevering hebben gevraagd, nadat in de pers bekend geworden was, dat Waver geen verblijfsvergunning zon krijgen. Het Amerikaanse verzoek kwam na dat Waver reeds bijna een jaar met medeweten van de Nederlandse auto riteiten in Nederland verbleef. Waver deserteerde op 26 juni van het vorig jaar van het Amerikaanse marine schip „Uss Marias" in de Rotterdam se haven. Zo'n twintig miljoen gulden in twee uur tijds voor de Oostpa- kistaanse vluchtelingen in India, is zonder meer een compliment waard. Bij alle scepsis en kritiek op zaken als ontwikkelingshulp en giften in de richting van de derde wereld blijkt het hart toch op zijn tijd sterk genoeg te spreken. Misschien heb ben we in dit landje, waar de ene groepering de andere zo vaak in de haren vliegt, van tijd tot tijd behoef te om eendrachtig anderen te hel pen. Maar ook met twintig miljoen is de kous niet af. Bij alle medicijnen en voedsel, die uit vele landen naar de vluchtelingenkampen toestro men, ontbreekt tot dusver een zeer essentiële vorm van hulp aan de ongeveer zes miljoen Oostpakistaan- se vluchtelingen. Ze moeten name lijk zo snel mogelijk terug naar hun eigen land. India, dat zelf te arm is om alle bewoners in leven te hou den, kan hen onmogelijk lang hou den. Een nog belangrijker reden waarom dat niet kan, is de toch aj gespannen verhouding tussen India en West-Pakistan. Er zijn zeker mogelijkheden om West-Pakistan te dwingen de vluch telingen de kans te geven in een normaal, burgerlijk bestuurd Oost- Bengalen terug te keren. Volgende maand moet normaal gesproken de Wereldbank weer een gebrui kelijke ontwikkelingsbijdrage leve ren. Pakistan heeft dat geld hard nodig. Een goede gelegenheid zo verluidt in politieke kringen voor het Wereldbankconsortium (de grote rijke landen) om president Jachja Khan te herinneren aan zijn eigen belofte van vorige maand om het militair bestuur in Oost-Pakistan op te doeken. Tot op heden hebben we van eni ge internationale druk op West-Pa kistan om de moordjacht te staken, bitter weinig gemerkt. Noch de V.N., noch een verklaring van de rechten van de mens, noch diploma tieke druk blijken in staat recht te doen aan de onderdrukte Oostpa- kistani. Slechts met de harde dol lars in de hand is het misschien mo gelijk. In de afgelopen twintig jaar heeft in Italië geen politieke partij zo'n grote winst geboekt als de neo fascisten in de jongste deels pro vinciale, deels gemeenteraadsver kiezingen. Vooral op het eiland Si cilië voerde de Italiaanse Socialisti sche Beweging (MSI), zoals de neo fascisten zich noemen, haar stem- menpercerrfage op tot ruim het dub bele. De grote klappen zijn geval len bij de grootste partij, de chris ten-democraten, en bij de kleinere rechts georiënteerde liberalen en monarchisten. De communisten wonnen wat stemmen in de provincie Rome, maar daartegenover stond een ver dubbeling voor de fascisten in Ro me. Waarom juist en vooral In het doodarme en door Maffiaterreur verdrukte en misvormde Sicilië zo'n grote' voorkeur voor uiterst rechts? En niet voor (uiterst) links, dat toch vanouds de armen het paradijs be looft? Met name op Sicilië speelt de Maffia een grote rol. Wij kunnen ons voorstellen, hoewel dat heel moeilijk te staven is, dat er van een vluchtpoging uit het gekonkel en de corruptie sprake is wanneer plot seling zo'n grote groep stemt op de partij die de „sterke man" belooft. Van de andere kant zijn de mede spelers in een corrupt bestuursap paraat zelf ook eerder geneigd naar rechts dan naar links te leunen. Het is jammer dat Sicilië zo dui delijk rechtsaf is geslagen. Maar is dat zo vreemd, waar praktisch alle politieke partijen de Zuiditalianen jaar in jaar uit in de kou hebben la ten staan en hebben uitgebuit ten voordele van de economie in Noord- Italië? Volgens het verzoek zullen de belangen van de Amerikaanse na tionale defensie „onmiddellijke en onherstelbare schade" lijden als de Times niet wordt verboden de zondag begonnen artikelen reeks te staken. De New York Times weigerde gis teren de artikelenreeks vrijwillig te staken. Het Amerikaanse volk had recht op de onthullende feiten, al dus het blad. De Times heeft ook ge weigerd mee te delen hoe het in be zit is gekomen van het 3.000 blad zijden tellende stuk, waarvan de pu blikatie tot dusver veel opzien heeft gebaard. De FBI is al aan een groot scheeps onderzoek bezig naar de vraag hoe de documenten in handen van het blad zlijn gekomen. De tegenstanders van het Ameri kaanse militaire optreden in Viet nam zien in de artikelen het bewijs dat ex-president Johnson, de voor ganger van Nixon, door misleiding Amerika in de oorlog In Vietnam heeft betrokken. In het jongste artikel wordt inge gaan op het besluit van president Johnson om Amerikaanse grondtroe pen te gebruiken voor acties in Zuid- Vietnam. Deze beslissing werd op 1 april 1965 genomen en werd op 6 april bevestigd in een memorandum, waarin de wens van de president werd onderstreept, dat geen enkele publiciteit aan het besluit zou wor den gegeven. In het voorjaar van 1965 was men tot de mening gekomen, dat de Ame rikaanse bombardementen in Noord- Vietnam geen politieke resultaten hadden opgeleverd. Volgens de ana lyse van het Pentagon, zoals de New York Times deze publiceert, deden zich voor Washington drie mogelijk heden voor: zich uit Zuid-Vietnam terugtrekken en de verdediging over te laten aan Saigon, Amerikaanse grondtroepen in te schakelen of de bombardementen op Noord-Vietnam aanzienlijk uit te breiden. Bijna gelijktijdig probeerde presi dent Johnson de kritiek tot bedaren te brengen en zich van de steun van de publieke opinie te verzekeren door in zijn rede van 7 april op de John Opkins-universiteit in Baltimore on derhandelingen zonder voorwaarden- vooraf aan te bieden. Volgens de geheime documenten hield generaal Westmoreland in de maanden die volgden, niet op met vragen pm aanvullende hulp. Ten slotte verzocht hij in een boodschap op 7 juni, zo snel mogelijk 44 batal jons naar Vietnam te sturen. Op 28 juli maakte de president op een pers conferentie bekend, dat aan het ver zoek van generaal Westmoreland zou worden voldaan, teneinde het hoofd te bieden aan de agressie van de vijand. ROME (DPA) Grote winst voor uiterst rechts kenmerkte de uitsla gen )van de gemeentelijke en provin ciale verkiezingen in Italië. Nadat de neo-fascistische „Ita liaanse Sociale Beweging" (ISB) bij de zaterdagavond al geëindigde ver kiezingen voor het regionale parle ment in Sicilië haar aandeel in de stemmen had vergroot van 6,6 tot 16,3 procent, behaalde zij ook bij de verkiezing voor de provinciale raden van Rome en Foggia grote winsten. Ook in het communistische bolwerk Genua verdubbelde de ISB vrijwel haar stemmenaantal. Deze winsten gingen in hoofdzaak ten koste van christen-democraten en liberalen. AMSTERDAM (ANP) De moord brigade van de Amsterdamse re cherche zoekt in verband met de mysterieuze dood van de 72-jarige weduwe Oosterling-Jaeobs uit de hoofdstad, naar een ca. 70-jarige man uit Limburg, die in 1971 bij de vrouw in huis heeft gewoond. De man, volgens buren een „boers" type, is niet meer gezien sinds na half april van de weduwe Oosterling niets meer is vernomen. Na een telefoontje van een veront ruste buurman werd maandagavond de toegangsdeur naar de driekamer woning van de weduwe aan de Elisa beth Wolffstraat in Amsterdam opengebroken. Een gewelddadige dood wordt niet uitgesloten geacht. Het lijk lag ontkleed op de grond en verkeerde in verregaande staat van ontbinding. De sectie van anatoom- patholoog dr. Zeldenrust en politie deskundige dr. Eskes heeft tot nu toe niets positiefs over de doods oorzaak van de vrouw opgeleverd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vijf fractie voorzitters zijn maandag met hun optimisme over het verdere verloop van de kabinetsformatie voorbarig geweest. In de loop van het gesprek met informateur Steenkamp bleek gisteren al gauw dal op een aantal belangrijke punten nog duidelijke (Vervolg van pagina 1) Wel zegde de bewindsman toe op korte termijn contact op te zullen nemen met minister Roolvink (So ciale Zaken) over de vraag in hoe verre haardracht individueel zou kunnen worden vrijgelaten. Doch er zouden beperkingen dienen te blij ven op grond van de bedrijfsveilig heid. Vanuit de commissie werd de hoop uitgesproken, dat het verslag van de door de heer Den Toom ingestelde werkgroep en het contact met mini- eter Roolvink nog voor 23 juni tot herziening van de voorschriften zal kunnen leiden. Op deze datum dient iiamelfjk het hoger beroep dat Rinus Wehrmann tegen zijn veroordeling heeft aangetekend voor het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag. Minister Den Toom vestigde er bij de commissieleden de nadruk op dat de zaak van Rinus Wehrmann al voor de krijgsraad kwam, voordat hij er kennis van droeg. Daarom kon hij hangende de beslissing van de krijgs raad niet meer ingrijpen. NA soortgelijke acties in Amster dam en Stockholm zijn nu ook in de Zwitserse stad Genève mensen in het geweer gekomen tegen het vellen van bomen ten behoeve van het verkeer. SEAT, de grootste automobielfa briek van Spanje, heeft gisteren 2200 arbeiders voor twee dagen geschorst in een poging een reeds acht dagen durende ongerelde stakingsactie in de fabrieken in Barcelona te breken. verschillen bestonden. Tot laat in de avond hebben de fractieleiders met de informateur gesproken. Vandaag onderhandelen ze verder op basis van het tweede memorandum van prof. Steenkamp, waarin deze had gepro beerd een compromis tussen de ver schillende standpunten neer te leggen De Kamerfracties zorgden er voor dat er van weinig voortgang in het overleg sprake was en dat de „vijf'" in urenlang praten nauwelijks dich ter bij elkaar kwamen. Het gevolg van deze ontwikkeling zal zijn dat de informateur zich nu de vraag moet stellen of hij zijn oorspronkelijke schema kan handhaven. Hij hoopte volgende week dinsdag klaar te zijn, maar of dat mogelijk is, moet nu ernstig worden betwijfeld. Er zijn nogal wat punten, waarover de meningen verschillen, liet de woordvoerder van informateur Steen kamp weten. Hiertoe horen: de defensieuitgaven, ontwikkelingshulp en de democratisering van de onder' neming. Wat betreft de defensie had vooral dr. Veringa (KVP) rekening te houden met de wensen vanuit zijn fractie. Tegen bevriezen van de gel den voor ontwikkelingshulp keert zich het hele confessionele kamp, zodat op dit punt dr. Drees van DS'70 overstag zal moeten gaan. Intussen heeft de commissie-Geurt- sen een beknopt rapport uitgebracht over de abortuskwestie. Maar aan de behandeling hiervan zijn de informa teur en de vijf fractievoorzitters in het geheel niet toe gekomen. Verwacht wordt dat het overleg over de moeilijke zaken vandaag voort gaat. Of de „vijf" wel vana vond de meningsverschillen hebben laten wegregemen, valt nog te be twijfelen. Worden de vijf het eens over za ken als defensie en ontwikkelings hulp dan wachten nog wat „vrije" kwesties en kómt het rapport- Nelissen over de bezuinigingen in 1972 aan de orde. Daarna kan wor den gepraat over de verdeling van de zetels, waarvoor aan het Binnen hof de formule zes, drie, twee, twee, twee, opgeld doet (het aantal zetels voor respectievelijk de KVP, VVD, AR, CHU en DS'701 (ADVERTENTIE) (Copyright De Stem/Het Parool) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De KVP-Kamer- leden Westerterp en Van Eisen wil len Nederlandse militairen genie en geneeskundige troepen naar Pakistan en India zenden om hulp te verlenen aan de lijdende bevol king. Zij willen voorts, dat Neder land deelneemt in een internationale rampencentrum en tenslotte menen zij, dat tot de militaire opleiding ook hulpverlening bij rampen moet gaan behoren. In schriftelijke vragen aan de mi nisters van Buitenlandse Zaken en van Defensie hebben de Kamerleden de regering verzocht na te gaan of de regeringen van Pakistan en India hulp van militairen op prijs stellen. Bij bevestigend antwoord zouden zo spoedig mogelijk eenheden van de krijgsmacht naar die landen over gevlogen moeten worden. Caritas Internationalis heeft in de afgelopen weken een groot aan tal goederen en giften verzonden in het kader van de hulpverlening aan Oostpakistaanse vluchtelingen. De waarde bedraagt (met een voedsel programma) 16 miljoen gulden. De Indiase regering is vastbe sloten zich bezig te houden met de Pakistaanse vluchtelingen. Maar het is niet de bedoeling dat deze zes miljoen mensen zich blijvend in ons land zullen vestigen. Dit zei dinsdag premier mvrouw Indira Gandhi tij dens een debat over de toestand in Oost-Bengalen in bet Indiase parle ment. Mevrouw Gadhi zei: „Hoe meer hulp wij uit het buitenland ontvan gen des te beter kunnen wij voor de vluchtelingen zorgen. Deze hulp is tot dusver bedroevend geweest. We hebben slechts een tiende gedeelte gekregen van wat er werkelijk no dig is". De Russische luchtbrug van West- Bengalen naar een vluchtelingen kamp in Mana in Centraal-India is dinsdag op gang gekomen. 2 Grote transportvliegtuigen vain het type Antonov-12 hebben ieder drie vluch- te gemaakt. In totaal zijn ongeveer 300 mensen overgebracht. Zeven Amerikaanse transport vliegtuigen van het type „C-141 Starlifter" zullen deze week nog uit de VS vertrekken met hulpgoederen. (Van onze redactie binnenland) HAARLEM De 29-jarige H. M. uit Ambt-Delden, die wordt verdacht van de moord op de 26-jarige Ineke Visser-Friesen uit Haarlem, heeft zijn verklaring over de juiste toedracht van de moord in de flat gewijzigd. Hij heeft de politie verteld bij het doden van de vrouw in de waan te hebben geleefd, dat hij de vrouw voor zich had, die hij anderhalf jaar gele den had proheren aan te randen. Voor dit feit werd hij tot 15 maanden cel straf veroordeeld. M. verklaarde over de toedracht van de moord, dat beiden op de zit- bank waren gaan zitten totdat de vrouw op een gegeven moment op de grond was gevallen met haar hoofd tegen de tafel. Ze was daarop in pa niek gaan gillen, hetgeen verdachte had willen voorkomen. Uiteindelijk was het op een worsteling uitgelopen Vanaf dat moment, aldus de nieu we verklaring van M., had liij_ ge handeld in de waan, dat hij de vrouw van anderhalf jaar geleden voor zich bad. Hij sloeg haar met een radio op het hoofd, haalde het koord dat hij uit zijn pension had meegenomen uit zijn zak, draaide dat tweemaal om haar hals en knoopte de uiteinden stevig vast. Waarom hij dit deed, kon hij tegenover de politie niet verklaren. Vervolgens zou hij naar de keuken zijn gegaan om daar een mesje te halen zodat hij het koord weer kon doorsnijden. Deze laatste verklaring wordt evenwel sterk door de politie in twijfel ge trokken. H. „bewerkte" zijn slachtoffer ver volgens met het mesje en sleepte de vrouw mee naar bed. Commissaris Van Marion vertelde, dat H. het had doen willen voorkomen alsof hij on tucht met de vrouw had gepleegd. Uit het vorige zedenmisdrijf van M. was de politie evenwel gebleken, dat hij impotent was. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Shell Nederland Chemie N.V. heeft door bemiddeling van Algemene Bank Nederland en Amsterdam-Rotterdam Bank een 8 pet. onderhandse geldlening van f200 min. gesloten. SYDNEY (Reuter) Van de ne- genling die zondagochtend in Sydney is geboren zijn nog twee baby's in leven. Maandagnacht overleden twee kinderen die het eerst ter wereld waren gekomen. HAARLEM (ANP)- In de maand mei zijn in Nederland tenminste 46 personen door verdrinking om het leven gekomen. Hieronder waren 17 jongens, drie meisjes. 23 mannen en drie vrouwen BONN (Reuter) Het Westduitse parlement gaat deze zomer een bier feest houden in de plaats van de ge bruikelijke dure receptie. De parle mentariërs hebben het bier verkozen in het kader van een bezuinigings campagne van de regering. Degenen die deze en volgende let teren dagelijks tot zich plegen te nemen, de zogeheten habitués dus, herinneren zich ongetwijfeld dat ik geruime tijd geleden melding maak te van een heuse kikkeroorlog. Dat was in Maleisië, inderdaad, ver weg, maar toch, oorlog is oorlog. Tot mijn grote verbazing las ik gisteren in een mij onder de neus geschoven krant: „The frogs were making love, no war". U begrijpt het, het was een Engels talige krant. In november van het vorig jaar circuleerde het bericht dat na een forse regenbui twee legers van dui zenden kikkers, het ene leger groen, het andere geel-bruin gekleurd, op leven en dood met elkaar hadden gevochten. Toen een groepje zoölo gen eindelijk het slagveld had be reikt, was het gevecht voorbij. Op de modderige, moerasachtige bodem wemelde het echter van kikkerei tjes. De conclusie van de zoölogen was dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen sprake was geweest van een oorlog, maar van een kolossale vrijpartij. Met alle ge volgen vandien. Zij verklaarden die plotselinge paringsexplosie uit het feit dat het lange tijd kurkdroog was geweest in die streek, waarbij de kikkers moei te genoeg hadden om in leven te blijven. In de overdadige regen kwamen alle opgekropte hartstoch ten los. Italiaanse verkiezingen: Mussolini hoeft zich niet meer in zijn graf om te draaien, ze halen hem er zo al bijna uit. In deze natte moesson loopt het, naar ik verneem, in menig neusgat de spuigaten uit. Een collega van me nieste gisterochtend negen maal ach ter elkaar. Een record, als u het mij vraagt. Maar misschien niest u al veel lan ger. Overigens heb ik niet bijster veel vertrouwen in de klimatologische omstandigheden in de nabije toe komst, verzuchtte een andere collega die op het punt staat aan zijn va kantie te beginnen. Nog even een bericht, dat weer de haren te berge doet rijzen. De kin deren van leden van Jehova's getui gen die volgens him eigen riten zijn gerouwd, moeten voortaan in de Griekse burgelijke stand als onwet tig worden ingeschreven. Aldus heeft minister Pattakos bepaald. Je hova's getuigen zijn ketters, vinden de Grieks orthodoxe kolonels. Wat 'n ellende in de wereld, zucht een derde collega (die nog lang niet met vakantie gaat). Ik ook niet. Gegroet. merijn DEN BOSCH (KNP). Met zijn eerste vergadering is gisteravond de nationale raad voor de liturgie offi cieel van start gegaan. De vergadering werd gehouden in het bisschopshuis van Den Bosch en werd bijgewoond door mgr. Bluyssen, die als bisschop pelijk referent het contact zal onder houden tussen het episcopaat en de nationale raad. Op voordracht van de raad hebben de bisschoppen dr. P. Vriens, hoofd legeraalmoezenier, benoemd tot voor zitter. Leden van de raad zijn onder meer mgr. A. Theeuwes uit Breda en drs. J. Thuis van Den Bosch. De raad wordt bijgestaan door de adviesraad, waarin o.m. zitting heb ben Th. Govaart uit Breda (voorzit ter) en broeder Willibrord van Rijns oever uit Zundert. Dobbelmaniswit- enkleuraktief. Veilig voor de wasmachine. Verpakt in een. handige/vochtwerende zak. 0

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 9