f voldoende N. slecht u op school Voedsel onder de zuidpool Gevraagd aan prominente Nederlanders Chir,refWv5a Tl J.Th.J.M. Willems Plankton Poëzie Man of vrouw? VERKLARING VAN DE KAART c .3 Snelle verbindingen naar" hel* zuiden en lerug. Atf-ernaHeve hoofdrouf-e naar -de Middellandse Zee Deze route is In km langer dan via België en Frankrijk maar levert vaak tijdwinst terwijl pok de tolgelden op de Franse autosnelwegen-praktisch geheel worden voorkomen;. Muiiuiiiniiiiiiiim Zeer goed te berijden traject voor caravans £1 Bergpassen, ongeschikt voor caravans E IM G EL A/N Q~Jljü^y - f/s0 '70°I Noordzee uil» Southampton .V^^y^»IVfortsm0uth HAMBUR6(S).;l?;W| ••••en 10 juli Hoek v. Rolland 3jut!ènj3ijuf[n Dagen met topdrukte in het vakantie- verkee op de Duitse Autobahnen. Exxcnc Autotr jnsport per trein. >4 Tunnel Auto veerdienst Auto veerdienst per luchtküssenboot fö Franse wegen waar niet sneller gereden -mag worden dan 110 km per uur. Alleen óm in te halen mag de snelheid tot 130 km bedragen. 192-981'Oktaangetal van benzine f f super, normaal Om de zeer grote verkeersdrukte in het Ruhrgebied te ontgaan is het verstandig om dit gebied vóór 7uur's morgens achter zich re hebben. [Arnhem. iBreda Hannover i ^ht werpen* (mussel I^Vès^ iyL ^&£UH8vre D"PP! X ^Roü«\. Op de autoweg'y/l 2S^\ Lille-Marseille/vh/ II i °2\ Vmoet 6x tolC/fV //;- betaald 7/ VVfrdenn *S>-V< ^fARUSZOeBoulevard y)i£ S &7''* Dortmund 7/n lagen Kasseh ff/^OESKUNOlG ADVIES .7 NA 2 UUR RIJDEN 1 KWARTIER RUST ^Frankfort V/OOST -DUITSLAND Grens •Globale'riji-afstand die met de auto gemakkelijk binnen een dag kan worden afgelegd met een snelheid tot 100km p. u. ^n met regelmatige rustperiodes. 0km 200 Darmstadi [Fontainèbleau Ortéan; ShDizier Tours/ Karlsruhewnéldelberg 'Auxerre (.Hflrnberg Poitiers: De drukte is deels te ontgaan door gebruik te maken van deze 2e Autobahn Darm-» siadt-Heideibera fülro Chateaurob) Limoges! 'Bordeaux Cahorsj djarritx i izarcjeta. Wpegtf/N PORTUGAL^.1 iurgos Toulousei 'Ljubljana Montpellier l^enua WMADRID KJARSEld Modena: BARCEIOWA, iFlorence ^.(Firenze) Castell ór Ancon: I Valencia» MIDDELLANDSE ZEE( •ïys^ *\v **v^Civifavecchia \V>' IjMenorc» 235^ Peacara, Malaga JiSranada ^C^SOOlMofril v3>*V' ,'lbiza Sardinië ;OE KAART MAAKi^èlÉS.^SPRAAK OP VOLLEDIGHEID NAPELS door Dick Dijs og een paar we ken'en de grote uittocht naar 't zuiden gaat weer beginnen. Vele tienduizenden auto's met naar vakantie hunkerende Nederlanders aan boord gaan dan op weg naar hun ho pelijk zonnig en plezierig va kantie-oord. Velen hunner zullen over de traditionele routes zuidwaarts rijden an deren zoeken mogelijk een minder drukke en minder snelle weg naar hun bestem ming. Aan beide categorieën kan de hierbij gepubliceerde kaart goede diensten bewij zen. Kijken we allereerst naai de routes naar Zuid-Frankrijk en Spanje. Hier heeft de va kantieganger verschillende snelle routes tot zijn beschik king. De geijkte route dusver was die via Laon, Soissons en Parijs. Nu de autoweg Ant- werpen-Gent gereed is, is er 'n nieuwe en gunstiger route ontstaan en wel van Antwer pen naar Gent en dan via Kortrijk en Lille. Helaas is de verbinding tussen Gent en Lille nog verre van ideaal, maar in Lille begint dan toch de grote autosnelweg naar Marseille. Op deze route moet echter zesmaal tol worden be taald. Wie op weg naar de Rivièra de drukte in Marseille wil vermijden, doet er ver standig aan de autosnelweg te verlaten bij de afrit Salon Ongetelde aantallen Neder landers zullen deze zomer ge bruik maken van de Franse snelweg richting Marseille om de Costa Brava te berei ken. De kaart laat zien dat er een zeer gunstig alterna tieve route is via Limoges en Toulouse, een weg die door een fraai landschap voert en die ook door caravans bere den kan worden. Op de Fran se autosnelwegen zijn geen snelheidsbeperkingen. Buiten deze snelwegen mag niet snel ler worden gereden dan 110 km., maar bij inhalen mag de teller tijdelijk tot 130 km. op lopen. Een ander alternatieve route is de weg Basel, Beril, Lausanne, Valence. In kilo meters is deze route langer, maar desondanks zal er vaak tijdwinst worden geboekt. Duitsland is voor het interna tionale verkeer een belangrij ke draaischijf. Men verwacht dat dit jaar 25 miljoen toeris ten Duitsland zullen aandoen op weg naar andere bestem mingen. De Duitse automo bielclub heeft berekeningen gemaakt op welke dagen een topdrukte op de Autobahnen moet worden verwacht. Deze data zijn in de kaart opgeno men bij stippellijnen. 3 en 4 juli zullen hoogtijdagen op de Autobahnen zijn, want dan breekt de vakantiestroom in het Ruhrgebied en in Noord- rijnland los. Via Karlsruhe en Dim heeft men een goede ver binding met München, maar men kan ook via Frankfort en Neurenberg naar het zui den reizen, een rustiger en mooi route. Nu in Zwitserland de auto snelweg Basel-Bern gereed is, kan men via Bern naar de grote St.-Bernhardtunnel rij den en vandaar via Aosta aan sluiting vinden op het Ita liaanse snelwegennet. Een voordeel is dat men zodoende de drukke St.-Gothardpas ver mijdt. De kaart iaat tevens zien welke wegen over de Al pen geschikt zijn voor cara vans en welke passen afgera den moeten worden voor wa gens met aanhangers. Bij verschillende grensposten kan het bijzonder druk zijn waardoor lange wachttijden ontstaan. Het kan aanbeve ling verdienen bij Basel een kleinere grensovergang bui ten de stad te kiezen, evenals bij Salzburg. Bij de grensover gang via de Brennerpas be staat de mogelijkheid dat de wachttijden tot 4 uur optre den en tussen Lienz (0) en Ddine (I) komen bij de Plöc- kenpas wachttijden tot 2 uur voor. De kaart vermeldt verder een aantal belangrijke autoveer diensten met indicatie van de vaartijden alsmede de ver schillende oktaangehaites van d' benzine in de diverse lan den. se publiek. De maatschappij tieeft nog geen tijd gehad om ie transsexuele mens te ver oordelen want deze groep fteeft zich nog niet of nau welijks als zodanig gemani festeerd. Om deze veroorde ling voor te zijn heeft dr. 3. de Vaal een (wetenschap pelijk) boekje geschreven waarin de problematiek van :leze mensen, van de mannen lie er uitzien als man maar rich helemaal vrouw voelen sn de vrouwen die uiterlijk nelemaai vrouw zijn, maar weten en voelen dat ze eigen lijk man zijn uitvoerig wordt behandeld. Aan de hand van een aantal voorbeelden be- nandelt dr. De Vaal de ver schillende problemen die met deze variatie samenhangen sn afgezien van het feit dat de schrijftrant af en toe wat erg saai is worden de ver schillende aspecten van deze sranssexualiteit bijzonder dui delijk uit de doeken gedaan. Man of vrouw Het dilema van de transsexuele mens. Dr. O. M. de Vaal weten- ■chappelijke uitgeverij Am sterdam. Het cariëspreventieve effect van tandenpoetsen, is onvol doende onderzocht. (Stelling bij proefschrift van J. Stoppelaar, Utrecht) Ter gelegenheid van het 150- iarig bestaan van de facul- sei' der diergeneeskunde zal ie Rijksuniversiteit Utrecht 3 hoogleraren een ere-docto- raat verlenen. Prof. A. Frens jit Wageningen, prof. L. Kot ier uit München en prof. M. Vandeplassche uit Gent zijn le gelukkigen die hun status ■net deze onderscheidingen verder kunnen opvijzelen. Engelse ingenieurs hebben sen nieuw laser-apparaat ont wikkeld dat allerlei soorten materiaal kan snijden. De mijstraat kan op een vijfdui- ;endste worden ingesteld en iikke staalplaten kunnen met sen snelheid van 6 meter per minuut worden doorgesneden. Het onderscheidt zich van de :ot nu toe gebruikte appara- len door de geringe omvang (2,7 meter) en het econo misch gebruik. De Vrije Universiteit start binnenkort met een multi-dis- riplinair milieuonderzoek in het hart van Holland. So- riaal-geografen, fysisch-geo- grafen, biologen en chemici tullen binnen uet kader van sen instituut voor milieu vraagstukken (in oprichting) lagaan wat de structuur en functie van dit gebied is en jp welke wijze het beheerd moet worden. Gezien de grote intrinsieke radioactiviteit van erts-slak- Ken moet haar toepassing in ie woning- en wegenbouw worden ontraden. (Stelling bij het proefschrift van R. Meijer, Utrecht) Het is aanvechtbaar dat bjj aet inrichten van lahoratoria vooraf op de wetenschappe lijke apparatuur wordt be- suinigd. (Stelling bij proefschrift van R. Meijer, Utrecht). Het Nederlands genootschap voor internationale zaken gaat ir samenwerking met de stichting der Nederlandse universiteiten en hogescholen voor internationale samen werking een vijfde post- academiale leergang voor buitenlandse betrekkingen rganiseren. De poging om door middel van een aandacht, opeisende stelling in de publiciteit te komen is te vergelijken met de poging van een kind om door middel van het roepen van een aantal vieze woor den de aandacht van de on derwijzer te trekken. De eerstgenoemde gewoonte zal gemakkelijk verdwijnen, wan neer de journalisten bet ef fectief werkende opvoedings middel negeren, van de op voeders overnemen. (stelling bij proefschrift van P. de Ruyter, VU, Amsterdam). broek zat", zegt de freule. Rabbijn Jacobus Soetendorp behoorde beslist tot de uit blinkers. Hij zegt daarover: „Ik moest wel, want toen mijn vader stierf, was ik dertien en toen moest ik (o. a. door het geven van bijles sen) zorgen voor ons gezin met vier kinderen. Als ik toen niet tot de besten had behoord, had ik mijn' studie nooit kunnen voortzetten. Ik haalde een gemiddelde van acht". Cornelis Verolme ten slotte rekent zich ook tot de uit blinkers van zijn school. „Maar ik was wel zo klein van stuk, dat de directeur De Freuleziltenblitfster Jonkvrouwe inr. Christine Wittewaa! van Stoetwegen aehoorde ook eenmaal tot de rittenblijvers: zij moest de 5e van 't gym herhalen. „En dat terwijl mijn moeder, me altijd met het huiswerk achter de Weldra warden de eindrapporten uitgereikt. En in heel wat huiskamers zullen die dagen harde woorden vallen, omdat de cijfers van dochter- of zoonlief aan de matige, de lage of zelfs de héél lage kant zijn. Heel wat vaders van zittenbljjvers zullen een blik in de verre toekomst werpen en met sombere stem voorspellen •,Van jou zal later wel niks terechtkomen Is zo'n verwijt nou wel terecht? Kun je er staat op maken dat slechte rapportcijfers een weinig geslaagde maatschappelijke carrière voorspellen Een rondvraag onder prominente, in hun vak uitstekend geslaagde Nederlanders, kan op dit punt leerzaam zijn. Succes-auteur Simon Car- miggelt ij voorbeeld werd op school tot de mislukkelin gen gerekend. Op de lagere school al moest hij worden .bijgelest'. In de tweede klas van de handelsdagschool bleef hij maar liefst twee keer zitten. Toen werd hij van school gestuurd. Zijn va der (vertegenwoordiger van een conservenfabriek) voor spelde hem een weinig roos kleurige toekomst. Sommige leraren waren krasser in hun bewoordingen. Carmiggelt herinnert zich: „Zij voor spelden v,.ak mijn misluk king en op grond van mijn prestaties hadden zij daar ook wel grondige redenen voor". De jeugdige Simon had een enorme hekel aan wiskunde en handelsrekenen. Wim Kan was op school ook geen ster. Hij zat drie jaar op het gymnasium, maar kwam niet verder dan de tweede klas. „Ik bleef ,in de eerste klas al zitten. Het jaar daarop ging ik naar de tweede klas, bleef toen weer zitten en ging vervolgens naar de zogenaamde ,scha- kelschool'. Maar dat werd ook geen succes". Daarna volgde de ministerszoon drie jaar lang de toneelschool. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns had een enorme hekel aan huiswerk en dat gaf thuis nogal eens moeilijkhe den. Maar zijn vader (kunst schilderende hoogleraar in Delft) stelde hem nooit een mislukte maatschappelijke carrière in het vooruitzicht. Daar was ook geen reden voor, want de jeugdige Jo seph kwam over het alge meen met goede rapporten thuis. „Mijn gemiddelde va rieerde var. 7+ tot 8. Che mie was mijn slechtste vak. Dat vond ik moeilijk en ook weinig nuttig. In aardrijks kunde en geschiedenis was ik vrij goed", zo vertelt des gevraagd de populairste Ne derlander ons. In de Neder landse regering geldt Luns als kampioen-zittenblijver. Ex-Unilever-bestuurder, ex- minister van Defensie, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Centrale Kamer van Handelsbevorde ring, Sidney James van den Bergh ging op school steeds met de hakken over de sloot. Hij moest zelfs de tweede klas van het gymna sium overdoen. Daarna wer den zijn rapportcijfers wat beter Godfried Bomans (letterkun dige) was een matige leer ling. Hij deed examen gym nasium na de vierde klas te hebben gedoubleerd. „Mijn leraren sloegen me steeds met zorg gade, maar ik was het punt waarop dreigemen ten nog hielpen, al gepas seerd. Mijn gemiddelde cij fers? Allemaal zesjes!" Het zuidpoolgebied is lang beschouwd als een waarde loze brok «s, maar het be gint er meer en meer naar uit !e zien dat deze opvatting anige correctie behoeft. Vol gens dr. El Sayed, oceano- gxaaf aan de A M uni versiteit in Texas, is het mo gelijk dat onder deze enorme Öslaag de laatste grote, on aangesproken voedselreser ves van onze wereld liggen. rijden? een onderzoek in dit gebied heeft dr. El Sayed 17000 vierkante Kilometer plantaardig plankton gevon den en aan de hand van deze vondst mesnt hij te kunnen concluderen dat het water ander de poolkappen dus ken nelijk niet zo waardeloos is als men lang heeft vermoed. De ontdekking van dr. El Sayed is van groot belang amdat 12% van alle zeeën door ijs wordt bedekt d.w.z. dat 7% van het totale aard- appervlak door de mens nog helemaal niet is beroerd. Voigens de Amerikaanse aceanograaf produceert de zuidpool elk jaar Ongeveer 300 miljoen garnaal (die eens de honger stilden van de gro- ;e baleinwalvissen) en in de toekomst zou de mens in de ze garnalen een belangrijke aron van voedsel kunnen vin den, volgens dr. El Sayed. Volgens hem is de hoeveel- ne;d vis die onder het zuid- aoolijs rondzwemt vijf maai zo groot als de wereldvangst Dp het ogenblik en daaruit concludeert hij dat de mens daar best een deel van kan Dpeistn. Gelukkig zijn er Dok nog deskundigen die van mening zijn dat de mens nu ver genoeg is gegaan en dat zen verdere exploitatie de •oofbouw, die we al uitvoe -en, helemaal ontoelaatbaar zal maken. Draadloze hulp voor slechthorenden. Met een nieuw stereofonisch toestel kunnen slechtho rende kinderen voortaan vrij rondlopen zonder hinder te ondervinden van zware appa ratuur. Een centrale microfoon en een aantal koptelefoons zijn draadloos met elkaar verbonden en vergemakkelijken het contact tussen de leraar en leerlingen. Een bloemlezing van klas sieke Arabische poëzie is on langs in Jeruzalem in He- creeuwse vertaling versche pen. Het is eer onderdeel van ;en programma van de He- oreeuwse universiteit om let- :erkundige en historische wer ken uit het Arabisch in het Hebreeuws en uit het He- oreeuws in het Arabisch te vertalen. Doel is o.a. het be sef te verlevendigen van de grote culturele uitwisseling lie er vroeger is geweest tus sen Joden en Arabieren. Jnbekend maak, onbemind. Oat geldt voor veel minder- aeidsgroepen en dat geldt ze- cer voor de verschillende vor men van afwijkend sexueel gedrag. Homosexuelen, trans- veste mensen en transsexu- slen wordt over het algemeen oeschouwd als afwijkingen lie de maatsch; ppij eigenlijk piet kan tolereren, maar die men in het gunstige geval luidt als ze zich heel rustig pouden. Binnen dez- groep neemt de iranssexuele mens een bij zondere plaats in omdat zijn Df haar situatie eigenlijk nog iotaal onbekend is bij het gro- van de school mijn ouders adviseerde mij nog een jaar éxtra op school te houden, want zo'n ventje kon je toch niet die harde maatschappij insturen!". Kleine Cornelis (zoon van een landbouwer koopman) zorgde getrouw voor goede cijfers: acht was zijn gemiddelde. Hij hield van praktisch onderwijs en verzuimde nog wel eens (zo wel op de ambachtsschool als op de hogere technische school) als hij dacht toch niets te kunnen leren. Waaraan danken zij tiaar eigen denken hun succes Simon Carmiggelt: „Weet ik niet. Waarschijnlijk beschrijf ik op een voor veel mensen begrijpelijke wijze door veel mensen herkenbare proble- matiekjes". Wim Kan: „Aan doorzet tingsvermogen op die (zeer weinige) terreinen die mijn belangstelling hebben acht uur per dag werken aan een liedje bijvoorbeeld". Joseph Luns: „Aan het feit dat mijn werkkring juist die sektoren bestrijkt waar ik se dert mijn jeugd de grootste belangstelling voor had (di plomatie en politiek) en waarin ik mij steeds het meest verdiept heb. En ui teraard aan een dosis ge luk". Godfried Bomans: „Aan twee dingen die op school het struikelblok bleken tè zijn: oorspronkelijkheid en verbeeldingskracht". De freule: „Aan dr. Tilanus Sr. die me voordroeg voor het Noodparlement en aan de CH-kiezers die mij steeds op een verkiesbare plaats brachten".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7